În proiect, modificări la Legea asistenței sociale nr. 292/2011

În proiect, modificări la Legea asistenței sociale nr. 292/2011

Numărul 50-51, 21 dec. 2022 - 10 ian. 2023  »  Curier legislativ

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) propune, printr-un proiect de Lege publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, o serie de modificări și completări la Legea asistenței sociale nr.292/2011. Potrivit Expunerii de motive care însoțește proiectul de lege, principalele schimbări care urmează să fie aduse de actul normativ au în vedere următoarele:

Reglementarea finanțării asistenței sociale pe baza principiului ”finanțarea urmează beneficiarul”: stabilirea dreptului la asistență socială, inclusiv la servicii sociale, ca măsură de asistență socială, de către serviciul public de asistență socială (SPAS); se propune sub forma alocației de servicii sociale, exprimată în procent din standardul de cost în vigoare pentru serviciul respectiv, în planul de intervenție/planul de servicii, elaborat pe baza evaluării inițiale/evaluării complexe și se aprobă prin dispoziție a primarului/directorului executiv/general; clarificarea faptului că evaluarea, stabilirea dreptului la servicii sociale ca măsură de asistență socială și monitorizarea acordării acestora, sunt etape intrinseci ale procesului de acordare a serviciilor sociale, sunt parte din standardele minime de calitate și, în consecință, sunt estimate în calculul standardului de cost al serviciului social; cheltuielile de personal pentru asistenții sociali responsabili de activitățile de evaluare și de stabilire a dreptului la servicii sociale ca măsură de asistență socială, din cadrul serviciilor publice de asistență socială, sunt incluse în standardul minim de cost; furnizorul de servicii sociale cu care beneficiarul a încheiat contractul de servicii sociale are obligația de a informa, în scris, serviciul public de asistență socială pe a cărui rază administrativ-teritorială își are domiciliul sau reședința beneficiarul, cu privire la încheierea contractelor de servicii sociale, stadiul implementării planului de servicii sociale și scoaterea din evidență a cazului; pe baza informațiilor privind încheierea contractelor de servicii sociale și a rapoartelor privind stadiul implementării planului de servicii sociale, serviciul public de asistență socială în a cărui rază teritorială locuiește beneficiarul monitorizează serviciile de profil acordate ca măsură de asistență socială și fundamentează bugetul necesar finanțării acestora; plata sumelor acordate pentru servicii sociale ca măsură de asistență socială se efectuează lunar, de către agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială, pe baza datelor comunicate de SPAS; modelul contractului de servicii sociale, al informărilor și rapoartelor privind stadiul implementării planului de servicii sociale, procedura de fundamentare a bugetului necesar, precum și indicatorii pentru monitorizarea serviciilor sociale acordate ca măsură de asistență socială, se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și ministrului familiei, tineretului, egalității de șanse;

♦ Revizuirea ordinii de priorități în fundamentarea sumelor care se alocă din bugetul de stat pentru finanțarea serviciilor sociale prin includerea, după serviciile sociale adresate copilului separat de părinți care necesită protecție specială și cele adresate persoanelor cu dizabilități - pentru care România și-a asumat respectarea drepturilor fundamentale prevăzute în convențiile internaținoale în care este parte, a pachetului minim de asistență socială asigurat de serviciile publice de asistență socială și a serviciilor sociale adresate persoanelor fără adăpost;

♦ Stabilirea alocării de la bugetul de stat a cel puțin 30% din standardul minim de cost pentru pachetul minim de asistență socială asigurat de serviciile publice de asistență socială și a serviciilor sociale adresate persoanelor fără adăpost; pentru celelalte servicii sociale, așa cum este reglementat deja în forma în vigoare a legii, nivelul sumelor alocate de la bugetul de stat se stabilește prin legi speciale. Asigurarea alocării de la bugetul de stat a cel puțin 30% din standardul de cost pentru pachetul minim de asistență socială se aplică gradual, în perioada 2023-2026.

♦ Modificări aduse procesului de acordare a serviciilor sociale și întărirea rolului SPAS și utilizarea sistemului informatic integrat de asistență socială; pe măsură ce se dezvoltă schimbul electronic de date, sistemul informatic integrat va asigura atât primirea electronică a cererilor, cât și verificarea datelor înscrise în cerere, precum și a altor informații referitoare la solicitant și situația socio-economică a acestuia;

♦ Introducerea în categoria furnizorilor de servicii sociale a formelor de exercitare independentă, în condiții de liberă practică, a profesiei de asistent social, prevăzute la art.9 din Legea nr.466/2004 privind Statutul asistentului social. Acești furnizori vor putea derula activități de identificare, evaluare și stabilire a planului de intervenție, necondiționat de obținerea unei licențe de funcționare pentru acest tip de serviciu, pe durata nedeterminată;

