Facturarea după reînregistrarea contribuabililor în scopuri de TVA

Facturarea după reînregistrarea contribuabililor în scopuri de TVA

Numărul 28-29, 25 iulie - 7 august 2017  »  Expertiza și auditul afacerilor

ec. Dumitru Macedon Motrea
Arad
prof. univ. dr. Lucian Cernușca
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

REZUMAT
Ca urmare a numeroaselor modificări care au avut loc în ultima perioadă în domeniul fiscal, normele metodologice de aplicare a Codului fiscal au fost adaptate la noile reglementări. Articolul de față își propune să aducă în discuție o serie de aspecte teoretice și practice în ceea ce privește situațiile referitoare la emiterea facturilor după reînregistrarea contribuabililor în scopuri de TVA.
În normele metodologice de aplicare a Codului fiscal au fost aduse explicații și exemplificări pentru acele entități care se reînregistrează în scopuri de TVA după ce au avut codul anulat, astfel încât să poată deduce taxa aferentă achizițiilor din perioada în care au avut codul anulat și să emită facturi pentru livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în acea perioadă.

Termeni-cheie: TVA, facturare, reînregistrare în scopuri de TVA, operațiuni taxabile, tranzacție

Clasificare JEL: K34, M41

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal, legiuitorii au prevăzut posibilitatea ca atât persoanele impozabile care își redobândesc codul de înregistrare în scopuri de taxă, cât și beneficiarii care au achiziționat bunuri/servicii de la aceștia în perioada în care nu au avut cod valid de TVA să își poată exercita dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată.

Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2017, atât contribuabilii declarați inactivi, cât și cei cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. c)-e) și h) din Codul fiscal, după reînregistrarea în scopuri de taxă potrivit art. 316 alin. (12), pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate în perioada în care au avut codul de TVA anulat, pot emite facturi în care înscriu distinct taxa colectată în perioada respectivă, în baza cărora beneficiarii își exercită dreptul de deducere a TVA pentru achizițiile respective.

Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal aduc precizări privind situațiile care pot apărea la aplicarea acestor facilități, în funcție de modalitatea în care au acționat persoanele impozabile în perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, exemplificând patru cazuri referitoare la emiterea facturilor după reînregistrarea în scopuri de taxă:
  • persoana impozabilă a colectat TVA pentru operațiunile taxabile și a emis facturi;
  • persoana impozabilă a colectat TVA pentru operațiunile taxabile, dar nu a emis facturi;
  • persoana impozabilă nu a colectat TVA pentru operațiunile taxabile, dar a emis facturi;
  • persoana impozabilă nu a colectat TVA pentru operațiunile taxabile și nici nu a emis facturi.

Pentru operațiunile prevăzute la art. 331 din Codul fiscal nu se aplică taxarea inversă, nefiind îndeplinită condiția obligatorie ca atât furnizorul, cât și beneficiarul să fie înregistrați în scopuri de TVA la data exigibilității taxei.

1. Persoana impozabilă a colectat TVA pentru operațiuni taxabile și a emis facturi

Această situație identificată de legiuitori este cea în care persoana impozabilă a colectat TVA pentru operațiunile taxabile, a depus formularul 311 „Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal” și a emis facturi. Astfel, potrivit prevederilor Secțiunii 21 „Reguli speciale pentru aplicarea TVA” din normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, pct. 51 alin. (2) lit. b), după reînregistrarea în scopuri de taxă, contribuabilul trebuie „să emită facturi de corecție conform art. 330 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal. În situația în care nu există diferențe între taxa colectată în perioada în care persoana impozabilă a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat și taxa înscrisă în facturile emise după reînregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile, facturile emise după reînregistrare nu se includ în decontul de taxă depus conform art. 323 din Codul fiscal, în secțiunea «Taxa pe valoarea adăugată colectată»”.

Exemplu

Organele fiscale competente au anulat înregistrarea în scopuri de TVA a entității X în baza art. 316 alin. (11) lit. e) din Codul fiscal, decizia de anulare fiindu-i comunicată acesteia la 01.03.2017. La 03.03.2017, societatea X îi vinde un echipament tehnologic societății Y pentru suma de 60.000 lei. La 01.06.2017, entitatea X se reînregistrează în scopuri de TVA.

