„Cunoașterea permanentă a realităților economice, a legislației, capacitatea de a anticipa efectele actului managerial al clienților – cerințe de bază ale profesiei noastre”

„Cunoașterea permanentă a realităților economice, a legislației, capacitatea de a anticipa efectele actului managerial al clienților – cerințe de bază ale profesiei noastre”

Numărul 15-16, 23 apr. - 4 mai 2020  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu dr. ec. Ion Stroescu, vicepreședinte al Consiliului Filialei CECCAR Vâlcea

Alexandra Rizea: Dat fiind interesul cititorilor publicației noastre față de experiențele personale în exercitarea profesiei, vă rugăm să vă referiți la propriul parcurs în carieră, începând, firește, cu opțiunea pentru știința și practica „meseriei” în care v-ați afirmat și vă afirmați. 

Ion Stroescu: Am absolvit cursurile Facultății de Planificare și Cibernetică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice din București, promoția 1981. În anii 1981-1985 am lucrat ca economist la IUA Slatina, iar în perioada 1986-1995 ca economist, șef serviciu aprovizionare, desfacere și transporturi, respectiv director comercial la Întreprinderea nr. 3 Băbeni – Uzina Mecanică Băbeni. În continuare, în intervalul 1995-2008 am activat la BCR SA, Sucursala Județeană Vâlcea. La început, am lucrat, timp de un an, în serviciul de creditare. Aici am luat contact direct cu activitatea de contabilitate, coordonând serviciul de decontări intra și interbancare. Din acel moment, m-am implicat deplin în exercitarea profesiei contabile. Mai precizez că, în perioada 1998-2007, am deținut funcția de contabil-șef (director financiar) în cadrul sucursalei județene. După 2007 funcția respectivă n-a mai fost inclusă în organigrama unităților teritoriale. În intervalul la care mă refer am aprofundat cunoștințele de contabilitate referitoare la instituțiile de credit, un domeniu mai restrâns, dar deosebit de plăcut și incitant. De asemenea, am urmat cursuri de contabilitate pentru societăți comerciale, studierea contabilității clienților băncii fiind esențială pentru desfășurarea unei activități de creditare tot mai rentabile.

Pentru că ați amintit și finalitatea demersurilor dvs. în vederea specializării în profesie, vă propunem să abordați și aspectele care privesc căile și mijloacele prin care se îmbină teoria cu practica.

În afară de datele și faptele prezentate, această îmbinare s-a reflectat, în cazul meu, prin calitatea de cadru didactic la Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Finanțe Bănci Râmnicu Vâlcea, în perioada 2002-2015. Între disciplinele predate s-au aflat și Contabilitatea instituțiilor de credit și Managementul financiar-contabil. Parcursul didactic mi-a oferit încă un prilej de a îmbina cunoștințele teoretice cu cele practice, astfel încât am putut să contribui direct și la formarea viitorilor profesioniști contabili. Mai precizez că, în 1999, am devenit expert contabil, iar începând cu anul 2010, și expert contabil judiciar. Din 2011, efectuez expertize contabile judiciare și extrajudiciare, fiind înscris în tabloul experților contabili, în cadrul Filialei Vâlcea a CECCAR. Faptul că am lucrat în domenii diverse a contribuit la o continuă creștere a valorii serviciilor de profil pe care le-am prestat și le prestez. Aceasta s-a reflectat și în creșterea gradului de mulțumire manifestat de clienți față de modul în care i-am sprijinit în vederea obținerii de succese în propriile afaceri, în atingerea obiectivelor economico-financiare pe care și le-au propus.

În aceeași ordine de idei, respectiv modalitățile prin care se obțin performanțe profesionale, vă propunem să sintetizați principalele cerințe a căror îndeplinire situează experții contabili și contabilii autorizați în primele rânduri ale promotorilor economiei de piață funcționale, pentru consolidarea mediului de afaceri în consonanță cu interesul public.

