Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (XXIII)

Istoria de lângă noi; leacuri contra uitării (XXIII)

Numărul 29, 18-24 octombrie 2016  »  2016 - 95 de ani de existență a CECCAR

Reminder: Fiecare an din istoria recentă a CECCAR aduce noi și consistente argumente în sprijinul ideii potrivit căreia elementele de continuitate au fost permanent îmbogățite cu acțiuni menite să răspundă unor noi provocări și oportunități. Îndeosebi în anii în care au avut loc Congresele Profesiei Contabile, această caracteristică a activității CECCAR a fost mai pregnantă. (vezi episoadele precedente)

Interesul public – obiectivul central al efortului de concepție și de aprofundare a bunelor practici

În anul 2008, profesia contabilă din România a înregistrat o evoluție cu un puternic impact asupra mediilor economic, social și po­litic. Faptul a fost confirmat și reconfirmat de Congresul al XVII-Iea al Profesiei Contabile din România, organizat în zilele de 1 și 2 sep­tembrie 2008. Această reuniune a fost apreciată îndeosebi de invitații din străinătate drept „cea mai mare manifestare națională de acest gen organizată vreodată de un organism neguvernamental și a doua din Europa (după Congresul experților contabili fran­cezi)”. Au participat  peste 1500 de specialiști din țară și de peste hotare, precum și reprezentanții cei mai autorizați la nivel global, european și regional: președintele IFAC, președintele FEE, reprezentanți ai Băncii Mondiale, ai Comisiei Europene, președinți și alți reprezentanți ai organismelor profesionale din peste 25 de țări.

Cu prilejul lucrărilor Congresului, s-a subliniat că anul 2008 a fost unul deosebit pentru accesul la stagiu, datorită mo­di­fi­cărilor aduse sis­temului de învățământ superior, prin care tinerii absolvenți licențiați ai facultăților economice și stu­denții la master au avut posibilitatea să se înscrie la examenul de acces la stagiu în vederea obținerii ca­lității de expert contabil. Prin modificările aduse legii de organizare și funcționare a CECCAR s-au eliminat barierele pentru tinerii absolvenți de studii superioare economice, care erau obligați până atunci să facă dovada unei practici în domeniu înainte de înscrierea la examenul de acces la stagiu.

O altă schimbare majoră a fost reprezentată de faptul că, pentru prima dată, subiectele de la examenul de acces la profesie nu au mai conținut teste grilă, ci au constat exclusiv în întrebări, exerciții și studii de caz, ceea ce a solicitat la maximum capacitățile intelectuale ale candidaților.

De asemenea, anul 2008 a marcat o creștere atât cantitativă, cât și calitativă într-un domeniu relevant, cel care privește sprijinirea membrilor CECCAR, și anume normele și ghidurile de referință în activitatea profesională. Prin eforturile depuse de Corp, nu a mai existat de atunci niciun serviciu care putea fi prestat de un ex­pert contabil sau de un contabil autorizat care să nu aibă standarde de lucru, de raportare și de com­portament. Au fost editate 17 titluri de carte de specialitate, pre­cum și revista lunară „Contabilitatea, expertiza și auditul afacerilor” împreună cu Suplimentul le­gis­lativ. Revista lunară a Corpului este acreditată anual, începând cu 2005, de CNCSIS, la ca­tegoria C. În 2008, Editura CECCAR a devenit membră a Asociației Editorilor din România.

Activitatea internațională a fost intensă pe parcursul anului 2008, Corpul fiind prezent la nume­roase întâlniri și manifestări organizate în domeniul profesiei contabile. Totodată, CECCAR a organizat în țară o serie de eve­nimente internaționale însemnate.

Începând cu anul 2008, CECCAR are doi reprezentanți în comitetele IFAC – Co­mitetul pentru Pro­fe­sioniștii Contabili Angajați (Comitetul PAIB) și Comitetul pentru Practici Mici și Mijlocii (Comi­­te­­­tul PMM). În perioada 6-8 octombrie 2008 a avut loc la New York întâlnirea Comitetului PAIB, la care CECCAR a participat prin reprezentanții săi.

Tot în anul 2008, CECCAR a participat la 15 întâlniri ale Grupelor de lucru ale FEE, precum și la trei teleconferințe. Alte evenimente organizate de FEE la care Corpul a par­ticipat au fost seminarul organizat de Federație cu privire la progresele UE și În­tâlnirea Nor­ma­lizato­ri­lor de Audit Europeni.

