Legislație comentată

Legislație comentată

Numărul 26-27, 11-24 iulie 2017  »  Curier legislativ

lector univ. dr. Florin Dobre
Lector univ. dr. Radu Ciobanu
ASE București

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.381 din 27 aprilie 2017 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, publicat în Monitorul Oficial nr. 342/10.05.2017

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal a fost introdus în Codul fiscal, începând cu data de 1 ianuarie 2017, un regim de TVA special pentru agricultori. Astfel, potrivit art. 3151 alin. (12) lit. a) din Codul fiscal, în situația în care agricultorul care aplică regimul special realizează livrări intracomunitare cu produse agricole, prestări de servicii intracomunitare, achiziții intracomunitare de bunuri sau de servicii, acesta are obligația să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 317 din cod. Totodată, art. 317 alin. (8) din același act normativ prevede că persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă conform acestui articol pot solicita anularea înregistrării.

Având în vedere cele de mai sus, prezentul ordin completează formularul 091 „Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri”, utilizat pentru înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de TVA conform art. 317 din Codul fiscal, cu rubrici destinate persoanelor care aplică regimul special pentru agricultori și care efectuează livrări intracomunitare de bunuri agricole.

De asemenea, în formularul 098 „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare” au fost introduse informații referitoare la organizarea și conducerea contabilității contribuabililor pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității, potrivit art. 10 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.382 din 27 aprilie 2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, publicat în Monitorul Oficial nr. 342/10.05.2017

Prin prezentul ordin, în formularul 010 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică” au fost introduse informații referitoare la organizarea și conducerea contabilității contribuabililor pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității, conform art. 10 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, declarația a fost completată prin includerea în secțiunea „Alte date privind contribuabilul” a unei rubrici referitoare la organizarea și conducerea contabilității persoanelor juridice pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității. Totodată, formularul a fost extins cu o anexă în care să fie cuprinse datele de identificare ale persoanei care asigură organizarea și conducerea contabilității.

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660 din 3 mai 2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, publicat în Monitorul Oficial nr. 368/17.05.2017

Acest act normativ a fost elaborat având în vedere necesitatea extinderii serviciului „Spațiul privat virtual” (SPV) și a eficientizării activității de administrare a veniturilor publice și colectării creanțelor la bugetul statului.

Ordinul reglementează, în plus față de prevederile deja existente, următoarele:
 • extinderea SPV atât la persoanele juridice, cât și la alte entități fără personalitate juridică, caz în care s-au prevăzut reguli specifice, dat fiind faptul că în relația cu organul fiscal acești contribuabili lucrează prin reprezentant legal;
 • regulile prin care persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică pot apela la împuterniciți pentru accesarea SPV;
 • extinderea SPV la toate declarațiile fiscale ale persoanelor fizice, persoanelor juridice și ale altor entități fără personalitate juridică;
 • facilitățile de transmitere a cererilor contribuabililor/plătitorilor prin reprezentanții sau împuterniciții acestora și implementarea lor în SPV;
 • extinderea SPV prin cuprinderea tuturor deciziilor de impunere la persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică;
 • extinderea SPV prin includerea în lista documentelor care pot fi comunicate prin mediul electronic a notificărilor, somațiilor, popririlor și titlurilor executorii în cazul persoanelor fizice, persoanelor juridice și al altor entități fără personalitate juridică;
 • extinderea listei documentelor emise de persoanele fizice, dar și pentru persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, comunicate Ministerului Finanțelor Publice, precum și unităților aflate în subordinea, administrarea sau sub autoritatea acestuia, care să cuprindă cereri de eliberare a cazierului fiscal, cereri de audiență, sesizări, petiții, reclamații, solicitări privind informațiile publice, solicitarea unei opinii referitoare la aplicarea legislației fiscale;
 • extinderea serviciului SPV prin cuprinderea în lista documentelor care pot fi comunicate prin mediul electronic către și de către persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică a tipurilor de cereri pe care le pot formula, potrivit legii, acești contribuabili și care sunt deja disponibile pentru persoanele fizice.

Sursa: Legea nr. 105 din 18 mai 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, publicată în Monitorul Oficial nr. 376/19.05.2017

Prin această lege a fost introdusă o excepție la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 52/2011, republicată, în sensul că persoanele care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, precum și activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate pot presta activități în regim de zilieri pe o perioadă de maximum 180 de zile într-un an (termenul general este de 90 de zile).

