Bunuri acordate cu titlu gratuit sau cu reduceri de preț. Tratamentul contabil și fiscal

Bunuri acordate cu titlu gratuit sau cu reduceri de preț. Tratamentul contabil și fiscal

Numărul 37, 1-7 octombrie 2019  »  Expertiza și auditul afacerilor

CECCAR

REZUMAT
În activitatea economică a entităților se întâmplă deseori să se acorde cu titlu gratuit produse/servicii sau să se acorde reduceri de preț la mărfuri, prin diverse programe de fidelizare a clienților. De asemenea, există situații în care vânzările de mărfuri se realizează la un preț inferior costului de achiziție/producție. Este foarte important să cunoaștem care este tratamentul contabil și fiscal al acestor tipuri de operațiuni, astfel încât să respectăm și să aplicăm corect reglementările în domeniu.

Termeni-cheie: prime sub formă de produse, titlu gratuit, carduri de fidelizare a clienților, procedură de aplicare a reducerilor

Clasificare JEL: L81, M41, K34

Oferirea cu titlu gratuit a unor prime sub formă de produse/servicii

Vânzarea cu prime este acea practică comercială prin care la vânzarea sau oferta de vânzare de produse/servicii i se acordă consumatorului cu titlu gratuit, imediat sau la un anumit termen, prime sub forma unor produse/servicii.

Potrivit prevederilor art. 49 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, singurele cazuri de vânzări cu prime considerate practici comerciale admise sunt sub forma unor produse/servicii identice sortimental cu cele cumpărate.

În Hotărârea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață sunt prezentate exemple de vânzări cu prime legale, respectiv:

 • pentru un set de ciorapi cumpărat se primește gratuit o pereche;
 • pentru cinci ciocolate cumpărate se primește o ciocolată;
 • pentru developarea a două filme foto și eliberarea fotografiilor se oferă gratuit developarea unui al treilea film.

Cu toate acestea, conform pct. 35 din hotărârea menționată, pot fi oferite cu titlu gratuit următoarele produse/servicii care nu sunt încadrate ca prime:

 1. ambalajele produselor;
 2. produsele sau serviciile indispensabile utilizării normale a produsului sau serviciului cumpărat: CD-urile cu sistemul de operare a calculatorului, cablul de alimentare pentru un produs electrocasnic sau alte cazuri similare;
 3. produsele sau serviciile a căror valoare este de până la 10% din prețurile de vânzare/tarifele produselor/serviciilor achiziționate de consumatori, altele decât cele prevăzute la lit. b) și, respectiv, la prezentul punct;
 4. articolele personalizate, respectiv obiectele purtând mesaje publicitare, inscripționate în mod vizibil și care nu se găsesc ca atare în comerț: tricouri, brichete sau pixuri inscripționate cu marca producătorului ori a distribuitorului sau alte cazuri similare;
 5. serviciile postvânzare: transportul la domiciliu și instalarea unei mașini de spălat rufe, retușurile la un costum pentru bărbați efectuate în cadrul structurii de vânzare, precum și alte asemenea servicii;
 6. facilitățile de staționare oferite de comercianți consumatorilor: parcarea autoturismelor clienților în locuri special amenajate de comercianți, fără plata taxei de staționare.
Oferirea cu titlu gratuit a unor produse/servicii în scop de reclamă sau în vederea stimulării vânzărilor

 Tratamentul fiscal din punctul de vedere al impozitului pe profit

Pentru determinarea rezultatului fiscal, potrivit art. 25 alin. (1) din Codul fiscal, sunt considerate cheltuieli deductibile cele efectuate în scopul desfășurării activității economice. Astfel, sunt cheltuieli realizate în scopul desfășurării activității economice și cele de reclamă și publicitate făcute în vederea popularizării firmei, produselor sau serviciilor, precum și costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. Se includ în categoria cheltuielilor de reclamă și publicitate și bunurile care se acordă în cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru încercarea produselor și demonstrații la punctele de vânzare, precum și alte bunuri și servicii acordate cu scopul stimulării vânzărilor.

 Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA

Conform art. 270 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal, nu constituie livrare de bunuri acordarea în mod gratuit de bunuri în scop de reclamă sau în vederea stimulării vânzărilor ori, mai general, în scopuri legate de desfășurarea activității economice, în condițiile stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. Suplimentar, în normele metodologice se specifică faptul că în categoria bunurilor acordate în mod gratuit în scopul stimulării vânzărilor se cuprind bunurile care sunt produse de persoana impozabilă în vederea vânzării sau sunt comercializate în mod obișnuit de către persoana impozabilă, acordate în mod gratuit clientului. Deci, condiția ca aceste bunuri să nu constituie livrare de bunuri este ca ele să fie de același fel ca cele care sunt, au fost ori vor fi livrate clientului.

