Abordări teoretice și practice privind contabilizarea datoriilor și creanțelor de impozit amânat – partea a II-a –

Abordări teoretice și practice privind contabilizarea datoriilor și creanțelor de impozit amânat – partea a II-a –

Numărul 34-35, 5-18 sept. 2017  »  Expertiza și auditul afacerilor

prof. univ. dr. Lucian Cernușca
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

REZUMAT
Articolul urmărește să pună în evidență o serie de abordări teoretice și practice privind contabilizarea datoriilor și creanțelor de impozit amânat în conformitate cu IAS 12 Impozitul pe profit și cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare. IAS 12 are în vedere o abordare bilanțieră pentru calculul efectului fiscal al diferențelor temporare dintre regulile contabile și cele fiscale. În timp ce OMFP nr. 2.844/2016 le oferă entităților posibilitatea de a apela la contabilizarea datoriilor și creanțelor de impozit amânat, Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, nu cuprinde în structura Planului de conturi general conturi care fac referire la impozitele amânate.

Termeni-cheie: IAS 12, impozite amânate, datorii privind impozitul amânat, creanțe privind impozitul amânat, diferență temporară deductibilă, diferență temporară impozabilă

Clasificare JEL: M41, K34

În acest articol continuăm demersul făcut în numărul precedent al revistei, de a prezenta diverse exemple privind contabilizarea datoriilor și creanțelor de impozit amânat.

Exemplul 4

Entitatea X, care aplică IFRS, achiziționează la data de 01.01.N un echipament tehnologic la costul de 125.000 lei, TVA 19%. Durata normală de utilizare a acestuia este de 5 ani, regimul de amortizare fiind cel liniar. La data achiziției activului, managementul entității estimează cheltuieli cu demontarea și mutarea sa, care vor fi realizate la sfârșitul duratei de utilizare, în sumă de 12.000 lei. Ratele de actualizare în cei 5 ani sunt prezentate mai jos:

AnulNN+1N+2N+3N+4
Rata de actualizare10%12%14%16%19%
Ne propunem să contabilizăm:
a) operațiunile efectuate de entitatea X în exercițiul financiar N în conformitate cu IAS 16 Imobilizări corporale și cu IAS 37 Provizioane, datorii contingente și active contingente;
b) impozitele amânate în exercițiul financiar N în conformitate cu IAS 12 Impozitul pe profit.

a) Contabilizarea operațiunilor în exercițiul financiar N potrivit IAS 16 și IAS 37:

– Achiziția echipamentului tehnologic:
148.750 lei
125.000 lei  23.750 lei
%
2131
„Echipamente tehnologice
(mașini, utilaje și
instalații de lucru)”
4426
„TVA deductibilă”
=404
„Furnizori de imobilizări”
148.750 lei
– Achitarea datoriei față de furnizor:
148.750 lei404
„Furnizori de imobilizări”
=5121
„Conturi la bănci
în lei”
148.750 lei
– Recunoașterea provizionului pentru dezafectarea activului:
Costurile cu demontarea și mutarea echipamentului tehnologic se recunosc în valoarea acestuia în corespondență cu contul 1513 „Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale și alte acțiuni similare legate de acestea”.
Actualizarea sumelor reprezentând cheltuielile de demontare scoate în evidență impactul asupra fluxurilor de trezorerie viitoare. Suma capitalizată ca parte a costului activului reprezintă de fapt suma actualizată la data recunoașterii inițiale a cheltuielilor estimate a se plăti pentru demontarea și mutarea acestuia și restaurarea amplasamentului.
Valoarea actualizată a provizionului = 12.000 lei/[(1 + 10%) x (1 + 12%) x (1 + 14%) x (1 + 16%) x (1 + 19%)] = 6.189,57 lei
– Recunoașterea la data de 31.12.N a cheltuielilor cu provizionul aferente exercițiului financiar N:
Valoarea actualizată a provizionului la 31.12.N = 12.000 lei/[(1 + 12%) x (1 + 14%) x (1 + 16%) x (1 + 19%)] = 6.808,53 lei
Cheltuiala cu actualizarea provizionului = 6.808,53 lei – 6.189,57 lei = 618,96 lei
– Amortizarea lunară a echipamentului tehnologic:
Amortizarea în exercițiul financiar N = (125.000 lei + 6.189,57 lei)/5 ani = 26.237,91 lei
2.186,49 lei6811
„Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea imobilizărilor,
a investițiilor imobiliare
și a activelor biologice
productive evaluate la cost”
=2813
„Amortizarea instalațiilor
și mijloacelor de transport”
2.186,49 lei

b) Calculul și contabilizarea impozitelor amânate în exercițiul financiar N potrivit IAS 12:

