INS: Ponderea întreprinderilor inovatoare a scăzut cu aproape patru puncte procentuale, în perioada 2018-2020

INS: Ponderea întreprinderilor inovatoare a scăzut cu aproape patru puncte procentuale, în perioada 2018-2020

Numărul 31-32, 10-23 aug. 2022  »  Analize și sinteze

Ponderea întreprinderilor inovatoare în totalul întreprinderilor a scăzut, în perioada 2018 – 2020 față de perioada 2016 – 2018, cu 3,9 puncte procentuale (pp), relevă rezultatele cercetării statistice privind inovarea în întreprinderile din mediul de afaceri, realizată de Institutul Național de Statistică (INS). În perioada analizată au fost de circa trei ori mai multe „întreprinderi inovatoare de produse noi pentru întreprindere” față de „întreprinderile inovatoare de produse noi pentru piață”, iar ponderea cifrei de afaceri a întreprinderilor inovatoare numai de procese de afaceri, mai mare cu aproape 1 pp decât ponderea cifrei de afaceri a întreprinderilor inovatoare numai de produse. De asemenea, cercetarea a relevat că aproximativ un sfert din numărul total de salariați și-au desfășurat activitatea într-o întreprindere inovatoare, iar întreprinderile din sectorul servicii au primit de 1,5 ori mai multe fonduri publice decât întreprinderile din sectorul industrie.

INS precizează că cercetarea statistică este de tip selectiv: populația totală a întreprinderilor cuprinse în sfera anchetei a fost de 27 196, din care numărul unităților observate în cercetarea statistică INOV 2018 – 2020 a fost de 9500. Sfera de cuprindere a anchetei a fost reprezentată de întreprinderi cu mai mult de 9 salariați din întreaga industrie și o parte a serviciilor (comerț cu ridicata, transport și depozitare, informații și comunicații, intermedieri financiare și asigurări, de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică, cercetare-dezvoltare și publicitate și activități de studiere a pieței), având ca structură următoarele clase de mărime, în funcție de numărul de salariați din întreprindere: 10 – 49, 50 – 249, 250 și peste. Întreprinderile cu 100 salariați și peste sunt cercetate exhaustiv. Baza de selecție rezultată asigură o reprezentativitate după cifra de afaceri de 85,1% din mulțimea totală a unităților active. Tipul de sondaj utilizat și procedeul de extragere a eșantionului este cel al sondajului stratificat cu selecție aleatoare simplă fără revenire în cadrul fiecărui strat, în care variabilele de stratificare sunt reprezentate de: activitatea economică, clasa de mărime a întreprinderii în funcție de numărul de salariați și regiunea de dezvoltare. Eroarea maxim admisă a estimațiilor este de ± 3%.

Tipologia inovatorilor

Rezultatele cercetării statistice privind inovarea în întreprinderile din mediul de afaceri, în perioada 2018 – 2020, au evidențiat faptul că din totalul de 27 196 întreprinderi cuprinse în sfera anchetei, 2900 au desfășurat activități inovatoare, din care 2750 sunt inovatori de succes, implementând cel puțin o inovație de produs și/sau proces de afaceri. Unul din principalii indicatori, ce caracterizează activitatea inovatoare, este raportul dintre întreprinderile inovatoare și numărul total de întreprinderi din populația statistică. Pentru perioada 2018 – 2020, calculul acestui indicator ne arată că, ponderea întreprinderilor inovatoare a fost de 10,7%, iar a întreprinderilor non-inovatoare de 89,3%.

Din totalul întreprinderilor, 4,4% au introdus sau implementat numai produse noi sau îmbunătățite semnificativ, în timp ce 3,1% dintre acestea au implementat numai procese de afaceri noi sau îmbunătățite semnificativ. Ponderea întreprinderilor care au avut atât inovații de produse, cât și inovații de procese de afaceri a fost de 2,6%.

Dacă se face o clasificare a întreprinderilor inovatoare, după fiecare tip de inovație, din totalul întreprinderilor, 7,0% au fost întreprinderi cu cel puțin o inovație de produs și 5,7% întreprinderi cu cel puțin o inovație de procese de afaceri. Din totalul întreprinderilor, 1,5% au fost întreprinderi cu activități de inovare nefinalizate sau abandonate.

Întreprinderile din sectorul industriei, cele mai inovatoare

Pe activități economice, întreprinderile din sectorul industriei au fost mai inovatoare, având o pondere de 10,8% în totalul întreprinderilor din industrie, iar cele din sectorul serviciilor au reprezentat 10,6% din totalul întreprinderilor din domeniu.

