Impozitul specific unor activități

Impozitul specific unor activități

Numărul 26-27, 11-24 iulie 2017  »  Expertiza și auditul afacerilor

Conf. univ. dr. Adriana Florina Popa

REZUMAT
Începând cu acest an, potrivit Legii nr. 170/2016, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care desfășoară activități de cazare și alimentație publică sunt obligate la plata impozitului specific. În acest sens, în data de 14 aprilie 2017 a apărut Ordinul ministrului turismului și al ministrului finanțelor publice nr. 264/464 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a acestei legi.
Impozitului specific unor activități va face obiectul acestui articol, în care vom prezenta sfera de aplicare a sa, contribuabilii care sunt obligați să îl plătească și baza de impozitare a acestuia, precum și câteva exemple ilustrative.

Termeni-cheie: impozit specific, contribuabili, restaurante, baruri, cazare, alimentație publică

Clasificare JEL: K34

Prin derogare de la prevederile titlului II – „Impozitul pe profit” din Codul fiscal, sunt obligate la plata impozitului specific unor activități persoanele juridice române care la data de 31 decembrie a anului precedent au îndeplinit cumulativ următoarele condiții:
● aveau înscrisă în actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principală ori secundară una sau mai multe dintre activitățile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN: 5510 – „Hoteluri și alte facilități de cazare similare”, 5520 – „Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată”, 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere”, 5590 – „Alte servicii de cazare”, 5610 – „Restaurante”, 5621 – „Activități de alimentație (catering) pentru evenimente”, 5629 – „Alte servicii de alimentație n.c.a.”, 5630 – „Baruri și alte activități de servire a băuturilor”;
● nu se află în lichidare, potrivit legii.

Impozitul pentru restaurante

Impozitul pentru restaurante (cod CAEN 5610) se determină pe baza următoarei formule:

Impozitul specific anual/unitate = k x (x + y x q) x z

unde:
k = 1.400, valoarea impozitului standard (lei);
x = variabilă în funcție de rangul localității;
y = variabilă în funcție de suprafața utilă comercială/de servire/de desfășurare a activității (suprafața utilă comercială/de servire/de desfășurare a activității este suma suprafețelor saloanelor, teraselor și grădinilor de vară, conform certificatului de clasificare/autorizație);
z = coeficient de sezonalitate;
q = 0,9, coeficient de ajustare pentru spațiu tehnic unitate – locație de desfășurare a activităților.

Exemplu

Un contribuabil își desfășoară activitatea printr-un restaurant situat în Brașov (coeficientul de sezonalitate (z) = 0,45), în zona A (variabila în funcție de rangul localității (x) = 15). Suprafața de servire prevăzută în certificatul de clasificare este de 130 m2 (variabila în funcție de suprafața utilă (y) = 29).
Calculul impozitului specific:
Impozitul specific anual = k x (x + y x q) x z = 1.400 lei x (15 + 29 x 0,9) x 0,45 = 25.893 lei

Impozitul pentru baruri și alte activități de servire a băuturilor

Impozitul pentru baruri și alte activități de servire a băuturilor (cod CAEN 5630) se determină pe baza următoarei formule:

Impozitul specific anual/unitate = k x (x + y x q) x z

unde:
k = 900, valoarea impozitului standard (lei);
x = variabilă în funcție de rangul localității;
y = variabilă în funcție de suprafața utilă comercială/de servire/de desfășurare a activității;
z = coeficient de sezonalitate;
q = 0,9, coeficient de ajustare pentru spațiu tehnic unitate – locație de desfășurare a activităților.

Exemplu

Un contribuabil își desfășoară activitatea printr-un bar situat în Satu Mare (coeficientul de sezonalitate (z) = 0,4), în zona B (variabila în funcție de rangul localității (x) = 10). Suprafața de servire este de 80 m2 (variabila în funcție de suprafața utilă (y) = 8).
Calculul impozitului specific:
Impozitul specific anual = k x (x + y x q) x z = 900 lei x (10 + 8 x 0,9) x 0,4 = 6.192 lei

Impozitul pentru activități de alimentație (catering) pentru evenimente și alte servicii de alimentație

Calculul impozitului pentru activitățile de alimentație (catering) pentru evenimente (cod CAEN 5621) și alte servicii de alimentație (cod CAEN 5629) se face în mod asemănător domeniului restaurantelor, pe baza formulei:

Impozitul specific anual/unitate = k x (x + y x q) x z

unde:
k = 1.400, valoarea impozitului standard (lei);
x = variabilă în funcție de rangul localității;
y = variabilă în funcție de suprafața utilă comercială/de servire/de desfășurare a activității;
z = coeficient de sezonalitate;
q = 0,9, coeficient de ajustare pentru spațiu tehnic unitate – locație de desfășurare a activităților.

