Două scheme de ajutor de stat pentru investiții în domeniul energiei verzi

Două scheme de ajutor de stat pentru investiții în domeniul energiei verzi

Numărul 6, 16-22 feb. 2022  »  Direct de la sursă

În Monitorul Oficial nr. 146 din 14 februarie 2022 a fost publicată HG nr. 195/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile mai puțin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală, și a Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență.

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT privind sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile mai puțin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală. Potrivit actului normativ, prin realizarea acestor investiții se urmărește o creștere estimată cu aproximativ 60 MW a capacității instalate de producere a energiei electrice și energiei termice din biomasă, biogaz și energie geotermală.

Schema de ajutor de stat se adresează întreprinderilor mari, mijlocii sau mici, microîntreprinderilor, inclusiv întreprinderilor nou-înființate, ale căror conturi nu au fost aprobate, care au înscrisă în statutul societății activitatea privind producerea de energie electrică/termică, corespunzătoare diviziunii 35: „Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat” din codurile CAEN, și unităților administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, care au depus la autoritatea responsabilă cereri de finanțare scrise de acordare a ajutorului de stat înaintea demarării lucrărilor, conform cerințelor din Ghidul solicitantului pentru sprijinirea investițiilor în capacități de producere energie electrică și/sau termică din biomasă/biogaz și energie geotermală pentru POIM, aplicabil obiectivului specific 6.1, respectiv obiectivul specific 10.2. Schema se aplică pentru proiectele care propun ca acțiuni: a) realizarea și/sau modernizarea capacităților de producție a energiei electrice și/sau termice din biomasă și biogaz; b) realizarea și/sau modernizarea capacităților de producție a energiei termice din apă geotermală. Schema se aplică numai instalațiilor noi de producere sau de modernizare a celor existente.

Potențialii beneficiari pot fi întreprinderile care produc energie electrică și/sau termică din biomasă și/sau biogaz, respectiv energie termică din energie geotermală și unitățile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale/ asociațiile de dezvoltare intercomunitară care realizează/ modernizează instalații ce produc energie electrică din biomasă și/sau biogaz — inclusiv în cogenerare, cu excepția situațiilor prevăzute de acest act normativ. Beneficiarii pot depune proiecte numai individual.

Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să fie implementate pe teritoriul României, în regiunile de dezvoltare: Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Centru; să vizeze una dintre următoarele acțiuni: 1. realizarea și/sau modernizarea capacităților de producție a energiei electrice și/sau termice din biomasă și/sau biogaz; 2. realizarea și/sau modernizarea capacităților de producție a energiei termice pe bază de energie geotermală; 3. perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv între data „demarării lucrărilor” și 31 decembrie 2023; investiția/investițiile din cadrul proiectului să nu fi beneficiat de finanțare din fonduri publice, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția studiilor preliminare: studiul de prefezabilitate, analiza geotopografică, studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, detaliile de execuție.

Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică pe durata valabilității Regulamentului, respectiv până la data de 31 decembrie 2023.

Bugetul total estimat al schemei de ajutor de stat este de 21 milioane de euro, echivalent în lei, și reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, aferente unei rate de cofinanțare de 85%, și fonduri de cofinanțare publică asigurate de la bugetul de stat, aferente unei rate de cofinanțare de 15%, în cadrul axei prioritare 6, obiectivul specific 6.1 – Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate – biomasă, biogaz, geotermal – producție și fonduri europene nerambursabile prin Fondul European de Dezvoltare Regională — REACT-EU, aferente unei rate de cofinanțare de 100% în cadrul axei prioritare 10, obiectivul specific 10.2 – Creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie în vederea pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, după caz, din POIM. Bugetul este defalcat pe ani, astfel: pentru 2022 – 20,5 milioane euro; 2023 – 500.000 euro. Sumele neutilizate într-un an vor fi reportate pentru anul viitor. Dacă proiectele depuse permit utilizarea sumelor din anii următori, bugetul este utilizat în avans, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație. Bugetul schemei de ajutor de stat reflectă sumele alocate prin POIM, la care se adaugă sumele din supracontractare.

Ajutorul maxim care se poate acorda pentru un proiect de investiții nu poate depăși 15 milioane euro.