În activitățile economice ale sectorului industriei, industria prelucrătoare deține o pondere de 90,7%, restul activităților având ponderi mult mai mici: distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare 5,5%, industria extractivă 2,5% și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat 1,3%.

În activitățile sectorului servicii, ponderea cea mai mare a întreprinderilor inovatoare, în totalul întreprinderilor din acest sector, este deținută de comerțul cu ridicata, 39,4%, urmată de sectorul transport și depozitare, cu 32,4%, informații și comunicații, 13,2%, activități profesionale, științifice și tehnice, 10,5%, și intermedieri financiare și asigurări, cu 4,5%.

Pentru perioada 2018 – 2020, activitățile economice cele mai inovatoare, calculate după ponderea acestora în totalul întreprinderilor din sectorul lor de activitate, au fost cele din: cercetare-dezvoltare (60,5%), activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale) (39,7%), fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice (26,9%), intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii (25%), fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului (24,9%), activități de servicii informatice (21,5%), activități de servicii în tehnologia informației (21%), publicitate și activități de studiere a pieței (19,7%), fabricarea altor produse din minerale nemetalice (19,4%) și fabricarea echipamentelor electrice (17,2%).

Pe clase de mărime, după numărul de salariați, cele mai inovatoare sunt întreprinderile mari (22,6%), urmate de cele mijlocii (13,3%) și cele mici (9,4%). Ordinea se păstrează și pentru cele două sectoare, industrie și servicii. În perioada 2018 – 2020, din totalul întreprinderilor inovatoare de produse, 66,1% au dezvoltat inovațiile în propria întreprindere, 23,8% din întreprinderi au introdus produse împreună cu alte întreprinderi, 18,1% le-au realizat prin adaptarea sau modificarea bunurilor sau serviciilor dezvoltate inițial de alte întreprinderi sau organizații și 7,4% au fost realizate în alte întreprinderi. Din totalul întreprinderilor inovatoare de procese de afaceri, 81,9% și-au dezvoltat inovațiile în propria întreprindere, 25,6% au dezvoltat inovațiile împreună cu alte întreprinderi, 12,3% și-au implementat inovațiile prin adaptarea sau modificarea proceselor dezvoltate inițial în alte întreprinderi, iar 5,3% au avut inovații de procese de afaceri dezvoltate de alte întreprinderi.

2,4% din întreprinderi au inovat produse noi pentru piață

După noutatea inovațiilor, numai 2,4% din toate întreprinderile au inovat produse noi pentru piață și 6,8% au inovat produse noi pentru întreprindere.

După modul de organizare a întreprinderilor, 3,3% dintre întreprinderile inovatoare aparțin unui grup de întreprinderi, din care 2,3% au sediul în străinătate.

După locația pieței de desfacere a produselor și/sau a serviciilor (indiferent de celelalte piețe), 93,5% dintre întreprinderi au declarat că își vând produsele pe piața națională, 53,9% în afara pieței naționale, 48,9% pe piața europeană sau țări EFTA și 22,5% din întreprinderi pe alte piețe din afara UE sau EFTA. Aproximativ jumătate dintre întreprinderile inovatoare au declarat că-și vând produsele exclusiv pe piața națională (46,1%). 

Deficitul de angajați calificați, principalul obstacol în realizarea activităților de inovare

În anul 2020, cifra de afaceri a întreprinderilor inovatoare a fost de 276 699,4 milioane lei prețuri curente, reprezentând 26,6% din cifra de afaceri totală a întreprinderilor. Ponderea cifrei de afaceri a întreprinderilor inovatoare în cifra de afaceri totală a întreprinderilor, în funcție de tipul inovației, a fost de 6,4% pentru inovații numai de produse și 7,3% pentru inovații numai de procese de afaceri. Cifra de afaceri a întreprinderilor inovatoare numai de produse și procese de afaceri a reprezentat 10,6% din totalul cifrei de afaceri.

Din totalul cifrei de afaceri a întreprinderilor care au introdus cel puțin un produs nou sau îmbunătățit semnificativ, 25,2% reprezintă cifra de afaceri a întreprinderilor cu produse noi pentru întreprindere, iar 5,6% cifra de afaceri a întreprinderilor cu produse noi pentru piață, restul de 69,2% reprezentând cifra de afaceri a întreprinderilor cu produse neschimbate.

