Interviu cu prof. univ. dr. Manuela Epure, membru al Filialei CECCAR Teleorman

Interviu cu prof. univ. dr. Manuela Epure, membru al Filialei CECCAR Teleorman

Numărul 6, 19-25 febr. 2019  »  Cariere. Drumul spre performanță

„Stabilitatea propriei afaceri, încrederea clienților, notorietatea nu pot fi obținute în absența unui puternic simț etic în tot ceea ce întreprindem”

Alexandra Rizea: Vă adresăm rugămintea de a vă aduce contribuția la conturarea profilului actualului profesionist contabil, prin relevarea experienței dvs. în exercitarea profesiei de expert contabil. 

Manuela Epure: Decizia de a urma o facultate cu profil economico-financiar nu a fost ușoară, mai ales că eram prima din familia mea care a ales această cale. Mama lucra în învățământ, iar tata avea o profesie tehnică. În 1983 am susținut examenul de admitere la Facultatea de Comerț din cadrul Academiei de Studii Economice București, concurând pe doar 20 de locuri pentru specializarea Turism și Alimentație Publică. Finalizarea studiilor, în 1987, a coincis, pe plan personal, cu căsătoria și stabilirea familiei în Alexandria, județul Teleorman. Perioada de stagiatură am desfășurat-o la Oficiul Județean de Turism Teleorman. Aici am avut posibilitatea să colaborez frecvent cu Departamentul de Contabilitate, să mă familiarizez cu o serie de concepte și de metode bazate pe calcule riguroase pornind de la venituri care trebuiau corelate cu structura și nivelul cheltuielilor. Evenimentele istorice din decembrie 1989 au marcat profund și cariera mea, întrucât declanșarea procesului de tranziție spre economia de piață îmi deschidea noi perspective, mai ales în ceea ce privește „bagajul de cunoștințe” orientat spre practică.

În ce direcție s-au îndreptat preocupările dvs. racordate la schimbările din societatea românească postdecembristă?

În primul rând, am considerat că trebuie să-mi adaptez pregătirea cu prelungirea ei în practica socială la noile cerințe. În consecință, în octombrie 1990 am susținut examenul de titularizare în învățământul superior. Astfel, am activat, între anii 1990-1992, ca asistent universitar la Facultatea de Științe Economice a Universității din Galați, orașul meu natal. Specializarea aleasă a fost marketingul, ca expresie a pasiunii mele pentru cunoașterea și înțelegerea mecanismelor pieței libere, cu accent pe schimbările survenite în comportamentul consumatorului român, ca urmare a diversificării ofertei de bunuri și încheierii etapei de renunțare la prețul unic. De atunci și până în prezent am urmat cariera didactică, parcurgând toate treptele din învățământul superior, până la cea de profesor universitar, titlu obținut în 2011. Trebuie să mai precizez că, în 1992, am susținut examenul de admitere la doctorat, la Facultatea de Relații Economice Internaționale a Academiei de Studii Economice București, obținând, în iunie 1995, titlul de doctor cu teza intitulată Promovarea în dezvoltarea comerțului românesc.

Când ați început să puneți în practică acumulările la care v-ați referit în exercitarea funcțiilor didactice?

În orașul de reședință a județului Teleorman, ca, de altfel, la scara întregii țări, inițiativa privată a luat avânt, stimulată și de prevederile fiscale privind scutirea de impozit pe profit în primii 5 ani de activitate pentru companiile mici și mijlocii din domeniul producției. Tot atunci, soțul meu a decis, împreună cu partenerul său de afaceri, să deschidă prima brutărie privată din localitate. Începutul nu a fost deloc ușor, mai cu seamă din lipsa acută de personal calificat în acest domeniu. Deficitul de un asemenea personal calificat s-a resimțit și în ceea ce privește asigurarea serviciilor de contabilitate și fiscalitate, situație în care am acceptat, în regim part-time, să prestez aceste servicii, fiind conștientă că noțiunile de contabilitate acumulate pe perioada studiilor universitare nu sunt suficiente. Eram, însă, decisă să accept provocarea și să mă dedic studiului dublat de aplicarea în practică a celor însușite.

În mod concret, cum ați activat?