● Echipamentul tehnologic:
Amortizarea contabilă în anul N = (125.000 lei + 6.189,57 lei)/5 ani = 26.237,91 lei
Amortizarea fiscală în anul N = 125.000 lei/5 ani = 25.000 lei
Valoarea contabilă la 31.12.N = (125.000 lei + 6.189.57 lei) – 26.237,91 lei = 104.951,66 lei
Baza fiscală la 31.12.N = 125.000 lei – 25.000 lei = 100.000 lei

Valoarea contabilă > baza fiscală ==> o diferență temporară impozabilă de 4.951,66 lei (104.951,66 lei– 100.000 lei), care generează o datorie de impozit amânat de 792,26 lei (4.951,66 lei x 16%):

792,26 lei692
„Cheltuieli cu impozitul
pe profit amânat”
=4412
„Impozitul pe profit
amânat” / Datorie
792,26 lei
● Provizionul pentru dezafectarea activului:
Valoarea contabilă la 31.12.N = 6.808,53 lei
Baza fiscală la 31.12.N = 0 lei (Provizionul nu este recunoscut fiscal.)
Valoarea contabilă > baza fiscală ==> o diferență temporară deductibilă în sumă de 6.808,53 lei, care generează o creanță de impozit amânat de 1.089,36 lei (6.808,53 lei x 16%):
1.089,36 lei4412
„Impozitul pe profit
amânat” / Creanță
=792
„Venituri din impozitul
pe profit amânat”
1.089,36 lei

Exemplul 5

Entitatea X, care aplică IFRS, achiziționează la data de 20.12.N-1 un echipament tehnologic la costul de 36.000 lei, TVA 19%. Durata normală de utilizare a acestuia este de 4 ani. Activul se amortizează accelerat din punct de vedere contabil și liniar din punct de vedere fiscal. Se neglijează valoarea reziduală de la calculul amortizării.

La 31.12.N, managementul entității decide efectuarea unui test de depreciere a echipamentului tehnologic, valoarea recuperabilă a acestuia fiind estimată la 15.000 lei. La 31.12.N+1 se decide efectuarea unui nou test de depreciere a activului, valoarea sa recuperabilă fiind estimată la 5.500 lei.

Ajustările pentru deprecierea activelor imobilizate nu sunt deductibile fiscal.

Ne propunem să contabilizăm:
a) operațiunile efectuate de entitatea X în exercițiile financiare N-1, N și N+1 în conformitate cu IAS 16 Imobilizări corporale și cu IAS 36 Deprecierea activelor;
b) impozitele amânate în exercițiile financiare N și N+1 în conformitate cu IAS 12 Impozitul pe profit.

a1) Contabilizarea operațiunilor în exercițiul financiar N-1 potrivit IAS 16:

– Achiziția echipamentului tehnologic:
42.840 lei
36.000 lei  6.840 lei
%
2131
„Echipamente tehnologice
(mașini, utilaje și
instalații de lucru)”
4426
„TVA deductibilă”
=404
„Furnizori de imobilizări”
42.840 lei
– Achitarea datoriei față de furnizor:
42.840 lei404
„Furnizori de imobilizări”
=5121
„Conturi la bănci
în lei”
42.840 lei

a2) Contabilizarea operațiunilor în exercițiul financiar N potrivit IAS 16 și IAS 36:

– Amortizarea echipamentului tehnologic:
Amortizarea în exercițiul financiar N = 36.000 lei x 50% = 18.000 lei
18.000 lei6811
„Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea imobilizărilor,
a investițiilor imobiliare
și a activelor biologice
productive evaluate la cost”
=2813
„Amortizarea instalațiilor
și mijloacelor de transport”
18.000 lei
– Efectuarea testului de depreciere la 31.12.N:
Valoarea contabilă netă a activului la 31.12.N = 18.000 lei
Valoarea recuperabilă a activului la 31.12.N = 15.000 lei
Valoarea justă < valoarea contabilă netă ==> o pierdere din depreciere în sumă de 3.000 lei (18.000 lei – 15.000 lei):
3.000 lei6813
„Cheltuieli de exploatare
privind ajustările pentru
deprecierea imobilizărilor,
a investițiilor imobiliare
și a activelor biologice
productive evaluate la cost”
=2913
„Ajustări pentru deprecierea
instalațiilor și mijloacelor
de transport”
3.000 lei

b1) Calculul și înregistrarea impozitelor amânate în exercițiul financiar N potrivit IAS 12:

Valoarea contabilă a echipamentului tehnologic la 31.12.N = 36.000 lei – 18.000 lei – 3.000 lei = 15.000 lei (valoarea recuperabilă)

Amortizarea fiscală anuală = 36.000 lei/4 ani = 9.000 lei

Baza fiscală a echipamentului tehnologic la 31.12.N = 36.000 lei – 9.000 lei = 27.000 lei (Cheltuielile cu ajustările pentru depreciere nu sunt deductibile fiscal.)

Valoarea contabilă < baza fiscală ==> o diferență temporară deductibilă în sumă de 12.000 lei (27.000 lei – 15.000 lei), care generează o creanță de impozit amânat de 1.920 lei (12.000 lei x 16%):
1.920 lei4412
„Impozitul pe profit
amânat” / Creanță
=792
„Venituri din impozitul
pe profit amânat”
1.920 lei
a3) Contabilizarea operațiunilor în exercițiul financiar N+1 potrivit IAS 16 și IAS 36:
– Amortizarea echipamentului tehnologic:
Amortizarea în exercițiul financiar N+1 = 15.000 lei/3 ani = 5.000 lei
5.000 lei6811
„Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea imobilizărilor,
a investițiilor imobiliare
și a activelor biologice
productive evaluate la cost”
=2813
„Amortizarea instalațiilor
și mijloacelor de transport”
5.000 lei
– Efectuarea testului de depreciere la 31.12.N+1:
Valoarea contabilă netă a activului la 31.12.N+1 = 15.000 lei – 5.000 lei = 10.000 lei
Valoarea recuperabilă a activului la 31.12.N+1 = 5.500 lei
Valoarea justă < valoarea contabilă netă ==> o pierdere din depreciere în sumă de 4.500 lei (10.000 lei – 5.500 lei):
4.500 lei6813
„Cheltuieli de exploatare
privind ajustările pentru
deprecierea imobilizărilor,
a investițiilor imobiliare
și a activelor biologice
productive evaluate la cost”
=2913
„Ajustări pentru deprecierea
instalațiilor și mijloacelor
de transport”
4.500 lei

b2) Calculul și înregistrarea impozitelor amânate în exercițiul financiar N+1 potrivit IAS 12:

Valoarea contabilă a echipamentului tehnologic la 31.12.N+1 = 15.000 lei – 5.000 lei – 4.500 lei = 5.500 lei (valoarea recuperabilă)

Baza fiscală a echipamentului tehnologic la 31.12.N+1 = 36.000 lei – (9.000 lei x 2 ani) = 18.000 lei (Cheltuielile cu ajustările pentru depreciere nu sunt deductibile fiscal.)

Valoarea contabilă < baza fiscală ==> o diferență temporară deductibilă în sumă de 12.500 lei (18.000 lei – 5.500 lei), care generează o creanță de impozit amânat de 2.000 lei (12.500 lei x 16%).

Creanța de impozit amânat din exercițiul financiar N este în sumă de 1.920 lei (soldul contului 4412) și se va majora cu 80 lei (2.000 lei – 1.920 lei):
80 lei4412
„Impozitul pe profit
amânat” / Creanță
=792
„Venituri din impozitul
pe profit amânat”
80 lei

Exemplul 6

Entitatea X, care aplică IFRS, achiziționează la data de 20.12.N-1 o clădire la costul de 630.000 lei, TVA 19%. Din punct de vedere contabil, aceasta se amortizează liniar în 30 de ani, valoarea sa reziduală fiind estimată la 105.000 lei. Din punct de vedere fiscal, durata de viață economică utilă este de 35 de ani, valoarea reziduală este nulă, iar reevaluările nu sunt recunoscute.