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 691 din 12 mai 2017 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora, publicat în Monitorul Oficial nr. 383/23.05.2017

Potrivit acestui ordin, comunicarea către bănci a popririlor se va realiza prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță. Astfel, ANAF pune la dispoziția instituțiilor de credit, în spațiul privat de pe portalul acesteia, un sistem informatic prin care utilizatorii pot încărca și descărca documente.

Mijloacele de identificare a băncilor în mediul electronic și procedura de acces la sistemul informatic sunt reglementate prin ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurii de furnizare de informații conform art. 61 din Codul de procedură fiscală. Stabilirea condițiilor de implementare a sistemului automat prin care se va realiza comunicarea popririlor se face prin încheierea unui Protocol de colaborare între ANAF, Asociația Română a Băncilor și instituțiile de credit.

Actul normativ intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.

Sursa: Legea nr. 112 din 19 mai 2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii, publicată în Monitorul Oficial nr. 388/24.05.2017

Legea face referire la programul „Start-up Nation – Romania”, prin intermediul căruia se poate acorda ajutor de minimis unui număr maxim anual de 10.000 de beneficiari, întreprinderi mici și mijlocii, în sumă maximă de 200.000 lei/beneficiar, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Modalitatea generală de accesare a programului este descrisă în legislația primară (OUG nr. 10/2017), urmând să se emită și un ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat în vederea detalierii procedurii.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.517 din 11 mai 2017 pentru aprobarea Procedurii de evaluare și valorificare, în regim de urgență, a bunurilor perisabile sau supuse degradării, precum și pentru aprobarea modelelor unor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 398/26.05.2017

În conformitate cu dispozițiile art. 247 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, dacă au fost sechestrate bunuri perisabile sau supuse degradării, acestea pot fi vândute în regim de urgență. Evaluarea și valorificarea bunurilor respective se fac de către organele fiscale, la prețul pieței. Totodată, potrivit prevederilor art. 247 alin. (5) lit. a) din același act normativ, procedura de evaluare și valorificare se aprobă prin ordin al președintelui ANAF în cazul creanțelor administrate de organul fiscal central, motiv pentru care s-a impus emiterea ordinului aflat în discuție.

Procedura de evaluare și valorificare, în regim de urgență, a bunurilor perisabile sau supuse degradării cuprinde:
 • dispoziții generale;
 • constituirea Comisiei de valorificare;
 • evaluarea bunurilor perisabile sau supuse degradării;
 • valorificarea acestora;
 • atribuțiile Comisiei de valorificare.
S-au elaborat o serie de formulare în vederea aplicării unitare a procedurii, respectiv:
 • „Anunț privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării”;
 • „Proces-verbal privind desfășurarea și rezultatul procedurii de valorificare a bunurilor perisabile sau supuse degradării”;
 • „Proces-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării”;
 • „Proces-verbal de predare-primire a bunurilor perisabile sau supuse degradării valorificate”.

Ordinul intră în vigoare la data la care se abrogă vechiul act normativ privind valorificarea bunurilor perisabile, respectiv Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgență, a bunurilor de consum alimentar și a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante sau bunuri degradabile, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii și/sau executorii prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.546 din 17 mai 2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal”, publicat în Monitorul Oficial nr. 401/29.05.2017

Potrivit art. 16 alin. (5) din Codul fiscal, prin excepție de la regula generală, plătitorii de impozit pe profit care au optat, în conformitate cu legislația contabilă în vigoare, pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic pot alege ca anul fiscal să corespundă exercițiului financiar. Opțiunea se exercită prin depunerea formularului 014 „Notificare privind modificarea anului fiscal” după cum urmează:
 • în termen de 15 zile de la începerea anului fiscal modificat sau de la data înregistrării contribuabilului, după caz;
 • în termen de 15 zile de la data începerii noului an fiscal modificat, în cazul schimbării perioadei anului fiscal modificat;
 • până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la data la care s-ar fi închis anul fiscal modificat, în situația în care anul fiscal modificat redevine an fiscal calendaristic.

(Copyright foto: pressmaster / 123RF Stock Photo)

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.