Contabilitatea evenimentelor și tranzacțiilor privind regularizările – cheltuieli și venituri în avans

Contabilitatea evenimentelor și tranzacțiilor privind regularizările – cheltuieli și venituri în avans

Numărul 39, 15-21 oct. 2019  »  Expertiza și auditul afacerilor

CECCAR

REZUMAT
Obiectivul acestui articol este prezentarea, conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, a recunoașterii cheltuielilor și veniturilor în avans, a sintezei reglementărilor contabile privind aceste elemente bilanțiere, a contabilizării diferitelor tranzacții privind cheltuielile și veniturile în avans, precum și a impactului acestor operațiuni în situațiile financiare (bilanț și situația fluxurilor de trezorerie). 

Termeni-cheie: cheltuieli în avans, venituri în avans, subvenții, active primite prin transfer de la clienți

Clasificare JEL: M41


Conform pct. 351 alin. (1) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cheltuielile plătite/de plătit și veniturile încasate/de încasat în exercițiul financiar curent, dar care privesc exercițiile financiare următoare, se înregistrează distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans (contul 471 „Cheltuieli înregistrate în avans”) sau venituri în avans (contul 472 „Venituri înregistrate în avans”), după caz.

De asemenea, pct. 351 alin. (2) din aceeași reglementare prevede că în aceste conturi se înregistrează, în principal, următoarele cheltuieli și venituri: chirii, abonamente, asigurări și alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din chirii, abonamente și alte venituri aferente perioadelor sau exercițiilor următoare.

În structura bilanțului care se întocmește de entitățile mijlocii, cele mari, precum și de entitățile de interes public prezentată la pct. 598 din OMFP nr. 1.802/2014, din categoria veniturilor în avans fac parte și:

 • subvențiile pentru investiții (cont 475);
 • veniturile în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (cont 478);
 • fondul comercial negativ (cont 2075). 
Sinteza reglementărilor contabile privind contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în avans

Contabilizarea cheltuielilor și veniturilor în avans

Studiu de caz

În cursul anului N, societatea Alfa, care deține și un magazin propriu de desfacere, efectuează următoarele operațiuni privind cheltuielile și veniturile în avans:

 1. La 01.02.N contractează un credit bancar pe termen lung în sumă de 300.000 lei pe o perioadă de 10 ani, comisioanele bancare achitate direct din contul curent fiind de 10.000 lei.
 2. La 15.02.N, magazinul societății Alfa le acordă clienților săi puncte cadou la fiecare achiziție pe care o fac, aceștia putându-le folosi în viitor pentru achitarea produselor cumpărate. Magazinul acordă punctele astfel: pentru fiecare 10 lei încasați se oferă un punct cadou, care valorează 0,8 lei. În luna februarie N, magazinul înregistrează vânzări de mărfuri în sumă de 297.500 lei.
 3. La 20.02.N achiziționează un televizor la prețul de 10.000 lei, TVA 19%, și beneficiază de o reducere de 100% din partea furnizorului. Acesta se amortizează liniar în 10 ani și este pus în funcțiune la data achiziției.
 4. La 01.03.N cumpără obligațiuni de stat cu scadența peste 5 ani. Suma plătită la achiziție este de 124.000 lei, iar cea care urmează să fie rambursată la scadență, de 100.000 lei.
 5. La sfârșitul lunii martie înregistrează amortizarea lunară a televizorului.
 6. La 15.04.N achiziționează un utilaj la costul de 50.000 lei, TVA 19%. Acesta este subvenționat pentru suma de 20.000 lei, subvenție încasată la data achiziției. Activul este amortizat prin metoda liniară în 5 ani și este pus în funcțiune la data achiziției.
 7. La 20.04.N primește prin donație un utilaj cu o valoare de piață de 60.000 lei, pe care îl pune în funcțiune la aceeași dată. Durata de viață utilă este fixată la 5 ani, iar metoda de amortizare este cea liniară.
 8. La 18.05.N primește de la furnizorul de energie electrică 10 stâlpi cu valoarea de 500.000 lei pentru racordarea la rețeaua de energie electrică. Se estimează o durată de utilizare de 50 de ani, amortizarea fiind liniară. Stâlpii vor fi amortizați începând cu luna iunie N. Totodată, Alfa plătește și tarifele de racordare, în sumă de 4.000 lei.
 9. La sfârșitul lunii mai înregistrează amortizarea lunară atât pentru utilajul cumpărat, cât și pentru cel primit prin donație.
 10. La 01.06.N cumpără obligațiuni de stat cu scadența peste 5 ani. Suma plătită la achiziție este de 000 lei, iar cea care urmează să fie rambursată la scadență, de 100.000 lei.
 11. La sfârșitul lunii iunie înregistrează amortizarea lunară a stâlpilor.
 12. La 01.07.N îi facturează în avans unui chiriaș chiria pe 12 luni pentru un spațiu de birouri. Factura are o valoare de 24.000 lei, TVA 19%. Alfa a optat pentru taxare prin depunerea notificării la administrația financiară de care aparține.
 13. În luna august, un client cumpără mărfuri în valoare de 33.320 lei și folosește pentru plata acestora 2.000 din punctele pe care le-a acumulat. Cota de TVA este de 19%. Luăm în considerare două ipoteze:
  m1) Perioada promoțională s-a încheiat – la această vânzare societatea nu mai acordă puncte cadou.
  m2) Perioada promoțională este în vigoare – entitatea trebuie să acorde în continuare puncte cadou.
 14. La 01.09.N achită asigurarea RCA valabilă pentru următoarele 12 luni, în sumă de 9.000 lei.
 15. La 01.12.N, în vederea realizării unei expoziții, primește aprobarea pentru finanțarea unui proiect european, suma totală aprobată fiind de 90.000 lei. Acesta se derulează pe două luni: decembrie N și ianuarie N+1. În bugetul de cheltuieli al proiectului sunt prevăzute următoarele cheltuieli eligibile: închiriere spațiu expoziție – 20.000 lei; amenajare spațiu – 4.000 lei; realizare stand prezentare – 2.000 lei; realizare materiale publicitare – 6.000 lei; achiziție laptopuri – 44.000 lei (4 buc. x 11.000 lei/buc.); combustibil – 000 lei; servicii privind auditul proiectului – 20.000 lei. Durata de viață determinată a laptopurilor este de 3 ani și acestea sunt puse în funcțiune în decembrie. În aceeași lună se înregistrează următoarele cheltuieli: realizarea materialelor publicitare, achiziția laptopurilor, achiziția și consumul de combustibil în valoare 2.000 lei. Totodată, se încasează fonduri în sumă de 50.000 lei.
 16. La inventarul anului N se constată un plus, în sensul că un calculator cu valoarea de 6.000 lei nu era înregistrat în contabilitate. Durata de viață determinată a acestuia este de 3 ani.

Pe baza sintezei din tabelul anterior, ne propunem:

 1. Să contabilizăm operațiunile privind cheltuielile și veniturile în avans.
 2. Să prezentăm impactul lor în bilanț și în situația fluxurilor de trezorerie.

a) Pentru simplificare, vom contabiliza doar aspectele legate de cheltuielile în avans.

a1) La 01.02.N, recunoașterea comisioanelor la primirea creditului drept cheltuieli în avans:
10.000 lei 471
„Cheltuieli înregistrate
în avans”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
10.000 lei
a2) Recunoașterea lunară a cheltuielilor în clasa 6 pe perioada de rambursare, adică 10 ani (10.000 lei/ 10 ani/12 luni):
83 lei 627
„Cheltuieli cu serviciile
bancare și asimilate”
= 471
„Cheltuieli înregistrate
în avans”
83 lei

În anul N, pe perioada 01.02-31.12 se vor relua: 83 lei/lună x 11 luni = 913 lei

La sfârșitul anului N vom avea:
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an = 1.000 lei în anul N+1
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an = 10.000 lei – 913 lei (anul N) – 1.000 lei (anul N+1)= 8.087 lei
b1) Înregistrarea vânzării de mărfuri, precum și a punctelor cadou acordate în luna februarie N:
Calcule preliminarii:
TVA aferentă vânzării = 297.500 lei x 19/119 = 47.500 lei
Număr de puncte acordate = 297.500 lei/10 lei/punct = 29.750
Valoarea punctelor acordate cu TVA = 29.750 puncte x 0,8 lei/punct = 23.800 lei
Valoarea punctelor de recunoscut la venituri în avans = 23.800 lei x 100/119 = 20.000 lei
Venit din vânzarea mărfurilor recunoscut = 297.500 lei – 20.000 lei – 47.500 lei = 230.000 lei
297.500 lei 4111
„Clienți”
= %
707
„Venituri din
vânzarea mărfurilor”
472
„Venituri înregistrate
în avans”
4427
„TVA colectată”
297.500 lei
230.000 lei