Ne propunem să prezentăm tratamentul TVA în cazul entităților X și Y.

Entitatea X colectează TVA, care trebuie achitată în conformitate cu art. 11 alin. (8) din Codul fiscal, și depune declarația 311 privind TVA colectată.

Avem în vedere două situații privind calculul TVA colectate:

 Varianta 1

Deoarece entitatea X are codul de înregistrare în scopuri de taxă anulat, entitatea Y nu este de acord să achite contravaloarea TVA.

Entitatea X emite factura calculând TVA din suma facturată și înscriind această taxă în factură, respectiv:

Bază impozabilă50.420 lei
TVA aferentă9.580 lei
 Total factură60.000 lei

Furnizorul colectează TVA, care trebuie achitată în conformitate cu art. 11 alin. (8) din Codul fiscal, și depune declarația 311 privind TVA colectată. Pentru calculul acesteia, societatea aplică procedeul sutei mărite (60.000 lei x 19/119).

Entitatea X va efectua înregistrările:
60.000 lei461
„Debitori diverși”
=%
7583
„Venituri din vânzarea
activelor și alte
operațiuni de capital”
446.analitic distinct
„Alte impozite, taxe
și vărsăminte asimilate”
60.000 lei
50.420 lei9.580 lei
–  Achitarea TVA colectate:
9.580 lei446.analitic distinct
„Alte impozite, taxe
și vărsăminte asimilate”
=5121
„Conturi la bănci
în lei
9.580 lei
Entitatea Y va efectua înregistrarea:
60.000 lei2131
„Echipamente tehnologice
(mașini, utilaje și
instalații de lucru)”
=404
„Furnizori de imobilizări”
60.000 lei

În situația în care entitatea X emite factura în sumă de 60.000 lei fără să menționeze valoarea TVA, înregistrările contabile sunt identice cu cele prezentate anterior.

 Varianta 2

Furnizorul recuperează de la beneficiarul livrării și valoarea taxei, situație în care emite o factură de 60.000 lei + TVA.

Entitatea X va efectua înregistrările:
71.400 lei461
„Debitori diverși”
=%
7583
„Venituri din vânzarea
activelor și alte
operațiuni de capital”
446.analitic distinct
„Alte impozite, taxe
și vărsăminte asimilate”
71.400 lei
60.000 lei11.400 lei
–  Achitarea TVA colectate:
11.400 lei446.analitic distinct
„Alte impozite, taxe
și vărsăminte asimilate”
=5121
„Conturi la bănci
în lei
11.400 lei
Entitatea Y va efectua înregistrarea:
71.400 lei2131
„Echipamente tehnologice
(mașini, utilaje și
instalații de lucru)”
=404
„Furnizori de imobilizări”
71.400 lei

După reînregistrarea entității X în scopuri de taxă, aceasta va emite facturi cu TVA, în varianta 1 identificându-se două posibilități:

 Varianta 1.a)

Beneficiarul nu este de acord ca la valoarea facturii inițiale să se adauge TVA.

Entitatea X poate emite o factură cu semnul minus cu valorile din factura inițială, în funcție de modalitatea în care a facturat (cu sau fără TVA), și separat sau pe aceeași factură va înscrie cu plus:

Bază impozabilă50.420 lei
TVA aferentă9.580 lei
 Total factură60.000 lei

La entitatea X factura nu va genera înregistrări în contabilitate și nu se va reflecta în decontul de TVA (formularul 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”) la secțiunea „Taxa pe valoarea adăugată colectată”, dar va fi înscrisă cu titlu informativ la rubrica „Facturi emise, conform art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal, după înregistrarea în scopuri de TVA pentru operațiuni efectuate în perioada în care codul de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat”.

Entitatea Y va beneficia de dreptul de deducere a TVA aferente achiziției, primirea facturii generând următoarele înregistrări:
(9.580 lei)2131
„Echipamente tehnologice
(mașini, utilaje și
instalații de lucru)”
=404
„Furnizori de imobilizări”
(9.580 lei)
 
9.580 lei4426
„TVA deductibilă”
=404
„Furnizori de imobilizări”
9.580 lei

 Varianta 1.b)

Beneficiarul este de acord ca la valoarea facturii inițiale să se adauge TVA.

