Contabilitatea capitalurilor, a rezervelor, a fondurilor privind activitățile fără scop patrimonial și a rezultatului reportat în cazul persoanelor juridice fără scop patrimonial

Contabilitatea capitalurilor, a rezervelor, a fondurilor privind activitățile fără scop patrimonial și a rezultatului reportat în cazul persoanelor juridice fără scop patrimonial

Numărul 45, 20-26 nov. 2018  »  Expertiza și auditul afacerilor

CECCAR

REZUMAT
În acest articol redăm o serie de aspecte legate de particularitățile capitalurilor, rezervelor, fondurilor privind activitățile fără scop patrimonial și rezultatului reportat aferente contabilității persoanelor juridice fără scop patrimonial. De asemenea, prezentăm filiera principalelor înregistrări contabile, precum și un exemplu practic privind aceste elemente bilanțiere.

Termeni-cheie: capital, rezerve, rezerve legale, rezultat reportat, fonduri privind activitățile fără scop patrimonial

Clasificare JEL: L31, M41

Particularități

Conform pct. 299 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu completările ulterioare, capitalul și rezervele (capitaluri proprii) reprezintă totalitatea surselor de finanțare proprii aflate la dispoziția entității, după deducerea din totalul activelor a datoriilor acesteia, și cuprind: aporturile de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exercițiului financiar.

Potrivit pct. 301 alin. (1) din același act normativ, capitalul (aporturile de capital) reprezintă contribuțiile în numerar și/sau în natură ale membrilor la constituirea patrimoniului social al persoanei juridice fără scop patrimonial.

În ceea ce privește rezervele, conform pct. 303 alin. (1), contabilitatea lor se ține pe categorii: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale și alte rezerve.

Contabilitatea rezultatului reportat se ține distinct pentru activitățile fără scop patrimonial, cele cu destinație specială, potrivit legii, și cele economice, după cum precizează pct. 304 alin. (4) din aceeași reglementare.

➜ Particularități privind capitalul

Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, precizează la art. 6 alin. (2) lit. f) că actul constitutiv încheiat în vederea dobândirii personalității juridice cuprinde patrimoniul inițial al asociației, activul patrimonial neputând fi mai mic de 200 lei și fiind alcătuit din aportul în natură și/sau în bani al asociaților.

În ceea ce privește fundația, aceeași reglementare prevede la art. 15 alin. (2) că activul patrimonial inițial al fundației trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puțin 100 de ori salariul minim brut pe economie la data constituirii fundației.

Prin urmare, în anul 2018, în vederea constituirii unei fundații, capitalul trebuie să fie în valoare de cel puțin 100 x 1.900 lei = 190.000 lei.

În continuare, alin. (3) prevede că, prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul fundațiilor al căror scop exclusiv, sub sancțiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operațiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziția altor asociații sau fundații, în vederea realizării de programe de către acestea din urmă, activul patrimonial inițial poate avea o valoare totală de cel puțin 20 de ori salariul minim brut pe economie.

Prin urmare, în anul 2018, în vederea constituirii unei astfel de fundații, capitalul trebuie să fie în valoare de cel puțin 20 x 1.900 lei = 38.000 lei.

➜ Particularități privind rezervele legale

Conform pct. 303 alin. (2) din OMFP nr. 3.103/ 2017, rezervele legale se constituie anual din excedentul/profitul entității, în cotele și limitele prevăzute de lege, și din alte surse prevăzute de lege, dar constituirea acestora nu este impusă de OG nr. 26/2000.

Codul fiscal stipulează la art. 26 alin. (1) lit. a) că rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicate asupra profitului contabil, la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris și vărsat sau din patrimoniu, după caz, iar în Normele metodologice de aplicare a articolului menționat se prevede că rezerva se calculează cumulat de la începutul anului și este deductibilă la calculul rezultatului fiscal trimestrial sau anual, după caz.

Prin urmare, constituirea rezervei legale în cazul organizațiilor nonprofit care nu desfășoară activități economice este opțională. Dacă totuși a fost constituită, în varianta în care organizațiile nonprofit obțin venituri economice, ea poate fi dedusă la calculul impozitului pe profit.

➜ Particularități privind rezultatul reportat

Corespunzător clasificării veniturilor în venituri din activități fără scop patrimonial, cu destinație specială și din activități economice, și rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit ori cel reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită este evidențiat în analitice distincte:

 • 1171.01 „Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitățile fără scop patrimonial”;
 • 1171.02 „Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activitățile cu destinație specială”;
 • 1172 „Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită privind activitățile economice”.