20.000 lei


47.500 lei
b2) Încasarea sumelor de la clienți în luna februarie N:
297.500 lei 5121
„Conturi la bănci
în lei”
= 4111
„Clienți”
297.500 lei
c1) La 20.02.N, achiziția televizorului pe baza facturii:
0 lei
0 lei
0 lei
%
214
„Mobilier, aparatură birotică,
echipamente de protecție
a valorilor umane și materiale
și alte active corporale”
4426
„TVA deductibilă”
= 404
„Furnizori de imobilizări”
0 lei
c2) Recunoașterea televizorului la valoarea justă, considerată a fi prețul de vânzare afișat în magazin și înscris pe factură:
10.000 lei 214
„Mobilier, aparatură birotică,
echipamente de protecție
a valorilor umane și materiale
și alte active corporale”
= 4758
„Alte sume primite
cu caracter de subvenții
pentru investiții”
10.000 lei
d1) La 01.03.N, achiziția titlurilor recunoscute ca imobilizări financiare:
124.000 lei
100.000 lei  24.000 lei
%
2677
„Obligațiuni achiziționate
cu ocazia emisiunilor
efectuate de terți”
471
„Cheltuieli înregistrate
în avans”
= 2695
„Vărsăminte de efectuat
pentru alte imobilizări
financiare”
124.000 lei

d2) Recunoașterea lunară a cheltuielii în avans în contul de profit și pierdere pe perioada deținerii titlurilor, respectiv 5 ani (24.000 lei/5 ani/12 luni):

400 lei 6865
„Cheltuieli financiare privind
amortizarea diferențelor
aferente titlurilor de stat”
= 471
„Cheltuieli înregistrate
în avans”
400 lei

În anul N, pe perioada 01.03-31.12 se vor relua: 400 lei/lună x 10 luni = 4.000 lei

La sfârșitul anului N vom avea:
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an = 4.800 lei în anul N+1
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an = 24.000 lei – 4.000 lei (anul N) – 4.800 lei (anul N+1) = 15.200 lei
e1) Amortizarea lunară a televizorului (10.000 lei/10 ani/12 luni):
83 lei 6811
„Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea
imobilizărilor”
= 2814
„Amortizarea altor
imobilizări corporale”
83 lei
e2) Concomitent, transferul lunar al venitului în avans la venituri curente:
83 lei 4758
„Alte sume primite
cu caracter de subvenții
pentru investiții”
= 7584
„Venituri din subvenții
pentru investiții”
83 lei

În anul N, pe perioada 01.03-31.12 se vor relua: 83 lei/lună x 10 luni = 830 lei

La sfârșitul anului N vom avea:
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an = 1.000 lei în anul N+1
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an = 10.000 lei – 830 lei (anul N) – 1.000 lei (anul N+1)= 8.170 lei
f1) La 15.04.N, achiziția utilajului:
59.500 lei
50.000 lei  9.500 lei
%
2131
„Echipamente tehnologice
(mașini, utilaje și
instalații de lucru)”
4426
„TVA deductibilă”
= 404
„Furnizori de imobilizări”
59.500 lei
f2) Recunoașterea dreptului de a primi subvenția:
20.000 lei 4451
„Subvenții guvernamentale”
= 4751
„Subvenții guvernamentale
pentru investiții”
20.000 lei
f3) Încasarea subvenției:
20.000 lei 512
„Conturi curente
la bănci”
= 4451
„Subvenții guvernamentale”
20.000 lei
g) La 20.04.N, primirea prin donație a utilajului:
60.000 lei 2131
„Echipamente tehnologice
(mașini, utilaje și
instalații de lucru)”
= 4753
„Donații pentru investiții”
60.000 lei
h1) La 18.05.N, primirea stâlpilor pentru racordarea la rețeaua de energie electrică:
500.000 lei 214
„Mobilier, aparatură birotică,
echipamente de protecție
a valorilor umane și materiale
și alte active corporale”
= 478
„Venituri în avans
aferente activelor primite
prin transfer de la clienți”
500.000 lei
h2) Plata tarifelor de racordare:
4.000 lei  205
„Concesiuni, brevete,
licențe, mărci comerciale,
drepturi și active similare” /
Taxe de racordare
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
4.000 lei
i1) Utilajul cumpărat:
Amortizare lunară = 50.000 lei/5 ani/12 luni = 833 lei
833 lei 6811
„Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea
imobilizărilor”
= 2813
„Amortizarea instalațiilor
și mijloacelor de transport”
833 lei
Concomitent, subvenția este reluată lunar la venituri (20.000 lei/5 ani/12 luni):
333 lei 4751
„Subvenții guvernamentale
pentru investiții”
= 7584
„Venituri din subvenții
pentru investiții”
333 lei