Entitatea X poate emite o factură cu semnul minus cu valorile din factura inițială, în funcție de modalitatea în care a facturat (cu sau fără TVA), și separat sau pe aceeași factură va înscrie cu plus:

Bază impozabilă60.000 lei
TVA aferentă11.400 lei
 Total factură71.400 lei
Factura emisă după reînregistrare va genera următoarea înregistrare în contabilitatea entității X:
11.400 lei461
„Debitori diverși”
=%
7583
„Venituri din vânzarea
activelor și alte
operațiuni de capital”
4427
„TVA colectată”
11.400 lei
9.580 lei1.820 lei

Entitatea X va înscrie diferența față de taxa colectată inițial în decontul de TVA aferent perioadei în care este emisă factura respectivă la secțiunea „Taxa pe valoarea adăugată colectată”, după cum urmează: 9.580 lei (60.000 lei – 50.420 lei) bază impozabilă și 1.820 lei (9.580 lei x 19%) TVA aferentă.

Valorile facturate inițial nu se vor reflecta în decontul de TVA la secțiunea „Taxa pe valoarea adăugată colectată”, dar vor fi înscrise cu titlu informativ la rubrica „Facturi emise, conform art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal, după înregistrarea în scopuri de TVA pentru operațiuni efectuate în perioada în care codul de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat”, respectiv 50.420 lei bază impozabilă și 9.580 lei TVA aferentă.

Entitatea Y poate deduce TVA în sumă de 11.400 lei și va efectua următoarea înregistrare:
11.400 lei4426
„TVA deductibilă”
=404
„Furnizori de imobilizări”
11.400 lei

 Varianta 2

Entitatea X poate emite o factură cu semnul minus cu valorile din factura inițială, în funcție de modalitatea în care a facturat (cu sau fără TVA), și separat sau pe aceeași factură va înscrie cu plus:

Bază impozabilă60.000 lei
TVA aferentă11.400 lei
 Total factură71.400 lei

La entitatea X factura nu va genera înregistrări în contabilitate și nu se va reflecta în decontul de TVA la secțiunea „Taxa pe valoarea adăugată colectată”, dar va fi înscrisă cu titlu informativ la rubrica „Facturi emise, conform art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal, după înregistrarea în scopuri de TVA pentru operațiuni efectuate în perioada în care codul de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat”.

Entitatea Y va beneficia de dreptul de deducere a TVA aferente achiziției și va efectua următoarele înregistrări:
(11.400 lei)2131
„Echipamente tehnologice
(mașini, utilaje și
instalații de lucru)”
=404
„Furnizori de imobilizări”
(11.400 lei)
 
11.400 lei4426
„TVA deductibilă”
=404
„Furnizori de imobilizări”
11.400 lei
2. Persoana impozabilă a colectat TVA pentru operațiuni taxabile, dar nu a emis facturi

Această situație identificată de legiuitori este cea în care persoana impozabilă a colectat TVA pentru operațiunile taxabile, a depus declarația privind taxa colectată care trebuie plătită în conformitate cu art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal, dar nu a emis facturi. Astfel, potrivit prevederilor Secțiunii 21 „Reguli speciale pentru aplicarea TVA” din normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, pct. 51 alin. (2) lit. a), după reînregistrarea în scopuri de taxă, contribuabilul trebuie „să emită facturi pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, care să includă informațiile obligatorii prevăzute la art. 319 alin. (20) din Codul fiscal, inclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă, care a fost colectată în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat. Aceste facturi nu se includ în decontul de taxă depus conform art. 323 din Codul fiscal, în secțiunea «Taxa pe valoarea adăugată colectată», dacă nu există diferențe între taxa colectată în perioada în care persoana impozabilă a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat și taxa înscrisă în facturile emise după reînregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile”.

