Comunicarea strategică în cadrul PMM-urilor

Comunicarea strategică în cadrul PMM-urilor

Numărul 16-17, 19 iulie - 1 august 2016  »  Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

dr. Doina Leuștean, expert contabil
Târgoviște

REZUMAT
Managementul promovat în cadrul PMM-urilor are ca principal obiectiv stabilirea și menținerea unei reputații profesionale care să nu compromită în niciun fel imaginea profesiei contabile în întregul său. Păstrarea unor relații profesionale favorabile se axea­ză în mare parte pe comunicarea de tip corporativ.
Pentru a fi eficient, sistemul de comunicare promovat în cadrul PMM-urilor trebuie să urmeze procese extrem de bine controlate în ceea ce privește atât gestiunea informației prelucrate, sistematizate și raportate, cât și canalele, tehnicile și perioadele (termenele) de comunicare, emițătorii, receptorii, tipologia mesajelor, gestiunea barierelor de co­mu­nicare, feedbackul etc.
Principalele provocări lansate PMM-urilor de realitățile economice contemporane sunt cele care țin de configurarea propriei identități organizaționale, de fidelizarea clienților, de măsurarea și evaluarea potențialului propriu de a percepe, integra și di­semina informațiile care stau la baza unei comunicări eficiente, de gradul de im­plicare și de angajare a membrilor echipei în procesul de comunicare profesională eficientă, de impactul activității proprii asupra comunității profesionale și asupra societății și economiei.

Termeni-cheie: PMM, organizație, comunicare strategică, educație, calitatea serviciilor, etică

➔ Introducere

Indiferent de forma de organizare a unei enti­tăți, comunicarea are un rol determinat, de a susține și facilita interacțiuni umane și profesionale prin în­­curajare, entuziasm, planificare, coordonare și sti­mu­­larea creativității și inovației, de implementare a unor măsuri de ameliorare a performanțelor și, în final, de realizare a scopului și obiectivelor comune.

➔ PMM-ul ca organizație

Practicile mici și mijlocii, cunoscute generic sub denumirea de PMM-uri, sunt entități juridice inde­pendente care reunesc un grup de specialiști ce ade­ră la un sistem comun de valori profesionale.

Deși literatura de specialitate nu oferă un con­sens unanim în ceea ce privește conceptul de orga­nizație, într-o abordare filosofică, PMM-ul prezintă caracteristici specifice oricărei organizații care acti­vează în economie.

Dicționarul explicativ al limbii române oferă un punct de reper în ceea ce privește termenii de orga­ni­zație și de instituție. Potrivit acestei surse, organi­zația înglobează un grup de oameni care lucrează îm­preună pentru a atinge un anumit țel, în timp ce instituția desemnează sisteme de reguli care mode­lează interacțiunile umane.

Printre caracteristicile pe care PMM-ul, ca or­ga­nizație, le prezintă amintim:
 • Specializarea. PMM-ul are un scop bine de­fi­nit, misiune proprie și obiective strategice.
 • Diferențierea. Serviciile oferite de PMM-uri răspund unei nevoi sociale, comunitatea aspirând către valori bazate pe competență, profesionalism și responsabilitate.
 • Interacțiunea bazată pe obiective co­mu­ne, specifice. PMM-ul este o structură bazată pe interac­țiuni umane care se raportează la un set uni­tar de norme reglementate.
 • Identitatea proprie. PMM-ul este un sub­sis­­tem social cu patrimoniu independent, manage­ment, resurse și sistem de valori proprii.
 • Resursa umană. În cadrul PMM-urilor, re­sursa umană care angajează și care își asumă res­pon­sabilitatea finală este un profesionist contabil, adică acel specialist de mare clasă care a dobândit ca­lificarea în condițiile unei legi speciale ce acțio­nează în țara sa de origine.

Profesioniștii contabili care își desfășoară acti­vitatea în cadrul PMM-urilor au în comun un sis­tem de valori etice și profesionale reglementate de orga­nizația internațională a profesiei contabile (IFAC), preluate și adaptate în reglementările CECCAR, ca au­­toritate competentă în domeniul gestiunii profesiei.

La nivel global, interesele profesioniștilor con­tabili din PMM-uri sunt reprezentate de Comitetul PMM din cadrul IFAC. Acesta elaborează îndrumări și in­strumente și încearcă să se asigure că nevoile PMM-urilor sunt luate în considerare de normaliza­torii de standarde, organismele de reglementare și factorii politici. De asemenea, Comitetul PMM acțio­nează ca un purtător de cuvânt pentru PMM-uri, pen­­tru a spori nivelul de cunoaștere a rolului și va­lorii acestora, în special în ceea ce privește sprijinirea IMM-urilor, precum și a importanței sectorului în­treprinderilor mici în general [1].

În țara noastră, scopul principal al profesioniș­tilor contabili din cadrul PMM-urilor este să furni­zeze mediului de afaceri servicii integrate de conta­bilitate și consultanță în afaceri, CECCAR oferind suportul profesional care constituie postamentul încrederii publice.

➔ Modelul PMM-ului

Structural, PMM-ul este un subsistem social și profesional în cadrul căruia profesioniști cu înaltă calificare interacționează în conformitate cu cerințe explicite de etică, cu scopul de a presta servicii con­tabile la cel mai înalt nivel de profesionalism.

Orientându-se în raport cu entitățile-cli­ent și cu alți utilizatori ai serviciilor contabile, PMM-ul este iden­ti­ficat ca fiind un sistem deschis, receptiv la schim­bă­rile din mediul înconjurător și cu multi­ple po­si­bi­li­tăți de adaptare la modificările și transfor­mă­rile interne.