În anul N, pe perioada 01.05-31.12 se vor relua: 8 luni x 333 lei/lună = 2.664 lei

La sfârșitul anului N vom avea:
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an = 4.000 lei în anul N+1
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an = 20.000 lei – 2.664 lei (anul N) – 4.000 lei (anul N+1) = 13.336 lei
i2) Utilajul primit prin donație:
Amortizare lunară = 60.000 lei/5 ani/12 luni = 1.000 lei
1.000 lei 6811
„Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea
imobilizărilor”
= 2813
„Amortizarea instalațiilor
și mijloacelor de transport”
1.000 lei
Concomitent, subvenția este reluată lunar la venituri (60.000 lei/5 ani/12 luni):
1.000 lei  4753
„Donații pentru investiții”
= 7584
„Venituri din subvenții
pentru investiții”
1.000 lei 

În anul N, pe perioada 01.05-31.12 se vor relua: 8 luni x 1.000 lei/lună = 8.000 lei

La sfârșitul anului N vom avea:
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an = 12.000 lei în anul N+1
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an = 60.000 lei – 8.000 lei (anul N) – 12.000 lei (anul N+1) = 40.000 lei
j1) La 01.06.N, achiziția titlurilor recunoscute ca imobilizări financiare:
100.000 lei 2677
„Obligațiuni achiziționate
cu ocazia emisiunilor
efectuate de terți”
= %
2695
„Vărsăminte de efectuat
pentru alte imobilizări
financiare”
472
„Venituri înregistrate
în avans”
100.000 lei
80.000 lei20.000 lei
j2) Recunoașterea lunară a venitului în avans în contul de profit și pierdere pe perioada deținerii titlurilor, respectiv 5 ani (20.000 lei/5 ani/12 luni):
333 lei 472
„Venituri înregistrate
în avans”
= 7865
„Venituri financiare din
amortizarea diferențelor
aferente titlurilor de stat”
333 lei

În anul N, pe perioada 01.06-31.12 se vor relua: 7 luni x 333 lei/lună = 2.331 lei

La sfârșitul anului N vom avea:
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an = 4.000 lei în anul N+1
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an = 20.000 lei – 2.331 lei (anul N) – 4.000 lei (anul N+1) = 13.669 lei
k1) Amortizarea lunară a stâlpilor (500.000 lei/50 ani/12 luni):
833 lei 6811
„Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea
imobilizărilor”
= 2814
„Amortizarea altor
imobilizări corporale”
833 lei
k2) Concomitent, transferul lunar al venitului în avans la venituri curente:
833 lei 478
„Venituri în avans
aferente activelor primite
prin transfer de la clienți”
= 7588
„Alte venituri din exploatare”
833 lei

În anul N, pe perioada 01.06-31.12 se vor relua: 7 luni x 833 lei/lună = 5.831 lei

La sfârșitul anului N vom avea:
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an = 10.000 lei în anul N+1
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an = 500.000 lei – 5.831 lei (anul N) – 10.000 lei (anul N+1) = 484.169 lei

l1) La 01.07.N, facturarea chiriei în avans:

28.560 lei 4111
„Clienți”
= %
472
„Venituri înregistrate
în avans”

4427
„TVA colectată”
28.560 lei
24.000 lei


4.560 lei

Și:

28.560 lei 5121
„Conturi la bănci
în lei”
= 4111
„Clienți”
28.560 lei
l2) Recunoașterea lunară a veniturilor din chirii (24.000 lei/12 luni):
2.000 lei 472
„Venituri înregistrate
în avans”
= 706
„Venituri din redevențe,
locații de gestiune
și chirii”
2.000 lei

În anul N, pe perioada 01.07-31.12 se vor relua: 6 luni x 2.000 lei/lună = 12.000 lei