Exemplu

Organele fiscale competente au anulat înregistrarea în scopuri de TVA a entității A în baza art. 316 alin. (11) lit. c) din Codul fiscal, decizia de anulare fiindu-i comunicată acesteia la 01.02.2017. La 25.02.2017, entitatea A îi livrează mărfuri entității B pentru suma de 20.000 lei. La 01.04.2017, ca urmare a schimbării administratorului, entitatea A este reînregistrată în scopuri de TVA.

Ne propunem să prezentăm tratamentul TVA în cazul entităților A și B.

Avem în vedere două situații privind calculul TVA colectate:

 Varianta 1

Deoarece entitatea A are codul de înregistrare în scopuri de taxă anulat, entitatea B nu este de acord să achite contravaloarea TVA.

Entitatea A nu recuperează de la beneficiarul livrării și taxa aferentă, situație în care emite un aviz de însoțire a mărfurilor cu valoarea de 20.000 lei fără TVA. Aceasta colectează taxa din suma de 20.000 lei, care trebuie achitată potrivit art. 11 alin. (8) din Codul fiscal, și depune declarația 311 privind TVA colectată.

Entitatea A va efectua înregistrările:
20.000 lei418
„Clienți –
facturi de întocmit”
=%
707
„Venituri din
vânzarea mărfurilor”
446.analitic distinct
„Alte impozite, taxe
și vărsăminte asimilate”
20.000 lei
16.807 lei


3.193 lei
 –  Achitarea TVA colectate:
3.193 lei446.analitic distinct
„Alte impozite, taxe
și vărsăminte asimilate”
=5121
„Conturi la bănci
în lei
3.193 lei
Entitatea B va efectua înregistrarea:
20.000 lei371
„Mărfuri”
=408
„Furnizori –
facturi nesosite”
20.000 lei

 Varianta 2

Furnizorul recuperează de la beneficiarul livrării și taxa aferentă, situație în care emite un aviz de însoțire a mărfurilor cu valoarea de 20.000 lei + TVA. Aceasta colectează taxa, care trebuie achitată în conformitate cu art. 11 alin. (8) din Codul fiscal, și depune declarația 311 privind TVA colectată.

Entitatea A va efectua înregistrările:

23.800 lei418
„Clienți –
facturi de întocmit”
=%
707
„Venituri din
vânzarea mărfurilor”
446.analitic distinct
„Alte impozite, taxe
și vărsăminte asimilate”
23.800 lei
20.000 lei


3.800 lei
–  Achitarea TVA colectate:
3.800 lei446.analitic distinct
„Alte impozite, taxe
și vărsăminte asimilate”
=5121
„Conturi la bănci
în lei
3.800 lei
Entitatea B va efectua înregistrările:
20.000 lei371
„Mărfuri”
=408
„Furnizori –
facturi nesosite”
20.000 lei
 
3.800 lei371
„Mărfuri”
=408
„Furnizori –
facturi nesosite”
3.800 lei

După reînregistrarea entității A în scopuri de taxă, aceasta va emite facturi cu TVA, în varianta 1 identificându-se două posibilități:

 Varianta 1.a)

Beneficiarul nu este de acord ca la valoarea inițială să se adauge TVA.

Entitatea A va emite o factură cu baza impozabilă de 16.807 lei și TVA de 3.193 lei, care va genera următoarea înregistrare:
20.000 lei4111
„Clienți”
=418
„Clienți –
facturi de întocmit”
20.000 lei

Factura nu se va reflecta în decontul de TVA al entității A la secțiunea „Taxa pe valoarea adăugată colectată”, dar va fi înscrisă cu titlu informativ la rubrica „Facturi emise, conform art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal, după înregistrarea în scopuri de TVA pentru operațiuni efectuate în perioada în care codul de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat”.

Entitatea B va beneficia de dreptul de deducere a TVA aferente achiziției, primirea facturii generând următoarele înregistrări:
20.000 lei408
„Furnizori –
facturi nesosite”
=401
„Furnizori”
20.000 lei
–  Dacă mărfurile se află încă în gestiunea sa:
(3.193 lei)371
„Mărfuri”
=401
„Furnizori”
(3.193 lei)
 
3.193 lei4426
„TVA deductibilă”
=401
„Furnizori”
3.193 lei
–  Dacă mărfurile nu se mai află în gestiunea sa:
(3.193 lei)607
„Cheltuieli
privind mărfurile”
=401
„Furnizori”
(3.193 lei)
 
3.193 lei4426
„TVA deductibilă”
=401
„Furnizori”
3.193 lei

 Varianta 1.b)

Beneficiarul este de acord ca la valoarea inițială să se adauge TVA.