La rândul său, rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile este împărțit în analitice corespunzător celor două tipuri de activități:

 • 1173.01 „Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile privind activitățile fără scop patrimonial”;
 • 1173.02 „Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile privind activitățile economice”.

În același fel este împărțit și rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile:

 • 1174.01 „Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activitățile fără scop patrimonial”;
 • 1174.02 „Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile privind activitățile economice”.

➜ Particularități ale fondurilor privind activitățile fără scop patrimonial

Casele de ajutor reciproc (CAR) ale salariaților sunt asociații fără scop patrimonial, organizate pe baza liberului consimțământ al acestora, în vederea acordării de împrumuturi cu dobândă membrilor, persoane fizice salariate.

În vederea realizării obiectului lor de activitate, casele de ajutor reciproc constituie Fondul social al membrilor CAR și Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor CAR.

Exemplu

➜ Regulament de acumulare a fondului pentru ajutor în caz de deces al membrilor unui CAR

La nivelul Casei de Ajutor Reciproc Alfa s-a constituit, în sprijinul membrilor săi, Fondul pentru ajutor în caz de deces.

Membrii CAR Alfa pot beneficia de fondul pentru ajutor în caz de deces cu respectarea următoarelor condiții:

 1. stagiul de contribuție – minimum un an;
 2. suma minimă de contribuție – 10 lei/lună;
 3. suma maximă de contribuție – 50 lei/lună;
 4. perioada de întrerupere a contribuției să nu fie mai mare de 5 luni consecutive.

În cazul decesului membrilor, urmașii lor primesc un ajutor echivalent cu dublul sumei acumulate de aceștia. (De exemplu, dacă membrul X are acumulat la fondul de deces 1.000 lei, urmașii lui primesc 2.000 lei.)

Dacă un membru dorește să se retragă din CAR Alfa, i se restituie suma acumulată la ajutorul în caz de deces.

Dacă nu sunt întrunite simultan condițiile prevăzute la punctele 1 și 4 din regulament, în situația decesului membrilor, urmașii lor primesc doar suma acumulată de aceștia la fondul pentru ajutor în caz de deces.

Referitor la asociațiile de proprietari, potrivit art. 66 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, printre atribuțiile administratorului se numără și gestionarea, conform hotărârilor adunării generale sau comitetului executiv, a fondului de rulment și fondului de reparații constituite la dispoziția asociației de proprietari, precum și a altor fonduri constituite de către aceasta.

 Fondul de rulment este un fond de rulaj lunar, asociația de proprietari fiind obligată să decidă cuantumul și cota de participare a proprietarilor la constituirea sa. Acesta se stabilește astfel încât să poată acoperi cheltuielile curente ale condominiului la nivelul unei luni calendaristice. Fondul de rulment încasat se restituie la transmiterea dreptului de proprietate, dacă prin actele translative nu se stipulează altfel.

 Fondul de reparații are caracter obligatoriu și se constituie la începutul fiecărui an, fiind necesar pentru repararea și îmbunătățirea proprietății comune. Comitetul executiv fundamentează și prezintă adunării generale suma anuală de care este nevoie pentru constituirea sau completarea fondului de reparații, care se alimentează în avans, în tranșe lunare egale, prevăzute în lista de plată a cheltuielilor asociației de proprietari. Fondul de reparații este utilizat pentru consolidarea condominiului, creșterea calității ambiental-arhitecturale a construcțiilor, reabilitarea termică.

✔ Fondul special. Veniturile obținute de asociația de proprietari din activități economice sau din alte activități desfășurate se constituie ca fond special și se utilizează exclusiv pentru creșterea confortului sau pentru întreținerea și repararea proprietății comune. Ele nu pot fi plătite proprietarilor, nu pot fi folosite la constituirea sau la completarea fondului de rulment și nici la plata facturilor emise de furnizorii de utilități.

✔ Fondul de penalități. Fiecare asociație de proprietari are dreptul de a stabili un sistem propriu de penalizare pentru sumele restante. Penalitățile nu pot fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere și se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile de la termenul scadent pentru plată. Sumele rezultate din aplicarea penalităților de întârziere vor reprezenta fondul de penalități al asociației și se vor utiliza cu prioritate pentru plata penalităților impuse acesteia de către terți, precum și pentru cheltuieli cu reparațiile asupra proprietății comune, reabilitarea termică sau consolidarea condominiului.