Contabilitatea unei unități productive, chiar de mici dimensiuni – cca. 30 de angajați – nu este deloc simplă și lesne de practicat. Cele dintâi centralizări de documente le-am făcut manual. În 1996, am achiziționat primul computer personal și primul program de contabilitate, care, de altfel, se utilizează pe scară largă și astăzi. Necesitatea unei raportări corecte și dorința de a elabora proiecte de dezvoltare, în acord cu posibilitățile proprii de achiziționare a materiilor prime și a materialelor, au condus firesc la conceperea și aprofundarea unui sistem propriu de colectare a informațiilor și de înregistare a lor cronologică și sistematică. Așa am ajuns să promovez rapoarte zilnice de producție, și apoi, pe fiecare schimb, pe măsură ce a apărut o cerere tot mai mare de produse de panificație proaspete. Evidența clară a fluxurilor legate de producție a facilitat și promovarea unei evidențe sistematice și în sfera comercializării produselor finite, raportul de gestiune zilnic fiind necesar pentru fiecare punct de desfacere. Pot afirma că am înțeles necesitatea și utilitatea unei evidențe contabile riguroase și, astfel, am asimilat principiile și regulile profesiei, simultan cu aplicarea lor. Contabilitatea de gestiune a fost pasul următor necesar în vederea proiectării și optimizării costurilor de producție. În 1995, am întocmit primul meu proiect european. Brutăria a devenit, în acest fel, prima companie privată din Alexandria care a accesat fonduri nerambursabile PHARE, în valoare totală de 25.000 de dolari, ceea ce a permis dublarea capacității de producție. Atunci am înțeles că fără o evidență contabilă bine proiectată și realizată nu putem vorbi despre afaceri de succes. În aceeași perioadă am luat contact, pentru prima dată, cu organizația noastră profesională,  deoarece am simțit nevoia recunoașterii competențelor dobândite, atât în ceea ce privește teoria, cât și practica. Statutul de contabil autorizat a fost primul pas, iar calitatea de expert contabil am dobândit-o în 2009, în urma unui examen riguros. Mi s-a deschis, astfel, și oportunitatea de a obține statutul de persoană fizică autorizată și șansa de a avea o a doua sferă de preocupări. Cele două direcții profesionale – cea didactică și cea de expert contabil – nu numai că nu se exclud, ci se completează reciproc, în cel mai fast mod cu putință.

Pornind tocmai de la elementele biografice pe care le-ați prezentat, ce exemple și comentarii puteți oferi în legătură cu însemnătatea procesului de pregătire continuă, așa cum este organizat și desfășurat de Filiala CECCAR Teleorman?

 Apartenența la Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați – Filiala Teleorman a însemnat mult pentru formarea mea, mai cu seamă prin participarea la cursurile de pregătire profesională care s-au desfășurat și se desfășoară pornindu-se de la nevoile noastre, identificate și cu prilejul unor sondaje anuale. Menționez că sunt membru și al Chartered Institute of Marketing (UK), asociație profesională britanică a specialiștilor în materie, ceea ce îmi permite să ofer și servicii contabile cu o asemenea componentă. Țin să subliniez în mod deosebit că, în ultimii ani, în activitatea CECCAR s-au orientat cu mai multă consecvență, la un nivel calitativ superior, programele de pregătire spre satisfacerea cerințelor practicii nemijlocite, rezultate din nevoile membrilor, confruntați cu problematica specifică economico-socială a fiecărui județ. În ceea ce privește filiala Teleorman, este de apreciat că sistemul de comunicare cu membrii funcționează la parametri adecvați. Un progres semnificativ s-a obținut și în ceea ce privește colaborarea cu reprezentanții ANAF pentru o mai bună comunicare și înțelegere a implicațiilor noilor acte normative și nu numai. Pot menționa și faptul că întâlnirile periodice cu reprezentanții instituțiilor de reglementare aduc numeroase beneficii fiecăruia dintre participanți, inclusiv prin schimbul informal de bune practici. În acest sens, propun filialei Teleorman înființarea unei biblioteci virtuale cu exemple de bune practici, la constituirea căreia putem contribui fiecare dintre noi, membrii filialei.

Cum reușiți să vă gestionați timpul de care dispuneți pentru îndeplinirea obligațiilor profesionale și pentru participarea la acțiunile organizate de Filiala CECCAR Teleorman?

Gestionarea timpului de lucru a fost, este și va fi o mare problemă pentru fiecare dintre noi, poate și din cauza faptului că ne confruntăm cu o explozie informațională căreia trebuie să-i facem față, în așa fel încât dimensiunile temporale ale studiului să nu afecteze buna comunicare cu clienții, participarea la reuniunile profesionale, la activitățile civice și, bineînțeles, viața de familie. După perioade de intens efort intelectual, cum ar fi închiderile de an sau expertize contabile judiciare laborioase, este necesară și relaxarea, care, în fond, nu înseamnă altceva decât acumularea de resurse suplimentare pentru exercitarea în condiții cât mai bune a profesiei. În toate aceste sfere de preocupări, echipa CECCAR Filiala Teleorman a reușit să comunice excelent cu membrii, să facă extrem de atractive reuniunile cu caracter profesional și cursurile de pregătire - activități la care noi să participăm cu plăcere și interes.