Entitatea A va emite o factură cu baza impozabilă de 20.000 lei și TVA de 3.800 lei, care va genera următoarea înregistrare:
23.800 lei4111
„Clienți”
=%
418
„Clienți –
facturi de întocmit”
707
„Venituri din
vânzarea mărfurilor”
4427
„TVA colectată”
23.800 lei
20.000 lei


3.193 lei


607 lei

Entitatea A va înscrie diferența față de taxa colectată inițial în decontul de TVA aferent perioadei în care este emisă factura respectivă la secțiunea „Taxa pe valoarea adăugată colectată”, după cum urmează: 3.193 lei (20.000 lei – 16.807 lei) bază impozabilă și 607 lei (3.193 lei x 19%) TVA aferentă.

Valorile inițiale nu se vor reflecta în decontul de TVA la secțiunea „Taxa pe valoarea adăugată colectată”, dar vor fi înscrise cu titlu informativ la rubrica „Facturi emise, conform art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal, după înregistrarea în scopuri de TVA pentru operațiuni efectuate în perioada în care codul de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat”, respectiv 16.807 lei bază impozabilă și 3.193 lei TVA aferentă.

Entitatea B poate deduce TVA în sumă de 3.800 lei și va efectua următoarele înregistrări:
20.000 lei408
„Furnizori –
facturi nesosite”
=401
„Furnizori”
20.000 lei
 
3.800 lei4426
„TVA deductibilă”
=401
„Furnizori”
3.800 lei

 Varianta 2

Entitatea A va emite o factură cu baza impozabilă de 20.000 lei și TVA de 3.800 lei, care va genera următoarea înregistrare:
23.800 lei4111
„Clienți”
=418
„Clienți –
facturi de întocmit”
23.800 lei

Factura nu se va reflecta în decontul de TVA al entității A la secțiunea „Taxa pe valoarea adăugată colectată”, dar va fi înscrisă cu titlu informativ la rubrica „Facturi emise, conform art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal, după înregistrarea în scopuri de TVA pentru operațiuni efectuate în perioada în care codul de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat”.

Entitatea B va beneficia de dreptul de deducere a TVA aferente achiziției și va efectua următoarele înregistrări:
23.800 lei408
„Furnizori –
facturi nesosite”
=401
„Furnizori”
23.800 lei
–  Dacă mărfurile se află încă în gestiunea sa:
(3.800 lei)371
„Mărfuri”
=401
„Furnizori”
(3.800 lei)
 
3.800 lei4426
„TVA deductibilă”
=401
„Furnizori”
3.800 lei
–  Dacă mărfurile nu se mai află în gestiunea sa:
(3.800 lei)607
„Cheltuieli
privind mărfurile”
=401
„Furnizori”
(3.800 lei)
 
3.800 lei4426
„TVA deductibilă”
=401
„Furnizori”
3.800 lei
3. Persoana impozabilă nu a colectat TVA pentru operațiunile taxabile, dar a emis facturi

Această situație identificată de legiuitori este cea în care persoana impozabilă nu a colectat TVA pentru operațiunile taxabile efectuate în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de taxă anulat, dar a emis facturi. Astfel, potrivit prevederilor Secțiunii 21 „Reguli speciale pentru aplicarea TVA” din normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, pct. 51 alin. (2) lit. c), după reînregistrarea în scopuri de TVA, contribuabilul trebuie „să emită facturi de corecție conform art. 330 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal. Facturile de corecție nu se înscriu în decontul de taxă depus conform art. 323 din Codul fiscal, în secțiunea «Taxa pe valoarea adăugată colectată», dacă nu există diferențe între taxa pe care ar fi trebuit să o colecteze în perioada în care persoana impozabilă a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat și taxa înscrisă în facturile emise după reînregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile, ci în «Declarația privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal». Persoana impozabilă datorează obligații fiscale accesorii conform art. 173 și 181 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, de la data la care avea obligația să plătească TVA aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile, efectuate în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, și până la data plății taxei, în baza declarației sus-menționate”. 