Bunurile acordate în scop de reclamă cuprind, în general, bunurile oferite în mod gratuit în cadrul campaniilor promoționale, mostre acordate pentru încercarea produselor sau pentru demonstrații la punctele de vânzare.

De regulă, mostrele sunt bunuri de valoare neglijabilă, care se pun la dispoziția potențialilor clienți cu titlu gratuit, în scop comercial, în cadrul campaniilor promoționale, pentru încercarea produselor sau pentru demonstrații la punctele de vânzare.

Exemplu

Societatea Alfa SRL cumpără de la o fabrică din Italia mostre în valoare de 100 euro, la cursul de 4,8 lei/euro, pe care le distribuie gratuit pentru a face campanie promoțională, în vederea prezentării produselor către potențiali clienți.

–  Achiziția mostrelor:
480 lei 3028
„Alte materiale
consumabile”
= 401
„Furnizori”
480 lei
91 lei 4426
„TVA deductibilă”
= 4427
„TVA colectată”
91 lei

În momentul folosirii, mostrele se scot din gestiune pe baza bonurilor de consum/avizelor de însoțire a mărfii/dispozițiilor de livrare etc.

Potrivit Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, în cazul transportului bunurilor cedate cu titlu gratuit (mostre, bunuri date pentru stimularea vânzării sau testări la locul de desfacere, premii, materiale promoționale etc.), avizul de însoțire a mărfii va purta mențiunea „fără factură”.

480 lei 6588
„Alte cheltuieli
de exploatare”
= 3028
„Alte materiale
consumabile”
480 lei
Oferirea cu titlu gratuit a unor produse/servicii în cadrul acțiunilor de sponsorizare

Tratamentul fiscal din punctul de vedere al impozitului pe profit

Contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei care acordă burse private, conform legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

 • valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri (pentru situațiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor);
 • valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

În cazul organizațiilor nonprofit, organizațiilor sindicale și celor patronale, la calculul rezultatului fiscal, donațiile și banii sau bunurile primite prin sponsorizare/mecenat sunt venituri neimpozabile.

✔ Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA

Potrivit art. 270 alin. (8) lit. c) din Codul fiscal, nu constituie livrare de bunuri acordarea de bunuri de mică valoare, în mod gratuit, în cadrul acțiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, în condițiile stabilite prin normele metodologice. Bunurile de mică valoare acordate gratuit în cadrul acțiunilor de protocol nu sunt considerate livrări de bunuri dacă valoarea fiecărui cadou oferit este mai mică sau egală cu plafonul de 100 lei, exclusiv TVA. Cadoul cuprinde unul sau mai multe bunuri oferite gratuit.

Persoana impozabilă care a oferit cadouri ce depășesc individual plafonul de 100 lei, exclusiv TVA, însumează valoarea depășirilor de plafon aferente unei perioade fiscale, care constituie livrare de bunuri cu plată, și colectează taxa, dacă TVA aferentă bunurilor respective este deductibilă total sau parțial.

Bunurile acordate gratuit în cadrul acțiunilor de sponsorizare sau mecenat nu sunt considerate livrări de bunuri dacă valoarea totală în cursul unui an calendaristic se încadrează în limita a 3‰ din cifra de afaceri constituită din operațiuni taxabile, scutite cu sau fără drept de deducere, precum și din operațiuni pentru care locul livrării/prestării este considerat a fi în străinătate. Încadrarea în plafon se determină pe baza datelor raportate prin deconturile de taxă depuse pentru un an calendaristic. Nu se iau în calcul pentru încadrarea în plafon sponsorizările și acțiunile de mecenat, acordate în numerar, și nici bunurile pentru care taxa nu a fost dedusă.

Depășirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plată, respectiv se colectează TVA, care se include în decontul întocmit pentru ultima perioadă fiscală a anului respectiv.

Oferirea cu titlu gratuit a unor active corporale fixe complet amortizate, precum și a unor bunuri de natură alimentară al căror termen de consum a expirat și care nu mai pot fi valorificate

 Tratamentul fiscal din punctul de vedere al impozitului pe profit

Cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, nu sunt deductibile, cu următoarele excepții:

 • bunurile/mijloacele fixe amortizabile pentru care au fost încheiate contracte de asigurare;
 • alimentele destinate consumului uman cu data-limită de consum aproape de expirare;
 • alte bunuri, dacă termenul de valabilitate/expirare este depășit, potrivit legii.

 Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA

Baza de impozitare pentru activele corporale fixe care reprezintă livrare de bunuri este constituită din valoarea de înregistrare în contabilitate diminuată cu amortizarea contabilă. Dacă activele corporale fixe sunt complet amortizate, precum și în cazul bunurilor de natură alimentară al căror termen de consum a expirat și care nu mai pot fi valorificate, baza de impozitare este zero, dacă ele sunt acordate gratuit unor organizații fără scop patrimonial, instituții publice sau unități de cult și structuri ale cultelor religioase recunoscute în România. Acestea din urmă trebuie să facă dovada că le vor acorda gratuit în scopuri sociale sau filantropice.

Oferirea cu titlu gratuit a unor produse/servicii de către organizațiile fără scop patrimonial sau organismele de cult religios

 Tratamentul fiscal din punctul de vedere al impozitului pe profit

Potrivit Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, nu sunt considerate activități economice:

 • acordarea de bunuri și/sau servicii în mod gratuit de către organizațiile fără scop patrimonial;
 • livrarea de către organismele de cult religios a următoarelor obiecte: vase liturgice, icoane metalice sau litografiate etc.
Acordarea cardurilor de fidelizare clienților pentru obținerea de reduceri la achizițiile ulterioare

Cardurile de fidelizare sunt folosite pentru acordarea de puncte cadou la achiziționarea produselor. Aceste puncte cadou pot fi utilizate pentru obținerea de reduceri la achizițiile ulterioare.

Potrivit pct. 437 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, unele entități pot practica programe de fidelizare a clienților, care presupun acordarea de puncte cadou acestora. Ele pot fi utilizate pentru a achiziționa bunuri sau servicii gratuite ori cu preț redus, ca parte a unei tranzacții de vânzare de bunuri sau prestări de servicii, sub rezerva îndeplinirii unor eventuale condiții suplimentare.

Entitatea contabilizează punctele cadou ca o componentă identificabilă a tranzacției în cadrul căreia acestea sunt acordate (contul 472 „Venituri înregistrate în avans”/analitic distinct). Suma corespunzătoare punctelor cadou se recunoaște drept venit în momentul în care entitatea își îndeplinește obligația de a furniza premiile sau la expirarea perioadei în cadrul căreia clienții pot utiliza punctele cadou. Dacă se estimează că nivelul cheltuielilor necesare îndeplinirii obligației de a furniza premiile depășește contravaloarea primită sau de primit pentru acestea, la data la care clientul le răscumpără, pentru diferența aferentă societatea înregistrează în contabilitate un provizion.

Condiția pentru înregistrarea ca venituri în avans a valorii punctelor cadou este ca programul de fidelizare practicat de entitate să permită cunoașterea, în orice moment, a următoarelor informații: valoarea punctelor cadou acordate, termenele la care expiră valabilitatea acestora, valoarea punctelor cadou onorate și a celor existente, care vor fi onorate în perioada următoare.

În situația în care entitatea nu dispune de un sistem de evidență a punctelor cadou, care să permită cunoașterea informațiilor menționate mai sus, sau în cazul în care aceasta practică alte sisteme de fidelizare a clienților, cum ar fi cupoane valorice, tichete, ea înregistrează veniturile curente în clasa 7 „Conturi de venituri” pentru suma totală și, concomitent, un provizion aferent costurilor estimate a fi suportate pentru onorarea obligațiilor asumate.

Exemplu

Societatea Alfa SA le acordă clienților săi carduri de fidelitate nominale. La efectuarea de cumpărături din magazin, clienții care prezintă cardul emis de entitate sunt creditați cu puncte cadou, în funcție de valoarea achizițiilor efectuate. La achiziția următoare, dacă acumulează minimum 200 de puncte cadou pe cardul de fidelitate, ei pot solicita transformarea punctelor în bani. Cu suma astfel obținută va fi diminuată valoarea cumpărăturilor de la momentul la care clientul solicită utilizarea punctelor cadou. Acesta acumulează 10% puncte cadou din valoarea achiziției, valoarea unui punct fiind de 0,1 lei.

La 10.05.2019, clientul X cumpără produse în valoare de 20.000 lei, TVA 19%, iar la 10.06.2019, produse în valoare de 1.000 lei, TVA 19%, moment în care utilizează punctele cadou acumulate.