Din numărul total de salariați ai întreprinderilor, 21,4% și-au desfășurat activitatea într-o întreprindere inovatoare, iar din rândul acestora 6,7% au activat în întreprinderile inovatoare numai de produse, 5,2% în întreprinderile inovatoare numai de procese de afaceri și 7,5% în întreprinderi inovatoare atât de produse, cât și de procese de afaceri.

În anul 2020, valoarea totală a cheltuielilor întreprinderilor inovatoare a fost de 5166,2 milioane lei prețuri curente.

Din totalul cheltuielilor pentru activitatea inovatoare a întreprinderilor, 73,6% au fost alocate activității de cercetare-dezvoltare internă, 17,3% cercetării-dezvoltării externalizate (inclusiv întreprinderi din grupul propriu de întreprinderi) și 9,1% au reprezentat celelalte cheltuieli cu inovarea (exclusiv cheltuielile de CD).

În perioada analizată, 31,3% din totalul întreprinderilor inovatoare au avut acorduri de cooperare în realizarea inovațiilor. O cooperare mai bună se observă în rândul întreprinderilor mari: 39,7% din totalul acestora au cooperat. Principalii parteneri de cooperare ai întreprinderilor inovatoare au fost furnizorii de echipamente, materiale, componente sau software (11,9%) și clienții sau cumpărătorii din sectorul privat (8,5%). Aceeași ierarhie se păstrează și la nivel de sector de activitate. Pe sectoare economice, în sectorul industrie se cooperează mai mult decât în sectorul serviciilor (32,5% față de 30,2%). Pe clase de mărime a întreprinderilor, întreprinderile mari cooperează mai mult decât întreprinderile mici și mijlocii (39,7% față de 29,3%, respectiv 34,2%).

În perioada 2018 – 2020, întreprinderile inovatoare au identificat o serie de factori ce constituie obstacole în realizarea activităților inovatoare. Cei mai importanți factori, ca obstacole în atigerea obiectivelor întreprinderilor inovatoare, au fost: lipsa angajaților calificați (2,1%), dificultăți în obținerea granturilor publice sau a subvențiilor (2,1%), costuri pentru inovație prea mari (1,9%), lipsa finanțării interne pentru inovație (1,8%).

Cea mai mare pondere a IMM-urilor inovatoare, în regiunea București-Ilfov

În intervalul de referință, cele mai mari ponderi ale întreprinderilor inovatoare în totalul întreprinderilor din regiune s-au înregistrat în regiunea București-Ilfov (20,4%) și regiunea Nord-Est (11,9%), iar cele mai scăzute ponderi au fost în regiunea Sud-Vest Oltenia (4,0%) și regiunea Sud-Est (3,7%).

Aceeași ierarhie s-a păstrat și la nivel de IMM-uri inovatoare. Procentele cele mai mari de IMM-uri inovatoare s-au înregistrat în regiunea București-Ilfov (19,9%) și în regiunea Nord-Est (11,5%), iar cele mai puține au fost în regiunea Sud-Est (3,1%).

Pe regiuni, cu excepția regiunilor Nord-Est, Sud-Est și Sud-Muntenia, în care ponderea întreprinderilor cu inovații numai de procese de afaceri este mai mare decât ponderea întreprinderilor cu inovații numai de produse, restul regiunilor prezintă o clasificare inversă, respectiv mai multe inovații numai de produs comparativ cu inovațiile numai de procese de afaceri.

***

Potrivit INS: ♦ o inovație reprezintă un produs sau proces nou sau îmbunătățit (sau o combinație a acestora) care diferă semnificativ de produsele sau procesele anterioare ale unității și care a fost pusă la dispoziția potențialilor utilizatori sub formă de produs sau utilizată de către unitate sub formă de proces; ♦ întreprinderile inovatoare sunt întreprinderile care au lansat produse (bunuri sau servicii) sau procese de afaceri noi sau semnificativ îmbunătățite pe piață. Termenul acoperă ambele tipuri de inovatori, precum și întreprinderile cu inovații nefinalizate sau abandonate și se referă la întreprinderile active; întreprinderile non–inovatoare sunt acele întreprinderi care nu au avut nicio activitate inovatoare în perioada analizată.

Regiunile de dezvoltare cuprind următoarele județe: • Regiunea de dezvoltare Nord-Est: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui; • Regiunea de dezvoltare Sud-Est: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea; • Regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman; • Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea; • Regiunea de dezvoltare Vest: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș; • Regiunea de dezvoltare Nord-Vest: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj; • Regiunea de dezvoltare Centru: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu; • Regiunea de dezvoltare București – Ilfov: municipiul București și județul Ilfov.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.