Cum este firesc, mediul de afaceri are nevoie de profesioniști contabili bine pregătiți, atât din punct de vedere teoretic, cât și practic, deziderate care au ieșit mai puternic în evidență în condițiile actuale, determinate de pandemia COVID-19. De aici rezultă o serie de cerințe pe care doresc să le sintetizez și să le sistematizez în felul următor. Pe primul loc se află cunoașterea permanentă a realității economiei, conexiunea ei cu pachetul de reglementări legale, cu noutățile legislative, în condițiile actuale o importanță deosebită având ordonanțele de urgență, precum și actele normative emise de Ministerul Finanțelor Publice. Profesionistul contabil este cel care, printr-o cunoaștere aprofundată a legislației și printr-o percepere a economiei în componentele ei reale, în continuă transformare și dezvoltare, asigură un parteneriat de calitate în relația cu clienții săi, conferindu-le o stare de confort, precum și timpul necesar pentru a desfășura o activitate cât mai profitabilă. Numai astfel beneficiază și de o încredere sporită din partea clienților întreprinzători și manageri. O altă cerință vizează capacitatea profesionistului contabil de a anticipa efectele unor măsuri și decizii ale managementului clienților. Numai o pregătire de excepție, inclusiv pe tărâmul altor discipline, asigură din partea noastră premise pentru fundamentarea unor decizii care să le consolideze afacerile și, implicit, determină creșterea contribuțiilor lor la o evoluție economică sănătoasă, cu implicații benefice și în activitatea instituțiilor publice angajate, la rândul lor, în procesul de dezvoltare a economiei la nivel administrativ-teritorial, cât și la scara întregii țări. Nu mai puțin importantă este și cerința potrivit căreia profesionistul contabil trebuie să aibă un comportament ireproșabil, în conformitate cu principiile etice promovate consecvent de CECCAR. Respectarea prevederilor Codului etic național al profesioniștilor contabili de noi toți asigură apărarea onoarei și independenței Corpului și conferă autoritate lucrărilor pe care le efectuăm. Potrivit Codului, ne preocupăm permanent să răspundem exigențelor care definesc activitatea CECCAR, respectiv știință, competență și conștiință, independență de spirit și dezinteres material, probitate și demnitate.

Din perspectiva pe care ați conturat-o asupra principalelor cerințe care stau în fața membrilor CECCAR, care este opinia dvs., inclusiv în calitate de vicepreședinte al Consiliului Filialei, privind importanța pregătirii profesionale permanente și ce modalități s-au dovedit, în acest sens, cele mai eficiente?

Pregătirea profesională permanentă implică o serie de modalități și instrumente de acțiune care se influențează reciproc, astfel încât, din conexiunea lor să rezulte prestarea de servicii bine fundamentate, inclusiv sub aspect juridic. Principalele componente ale procesului de pregătire au fost și vor fi, odată cu revenirea economiei la normal, cursurile de specialitate. De asemenea, se cer menționate efortul personal și colaborarea cu reprezentanții altor entități profesionale, ai mediului de afaceri și instituțiilor publice. Detaliez toate aceste trei modalități prin îndeplinirea integrală a prevederilor Programul Național de Pregătire Continuă derulat de CECCAR, caracterul de obligativitate al acestora fiind îmbinat organic cu conștientizarea, de către conducerea filialei și de către fiecare dintre noi, a necesității însușirii cunoștințelor predate și aprofundării lor printr-o pregătire personală adecvată. Cantitatea mare de informații de pe platformele de cursuri online, ale comunităților de profesioniști, de pe platformele cu actualizări ale legislației sunt elemente componente ale pregătirii continue. Au fost, la rândul lor, foarte importante întâlnirile lunare interactive organizate de conducerea filialei cu reprezentanți ai Administrației Județene a Finanțelor Publice, Inspectoratului Teritorial de Muncă, Tribunalului, Inspectoratului Județean de Poliție, Camerei de Comerț și Industrie. Aceste întâlniri au contribuit și, la reluarea lor, vor contribui activ, la îmbogățirea cunoștințelor noastre, astfel încât să fim în măsură să oferim clienților informațiile necesare pentru conceperea și aplicarea unor decizii viabile în vederea dezvoltării propriilor afaceri. De asemenea, astfel de întâlniri au permis și vor permite o mai bună și rapidă cunoaștere a actelor normative, ceea ce conduce la o interpretare unitară, corectă a legislației economico-fiscale.

Cum evoluează, în județul Vâlcea, piața serviciilor contabile, atât prin gradul de cuprindere, cât și ca profunzime? În acest context, ce se are în vedere pentru implicarea tot mai activă a filialei în acțiunile la nivel micro și la scara întregii entități administrativ-teritoriale, menite să asigure accelerarea progresului economico-social al zonei?