–  Înregistrarea veniturilor din vânzarea mărfurilor și a punctelor cadou acordate clientului pentru achiziția din 10.05.2019 (2.000 puncte cadou x 0,1 lei/punct):
23.800 lei 4111
„Clienți”
= %
707
„Venituri din
vânzarea mărfurilor”
472.01
„Venituri înregistrate
în avans” / Puncte cadou
4427
„TVA colectată”
23.800 lei
19.800 lei


200 lei


3.800 lei
Și:
23.800 lei 5121
„Conturi la bănci
în lei”
= 4111
„Clienți”
23.800 lei
–  Înregistrarea veniturilor din vânzarea mărfurilor și a punctelor cadou acordate clientului pentru achiziția din 10.06.2019 (100 puncte cadou x 0,1 lei/punct):
1.190 lei 4111
„Clienți”
= %
707
„Venituri din
vânzarea mărfurilor”
472.01
„Venituri înregistrate
în avans” / Puncte cadou
4427
„TVA colectată”
1.190 lei
990 lei


10 lei


190 lei
–  Înregistrarea utilizării punctelor cadou acumulate și efectuarea plății de către client, la 10.06.2019:
1.190 lei
   980 lei


   210 lei
%
5121
„Conturi la bănci
în lei”
472.01
„Venituri înregistrate
în avans” / Puncte cadou
= 4111
„Clienți”
1.190 lei
Vânzarea produselor la un preț egal sau inferior costului de achiziție (în pierdere)

Este important să existe o delimitare a produselor oferite gratuit de mărfurile vândute în mod obișnuit, deoarece art. 17 din OG nr. 99/2000 interzice vânzarea produselor în pierdere, adică la un preț egal sau inferior costului de achiziție. Astfel, potrivit acestui articol, este interzis oricărui comerciant să ofere sau să vândă produse în pierdere. Nerespectarea acestei prevederi se sancționează cu amendă contravențională de la 2.000 lei la 10.000 lei, conform art. 73 pct. 5 din același act normativ.

Sunt anumite excepții în care vânzarea în pierdere este permisă, cum ar fi:

vânzarea de lichidare, vânzarea de soldare, cea efectuată în structuri de vânzare denumite magazin de fabrică sau depozit de fabrică;

 • atunci când produsele sunt destinate satisfacerii unor nevoi ocazionale ale consumatorului, după ce evenimentul a trecut și este evident că produsele respective nu mai pot fi vândute în condiții comerciale normale;
 • dacă într-o perioadă de trei luni de la aprovizionare produsele nu au fost vândute sau există produse susceptibile de o deteriorare rapidă sau a căror conservare nu mai poate fi asigurată până la limita termenului de valabilitate;
 • vânzarea unui produs la un preț aliniat la cel legal practicat de ceilalți comercianți din aceeași zonă comercială, pentru același produs, determinat de mediul concurențial, sau vânzarea produselor cu caracteristici identice, ale căror prețuri de reaprovizionare s-au diminuat;
 • în cazul produselor aflate în pachete de servicii.

 Tratamentul fiscal din punctul de vedere al impozitului pe profit

Potrivit art. 80 din OG nr. 99/2000, în cazul vânzărilor de lichidare și de soldare, atunci când acestea se efectuează în pierdere, conform prevederilor art. 17, costul de achiziție este deductibil.

Codul fiscal nu stipulează nicio interdicție de natură fiscală care să limiteze deductibilitatea costurilor aferente vânzărilor, chiar în situația în care bunurile sunt vândute sub costul de achiziție/producție. Potrivit art. 25 alin. (1) din această reglementare, pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare. Cheltuielile cu mărfurile/bunurile vândute sub costul de achiziție/producție pot fi considerate ca fiind efectuate în vederea realizării de venituri, pentru că acesta a fost scopul lor, motiv pentru care ele sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.

✔ Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA

Taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziției de mărfuri se poate deduce integral în situația în care acestea vor fi utilizate în folosul unor operațiuni taxabile. Prin urmare, dacă mărfurile achiziționate sunt utilizate în folosul unor operațiuni pentru care se colectează TVA, taxa aferentă achiziției se deduce integral. Însă, în condițiile în care mărfurile achiziționate nu sunt utilizate în folosul unor operațiuni taxabile, spre exemplu, dacă vor fi acordate gratuit în cadrul unor acțiuni de protocol, se aplică regimul de TVA pentru cheltuielile de protocol.