La sfârșitul anului N vom avea:
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an = 24.000 lei – 12.000 lei = 12.000 lei
m) În luna august N, înregistrarea vânzării mărfurilor și încasarea clientului:
Valoarea punctelor folosite de client = 2.000 puncte x 0,8 lei/punct = 1.600 lei
Sumă de încasat de la client ca urmare a folosirii punctelor sale = 33.320 lei – 1.600 lei = 31.720 lei
TVA aferentă prețului de vânzare = 33.320 lei x 19/119 = 5.320 lei
Venit din vânzarea mărfurilor recunoscut = 33.320 lei – 5.320 lei = 28.000 lei
–  Vânzarea:
33.320 lei 4111
„Clienți”
= %
707
„Venituri din
vânzarea mărfurilor”
4427
„TVA colectată”
33.320 lei
28.000 lei


5.320 lei
–  Contabilizarea reducerii comerciale acordate:
(1.600 lei) 4111
„Clienți”
= %
709
„Reduceri comerciale
acordate”
4427
„TVA colectată”
(1.600 lei)
(1.345 lei)


(255 lei)
–  Reluarea la veniturile curente a veniturilor în avans din utilizarea punctelor:
1.345 lei 472
„Venituri înregistrate
în avans”
= 707
„Venituri din
vânzarea mărfurilor”
1.345 lei
–  Încasarea clientului (33.320 lei – 1.600 lei):
31.720 lei 5121
„Conturi la bănci
în lei”
= 4111
„Clienți”
31.720 lei
La sfârșitul anului N vom avea:
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an = 20.000 lei (b1) – 1.345 lei = 18.655 lei

La următoarea rezolvare neglijăm impactul asupra bilanțului.

Dacă vânzarea avea loc în perioada promoțională, firma trebuia să acorde în continuare puncte cadou.

Calcule preliminarii:
TVA aferentă vânzării = 33.320 lei x 19/119 = 5.320 lei
Număr de puncte acordate = 31.720 lei/10 lei/punct = 3.172
Valoarea punctelor acordate cu TVA = 3.172 puncte x 0,8 lei/punct = 2.538 lei
Valoarea punctelor de recunoscut la venituri în avans = 2.538 lei x 100/119 = 2.132 lei
Venit din vânzarea mărfurilor recunoscut = 33.320 lei – 2.132 lei – 5.320 lei = 25.868 lei
–  Vânzarea:
33.320 lei 4111
„Clienți”
= %
707
„Venituri din
vânzarea mărfurilor”
472
„Venituri înregistrate
în avans”
4427
„TVA colectată”
33.320 lei
25.868 lei


2.132 lei


5.320 lei
–  Contabilizarea reducerii comerciale acordate:
(1.600 lei) 4111
„Clienți”
= %
709
„Reduceri comerciale
acordate”
4427
„TVA colectată”
(1.600 lei)
(1.345 lei)


(255 lei)
–  Reluarea la veniturile curente a veniturilor în avans din utilizarea punctelor:
1.345 lei 472
„Venituri înregistrate
în avans”
= 707
„Venituri din
vânzarea mărfurilor”
1.345 lei
–  Încasarea clientului (33.320 lei – 1.600 lei):
31.720 lei 5121
„Conturi la bănci
în lei”
= 4111
„Clienți”
31.720 lei
n1) La 01.09.N, plata asigurării RCA:
9.000 lei 471
„Cheltuieli înregistrate
în avans”
= 512
„Conturi curente
la bănci”
9.000 lei
n2) Trecerea lunară pe cheltuieli a părții aferente din asigurare (9.000 lei/12 luni):
750 lei 613
„Cheltuieli cu
primele de asigurare”
= 471
„Cheltuieli înregistrate
în avans”
750 lei

În anul N, pe perioada 01.09-31.12 se vor relua: 4 luni x 750 lei/lună = 3.000 lei