Exemplu

O societate desfășoară activități de alimentație pentru evenimente în București (coeficientul de sezonalitate (z) = 0,45), în zona C (variabila în funcție de rangul localității (x) = 15). Suprafața utilă de desfășurare a activității este de 60 m2 (variabila în funcție de suprafața utilă (y) = 12).
Calculul impozitului specific:
Impozitul specific anual = k x (x + y x q) x z = 1.400 lei x (15 + 12 x 0,9) x 0,45 = 16.254 lei

Impozitul pentru activități de cazare

Impozitul pentru activitățile de cazare (coduri CAEN 5510, 5520, 5530 și 5590) se determină astfel:

Impozitul specific anual/unitate = k x numărul de locuri de cazare

unde:
k = valoarea în lei/loc de cazare/an, corespunzătoare categoriei și/sau tipului de structură de primire turistică menționat(e) în certificatul de clasificare.

Exemplu

Un contribuabil își desfășoară activitatea printr-un hotel de 3* situat în stațiunea turistică Băile Felix, cu o capacitate de cazare de 90 de locuri (k = 171).
Calculul impozitului specific:
Impozitul specific anual = 171 lei/loc de cazare/an x 90 locuri de cazare = 15.390 lei

Reguli generale de aplicare a impozitului specific unor activități

Contribuabilii care desfășoară mai multe activități cu codurile CAEN prevăzute la art. 1 din Legea nr. 170/2016, cu excepția celor care realizează activități prin intermediul unui complex hotelier, determină impozitul specific prin însumarea impozitului stabilit pentru fiecare activitate desfășurată.

Caz particular:

În cazul complexului hotelier, impozitul specific se calculează doar pentru cazare.

Complexul hotelier este o structură de primire turistică având funcțiuni de cazare care pentru obținerea certificatului de clasificare include în perimetrul ei alte activități, dar cel puțin una clasificată ca impusă aferentă codurilor CAEN 5610 și/sau 5630, și îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
 • sunt exploatate de aceeași persoană juridică română;
 • înregistrează distinct în evidența contabilă operațiunile efectuate;
 • nu include activitățile aferente codurilor CAEN 5621 și 5629.

În situația în care în cadrul complexului hotelier suma locurilor unităților de alimentație publică depășește numărul locurilor de cazare, pentru locurile ce depășesc numărul locurilor de cazare se plătește impozitul specific.

Exemplul 1

Un complex hotelier din Cluj-Napoca este compus din următoarele: un hotel de 3* cu 90 de camere și 150 de locuri de cazare, două restaurante (R1, de 120 m2 și 60 de locuri, și R2, de 150 m2 și 80 de locuri) și un bar (B, de 60 m2 și 40 de locuri). Astfel, tipurile de structuri de alimentație publică sunt: restaurant – total 140 de locuri și bar – total 40 de locuri.

Impozitul specific pe loc de cazare/an pentru un hotel de 3* în Cluj-Napoca este de 308 lei.

Calculul impozitului specific:

Întrucât numărul de locuri pe fiecare tip de structură de alimentație publică este sub numărul de locuri de cazare, contribuabilul va plăti un impozit specific anual pentru cazare de 46.200 lei (308 lei/loc de cazare/an x 150 locuri de cazare).

Exemplul 2

Un complex hotelier situat în Oradea în zona A este format din următoarele: un hotel de 4* cu 120 de locuri de cazare, două restaurante (R1, de 120 m2 și 65 de locuri, și R2, de 210 m2 și 100 de locuri) și un bar (B, de 60 m2 și 30 de locuri). Astfel, tipurile de structuri de alimentație publică sunt: restaurant – total 165 de locuri și bar – total 30 de locuri.

Impozitul specific pe loc de cazare/an pentru un hotel de 4* în Oradea este de 374 lei.

Calculul impozitului specific:

În acest caz, numărul de locuri pe fiecare tip de structură de alimentație publică depășește numărul de locuri de cazare.