La nivelul Filialei Vâlcea a CECCAR au existat și există colaborări cu numeroase entități din județ, atât în conceperea, cât și în desfășurarea de acțiuni comune. La elementele prezentate s-au adăugat întâlnirile cu cadre didactice și studenți ai Facultății de Management Marketing în Afaceri Economice Râmnicu Vâlcea din cadrul Universității „Constantin Brâncoveanu”. Cu aceste prilejuri, s-au dezbătut și teme de actualitate privind economia județului, precum și aspecte ale dezvoltării profesiei, atât în general, cât și aplicat la specificul economico-social vâlcean. De asemenea, au fost organizate întâlniri cu cadre didactice și elevi de la Colegiul Economic din Râmnicu Vâlcea, acțiuni care au inclus și sprijinirea, de către filiala noastră, a pregătirii practice a elevilor. În acest fel, am beneficiat și beneficiem de avantajul oferit de faptul că personalul didactic de la cele două entități este format din experți contabili. Mai menționez că un cadru didactic de la facultate este vicepreședinte al Consiliului Filialei. O altă inițiativă a conducerii filialei a fost organizarea unei întâlniri comune cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea. În acest context, importanți oameni de afaceri vâlceni au relevat contribuția deosebită a experților contabili la desfășurarea unei activități economice echilibrate, tot mai profitabile. Îmbucurătoare a fost afirmația că, fără consilierea profesionistă a experților contabili, nu ar fi reușit să răzbească în preocupările lor îndreptate spre cunoașterea și respectarea cadrului legal de deafășurare a propriilor afaceri. Au fost organizate și întâlniri cu președintele, vicepreședintele și judecători din cadrul Judecătoriei Râmnicu Vâlcea și Tribunalului Vâlcea la care s-au dezbătut aspecte legate de expertizele contabile judiciare, ceea ce a permis și clarificarea unor probleme specifice, inclusiv cele legate de îmbunătățirea calității expertizelor, de scurtarea termenelor de finalizare și aspecte legate de onorarii. Pot fi menționate, în sfera de preocupări la care m-am referit, și întâlnirile lunare cu reprezentanți ai Administrației Finanțelor Publice Vâlcea, în cadrul cărora sunt dezbătute noutățile legislative în materie. Asemenea acțiuni s-au constituit și într-un sistematic schimb de experiență care, în ultimă instanță, a contribuit și contribuie la prestarea unor servicii contabile performante.

Întrucât v-ați referit la performanțe, vă rugăm să precizați ce anume se întreprinde, în plan personal și pe ansamblul filialei, pentru promovarea noilor tehnologii și, în general, pentru adaptarea permanentă la imperativele erei digitale.

În plan personal, mi-am dezvoltat și aprofundat cunoștințele în materie de noi tehnologii în perioada în care mi-am desfășurat activitatea în sistemul bancar, cunoscut fiind faptul că acesta este, probabil, cel mai adaptat la noutățile tehnologice. „Șlefuirea” cunoștințelor și acumularea de noi abilități în domeniu le-am realizat și în anii în care am activat în calitate de cadru didactic. În intervalul respectiv am participat la cursuri de informatică și am avut posibilitatea de a asimila noutățile apărute în domeniul contabil și nu numai. După încheierea carierei didactice, am încercat să-mi mențin nivelul personal de cunoștințe, actualizându-l continuu, plecând de la ideea că munca de contabilitate presupune, obligatoriu, și abilități digitale. În acest scop, la nivelul filialei, am participat și vom participa la cursuri de informatică adaptate și la specificul activității clienților noștri, al organizațiilor și instituțiilor cu care colaborăm, asigurând și comunicarea online. Suntem conștienți că evoluția noilor tehnologii determină mutații importante în profesia contabilă, transformările vâzând, în special, focalizarea eforturilor noastre în sfera consultanței acordate clienților pentru însușirea, la rândul lor, a achizițiilor erei digitale, ceea ce potențează eforturile comune menite să ridice gradul de competitivitate a activităților economico-sociale. Pentru perioada următoare, avem în vedere, inclusiv prin fructificarea experienței acumulate în perioada pandemiei, elaborarea și aplicarea unor programe prin care să se realizeze o conectare puternică și continuă la cerințele erei digitale. Aceasta va fi o parte componentă de primă importanță a procesului de pregătire a profesioniștilor contabili în utilizarea noilor tehnologii, în consonanță cu nevoile mediului de afaceri și ale instituțiilor publice.

La finalul acestui interviu, doresc să urez succes în activitate tuturor colegilor profesioniști contabili!
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.