♦ Simplificarea administrativă în ceea ce privește acreditarea SPAS și licențierea serviciilor acordate de acesta pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale; În urma obținerii certificatului de acreditare ca furnizor de servicii sociale, SPAS vor putea derula activitățile cuprinse în pachetul minim de servicii, fără licențierea acestuia, pe durată nedeterminată, cu respectarea cerințelor referitoare la existența personalului de specialitate;

♦ Simplificarea administrativă în ceea ce privește licențierea serviciilor sociale integrate;

♦ Responsabilizarea tuturor instituțiilor publice, a societății civile cu privire la informarea populației cu care intră în contact, despre posibilitatea de a se adresa SPAS;

♦ Reglementarea unui instrument de sesizare a SPAS (fișă de observație) de către orice instituție ori specialist, asupra situațiilor de suspiciune cu privire la existența unui risc asupra persoanelor vulnerabile (similar fișei utilizate în prezent exclusiv pentru copil);

♦ Definirea termenilor precum: asistent social, tehnician asistență socială (persoana calificată care își desfășoară activitatea în coordonarea unui asistent social), intervenție de urgență socială;

♦ Reglementarea protocoalelor de colaborare între UAT și instituțiile publice deconcentrate ale ministerelor prin care se asigură informarea, consilierea de urgență sau intervenția de urgență în afara programului de lucru al SPAS, precum și în zilele libere și în timpul sărbătorilor legale pentru situațiile de urgență care nu pot aștepta până la prima zi lucrătoare; pentru copilul abuzat, neglijat, abandonat, persoană vârstnică abuzată, neglijată, abandonată, victimă a violenței domestice, victime ale infracțiunii; acesta include: liniile telefonice de urgență pentru victimele violenței domestice, victimele violenței sexuale, victimele traficului de persoane și victimele infracțiunilor, indiferent de natura infracțiunii, telefonul copilului și telefonul vârstnicului; reglementarea definiției urgenței sociale, în scopul implementării un model de intervenție multi-disciplinară și interinstituțională, care să includă atât etape de prevenire, cât și de intervenție în perioada post-urgență;

♦ Reglementarea faptelor contravenționale și sancțiunilor aferente acestora, atât cele prevăzute la această dată în OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, pentru care se propune abrogarea, cât și a altor măsuri contravenționale;

♦ Întărirea rolului serviciului public de asistență socială comunitar, ca punct unic de contact în domeniul incluziunii sociale, atât pentru beneficiarii sistemului de asistență socială/grupurilor de risc, cât și pentru furnizorii de servicii sociale, de asistență medicală comunitară, de educație, de ocupare etc., prin formularea expresă a atribuțiilor acestuia în implementarea măsurilor de prevenție în asistență socială și a rolului de integrator al acestora și prin menționarea obligației de a asigura pachetul minim de servicii de asistență socială;

♦ Reglementarea soluțiilor aplicabile în situația în care UAT nu identifică un asistent social, astfel încât să fie respectate prevederile Legii privind statutul asistentului social nr.466/2004 și să fie asigurată calitatea serviciilor de asistență socială și, implicit, respectarea drepturilor persoanelor beneficiare;

♦ Prevederi privind posibilitatea autorităților administrației publice locale de a acorda facilități și stimulente pentru angajarea asistenților sociali și a tehnicienilor asistenți sociali în cadrul serviciului public de asistență socială, în conformitate cu prevederile legii;

♦ Completarea Secțiunii 1 Prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială din cadrul Capitolului IV, Măsuri integrate de asistență socială, cu principalele responsabilități ale serviciului public de asistență socială, în ceea ce privește coordonarea implementării măsurilor privind accesul la educație, la serviciile de sănătate, la cele de ocupare și de locuire, acordate de SPAS, ca servicii de asistență comunitară. În consecință, proiectul propune abrogarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

♦ Completarea secțiunii cu prevederi referitoare la însoțirea măsurilor de asistență socială, după caz, de contribuția de asigurări sociale de sănătate care se plătește de către agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială, pentru persoanele beneficiare de asistență socială și care nu sunt asigurate sau coasigurate;

♦ Completarea circuitului informațiilor în procesul de acordare a serviciilor cu obligația revizuirii planului inițial de intervenție pe baza rezultatului evaluării complexe și cu obligația furnizorilor de servicii sociale de a informa serviciul public de asistență socială, în a cărui rază administrativ-teritorială are domiciliul persoana beneficiară, asupra admiterii/scoaterii din evidență a cazului;

♦ Completarea faptelor contravenționale și sancțiunilor aferente acestora, atât cele prevăzute la această dată în OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, pentru care se propune abrogarea, cât și a altor măsuri contravenționale;

♦ Menționarea expresă a posibilității ca serviciul public de asistență socială să fie organizat prin cooperare între unitățile administrativ-teritoriale;

♦ Revizuirea misiunii inspecției sociale, respectiv de a crește calitatea serviciilor sociale și de a verifica eligibilitatea solicitanților de beneficii sociale, inclusiv în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și reglementarea raportului de o echipă de control la 10 structuri publice sau private de asistență socială.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.