Filiera principalelor înregistrări contabile privind capitalurile, rezervele, fondurile privind activitățile fără scop patrimonial și rezultatul reportat aferente activităților fără scop patrimonial

A. Constituirea, majorarea și diminuarea capitalului social

a) Aportul în natură și în numerar la constituirea unei organizații nonprofit:
b) Excedentul realizat în exercițiile financiare precedente, utilizat ca sursă de majorare a capitalului, potrivit prevederilor legale:
c) Deficitul înregistrat în exercițiile financiare precedente, acoperit prin reducerea capitalului social, conform hotărârii adunării generale:

B. Rezerve

a) Excedentul realizat la închiderea exercițiului curent, repartizat la rezerve potrivit prevederilor legale:
b) Excedentul realizat în exercițiile precedente, repartizat la rezerve potrivit prevederilor legale:
c) Rezervele utilizate pentru acoperirea deficitelor înregistrate în exercițiile financiare precedente:

C. Rezultatul reportat

a) Excedentul realizat în exercițiul financiar încheiat, evidențiat la începutul exercițiului financiar următor în rezultatul reportat:
b) Deficitul înregistrat în exercițiile financiare precedente, acoperit din rezultatul reportat reprezentând excedent, conform hotărârii adunării generale:
c) Rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile aferente exercițiilor financiare precedente, constatate în exercițiul financiar curent:
d) Deficitul înregistrat în exercițiul financiar încheiat, transferat la începutul exercițiului financiar următor asupra rezultatului reportat:
e) Rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile aferente exercițiilor financiare precedente, constatate în exercițiul financiar curent:

D. Casele de Ajutor Reciproc

a) Încasarea contribuțiilor membrilor și constituirea fondurilor speciale:
b) Dobânzile calculate lunar la fondul social al membrilor:
c) Acordarea de împrumuturi membrilor conform contractelor de împrumut:
d) Înregistrarea veniturilor din dobânzile totale, calculate conform contractelor de împrumut, pe care le datorează membrii:
Și transferul lunar al veniturilor în avans la venituri curente:
e) Încasarea ratelor restituite de către membri și a dobânzii aferente:
f) În caz de neplată, compensarea valorii ratei și a dobânzii cu fondul social al aceluiași membru:
g) Constituirea fondurilor speciale cu valoarea excedentului realizat în exercițiul financiar curent, repartizat la fondul social al membrilor:
h) Încasarea de la membri a sumelor în contul fondului pentru ajutor în caz de deces:
i) Plata ajutorului de deces în cazul încetării din viață a unui membru:
j) Sumele reprezentând ajutor în caz de deces neridicate de urmașii legali ai membrilor care au încetat din viață:
k) Excedentul realizat în exercițiul financiar precedent repartizat la fondul pentru ajutor în caz de deces:

Exemplu

În anul N au loc următoarele operațiuni:

a) Se constituie Casa de Ajutor Reciproc Alfa. Capitalul social al acesteia, de 500.000 lei, constă într-un imobil în valoare de 300.000 lei folosit ca sediu al CAR și 200.000 lei numerar depus în contul curent al asociației.
b) Alfa încasează suma de 2.000 lei reprezentând contribuțiile membrilor CAR și constituirea fondurilor speciale.
c) Alfa înregistrează dobânda calculată lunar la fondul social al membrilor CAR, de 3%.
d) Alfa încasează de la membri suma de 3.000 lei în contul fondului pentru ajutor în caz de deces al membrilor CAR.
e) În luna martie, membrul Ion Popescu solicită un împrumut de 1.000 lei pentru două luni, care îi este acordat la data de 01.03.N, cu o dobândă lunară de 1%. Ratele și dobânzile urmează să fie rambursate la 04.N și 01.05.N.
f) În luna aprilie, Ion Popescu restituie rata și dobânda lunare.
g) La data de 01.05.N, Ion Popescu anunță că nu poate restitui rata și dobânda pentru luna mai și i se aprobă compensarea valorii acestora din fondul său social.
h) În luna iunie, membrul Vasile Stan moare și urmașilor lui li se plătește din fondul special un ajutor de deces în sumă de 600 lei.

În anul N+1, Alfa constată următoarele:

i) Dintr-o eroare, a omis să înregistreze dobânzile aferente împrumutului acordat membrului CAR Radu Ionescu, în valoare de 2.500 lei. Eroarea este considerată semnificativă.
j) Dintr-o eroare, a omis să înregistreze dobânzile calculate lunar la fondul social al membrilor CAR, în valoare de 3.000 lei. Eroarea este considerată semnificativă.

