ASF: Desemnarea administratorilor speciali – modificări privind drepturile, obligațiile și competențele acestora

ASF: Desemnarea administratorilor speciali – modificări privind drepturile, obligațiile și competențele acestora

Numărul 37, 13-19 decembrie 2016  »  Curier legislativ

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a emis recent un act normativ prin care sunt reglementate drepturile, obligațiile și competențele administratorului special. Potrivit legislației în vigoare (Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare), societățile de asigurare/reasigurare pot intra în procedura de redresare financiară prin administrare specială, caz în care ASF desemnează o persoană (fizică sau juridică) în calitate de administrator special, care va lua toate măsurile necesare restabilirii situației financiare a societății. Atribuțiile administratorului special sunt stabilite prin norme emise de ASF.

În acest sens, având în vedere rolul important pe care îl are administratorul special în gestionarea activității unei societăți de asigurare aflate în administrare specială, rescrierea actului normativ ce reglementează obligațiile și competențele acestuia a devenit necesară, se menționează în nota de fundamentare ce a însoțit Norma ASF nr. 38/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 971/05.12.2016.

Potrivit documentului citat, prin actul normativ se introduce Registrul administratorilor speciali pentru societăți de asigurare/reasigurare (SAR), în care trebuie să fie înscrise persoanele care vor fi desemnate în această calitate.

Pentru obținerea avizului de înscriere în registru, o persoană fizică sau juridică trebuie să aibă calitatea de practician în insolvență, înscris în Tabloul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR), publicat pe site-ul Uniunii, și să depună la ASF o serie de documente:
– act justificativ eliberat de UNPIR din care să rezulte calitatea de practician în insolvență a persoanei fizice sau juridice respective, faptul că nu este suspendată sau incompatibilă și că nu a fost supusă niciunei sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani;
– copia contractului de asigurare de răspundere civilă profesională;
– copia actului de identitate a persoanei fizice sau, după caz, copia certificatului de înregistrare a persoanei juridice la oficiul registrului comerțului, însoțită de certificat constatator care să ateste cel puțin denumirea, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică și obiectul de activitate al acesteia;
– o listă cu principalele servicii prestate în ultimii 3 ani, din care să rezulte experiența în sectorul financiar-bancar și în proceduri de redresare financiară sau insolvență ori în proceduri de restructurare a activității sau reorganizare a unor societăți și de gestionare a crizelor.

Acestea trebuie să fie însoțite de cererea de înscriere în SAR, prevăzută în actul normativ.

De asemenea, pentru a fi numită administrator special, pe lângă înscrierea în SAR, o persoană fizică sau juridică trebuie să îndeplinească și alte condiții, printre care: să nu se afle în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese cu societatea de asigurare/reasigurare obiect al administrării speciale sau cu persoanele implicate cu aceasta, în special: (i) să nu fi fost auditorul statutar/în echipa de audit statutar în ultimii 5 ani; (ii) să nu fie unul dintre consultanții în management ai societății de asigurare/reasigurare la momentul selecției; (iii) să nu fie soț/soție sau rudă până la gradul al IV-lea inclusiv cu persoanele din conducerea societății de asigurare/reasigurare, în cazul persoanelor fizice, sau să nu fi fost în relații contractuale în ultimii 2 ani cu societatea de asigurare/reasigurare obiect al administrării sau cu conducerea acesteia.

Potrivit notei de fundamentare amintite, administratorul special va avea obligația menținerii activelor societății, neputând recurge la vânzarea acestora ca măsură de administrare curentă, și va adopta măsuri de administrare adecvate care să conducă la efectuarea plăților curente ale societății, ce decurg din datoriile exigibile.

De asemenea, administratorul special are obligația informării ASF cu privire la constatarea oricăror situații de încălcare a legislației, a reglementărilor în vigoare sau a procedurilor interne ale entității administrate, în termen de 24 de ore de la data constatării acestora, precum și de a întocmi și transmite către ASF rapoarte lunare privind stadiul procedurii de redresare financiară.

Rapoartele se transmit în primele cinci zile lucrătoare ale lunii în curs pentru activitatea din luna anterioară și sunt însoțite de documentele referitoare la evaluarea activelor și pasivelor, situația recuperării creanțelor, costul menținerii activelor și situația lichidării debitelor.

Pentru activitatea depusă, administratorul special are dreptul la remunerație, care se va stabili, de la caz la caz, de către ASF, având ca puncte de referință remunerația membrilor conducerii societății de asigurare/reasigurare supuse administrării speciale, volumul de activitate și dimensiunea entității, și este suportată de societatea care face obiectul administrării speciale.

Potrivit actului normativ, încetarea calității de administrator special are loc în următoarele cazuri:
– prin revocarea deciziei de redresare financiară prin administrare specială;
– prin înlocuirea sau, după caz, prin renunțarea administratorului special la mandatul primit;
– prin decesul administratorului special persoană fizică sau, după caz, ca urmare a dizolvării/lichidării ori a constatării stării de insolvabilitate a administratorului special persoană juridică;
– prin orice alte cauze de încetare prevăzute de reglementările în vigoare.

Norma ASF nr. 38/2016 a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, dată la care s-a abrogat Norma ASF nr. 30/2015 privind drepturile, obligațiile și competențele administratorului special.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.