La data de 31.12.N+1, clădirea este reevaluată, valoarea justă, stabilită de un expert evaluator autorizat, fiind de 650.000 lei.

Ne propunem să contabilizăm:
a) operațiunile efectuate de entitatea X în exercițiile financiare N-1, N și N+1 în conformitate cu IAS 16 Imobilizări corporale;
b) impozitele amânate în exercițiile financiare N și N+1 în conformitate cu IAS 12 Impozitul pe profit.

a1) Contabilizarea operațiunilor în exercițiul financiar N-1 potrivit IAS 16:

– Achiziția clădirii:
749.700 lei
630.000 lei

119.700 lei
%
212
„Construcții”
4426
„TVA deductibilă”
=404
„Furnizori de imobilizări”
749.700 lei
– Achitarea datoriei față de furnizor:
749.700 lei404
„Furnizori de imobilizări”
=5121
„Conturi la bănci
în lei”
749.700 lei

a2) Contabilizarea operațiunilor în exercițiul financiar N potrivit IAS 16:

– Amortizarea clădirii:
Amortizarea în exercițiul financiar N = (630.000 lei – 105.000 lei)/30 ani = 17.500 lei
17.500 lei6811
„Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea imobilizărilor,
a investițiilor imobiliare
și a activelor biologice
productive evaluate la cost”
=2812
„Amortizarea construcțiilor”
17.500 lei

b1) Calculul și înregistrarea impozitelor amânate în exercițiul financiar N potrivit IAS 12:

Valoarea contabilă a clădirii la 31.12.N = 630.000 lei – 17.500 lei = 612.500 lei

Amortizarea fiscală anuală = 630.000 lei/35 ani = 18.000 lei

Baza fiscală a clădirii la 31.12.N = 630.000 lei – 18.000 lei = 612.000 lei

Valoarea contabilă > baza fiscală ==> o diferență temporară impozabilă în sumă de 500 lei (612.500 lei– 612.000 lei), care generează o datorie de impozit amânat de 80 lei (500 lei x 16%):
80 lei692
„Cheltuieli cu impozitul
pe profit amânat”
=4412
„Impozitul pe profit
amânat” / Datorie
80 lei

a3) Contabilizarea operațiunilor în exercițiul financiar N+1 potrivit IAS 16:

– Amortizarea clădirii:
17.500 lei6811
„Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea imobilizărilor,
a investițiilor imobiliare
și a activelor biologice
productive evaluate la cost”
=2812
„Amortizarea construcțiilor”
17.500 lei
– Reevaluarea clădirii la 31.12.N+1:
Vom opta pentru metoda valorii nete.
- lei -
IndicatoriÎnainte de reevaluareDupă reevaluare
Valoarea contabilă brută630.000650.000
Amortizarea calculată  35.000           0
Valoarea contabilă netă595.000650.000

Înregistrarea reevaluării activului la 31.12.N+1:

– Eliminarea amortizării cumulate:
35.000 lei2812
„Amortizarea construcțiilor”
=212
„Construcții”
35.000 lei
– Contabilizarea plusului de valoare, în sumă de 55.000 lei:
55.000 lei212
„Construcții”
=1052
„Rezerve din reevaluarea
imobilizărilor corporale”
55.000 lei

b2) Calculul și înregistrarea impozitelor amânate în exercițiul financiar N+1 potrivit IAS 12:

Valoarea contabilă a clădirii la 31.12.N+1 = 650.000 lei (valoarea reevaluată)

Baza fiscală a clădirii la 31.12.N+1 = 630.000 lei – (18.000 lei x 2 ani) = 594.000 lei

Valoarea contabilă > baza fiscală ==> o diferență temporară impozabilă în sumă de 56.000 lei (650.000 lei – 594.000 lei), care generează o datorie de impozit amânat de 8.960 lei (56.000 lei x 16%).