Exemplu

Organele fiscale competente au anulat înregistrarea în scopuri de TVA a entității C în baza art. 316 alin. (11) lit. d) din Codul fiscal, decizia de anulare fiindu-i comunicată acesteia la 01.03.2017. La 03.03.2017, entitatea C îi vinde 70 de produse finite entității D, valoarea lor înscrisă în contract fiind de 50 lei/buc., exclusiv TVA. La 01.06.2017, entitatea C se reînregistrează în scopuri de TVA.

Ne propunem să prezentăm tratamentul TVA în cazul entităților C și D.

Entitatea C emite o factură pentru această tranzacție, dar nu depune declarația 311 privind TVA colectată. Astfel, aceasta emite o factură în sumă de 3.500 lei (70 buc. x 50 lei/buc.) către entitatea D fără să înscrie TVA.

Entitatea C va efectua înregistrarea:
3.500 lei4111
„Clienți”
=7015
„Venituri din vânzarea
produselor finite”
3.500 lei
Entitatea D va efectua înregistrarea:
3.500 lei371
„Mărfuri”
=401
„Furnizori”
3.500 lei

După reînregistrarea entității C în scopuri de taxă, aceasta va emite facturi cu TVA, identificându-se două posibilități:

 Varianta 1

Beneficiarul nu este de acord ca la valoarea inițială să se adauge TVA.

Entitatea C emite o factură cu semnul minus cu valorile facturate inițial și separat sau pe aceeași factură înscrie cu plus:

Bază impozabilă2.941 lei
TVA aferentă559 lei
 Total factură3.500 lei

Factura nu se va reflecta în decontul de TVA al entității C la secțiunea „Taxa pe valoarea adăugată colectată”, dar va fi înscrisă cu titlu informativ la rubrica „Facturi emise, conform art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal, după înregistrarea în scopuri de TVA pentru operațiuni efectuate în perioada în care codul de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat”. Totodată, aceasta va trebui să depună pentru perioada în care a avut loc tranzacția (martie 2017) declarația 311 privind TVA colectată, fapt care generează dobânzi și penalități de întârziere în sarcina entității C.

Entitatea C va efectua înregistrările:
(559 lei)4111
„Clienți”
=7015
„Venituri din vânzarea
produselor finite”
(559 lei)
 
559 lei4111
„Clienți”
=446.analitic distinct
„Alte impozite, taxe
și vărsăminte asimilate”
559 lei
–  Achitarea TVA colectate:
559 lei446.analitic distinct
„Alte impozite, taxe
și vărsăminte asimilate”
=5121
„Conturi la bănci
în lei”
559 lei

Entitatea D dobândește dreptul de deducere a TVA, efectuând următoarele înregistrări:

–  Dacă mărfurile se află încă în gestiunea sa:
(559 lei)371
„Mărfuri”
=401
„Furnizori”
(559 lei)
 
559 lei4426
„TVA deductibilă”
=401
„Furnizori”
559 lei
–  Dacă mărfurile nu se mai află în gestiunea sa:
(559 lei)607
„Cheltuieli
privind mărfurile”
=401
„Furnizori”
(559 lei)
 
559 lei4426
„TVA deductibilă”
=401
„Furnizori”
559 lei

➔ Varianta 2

Beneficiarul este de acord ca la valoarea inițială să se adauge TVA.

Dacă entitatea D este de acord să plătească în plus pe lângă prețul fără TVA din contract și taxa aferentă, entitatea C va emite o factură cu semnul minus cu valorile facturate inițial și separat sau pe aceeași factură va înscrie cu plus baza impozabilă de 3.500 lei și TVA de 665 lei.

Entitatea C va înscrie diferența față de taxa care ar fi trebuit colectată inițial în decontul de TVA aferent perioadei în care este emisă factura respectivă, astfel: 559 lei (3.500 lei – 2.941 lei) bază impozabilă și 106 lei (559 lei x 19%) TVA aferentă.