Ne propunem să contabilizăm operațiunile de mai sus.

a) Înregistrarea aportului în natură și în numerar la constituirea CAR Alfa:
500.000 lei
300.000 lei


200.000 lei

%
212.01
„Construcții pentru activitățile
fără scop patrimonial”
5121
„Conturi la bănci în lei”
= 101
„Capital”
500.000 lei
b) Încasarea contribuțiilor membrilor CAR și constituirea fondurilor speciale:
2.000 lei 5121
„Conturi la bănci în lei”
= 113
„Fondul social al membrilor
Caselor de Ajutor Reciproc
(CAR)”
2.000 lei
c) Înregistrarea dobânzilor calculate lunar la fondul social al membrilor CAR (2.000 lei x 3%):
60 lei 666/01
„Cheltuieli privind
dobânzile” / activități
fără scop patrimonial
= 113
„Fondul social al membrilor
Caselor de Ajutor Reciproc
(CAR)”
60 lei
d) Încasarea de la membri a sumelor în contul fondului pentru ajutor în caz de deces al membrilor CAR:
3.000 lei 5121
„Conturi la bănci în lei”
= 114
„Fondul pentru ajutor
în caz de deces al membrilor
Caselor de Ajutor Reciproc
(CAR)”
3.000 lei
e1) La 01.03.N, plata către membrul Ion Popescu a împrumutului solicitat:
1.000 lei 2678/Ion Popescu
„Alte creanțe imobilizate”
= 5121
„Conturi la bănci în lei”
1.000 lei
e2) La aceeași dată, contabilizarea dobânzii de încasat aferente celor două luni (1.000 lei x 1% x 2 luni):
20 lei 2679/Ion Popescu
„Dobânzi aferente altor
creanțe imobilizate”
= 472/01
„Venituri înregistrate
în avans” / activități
fără scop patrimonial
20 lei
f1) La 01.04.N, încasarea împrumutului și a dobânzii:
510 lei 5121
„Conturi la bănci în lei”
= %
2678/Ion Popescu
„Alte creanțe imobilizate”
2679/Ion Popescu
„Dobânzi aferente
altor creanțe imobilizate”
510 lei
500 lei

10 lei
f2) Transferul veniturilor în avans la venituri curente:
10 lei 472/01
„Venituri înregistrate
în avans” / activități
fără scop patrimonial
= 7341
„Venituri din
dobânzile obținute din
plasarea disponibilităților
rezultate din activitățile
fără scop patrimonial”
10 lei
g1) La 01.05.N, compensarea valorii ratei și a dobânzii datorate de Ion Popescu din fondul său social:
510 lei 113
„Fondul social al membrilor
Caselor de Ajutor Reciproc
(CAR)”
= %
2678/Ion Popescu
„Alte creanțe imobilizate”
2679/Ion Popescu
„Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate”
510 lei
500 lei

10 lei
g2) Concomitent, transferul veniturilor în avans la venituri curente:
10 lei 472/01
„Venituri înregistrate
în avans” / activități
fără scop patrimonial
= 7341
„Venituri din
dobânzile obținute din
plasarea disponibilităților
rezultate din activitățile
fără scop patrimonial”
10 lei
h) Plata ajutorului de deces din fondul special:
600 lei 114
„Fondul pentru ajutor
în caz de deces al membrilor
Caselor de Ajutor Reciproc
(CAR)”
= 5121
„Conturi la bănci în lei”
600 lei
i) Corectarea erorii:
2.500 lei 2679/Radu Ionescu
„Dobânzi aferente altor
creanțe imobilizate”
= 1174.01
„Rezultatul reportat provenit
din corectarea erorilor
contabile privind activitățile
fără scop patrimonial”
2.500 lei
j) Corectarea erorii:
3.000 lei 1174.01
„Rezultatul reportat provenit
din corectarea erorilor
contabile privind activitățile
fără scop patrimonial”
= 113
„Fondul social al membrilor
Caselor de Ajutor Reciproc
(CAR)”
3.000 lei


BIBLIOGRAFIE

 1. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 22/13.01.2016, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 660/30.07.2018.
 4. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial nr. 984/12.12.2017, cu completările ulterioare.
 5. Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, publicată în Monitorul Oficial nr. 39/31.01.2000, cu modificările și completările ulterioare. 

 Acest articol este preluat din lucrarea Contabilitatea altor tipuri de entități, autori Adriana Florina Popa (coordonator), Corina-Graziella Bâtcă-Dumitru, Liviu-Marian Matac, Ileana Nișulescu-Ashrafzadeh, Aurelia Ștefănescu și Adriana Tiron-Tudor, apărută la Editura CECCAR în anul 2018. 
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.