Datoria de impozit amânat existentă este de 80 lei (soldul contului 4412).

Datoria de impozit amânat de contabilizat în anul N+1, în sumă de 8.880 lei (8.960 lei – 80 lei), este recunoscută după cum urmează:
● pe seama rezervelor din reevaluare: 8.800 lei (55.000 lei x 16%);
● pe seama cheltuielilor cu impozitul pe profit amânat: 80 lei (8.880 lei – 8.800 lei).
8.800 lei1052
„Rezerve din reevaluarea
imobilizărilor corporale”
=4412
„Impozitul pe profit
amânat” / Datorie
8.800 lei
 
80 lei692
„Cheltuieli cu impozitul
pe profit amânat”
=4412
„Impozitul pe profit
amânat” / Datorie
80 lei

Exemplul 7

Entitatea X, care aplică IFRS, are ca obiect de activitate achiziția de clădiri în scopul revânzării. La data de 10.06.N+1, societatea decide să închirieze una dintre construcțiile sale existente pe stoc, care are costul de achiziție de 340.000 lei. Valoarea justă a clădirii a evoluat după cum urmează:
● la 31.12.N – 320.000 lei;
● la 10.06.N+1 – 375.000 lei;
● la 31.12.N+1 – 315.000 lei.

Ajustările pentru depreciere nu sunt deductibile fiscal. Din punct de vedere fiscal, valoarea justă nu este recunoscută (este recunoscut doar costul).

Ne propunem să contabilizăm:
a) operațiunile efectuate de entitatea X în exercițiile financiare N și N+1 în conformitate cu IAS 2 Stocuri și cu IAS 40 Investiții imobiliare.
b) impozitele amânate în exercițiile financiare N și N+1 în conformitate cu IAS 12 Impozitul pe profit.

a1) Contabilizarea operațiunilor în exercițiul financiar N potrivit IAS 2 și IAS 40:

– Înregistrarea ajustării pentru deprecierea stocului de mărfuri la 31.12.N:

Clădirea achiziționată de entitate în scopul revânzării va fi recunoscută în categoria stocurilor.

Entitatea va contabiliza o pierdere din depreciere în sumă de 20.000 lei, întrucât valoarea realizabilă netă a activului la 31.12.N este mai mică decât costul de achiziție:
20.000 lei6814
„Cheltuieli de exploatare
privind ajustările pentru
deprecierea activelor curente”
=397
„Ajustări pentru
deprecierea mărfurilor”
20.000 lei

b1) Calculul și contabilizarea impozitelor amânate în exercițiul financiar N potrivit IAS 12:

Dacă ajustarea nu este deductibilă fiscal, ea nu se deduce din costul de achiziție.

Valoarea contabilă a activului < baza fiscală a activului ==> o diferență temporară deductibilă în sumă de 20.000 lei (340.000 lei – 320.000 lei), care generează o creanță de impozit amânat de 3.200 lei (20.000 lei x 16%):
3.200 lei4412
„Impozitul pe profit
amânat” / Creanță
=792
„Venituri din impozitul
pe profit amânat”
3.200 lei

a2) Contabilizarea operațiunilor în exercițiul financiar N+1 potrivit IAS 2 și IAS 40:

– Recunoașterea stocului de mărfuri transferat la investiții imobiliare evaluat la valoarea justă la data de 10.06.N+1:
375.000 lei2151
„Investiții imobiliare
evaluate la valoarea justă”
=%
371
„Mărfuri”
7561
„Câștiguri din evaluarea
la valoarea justă
a investițiilor imobiliare”
375.000 lei
340.000 lei

35.000 lei

Concomitent are loc reluarea la venituri a ajustării pentru deprecierea stocului de mărfuri:
20.000 lei397
„Ajustări pentru
deprecierea mărfurilor”
=7814
„Venituri din ajustări
pentru deprecierea
activelor curente”
20.000 lei
– Recunoașterea diferențelor de valoare justă la 31.12.N+1:
Valoarea justă la 10.06.N+1 = 375.000 lei
Valoarea justă la 31.12.N+1 = 315.000 lei
Pierdere din modificarea valorii juste a investiției imobiliare = 60.000 lei
60.000 lei6561
„Pierderi din evaluarea
la valoarea justă
a investițiilor imobiliare”
=2151
„Investiții imobiliare
evaluate la valoarea justă”
60.000 lei

b2) Calculul și contabilizarea impozitelor amânate în exercițiul financiar N+1 potrivit IAS 12:

Valoarea contabilă a investiției imobiliare evaluate la valoarea justă la 31.12.N+1 = 315.000 lei

Baza fiscală a investiției imobiliare evaluate la valoarea justă la 31.12.N+1 = 340.000 lei (Dacă ajustarea nu este deductibilă fiscal, ea nu se deduce din costul de achiziție.)

Valoarea contabilă < baza fiscală ==> o diferență temporară deductibilă în sumă de 25.000 lei (340.000 lei – 315.000 lei), care generează o creanță de impozit amânat de 4.000 lei (25.000 lei x 16%).

Creanța de impozit amânat din exercițiul financiar N este de 3.200 lei (soldul contului 4412) și se va majora cu 800 lei (4.000 lei – 3.200 lei):
800 lei4412
„Impozitul pe profit
amânat” / Creanță
=792
„Venituri din impozitul
pe profit amânat”
800 lei

Exemplul 8

Entitatea X, care aplică IFRS, primește la data de 01.04.N o subvenție guvernamentală pentru investiții în sumă de 60.000 lei, din care finanțează parțial procurarea unui echipament tehnologic în valoare de 90.000 lei, TVA 19%. Activul se amortizează liniar în 6 ani din punct de vedere contabil și în 5 ani din punct de vedere fiscal.

Ne propunem să contabilizăm:
a) operațiunile efectuate de entitatea X în exercițiul financiar N în conformitate cu IAS 20 Contabilitatea subvențiilor guvernamentale și prezentarea informațiilor legate de asistența guvernamentală;
b) impozitele amânate în exercițiul financiar N în conformitate cu IAS 12 Impozitul pe profit.

a) Contabilizarea operațiunilor în exercițiul financiar N potrivit IAS 20:

Metoda 1. Recunoașterea subvenției drept venit în avans

– Înregistrarea dreptului de a primi subvenția:
60.000 lei4451
„Subvenții guvernamentale”
=4751
„Subvenții guvernamentale
pentru investiții”
60.000 lei
– Încasarea subvenției:
60.000 lei5121
„Conturi la bănci
în lei”
=4451
„Subvenții guvernamentale”
60.000 lei
– Achiziția echipamentului tehnologic:
107.100 lei
  90.000 lei  17.100 lei
%
2131
„Echipamente tehnologice
(mașini, utilaje și
instalații de lucru)”
4426
„TVA deductibilă”
=404
„Furnizori de imobilizări”
107.100 lei
– Achitarea datoriei față de furnizor:
107.100 lei404
„Furnizori de imobilizări”
=5121
„Conturi la bănci
în lei”
107.100 lei

– Amortizarea echipamentului tehnologic:

Amortizarea în exercițiul financiar N = 90.000 lei/6 ani x (9 luni/12 luni) = 11.250 lei
11.250 lei6811
„Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea imobilizărilor,
a investițiilor imobiliare
și a activelor biologice
productive evaluate la cost”
=2813
„Amortizarea instalațiilor
și mijloacelor de transport”
11.250 lei
– Virarea unei părți din subvenție la venituri în exercițiul financiar N, pe măsura amortizării activului (60.000 lei/6 ani x (9 luni/12 luni)):
7.500 lei4751
„Subvenții guvernamentale
pentru investiții”
=7584
„Venituri din subvenții
pentru investiții”
7.500 lei

Metoda 2. Deducerea subvenției din costul activului

– Achiziția echipamentului tehnologic:
107.100 lei
  90.000 lei  17.100 lei
%
2131
„Echipamente tehnologice
(mașini, utilaje și
instalații de lucru)”
4426
„TVA deductibilă”
=404
„Furnizori de imobilizări”
107.100 lei
– Încasarea subvenției:
60.000 lei5121
„Conturi la bănci
în lei”
=2131
„Echipamente tehnologice
(mașini, utilaje și
instalații de lucru)”
60.000 lei
– Achitarea datoriei față de furnizor:
107.100 lei404
„Furnizori de imobilizări”
=5121
„Conturi la bănci
în lei”
107.100 lei