Valorile facturate inițial nu se vor reflecta în decontul de TVA al entității C la secțiunea „Taxa pe valoarea adăugată colectată”, dar vor fi înscrise cu titlu informativ la rubrica „Facturi emise, conform art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal, după înregistrarea în scopuri de TVA pentru operațiuni efectuate în perioada în care codul de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat”. Totodată, aceasta va trebui să depună pentru perioada în care a avut loc tranzacția (martie 2017) declarația 311 privind TVA colectată, fapt care generează dobânzi și penalități de întârziere în sarcina entității C.

Entitatea C va efectua înregistrările:
559 lei4111
„Clienți”
=7015
„Venituri din vânzarea
produselor finite”
559 lei
 
106 lei4111
„Clienți”
=4427
„TVA colectată”
106 lei
Entitatea D dobândește dreptul de deducere a TVA, efectuând următoarea înregistrare:
665 lei4426
„TVA deductibilă”
=401
„Furnizori”
665 lei
4. Persoana impozabilă nu a colectat TVA pentru operațiunile taxabile și nici nu a emis facturi

Această situație identificată de legiuitori este cea în care persoana impozabilă nu a colectat TVA pentru operațiunile taxabile efectuate în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de taxă anulat și nici nu a emis facturi. Astfel, potrivit prevederilor Secțiunii 21 „Reguli speciale pentru aplicarea TVA” din normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, pct. 51 alin. (2) lit. d), în această situație „facturile emise după reînregistrarea în scopuri de TVA nu se înscriu în decontul de taxă depus conform art. 323 din Codul fiscal, în secțiunea «Taxa pe valoarea adăugată colectată», dacă nu există diferențe între taxa pe care ar fi trebuit să o colecteze în perioada în care persoana impozabilă a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat și taxa înscrisă în facturile emise după reînregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile, ci în «Declarația privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal». Persoana impozabilă datorează obligații fiscale accesorii conform art. 173 și 181 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, de la data la care avea obligația să plătească TVA aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile, efectuate în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, și până la data plății taxei, în baza declarației sus-menționate”.

Exemplu

Organele fiscale competente au anulat înregistrarea în scopuri de TVA a entității U în baza art. 316 alin. (11) lit. a) din Codul fiscal, decizia de anulare fiindu-i comunicată acesteia la 01.02.2017. La 20.02.2017, entitatea U îi vinde mărfuri entității V pentru suma de 40.000 lei. La 01.06.2017, entitatea U se reactivează și își redobândește codul de înregistrare în scopuri de TVA.

Ne propunem să prezentăm tratamentul TVA în cazul entităților U și V.

Entitatea U livrează mărfurile pe bază de aviz de însoțire a mărfurilor, nu emite factură pentru operațiunea comercială desfășurată cu entitatea V și nu colectează TVA. Ca urmare, furnizorul nu depune declarația 311 privind TVA colectată.

Având în vedere că entitatea U are codul de înregistrare în scopuri de taxă anulat, entitatea V nu este de acord să achite contravaloarea TVA.

Entitatea U nu recuperează de la beneficiarul livrării și taxa aferentă, situație în care emite un aviz de însoțire a mărfurilor cu valoarea de 40.000 lei fără TVA.

Entitatea U va efectua înregistrarea:
40.000 lei418
„Clienți –
facturi de întocmit”
=707
„Venituri din
vânzarea mărfurilor”
40.000 lei
Entitatea V va efectua înregistrarea:
40.000 lei371
„Mărfuri”
=408
„Furnizori –
facturi nesosite”
40.000 lei

După reînregistrarea entității U în scopuri de taxă, aceasta va emite facturi cu TVA, identificându-se două posibilități:

 Varianta 1

Beneficiarul nu este de acord ca la valoarea inițială să se adauge TVA.

