Autofacturarea în cazul operațiunilor intracomunitare

Autofacturarea în cazul operațiunilor intracomunitare

Numărul 23, 19-25 iunie 2018  »  Expertiza și auditul afacerilor

CECCAR

REZUMAT
În mod normal, livrarea bunurilor/prestarea serviciilor este însoțită de factura emisă de furnizor/prestator. Ce se întâmplă însă în cazul în care factura nu a fost emisă? Care sunt obligațiile declarative? Cu atât mai mult cu cât nu este vorba numai despre livrări de bunuri sau prestări de servicii, ci și despre avansuri acordate pentru viitoare achiziții intracomunitare sau chiar despre reduceri comerciale de care putem beneficia de la partenerii străini.
Toate acestea trebuie reflectate în declarațiile recapitulative. Dar cum tratăm lipsa facturii? Pentru a răspunde la aceste întrebări ne-am propus să prezentăm în articolul de față cazurile în care, deși operațiunea a fost efectuată (livrare de bunuri, prestare de servicii, avans, reducere comercială), factura fiscală nu a fost emisă, scopul fiind acela de a determina obligațiile declarative ale beneficiarului. Vom pune așadar accentul pe situațiile care pot fi întâlnite în practică privitoare la derularea operațiunilor intracomunitare și la modalitatea de reflectare a acestora în declarațiile recapitulative. Vom avea în vedere exemple cu date concrete, incluzând tratamentul aplicabil operațiunii în cauză.

Termeni-cheie: declarație recapitulativă, fapt generator, exigibilitate, TVA, curs valutar, autofactură, operațiuni intracomunitare

Clasificare JEL: K34, M41

Conform art. 320 alin. (1) din Codul fiscal, persoana impozabilă sau persoana juridică neimpozabilă, obligată la plata taxei (…), trebuie să autofactureze operațiunile respective până cel mai târziu în a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naștere faptul generator al taxei, în cazul în care persoana respectivă nu se află în posesia facturii emise de furnizor/prestator.

Tratăm așadar operațiunile din două puncte de vedere:

  • îndeplinirea obligațiilor privind întocmirea autofacturii;
  • îndeplinirea obligațiilor declarative, respectiv includerea operațiunii în declarația recapitulativă a lunii la care se referă.

De asemenea, punem accentul pe cursul valutar utilizat la recunoașterea bunurilor achiziționate intracomunitar și pe cel folosit la recunoașterea taxei pe valoarea adăugată, prin înregistrarea taxării inverse.

1. Autofactura pentru achizițiile intracomunitare de bunuri
În ceea ce privește faptul generator și exigibilitatea pentru achizițiile intracomunitare de bunuri, art. 284 din Codul fiscal prevede următoarele:

(1) În cazul unei achiziții intracomunitare de bunuri, faptul generator intervine la data la care ar interveni faptul generator pentru livrări de bunuri similare în statul membru în care se face achiziția.

(2) În cazul unei achiziții intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii prevăzute în legislația altui stat membru la articolul care transpune prevederile art. 222 din Directiva 112 sau, după caz, la data emiterii autofacturii prevăzute la art. 319 alin. (9) ori în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator, dacă nu a fost emisă nicio factură/autofactură până la data respectivă.

Referitor la cursul valutar, există diferențe între cel utilizat la recunoașterea în contabilitate a intrărilor de bunuri ca urmare a achizițiilor intracomunitare și cel folosit pentru înregistrarea în contabilitate a taxei pe valoarea adăugată.

Astfel, în conformitate cu pct. 319 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, o tranzacție în valută trebuie înregistrată inițial la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Națională a României, de la data efectuării operațiunii.

În același timp, cursul de schimb utilizat pentru recunoașterea taxei pe valoarea adăugată este cel în vigoare la data exigibilității taxei.

În ceea ce privește derularea contractelor comerciale, din punctul de vedere al livrării bunurilor și facturării acestora, identificăm în practică următoarele situații:

1. Factura este emisă la data la care se face livrarea, iar bunurile sunt recepționate în aceeași lună în care are loc expedierea lor (pentru exemplificare, luăm în considerare date concrete):

* Formularul 390 „Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare” se depune lunar, până la data de 25 a lunii următoare.
Nerespectarea condițiilor referitoare la obligațiile declarative se sancționează cu amendă, al cărei cuantum nu este deloc de ignorat. Astfel, potrivit art. 337 din Codul de procedură fiscală:

(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

  1. nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor recapitulative reglementate de normele din Codul fiscal privind taxa pe valoarea adăugată;
  2. depunerea de declarații recapitulative incorecte ori incomplete.
(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează astfel:
  1. cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei în cazul săvârșirii faptei prevăzute la lit. a);
  2. cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei în cazul săvârșirii faptei prevăzute la lit. b).

2. Factura este emisă în luna în care se face livrarea, dar după data recepției bunurilor de către beneficiar:

3. Factura este emisă la data la care se face livrarea, iar bunurile sunt recepționate în luna următoare celei în care are loc expedierea lor și este întocmită factura:

4. Factura nu este emisă la data la care se face livrarea. Bunurile sunt recepționate în aceeași lună în care are loc expedierea lor. Factura este întocmită până la data de 15 a lunii următoare celei în care bunurile sunt livrate/recepționate:

5. Factura nu este emisă la data la care se face livrarea. Bunurile sunt recepționate în aceeași lună în care are loc expedierea lor. Factura este întocmită după data de 15 a lunii următoare celei în care bunurile sunt livrate/recepționate:

6. Factura nu este emisă la data la care se face livrarea. Bunurile sunt recepționate în luna următoare celei în care are loc expedierea lor. Factura este întocmită până la data de 15 a lunii următoare celei în care bunurile sunt livrate:

7. Factura nu este emisă la data la care se face livrarea. Bunurile sunt recepționate în luna următoare celei în care are loc expedierea lor. Factura este întocmită după data de 15 a lunii următoare celei în care bunurile sunt livrate:

8. Caz de excepție – derularea operațiunii nu a fost cunoscută până la data de 15 a lunii următoare:

Atenție!
Trebuie luate toate măsurile de precauție astfel încât această situație să fie evitată, având în vedere că faptul generator a avut loc, iar data la care a avut loc exigibilitatea a trecut. În acest caz nu se poate respecta obligația privitoare la întocmirea autofacturii.
2. Autofactura pentru avansurile acordate pentru achiziții intracomunitare de bunuri

Conform art. 320 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabilă sau persoana juridică neimpozabilă, obligată la plata taxei (…), trebuie să autofactureze suma avansurilor plătite în legătură cu operațiunile respective cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a plătit avansurile, în cazul în care persoana respectivă nu se află în posesia facturii emise de furnizor/prestator, cu excepția situației în care faptul generator de taxă a intervenit în aceeași lună, caz în care sunt aplicabile prevederile alin. (1).

Cazurile care pot fi tratate ca exemple au în vedere plata unui avans pentru care nu s-a emis factură până la data de 15 a lunii următoare plății acestuia.
Faptul generator intervine la data plății avansului, iar exigibilitatea, fie la data emiterii facturii, dacă aceasta a fost emisă anterior datei de 15 a lunii următoare plății avansului, fie la data de 15 a lunii următoare celei în care s-a plătit avansul, odată cu obligația întocmirii autofacturii.
Ulterior, la primirea facturii de la furnizor, pe aceasta se face o referire la autofactură, iar pe autofactură se face o referire la factură.
3. Autofactura pentru serviciile prestate

În cazul serviciilor prestate beneficiarului de către un prestator comunitar, la art. 281 alin. (1) din Codul fiscal se stipulează că faptul generator intervine la data prestării serviciilor. Faptul generator reprezintă prestarea serviciului.

Momentul la care serviciul este considerat a fi prestat este de cele mai multe ori prevăzut în contract și poate fi condiționat de anumite acțiuni ale părților. De exemplu, dacă serviciul este prestat la momentul la care este acceptat de beneficiar, rezultatul lui fiind un document, un raport etc., acceptarea lui de către beneficiar finalizează practic serviciul și declanșează faptul generator.

De multe ori însă, chiar emiterea facturii constituie momentul finalizării serviciului, acceptarea sa reprezentând și acceptarea serviciului prestat. În cazul de față, acesta este momentul la care se consideră că a avut loc faptul generator.

În acest context trebuie să ținem seama și de următoarele prevederi ale art. 281 din Codul fiscal:

(7) Prestările de servicii care determină decontări sau plăți succesive, cum sunt serviciile de construcții-montaj, consultanță, cercetare, expertiză și alte servicii similare, sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situații de lucrări, rapoarte de lucru, alte documente similare pe baza cărora se stabilesc serviciile efectuate sau, după caz, în funcție de prevederile contractuale, la data acceptării acestora de către beneficiari.

(8) În cazul livrărilor de bunuri și al prestărilor de servicii care se efectuează continuu, altele decât cele prevăzute la alin. (7), cum sunt livrările de gaze naturale, de apă, de energie electrică, serviciile de telefonie, de închiriere, de leasing, de concesionare, de arendare de bunuri, de acordare cu plată pentru o anumită perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct și superficia, asupra unui bun imobil, și alte livrări/prestări asemenea, se consideră că livrarea de bunuri/prestarea de servicii este efectuată la fiecare dată prevăzută în contract pentru plata bunurilor livrate/serviciilor prestate sau, în lipsa unei astfel de prevederi contractuale, la data emiterii unei facturi, dar perioada de decontare nu poate depăși un an.
(...)
(10) Prestările de servicii pentru care taxa este datorată de către beneficiarul serviciilor în conformitate cu art. 307 alin. (2), care sunt prestate continuu pe o perioadă mai mare de un an și care nu determină decontări sau plăți în cursul acestei perioade, se consideră efectuate la expirarea fiecărui an calendaristic, atât timp cât prestarea de servicii nu a încetat.

Pentru exemplificare avem în vedere următoarele situații referitoare la serviciile de construcții-montaj:

1. Serviciul este acceptat de beneficiar, iar factura este emisă în aceeași lună, adică cea în care intervine faptul generator:

2. Serviciul este acceptat de beneficiar, iar factura este emisă în luna următoare, până la data de 15:

3. Serviciul este acceptat de beneficiar, iar factura este întocmită în luna următoare, după data de 15, sau în oricare altă lună ulterioară:

4. Autofactura pentru reducerile comerciale acordate de furnizor ulterior livrării

Și pentru reducerile de preț acordate ulterior livrării trebuie să se aibă în vedere procedura autofacturării. În acest caz, faptul generator este momentul în care este determinată și acceptată valoarea reducerilor comerciale ce urmează a fi acordate de furnizor beneficiarului.

Astfel, analizăm următoarele situații:

1. Sumele sunt acceptate de părți, iar factura se întocmește în aceeași lună:

2. Sumele sunt acceptate de părți, iar factura se întocmește în luna următoare, până la data de 15:

3. Sumele sunt acceptate de părți, iar factura se întocmește în luna următoare, după data de 15, sau în oricare altă lună ulterioară:


BIBLIOGRAFIE

  1. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 22/13.01.2016, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 547/ 23.07.2015, cu modificările și completările ulterioare.
  3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015, cu modificările și completările ulterioare.
  4. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial nr. 963/30.12.2014, cu modificările și completările ulterioare.

(Copyright foto: lenetssergey / 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.