– Amortizarea echipamentului tehnologic:

Amortizarea în exercițiul financiar N = (90.000 lei – 60.000 lei)/6 ani x (9 luni/12 luni) = 3.750 lei
3.750 lei6811
„Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea imobilizărilor,
a investițiilor imobiliare
și a activelor biologice
productive evaluate la cost”
=2813
„Amortizarea instalațiilor
și mijloacelor de transport”
3.750 lei

b) Calculul și contabilizarea impozitelor amânate în exercițiul financiar N potrivit IAS 12:

Metoda 1. Recunoașterea subvenției drept venit în avans

● Echipamentul tehnologic:

Valoarea contabilă la 31.12.N = 90.000 lei – 11.250 lei = 78.750 lei

Amortizarea fiscală în anul N = 90.000 lei/5 ani x (9 luni/12 luni) = 13.500 lei

Baza fiscală la 31.12.N = 90.000 lei – 13.500 lei = 76.500 lei

Valoarea contabilă > baza fiscală ==> o diferență temporară impozabilă în sumă de 2.250 lei (78.750 lei – 76.500 lei), care generează o datorie de impozit amânat de 360 lei (2.250 lei x 16%):
360 lei692
„Cheltuieli cu impozitul
pe profit amânat”
=4412
„Impozitul pe profit
amânat” / Datorie
360 lei

● Venitul în avans:

Valoarea contabilă la 31.12.N = 60.000 lei – 7.500 lei = 52.500 lei

Din punct de vedere fiscal, valoarea subvenției reluate în exercițiul financiar N este de 9.000 lei (60.000 lei/5 ani x (9 luni/12 luni)).

Baza fiscală la 31.12.N = 60.000 lei – 9.000 lei = 51.000 lei

Valoarea contabilă > baza fiscală ==> o diferență temporară deductibilă în sumă de 1.500 lei (52.500 lei– 51.000 lei), care generează o creanță de impozit amânat de 240 lei (1.500 lei x 16%):
240 lei4412
„Impozitul pe profit
amânat” / Creanță
=792
„Venituri din impozitul
pe profit amânat”
240 lei

Metoda 2. Deducerea subvenției din costul activului

● Echipamentul tehnologic:

Valoarea contabilă la 31.12.N = 90.000 lei – 60.000 lei – 3.750 lei = 26.250 lei

Amortizarea fiscală în anul N = (90.000 lei – 60.000 lei)/5 ani x (9 luni/12 luni) = 4.500 lei

Baza fiscală la 31.12.N = (90.000 lei – 60.000 lei) – 4.500 lei = 25.500 lei

Valoarea contabilă > baza fiscală ==> o diferență temporară impozabilă în sumă de 750 lei (26.250 lei – 25.500 lei), care generează o datorie de impozit amânat de 120 lei (750 lei x 16%):
120 lei692
„Cheltuieli cu impozitul
pe profit amânat”
=4412
„Impozitul pe profit
amânat” / Datorie
120 lei

BIBLIOGRAFIE
  1. Cernușca, Lucian (2010), Contabilitate și gestiune fiscală, Editura Tribuna Economică, București.
  2. Ristea, Mihai, Dumitru, Corina Graziella (2012), Libertate și conformitate în standardele și reglementările contabile, Editura CECCAR, București.
  3. CECCAR (2016), Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, ediția a IV-a, Editura CECCAR, București.
  4. CECCAR (2017), Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, ediția a VI-a, Editura CECCAR, București.
  5. IASB (2015), Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS). Norme oficiale emise la 1 ianuarie 2015, traducere, Editura CECCAR, București.
  6. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015, cu modificările și completările ulterioare.
  7. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial nr. 963/30.12.2014, cu modificările și completările ulterioare.
  8. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.020 și 1.020 bis/19.12.2016.
  9. http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2013/03/GhidIFRStratamentecontabile-sifiscale.pdf
  10. http://legestart.ro/contabilizarea-datoriilor-si-creantelor-privind-impozitul-amanat

(Copyright foto: thodonal / 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.