Modelul PMM-ului

Modelul PMM-ului

Rezultatele activităților care se desfășoară în cadrul PMM-urilor reprezintă suportul operațional specific oricărui circuit cu caracter dinamic, având capacitatea de a stimula atât fenomenele și proce­sele interne, cât și pe cele externe.

Dimensiunea valorilor etice declarate con­sti­tuie sursă de reglare a proceselor și fenomenelor din econo­mie, PMM-urile accelerând motorul schimbării tocmai ca urmare a faptului că ele însele sunt extrem de fle­xibile la transformările cerute de mediul înconjurător.

PMM-ul are o cultură organizațională specifică exigențelor din profesia contabilă, piramida valori­lor construindu-se pe substanța educației, eticii și calității serviciilor prestate.

Piramida valorilor PMM-ului

Piramida valorilor PMM-ului

Identitatea PMM-urilor și modul lor de mani­fes­tare în piață urmează traiectoria profe­siei globa­le, CECCAR facilitând membrilor săi acce­sul la cele mai înalte sisteme de valori profesionale și morale.

➔ Comunicarea strategică în cadrul PMM-urilor

PMM-ul se află într-o permanentă conexiu­ne cu lumea exterioară, elaborează obiective strategi­ce și politici proprii de dezvoltare, își construiește brandul propriu, își însușește cele mai noi progrese din domeniul tehnologiilor de vârf, iar tehnicile de comunicare se identifică celor mai recente perfor­man­țe oferite de era digitală.

Managementul promovat în cadrul PMM-urilor are ca principal obiectiv stabilirea și menținerea unei reputații profesionale care să nu compromită în niciun fel imaginea profesiei contabile în întregul său. Un sistem de norme, reguli și proceduri foarte clar definite constituie elementul forte al unei con­duceri eficiente.

Păstrarea unor relații profesionale favorabile se axează în mare parte pe comunicarea de tip cor­porativ. Principalele componente ale comunicării stra­tegice în cadrul PMM-urilor sunt:
 • strategia relațiilor cu clienții și cu alți utiliza­tori ai serviciilor contabile;
 • gestiunea comunicării în cadrul echipei;
 • managementul relațiilor cu instituțiile pu­bli­ce;
 • sisteme eficiente de comunicare cu CECCAR;
 • promovare, publicitate, mass-media;
 • strategii de comunicare în condiții de criză.

Diagrama comunicării strategice în cadrul PMM-urilor

Diagrama comunicării strategice în cadrul PMM-urilor

Printre pârghiile care pun în mișcare mecanis­mul unei comunicări corporatiste performante în cadrul PMM-urilor se numără următoarele:
 • asumarea responsabilității față de clienți pe baza contractelor de prestări servicii oferite ca su­port de standardele profesionale emise de CECCAR;
 • asigurarea disciplinei interne prin interme­diul unui sistem de control intern conceput în con­formitate cu recomandările Corpului;
 • implementarea unei discipline ferme a res­ponsabilităților prin întocmirea corespunzătoare a fișelor de post și a manualului de birou;
 • rigurozitate în ceea ce privește disciplina ca­lității lucrărilor, prin raportare la proceduri for­mulate clar, concis și fără echivoc în cadrul manua­lului de control al calității;
 • comunicare permanentă și interacțiune efi­cientă cu membrii echipei;
 • comunicare externă performantă prin res­pectarea principiilor etice fundamentale și a mode­lelor de rapoarte recomandate de standardele pro­fe­sionale emise de CECCAR;
 • relații instituționale corecte care să promo­veze etica profesională la nivel de lege, prevenind eventualele riscuri asociate presiunilor din mediul extern;
 • suport profesional și îndrumări din partea organismului profesional CECCAR;
 • asumarea responsabilității de a acționa în interes public.

Pentru a fi eficient, sistemul de comunicare pro­movat în cadrul PMM-urilor trebuie să urmeze pro­cese extrem de bine controlate în ceea ce privește atât gestiunea informației prelucrate, sistematizate și raportate, cât și canalele, tehnicile și perioadele (termenele) de comunicare, emițătorii, receptorii, tipologia mesajelor, gestiunea barierelor de comu­nicare, feedbackul etc. Educația continuă, calitatea ser­viciilor și etica profesională constituie combus­tibilul unei comunicări la valențe superioare.

Principalele provocări lansate PMM-urilor de realitățile economice contemporane sunt cele care țin de configurarea propriei identități organizațio­nale, de fidelizarea clienților, de măsurarea și eva­luarea potențialului propriu de a percepe, integra și disemina informațiile care stau la baza unei co­mu­nicări eficiente, de gradul de implicare și de angaja­re a membrilor echipei în procesul de comunicare profesională eficientă, de impactul activității proprii asupra comunității profesionale și asupra societății și economiei.

➔ Concluzii

Reputația oricărei organizații se construiește pe un sistem bine definit de valori, pe capacitatea de a răspunde provocărilor, pe interacțiune eficientă și comunicare oportună.

Grație faptului că CECCAR mijlocește accesul și apartenența la valorile profesiei globale, PMM-urile au privilegiul de a împrumuta din cele mai bune prac­tici internaționale, educația, etica și calitatea ser­viciilor fiind comandamente fundamentale care oferă șansa succesului profesional la cote maxime.

BIBLIOGRAFIE
 1. dexonline.ro
 2. www.ceccar.ro

Notă de subsolSite-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.