Prin urmare, se determină suprafața aferentă fiecărui loc de alimentație publică pe tip de structură, raportând suprafața structurii de alimentație publică la numărul de locuri de cazare:

(120 m2 + 210 m2)/(65 locuri + 100 locuri) = 2 m2/loc

Pentru 120 de locuri de la restaurant și cele 30 de locuri de la bar care nu depășesc numărul de locuri de cazare impozitul specific se calculează la nivelul locurilor de cazare.

Restului de 45 de locuri, aferente structurii de alimentație publică independente, le corespund 90 m2 (45 de locuri x 2 m2/loc).

În consecință, contribuabilul calculează și plătește următorul impozit specific anual:

● pentru complexul hotelier:
k x numărul de locuri de cazare = 374 lei/loc de cazare/an x 120 locuri de cazare = 44.880 lei
● pentru structura de alimentație publică independentă:
Pentru un restaurant situat în Oradea, variabila în funcție de rangul localității (x) în zona A este de 13, variabila în funcție de suprafața utilă a locației (y) este de 16, iar coeficientul de sezonalitate (z), de 0,35.
k x (x + y x q) x z = 1.400 lei x (13 + 16 x 0,9) x 0,35 = 13.426 lei
Valoarea totală a impozitului specific anual = 44.880 lei + 13.426 lei = 58.306 lei

În situația în care intervin modificări datorate începerii/încetării unei activități corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 din Legea nr. 170/2016 sau intervine modificarea suprafețelor aferente desfășurării fiecărei activități, începând cu semestrul următor acestor schimbări, contribuabilii recalculează în mod corespunzător impozitul specific aferent perioadei rămase din an/perioadei din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile și înmulțirea cu numărul de zile aferent perioadei rămase din an/perioadei din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat.

Prin începerea/încetarea unei activități se înțelege începerea/încetarea exploatării economice a unei structuri de primire turistice sau unități de alimentație publică de tip restaurant/bar ori a unei părți a acesteia.

Închiderea structurii/unității și predarea certificatului de clasificare în vederea radierii, după caz, se consideră încetarea exploatării unei structuri de primire turistice cu funcțiune de cazare, de alimentație publică sau a unei unități de alimentație publică de către un contribuabil.

Modificarea suprafeței sau a numărului locurilor de cazare se realizează în următoarele situații, fără a se limita la acestea:
 • închiderea activității unei terase pe timpul iernii;
 • închiderea activității unui bar în extrasezon;
 • scoaterea din circuitul turistic a unui număr de camere;
 • introducerea de camere în circuitul turistic prin modificarea anexei la certificatul de clasificare sau a autorizației de funcționare.
Caz particular:
În cazul structurilor de primire turistice cu funcțiune de cazare și alimentație publică de pe litoralul românesc, clasificate, potrivit legii, ca desfășurând activitate sezonieră, impozitul specific aferent perioadei din anul calendaristic pentru care contribuabilul a desfășurat activitate se determină prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile și înmulțirea cu numărul de zile aferent perioadei din anul calendaristic în care contribuabilul a desfășurat activitatea, perioadă menționată în certificatul de clasificare/autorizația de funcționare.

Exemplu

Un contribuabil își desfășoară activitatea printr-un hotel de 3* din stațiunea Neptun, cu o capacitate de cazare de 80 de locuri, care funcționează 170 de zile/an.
Impozitul specific pe loc de cazare/an pentru un hotel de 3* în stațiunea Neptun este de 171 lei.
Calculul impozitului specific:
Impozitul specific anual = (171 lei/loc de cazare/an x 80 locuri de cazare) x (170 zile/365 zile) = 6.372 lei

Reguli privind calculul, declararea și plata impozitului specific datorat pentru alte activități

Contribuabilii care în cursul anului realizează venituri și din alte activități în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN specifice aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit prevăzut de Codul fiscal. Astfel, potrivit normelor, aceștia sunt obligați să determine și să plătească concomitent:
 • impozitul specific, pentru veniturile din activitățile corespunzătoare codurilor CAEN specifice;
 • impozitul pe profit, conform titlului II din Codul fiscal, pentru veniturile din alte activități în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN specifice.

Exemplul 1

Un contribuabil își desfășoară activitatea printr-un restaurant și printr-un lanț local de supermarketuri.
Calculul impozitului datorat se face astfel:
Contribuabilul va calcula impozitul specific pentru veniturile obținute din exploatarea restaurantului pe baza regulilor stabilite prin Legea nr. 170/2016 și impozitul pe profit pentru profitul impozabil obținut din exploatarea lanțului de supermarketuri.

