Ghidul de finanțare a Programului „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile”, publicat în Monitorul Oficial

Ghidul de finanțare a Programului „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile”, publicat în Monitorul Oficial

Telex » Știri 21 octombrie 2020  

În Monitorul Oficial nr. 964 din 20 octombrie a fost publicat Ordinul nr. 3.950/2020 al ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile“

Obiectivul Programului, aprobat prin OUG nr. 158/2020, îl reprezintă susținerea managementului energiei durabile la nivelul localităților sărace/subdezvoltate din România, scopul reprezentându-l stimularea îmbunătățirii infrastructurii la nivel local, precum și sporirea capacității și gradului de conștientizare cu privire la eficiența energetică și energia regenerabilă. Performanța programului este măsurată prin evoluția în cadrul fiecărui proiect a următorilor indicatori: a) reducerea/evitarea producerii emisiilor de CO2; b) diminuarea consumului de energie; c) reducerea costurilor cu energia. Domeniile specifice ale Programului sunt: a) reabilitarea termică a clădirilor publice; b) termoficare; c) furnizarea de energie, inclusiv regenerabilă; d) iluminat public; e) transport public; f) planificare urbană.

Programul este finanțat din granturi alocate din bugetul Ministerului Fondurilor Europene, și sume din bugetele locale. Valoarea minimă a grantului este de 1 milion lei.

Sunt eligibile la finanțare comune, orașe și municipii din 17 județe sărace/subdezvoltate din România, prevăzute în anexa nr. 1 a acestui ghid și stabilite pe baza datelor statistice privind rata sărăciei relative, pe regiuni de dezvoltare pentru anul 2018, disponibile la nivelul Institutului Național de Statistică, și impozitul pe venit pe cap de locuitor pentru anul 2018.

Sunt considerate cheltuieli eligibile în cadrul Programului cheltuielile efectuate pentru: a) amenajarea terenului, precum: demolări; demontări; dezafectări; defrișări; evacuări ale materialelor rezultate; devieri ale rețelelor de utilități din amplasament; sistematizări pe verticală; drenaje; epuizmente, numai cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază; b) amenajarea terenului privind protecția mediului: lucrări și acțiuni de protecție a mediului; refacerea cadrului natural și aducerea la starea inițială după terminarea lucrărilor, prin plantarea de copaci, reamenajarea de spații verzi și altele de aceeași natură; c) asigurarea utilităților necesare obiectivului investiției, precum: alimentare cu apă; canalizare; alimentare cu gaze naturale; agent termic; energie electrică; rețele de comunicații: telefonie, radio-tv, internet; drumuri de acces și căi ferate industriale; branșare la rețele de utilități - care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului investiției; d) studii de teren, raport privind impactul asupra mediului, alte studii: geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului; e) documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații; f) expertizare tehnică pentru lucrări de modernizare sau consolidare a construcțiilor existente; g) certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor; h) proiectare: temă de proiectare, studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general, documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, proiect tehnic și detalii de execuție; i) asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor și pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție și dirigenție de șantier; j) cheltuieli legate de investiția de bază - pentru construcții și instalații legate de construcții: execuție de clădiri; consolidări, modernizări, reparații ale clădirilor; construcții speciale; instalații aferente construcțiilor, precum: instalații electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, securitate la incendii, rețele de comunicații electronice și alte tipuri de instalații impuse de destinația obiectivului investiției, precum și pentru achiziția de bunuri din categoria mijloacelor fixe corporale; k) achiziția de utilaje și echipamente: utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj, utilaje fără montaj, montaj utilaje tehnologice; l) probe tehnologice și teste; m) taxa pe valoarea adăugată, în condițiile în care, potrivit prevederilor legale în vigoare, aceasta nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice mijloace; n) achiziția de active fixe necorporale: aplicații informatice, licențe, brevete și know-how.

Sunt considerate cheltuieli neeligibile următoarele: a) cheltuielile angajate înainte de data semnării contractului de finanțare; b) dobânda aferentă creditelor; c) achiziționarea de terenuri și clădiri; d) taxa pe valoarea adăugată care poate fi recuperată prin orice mijloace, conform legii, chiar dacă nu este recuperată efectiv de beneficiar; e) alte comisioane, impozite și taxe aferente cheltuielilor eligibile sau legate de cheltuielile eligibile, în special impozitele directe și contribuțiile de securitate socială aferente salariilor și remunerațiilor eligibile dacă nu sunt suportate efectiv și definitiv de către beneficiar.

Asigurarea sumelor necesare plății cheltuielilor neeligibile este responsabilitatea beneficiarilor de proiecte finanțate în cadrul Programului.

Dosarele de finanțare se depun la sediul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației - Direcția generală administrație publică, până la 31 decembrie 2020.

Dosarul de finanțare depus de solicitanți trebuie să cuprindă: a) propunerea finală de proiect (10-20 pag.), întocmită potrivit formatului prezentat în anexa nr. 2 a acestui ghid; b) studiu de fezabilitate sau DALI și/sau proiectul tehnic în cazul în care proiectul presupune execuție de lucrări; c) angajamentul beneficiarului privind evitarea dublei finanțări - declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal; d) hotărârea consiliului local privind aplicarea la program, în copie certificată pentru conformitate cu originalul; hotărârea trebuie să conțină: (i) acordul cu privire la contractarea finanțării și persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația cu finanțatorul; (ii) acordul privind asigurarea și susținerea unei contribuții financiare proprii la realizarea proiectului; (iii) aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul propus; (iv) asumarea atingerii gradului de îndeplinire a reducerilor prevăzute în proiect pentru indicatorii urmăriți prin Program.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.