Care este viziunea dvs. despre rolul și locul componentei etice în consolidarea și extinderea pieței serviciilor contabile din județul Teleorman?

Etica profesională este, fără îndoială, elementul-cheie care poate face diferența între profesioniști și „așa-zișii profesioniști”. Astfel, stabilitatea propriei afaceri, încrederea clienților, notorietatea nu pot fi obținute în absența unui puternic simț etic în tot ceea ce întreprindem. Să nu uităm că succesul afacerii clienților noștri depinde considerabil de modul în care noi îi consiliem în adoptarea deciziilor de natură fiscală, de exemplu. Comportamentele în materie de etică prezintă o importanță deosebită, inclusiv în ceea ce privește forța exemplului personal, care-i determină și pe clienții noștri să respecte riguros legile, principiile și criteriile colaborării în condițiile pieței libere, să manifeste responsabilitate socială. În definitiv, este vorba despre atitudini și acțiuni care să nu afecteze bunul renume al nostru, al tuturor.

În contextul preocupărilor de ansamblu menite să reducă decalajele economico-sociale dintre județul Teleorman și media pe țară, ce întreprinde filiala CECCAR pentru implicarea mai activă a profesioniștilor contabili în acțiunile de sprinjinire a clienților în vederea obținerii de noi performanțe în derularea afacerilor?

Fără îndoială sunt necesare măsuri active pentru sprijinirea clienților noștri, decalajul economic fiind mai mult decât evident. Cauzele unui asemenea decalaj sunt numeroase și nu sunt toate efectul direct al lipsei unei consilieri de calitate în privința performanțelor în afaceri. O consiliere eficientă pe această linie trebuie să înceapă cu programe de conștientizare/educare a întreprinzătorilor asupra rolului pe care contabilul îl poate avea în creșterea performanței economico-financiare și, neapărat, sociale. Din păcate, unii întreprinzători consideră că, din moment ce ei sunt cei care au investit în afacere și cei care își asumă cele mai mari riscuri, atunci trebuie să fie și singurii care „știu cel mai bine” ce trebuie să facă. De aceea, acceptă cu greu sfaturi. Acționând cu toții în vederea creșterii prestigiului profesiei noastre – prin asigurarea de servicii tot mai eficiente, ca efect al pregătirii profesinale continue – promovăm relații colegiale pe toată aria activităților noastre, de la întreprinzători, până la angajații instituțiilor statului. În acest fel, construim și consolidăm fundamentele autorității noastre profesionale și etice, ceea ce ne permite să avem un cuvânt greu de spus și în legătură cu modalitățile de creștere a eficienței afacerilor derulate de clienții noștri.

Ce concluzii de ordin practic ați desprins dvs. și colegii din filială din evaluările și direcțiile de acțiune conturate la Congresul profesiei contabile din toamnă în direcția promovării gândirii integrate și a noilor tehnologii în perioada actuală și în viitorul previzibil?

Congresul CECCAR a adus în atenție numeroase noutăți care ne interesează pe fiecare dintre noi în cel mai înalt grad. Fără îndoială, promovarea noilor tehnologii este prioritară, multe elemente tehnico-metodologice fiind necesar să ni le însușim în profunzime, ceea ce este de natură să ridice substanțial nivelul calitativ al activității noastre de zi cu zi, dar și dintr-o largă perspectivă. Există deosebiri între generații, un nivel diferențiat al experienței practice, dar concludent este faptul că, pe ansamblul corpului nostru profesional, domină o viziune comună, potrivit căreia se impune să ne însușim cu toții cunoștințele și abilitățile necesare pentru a face față atât provocărilor de ordin tehnologic, cât și celor care modifică substanțial conținutul și modalitățile de practicare a profesiei contabile în prezent și în viitor. În consecință, revin la ideea pe care am enunțat-o, și anume lărgirea tematică, aprofundarea schimburilor de experiență, cu accent pe bune practici la nivel de filială. Crearea și perfecționarea unui ramificat sistem colaborativ, care să includă înființarea unei biblioteci virtuale, reprezintă căi de acțiune care vor potența beneficiile adoptării noilor tehnologii și extinderii serviciilor integrate, ceea ce ne va fi deosebit de folositor nouă, tuturor.

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.