La sfârșitul anului N vom avea:
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an = 9.000 lei – 3.000 lei = 6.000 lei
o1) La 01.12.N, la semnarea contractului de finanțare, recunoașterea subvențiilor aferente activelor și a subvențiilor aferente veniturilor:
Total buget de cheltuieli = 20.000 lei + 4.000 lei + 2.000 lei + 6.000 lei + 44.000 lei + 10.000 lei + 20.000 lei = 106.000 lei
Procent de subvenționare = 90.000 lei (fonduri aprobate)/106.000 lei (total cheltuieli) = 85%
Subvenții aferente activelor (fondurile pentru achiziția laptopurilor) = 44.000 lei x 85% = 37.400 lei
Subvenții aferente veniturilor = 90.000 lei (suma totală a fondurilor aprobată) – 37.400 lei (fonduri aferente imobilizărilor) = 52.600 lei
90.000 lei 4452
„Împrumuturi nerambursabile
cu caracter de subvenții”
= %
4752
„Împrumuturi nerambursabile
cu caracter de subvenții
pentru investiții”
472
„Venituri înregistrate
în avans”
90.000 lei
37.400 lei52.600 lei

o2) Încasarea fondurilor:
50.000 lei 5121
„Conturi la bănci
în lei”
= 4452
„Împrumuturi nerambursabile
cu caracter de subvenții”
50.000 lei
o3) Achiziția laptopurilor:
52.360 lei
44.000 lei
  8.360 lei
%
214
„Mobilier, aparatură birotică,
echipamente de protecție
a valorilor umane și materiale
și alte active corporale”

4416
„TVA deductibilă”
= 404
„Furnizori de imobilizări”
52.360 lei
o4) Realizarea de materiale publicitare:
7.140 lei
6.000 lei


1.140 lei
%
623
„Cheltuieli de protocol,
reclamă și publicitate”
4426
„TVA deductibilă”
= 401
„Furnizori”
7.140 lei
o5) Achiziția și consumul de combustibil:
2.380 lei
2.000 lei

   380 lei
%
3022
„Combustibili”
4426
„TVA deductibilă”
=401
„Furnizori”
2.380 lei

Și:

2.000 lei6022
„Cheltuieli privind
combustibilii”
=3022
„Combustibili”
2.000 lei
o6) Reluarea veniturilor în avans la venituri curente pentru subvențiile aferente veniturilor:
Cheltuieli efectuate în luna decembrie N = 6.000 lei (materiale publicitare) + 2.000 lei (combustibil) = 8.000 lei
Cheltuieli totale = 106.000 lei (valoarea totală a cheltuielilor proiectului) – 44.000 lei (laptopuri achiziționate) = 62.000 lei
Procent de execuție a proiectului = 8.000 lei/62.000 lei x 100 = 12,9%
Sumă de reluat în luna decembrie = 52.600 lei (total venituri în avans) x 12,9% = 6.785 lei
6.785 lei472
„Venituri înregistrate
în avans”
=741
„Venituri din subvenții
de exploatare”
6.785 lei
La sfârșitul anului N vom avea:
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an = 52.600 lei – 6.785 lei = 45.815 lei
o7) Fiind puse în funcțiune în decembrie N, calculatoarele vor fi amortizate începând cu luna ianuarie N+1. Tot începând cu ianuarie N+1, subvenția aferentă va fi reluată la venituri.
Anual = 37.400 lei/3 ani = 12.466 lei
Prin urmare, la sfârșitul anului N vom avea:
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an = 12.466 lei în anul N+1
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an = 37.400 lei – 12.466 lei (anul N+1) = 24.934 lei
p) Constatarea plusului la inventarul aferent anului N:
6.000 lei214
„Mobilier, aparatură birotică,
echipamente de protecție
a valorilor umane și materiale
și alte active corporale”
=4754
„Plusuri de inventar
de natura imobilizărilor”
6.000 lei
Calculatorul va fi amortizat începând cu luna ianuarie N+1. Tot începând cu această lună, subvenția aferentă va fi reluată la venituri.
Anual = 6.000 lei/3 ani = 2.000 lei
Prin urmare, la sfârșitul anului N vom avea:
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an = 2.000 lei în anul N+1
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an = 6.000 lei – 2.000 lei (anul N+1) = 4.000 lei
Extrasul din bilanț la sfârșitul anului N se prezintă după cum urmează: 
Extrasul din situația fluxurilor de trezorerie la sfârșitul anului N se prezintă astfel:
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial nr. 963/30.12.2014, cu modificările și completările ulterioare.

Acest articol este preluat din lucrarea Contabilitate și raportare financiară, ediția a II-a, revizuită, autori Corina-Graziella Bâtcă-Dumitru, Daniela-Nicoleta Sahlian și Alina-Mihaela Irimescu, apărută la Editura CECCAR în anul 2018. 

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.