Entitatea U va emite o factură cu baza impozabilă de 33.613 lei și TVA de 6.387 lei, care va genera următoarea înregistrare:
40.000 lei4111
„Clienți”
=418
„Clienți –
facturi de întocmit”
40.000 lei
–  Colectarea TVA datorate bugetului de stat neevidențiate în februarie 2017:
(6.387 lei)418
„Clienți –
facturi de întocmit”
=707
„Venituri din
vânzarea mărfurilor”
(6.387 lei)
 
6.387 lei418
„Clienți –
facturi de întocmit”
=446.analitic distinct
„Alte impozite, taxe
și vărsăminte asimilate”
6.387 lei
–  Achitarea TVA colectate:
6.387 lei446.analitic distinct
„Alte impozite, taxe
și vărsăminte asimilate”
=5121
„Conturi la bănci
în lei”
6.387 lei

Factura nu se va reflecta în decontul de TVA al entității U la secțiunea „Taxa pe valoarea adăugată colectată”, dar va fi înscrisă cu titlu informativ la rubrica „Facturi emise, conform art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal, după înregistrarea în scopuri de TVA pentru operațiuni efectuate în perioada în care codul de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat”. Totodată, aceasta va trebui să depună pentru perioada în care a avut loc tranzacția (februarie 2017) declarația 311 privind TVA colectată, fapt care generează dobânzi și penalități de întârziere în sarcina entității U.

Entitatea V va beneficia de dreptul de deducere a TVA aferente achiziției, primirea facturii generând următoarele înregistrări:
40.000 lei408
„Furnizori –
facturi nesosite”
=401
„Furnizori”
40.000 lei
–  Dacă mărfurile se află încă în gestiunea sa:
(6.387 lei)371
„Mărfuri”
=401
„Furnizori”
(6.387 lei)
 
6.387 lei4426
„TVA deductibilă”
=401
„Furnizori”
6.387 lei
–  Dacă mărfurile nu se mai află în gestiunea sa:
(6.387 lei)607
„Cheltuieli
privind mărfurile”
=401
„Furnizori”
(6.387 lei)
 
6.387 lei4426
„TVA deductibilă”
=401
„Furnizori”
6.387 lei

 Varianta 2

Beneficiarul este de acord ca la valoarea inițială să se adauge TVA.

Entitatea U va emite o factură cu baza impozabilă de 40.000 lei și TVA de 7.600 lei, care va genera următoarea înregistrare:
47.600 lei4111
„Clienți”
=%
418
„Clienți –
facturi de întocmit”
707
„Venituri din
vânzarea mărfurilor”
4427
„TVA colectată”
47.600 lei
40.000 lei


6.387 lei


1.213 lei

Entitatea U va înscrie diferența față de taxa care ar fi trebuit colectată inițial (februarie 2017) în decontul de TVA aferent perioadei în care este emisă factura respectivă la secțiunea „Taxa pe valoarea adăugată colectată”, după cum urmează: 6.387 lei (40.000 lei – 33.613 lei) bază impozabilă și 1.213 lei (6.387 lei x 19%) TVA aferentă.

–  Colectarea TVA datorate bugetului de stat neevidențiate în februarie 2017:
(6.387 lei)418
„Clienți –
facturi de întocmit”
=707
„Venituri din
vânzarea mărfurilor”
(6.387 lei)
 
6.387 lei418
„Clienți –
facturi de întocmit”
=446.analitic distinct
„Alte impozite, taxe
și vărsăminte asimilate”
6.387 lei

Valorile inițiale nu se vor reflecta în decontul de TVA la secțiunea „Taxa pe valoarea adăugată colectată”, dar vor fi înscrise cu titlu informativ la rubrica „Facturi emise, conform art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal, după înregistrarea în scopuri de TVA pentru operațiuni efectuate în perioada în care codul de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat”. Totodată, entitatea U va trebui să depună pentru perioada în care a avut loc tranzacția (februarie 2017) declarația 311 privind TVA colectată, fapt care generează dobânzi și penalități de întârziere în sarcina entității U.

Entitatea V poate deduce TVA în sumă de 7.600 lei și va efectua următoarele înregistrări:
40.000 lei408
„Furnizori –
facturi nesosite”
=401
„Furnizori”
40.000 lei 
 
7.600 lei4426
„TVA deductibilă”
=401
„Furnizori”
7.600 lei
BIBLIOGRAFIE 
  1. Hotărârea Guvernului nr. 284/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 319/04.05.2017.
  2. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015, cu modificările și completările ulterioare.
  3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 977/06.12.2016, cu modificările și completările ulterioare.Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.