♦ SCHEMA DE AJUTOR DE STAT privind sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență. Actul normativ menționează că  implementarea acestei scheme va conduce la realizarea următoarelor obiective: a) economii în consumul de combustibili/energie primară prin procese de cogenerare de înaltă eficiență; b) evitarea emisiilor de carbon aferente combustibililor fosili. Obiectivul se calculează prin indicatorul „Reducerea gazelor cu efect de seră – scădere anuală estimată”. Prin realizarea acestor proiecte se urmărește creșterea cu aproximativ 50 MWe a puterii instalate în cogenerare de înaltă eficiență.

Schema se adresează beneficiarilor întreprinderi mari, mijlocii sau mici, inclusiv microîntreprinderi, care au depus la autoritatea responsabilă cereri de finanțare scrise de acordare a ajutorului de stat înaintea demarării lucrărilor, conform cerințelor din Ghidul solicitantului pentru sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență, pentru POIM, aplicabil obiectivului specific 6.4, respectiv obiectivului specific 10.2, după caz. Potențialul beneficiar trebuie să dea o declarație pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii. Schema se aplică pentru proiectele care propun ca acțiuni: a) realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficiență, maximum 8 MWe, pe gaz natural și biomasă la nivelul întreprinderilor; b) realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficiență care utilizează gaze reziduale provenite din procese industriale la nivelul întreprinderilor. Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică numai pentru capacitățile nou-instalate sau renovate. Noua unitate de cogenerare trebuie să asigure economii globale de energie primară în comparație cu producerea separată de energie termică și de energie electrică, astfel cum se prevede în Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare. Îmbunătățirea unei unități de cogenerare existente sau conversia unei unități existente de generare de energie electrică într-o unitate de cogenerare are drept rezultat economii de energie primară în comparație cu situația inițială.

Potențialii beneficiari sunt societățile din industrie/administratorul unui parc industrial sau distribuitorul de energie termică al unui parc industrial cu consumuri energetice de peste 200 tep/an, care pot dovedi un necesar util de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minimum 4.000 – 5.000 h/an și care necesită simultan și o cantitate suficientă de energie electrică ce poate fi asigurată de grupuri de cogenerare, cu excepția situațiilor prevăzute în actul normativ. Beneficiarii pot depune proiecte numai individual, iar nu în parteneriat încheiat exclusiv în scopul depunerii aplicațiilor de finanțare.

Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să fie implementate în regiunile de dezvoltare Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Centru și să vizeze una dintre următoarele acțiuni: a) realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficiență, maximum 8 MWe, pe gaz natural și biomasă la nivelul întreprinderilor; b) realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficiență care utilizează gaze reziduale provenite din procese industriale la nivelul întreprinderilor. Perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv între data „demarării lucrărilor” și 31 decembrie 2023. Investițiile din cadrul proiectului nu trebuie să fi beneficiat de finanțare din fonduri publice, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția studiilor preliminare: studiul de prefezabilitate, analiza geotopografică, studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, detaliile de execuție.

Bugetul total estimat al schemei de ajutor de stat este echivalentul în lei al sumei de 60,98 milioane euro și reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, aferente unei rate de cofinanțare de 85% și fonduri de cofinanțare publică asigurate de la bugetul de stat, aferente unei rate de cofinanțare de 15%, în cadrul axei prioritare 6, obiectivul specific 6.4 și fonduri europene nerambursabile prin Fondul European de Dezvoltare Regională — REACT-EU, aferente unei rate de cofinanțare de 100% în cadrul axei prioritare 10, obiectivul specific 10.2, după caz, din POIM. Bugetul este defalcat indicativ pe ani, astfel: pentru anul 2022 – 60 milioane euro, pentru 2023 – 980.000 euro. Sumele neutilizate într-un an vor fi reportate pentru anul viitor. Dacă proiectele depuse permit utilizarea sumelor din anii următori, bugetul este utilizat în avans, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație. Bugetul schemei de ajutor de stat reflectă sumele alocate prin POIM, la care se adaugă sumele din supracontractare. Numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat în cadrul schemei este de 10 întreprinderi.

Ajutorul maxim care se poate acorda pentru un proiect de investiții nu poate depăși 15.000.000 de euro.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.