Exemplul 2

Un complex hotelier din Cluj-Napoca are SPA – sală de gimnastică, masaj, împachetări, bază de tratament balnear, salon de înfrumusețare (frizerie, coafor, manichiură, pedichiură), sală de conferințe, salon de evenimente, teren de tenis, piscină, centru de închiriat hidrobiciclete.

În situația în care serviciile prestate în cadrul complexului hotelier, cu mijloace proprii, pentru a le oferi turiștilor facilitățile din oferta turistică, sunt incluse în pachetul prestabilit de servicii vândute la preț total, corespunzător tipului de cazare, contravaloarea acestora reprezintă venituri pentru care complexul hotelier se impozitează.

În cazul în care turiștii sau alți clienți beneficiază de servicii oferite de complexul hotelier care nu au fost incluse în pachetul prestabilit de servicii, în unul dintre tipurile de cazare, servicii corespunzătoare unor activități în afara codurilor CAEN prevăzute la art. 1 din Legea nr. 170/2016, veniturile realizate din aceste activități sunt supuse impozitării conform art. 10 din actul normativ amintit. Acestea pot fi servicii de frizerie, coafură, manichiură, pedichiură, parcare etc.

Exemplul 3

Un contribuabil își desfășoară activitatea printr-un restaurant situat în Brașov (coeficient de sezonalitate (z) = 0,45), în zona A (variabila în funcție de rangul localității (x) = 15). Suprafața de servire prevăzută în certificatul de clasificare este de 130 m2 (variabila în funcție de suprafața utilă (y) = 29). Acesta realizează în cursul anului și venituri din alte activități, în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN aferente activităților care intră sub incidența impozitului specific, și pentru acestea aplică impozitul pe profit.

Se cunosc următoarele:
 • veniturile totale obținute de contribuabil sunt de 2.600.000 lei, din care venituri din alte activități, 156.000 lei;
 • cheltuielile totale sunt de 1.380.000 lei, din care cheltuieli directe aferente veniturilor din alte activități, 20.000 lei, și cheltuieli comune, 1.030.000 lei.

Calculul impozitului anual datorat se realizează astfel:

Cheltuielile comune se repartizează proporțional cu ponderea veniturilor obținute din alte activități în veniturile totale realizate de contribuabil.

Ponderea veniturilor din alte activități în total venituri = (156.000 lei/2.600.000 lei) x 100 = 6%

Cheltuielile comune care se vor lua în calcul la determinarea rezultatului fiscal din alte activități = 1.030.000 lei x 6% = 61.800 lei

La determinarea impozitului pe profit, conform titlului II din Codul fiscal, se au în vedere veniturile și cheltuielile aferente activităților desfășurate în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 din Legea nr. 170/2016, astfel:

● veniturile din alte activități = 156.000 lei;

● cheltuielile totale aferente veniturilor din alte activități = 81.800 lei, din care:
– cheltuieli directe = 20.000 lei;
– cheltuieli comune repartizate altor activități = 61.800 lei.

Presupunem că toate veniturile din alte activități sunt impozabile și toate cheltuielile sunt deductibile.

Rezultatul impozabil = 156.000 lei – 81.800 lei = 74.200 lei

Impozitul pe profit = 74.200 lei x 16% = 11.872 lei

Acesta se adaugă impozitului specific calculat pentru activitatea restaurantului, astfel:

Impozitul specific anual = k x (x + y x q) x z = 1.400 lei x (15 + 29 x 0,9) x 0,45 = 25.893 lei

Impozitul anual total datorat = 11.872 lei + 25.893 lei = 37.765 lei

Declararea și plata impozitului specific unor activități

Declararea și plata impozitului specific unor activități se fac semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare.

Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale teritoriale aplicarea impozitului specific anual, până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plătește impozitul specific.

În cazul în care, la data de 31 decembrie inclusiv, condițiile de aplicare nu mai sunt îndeplinite, contribuabilii comunică organelor fiscale teritoriale ieșirea din acest sistem de impunere, până la data de 31 martie inclusiv a anului următor.

BIBLIOGRAFIE
 1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, publicată în Monitorul Oficial nr. 812/14.10.2016.
 3. Ordinul ministrului turismului și al ministrului finanțelor publice nr. 264/464/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, publicat în Monitorul Oficial nr. 266/14.04.2017.

(Copyright foto: nonwarit / 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.