Procedura de aplicare a reducerilor reglementate de OG nr. 99/2000

În ceea ce privește vânzările la preț redus reglementate de OG nr. 99/2000, reducerile de preț se fac după parcurgerea următoarelor etape:

 • Se inventariază mărfurile existente în stoc la începutul perioadei de reducere, dar înainte de aplicarea reducerilor.
 • Se întocmește un proces-verbal de reducere de preț, care va avea la bază listele de inventariere. În acesta sunt consemnate atât prețurile vechi și cele noi, cât și diferențele de preț.
 • Pentru elaborarea acestui proces-verbal se determină valorile stocului la cele două prețuri, precum și diferențele valorice de preț.
 • Se întocmesc notele de intrare-recepție, pe baza inventarului și a procesului-verbal de reducere de preț, cu noile prețuri de vânzare.

Exemplu

O firmă care comercializează îmbrăcăminte vinde costume la prețul de 1.487,5 lei/buc., compus din:

 • 1.000 lei – cost de achiziție;
 • 250 lei – adaos comercial;
 • 237,5 lei – TVA neexigibilă.

Firma aplică o reducere de preț de 25%, respectiv de 371,88 lei (1.487,5 lei x 25%).

După aplicarea reducerii, noul preț de vânzare pentru un costum este de 1.115,62 lei (1.487,5 lei – 371,88 lei).

–  Înregistrarea diferenței de preț, de 371,88 lei:
-371,88 lei 371
„Mărfuri”
= %
378
„Diferențe de preț
la mărfuri”
4428
„TVA neexigibilă”
-371,88 lei
-312,50 lei


-59,38 lei
–  Vânzarea produsului la noul preț:
1.115,62 lei 5311
„Casa în lei”
= %
707
„Venituri din
vânzarea mărfurilor”
4427
„TVA colectată”
1.115,62 lei
937,50 lei


178,12 lei

–  Descărcarea gestiunii de mărfurile vândute:

1.115,62 lei
1.000,00 lei


   178,12 lei

   -62,50 lei

%
607
„Cheltuieli
privind mărfurile”
4428

„TVA neexigibilă”
378
„Diferențe de preț
la mărfuri”
= 371
„Mărfuri”
1.115,62 lei

Prin reducerea de 371,88 lei acordată, firma a vândut produsul sub costul de achiziție. Se observă că venitul obținut, de 937,5 lei (cont 707), este mai mic decât costul de achiziție al costumului, de 1.000 lei (cont 607).

Atunci când consumatorii sunt anunțați despre o reducere de prețuri care comportă o comparație exprimată în cifre, trebuie respectate regulile de fixare și publicitate a prețurilor stabilite la art. 33 din OG nr. 99/2000, conform căruia orice comerciant care anunță o reducere de preț trebuie să o raporteze la prețul de referință practicat în același spațiu de vânzare pentru produse sau servicii identice. Prețul de referință reprezintă cel mai scăzut preț practicat în același spațiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile înainte de data aplicării prețului redus.

Publicitatea prin catalog și ofertele de reducere de prețuri, lansate de comercianții care practică vânzarea prin corespondență, pot fi valabile numai până la epuizarea stocurilor, cu condiția ca această mențiune să figureze vizibil și lizibil în catalog.

Orice anunț de reducere de preț exprimată în valoare absolută sau în procent trebuie efectuat vizibil, lizibil și fără echivoc pentru fiecare produs sau grupă de produse identice:

 • fie prin menționarea noului preț lângă prețul anterior, barat;
 • fie prin mențiunile „preț nou”, „preț vechi” lângă sumele corespunzătoare;
 • fie prin menționarea procentului de reducere și a prețului nou care apare lângă prețul anterior, barat.

O altă regulă prevăzută de actul normativ menționat stipulează că produsele aflate la comercializare cu preț redus/oferte promoționale, cu trei zile înainte de expirarea datei durabilității minimale/datei-limită de consum aferente produselor alimentare sau a termenului de valabilitate/datei de minimă durabilitate aferente produselor nealimentare, se sortează și se expun la comercializare, pe rafturi sau în standuri, delimitate vizibil, cu informarea corectă, completă și precisă a consumatorilor. Nerespectarea acestor reguli este considerată practică comercială incorectă și se sancționează conform reglementărilor legale în vigoare.


BIBLIOGRAFIE

 1. Hotărârea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, publicată în Monitorul Oficial nr. 235/07.04.2003.
 2. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 22/13.01.2016, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial nr. 963/30.12.2014, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Ordinul ministrului finanțelor publice 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 910 bis/09.12.2015.
 6. Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603/31.08.2007, cu modificările și completările ulterioare.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.