În zilele de 15 și 16 mai, CECCAR a organizat, cu sprijinul Federației Experților Contabili Europeni, două evenimente importante pentru viața economică din România: Conferința Internațională de Fiscalitate cu tema „Procesul de simplificare în fiscalitatea europeană: provocări și oportunități” și lansarea filialei din țara noastră a Asociației Internaționale de Fiscalitate – IFA România.

Mai consemnăm numeroase alte participări la reuniuni desfășurate, în ordine cronologică, la Varșovia, Nicosia, Paris, Madrid, Bruxelles, Geneva și Lisabona.

Continuându-se acțiunile menite să consolideze infrastructura teritorială a CECCAR, în anul 2008 au fost inaugurate cinci sedii de filiale CECCAR, respectiv Teleorman, Bihor, Sălaj, Iași și Satu Mare.

Cum este bine cunoscut, situația economică a României – cadrul național de desfășurare a activității profesioniștilor contabili – a fost puternic influențată, în sens negativ, de declanșarea și agravarea crizei globale. În aceste condiții, CECCAR și-a orientat și mai pronunțat acțiunile spre domeniile în care se acumulau premisele ieșirii din criză, pe prim-plan situându-se îmbunătățirea pregătirii profesionale. Astfel, s-au derulat programe educaționale la standarde europene, prezentându-se la cursurile de dezvoltare profesională continuă derulate de Corp în toată țara, prin intermediul celor 42 de filiale teritoriale, 29.548 de profesioniști con­ta­bili. Pentru susținerea acestor cursuri, CECCAR a format și a perfecționat circa 300 de lectori (profesori universitari și prac­ticieni cu o vastă experiență).

În paralel, s-a desfășurat o intensă activitate internațională, axată tocmai pe preocupările generate de criza economică, accentul punându-se pe elaborarea de soluții. Astfel, la 20 martie 2009, CECCAR a organizat la București o conferință in­ternațională cu titlul „Raportarea financiară: Pașii viitori”. Reprezentanții Insti­tutului Contabililor Autorizați din Anglia și Țara Galilor (ICAEW), precum și directori executivi și președinți de filiale au luat parte la dezbateri pe tema implementării Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).

Seminarul internațional al CILEA „Globalizarea: Provocări actuale și perspective pentru IMM-uri”, or­­ganizat de CECCAR la 3 aprilie, tot la București, a adus o serie de surprize plăcute țării noastre. Consiliul Director a decis declararea lim­bii române ca limbă oficială la CILEA, alături de limbile franceză, spaniolă, portugheză și italiană. Seminarul din 3 aprilie 2009 a avut o paletă variată de subiecte, de la criza financiară și ges­tionarea unei entități în condițiile date, experiențe europene și latino-americane, până la valoarea justă a informației financiare.

Masa rotundă cu tema „Relația contabilitate-fiscalitate”, organizată de CECCAR la 20 iunie 2009, la București, a readus în prim-plan aspecte referitoare la locul și rolul profesionistului contabil în procesele economice desfășurate într-un stat de drept.

În perioada 10-11 septembrie 2009, în baza acordului de colaborare în­che­iat între CECCAR și KIBR, organismul omolog din Polonia, a avut loc la Sibiu un seminar profesional cu tema „Supravegherea publică”.

În același timp, reprezentanții CECCAR au participat la importante reuniuni profesionale desfășurate în special la Bruxelles, sub semnul intensificării procesului de integrare europeană a României.

Tot în 2009, țara noastră a fost gazda unui eveniment de amploare organizat de CECCAR: Confe­rința Anuală Internațională a Federației Experților Contabili Mediteraneeni. FCM a ales ca, odată cu în­tru­nirea prilejuită de conferința anuală, organismul profesional român CECCAR să găzduiască și manifestările dedicate împlinirii unui deceniu de la înființarea Federației Profesioniștilor Contabili Mediteraneeni. Reamintim că FCM include organizațiile naționale Albania, Bulgaria, Cipru, Egipt, Franța, Grecia, Israel, Italia, Kosovo, Malta, Maroc, România, Serbia, Spania, Tunisia, Turcia, plus doi membri asociați: ACCA și FIDEF.

Pe agenda Corpului au fost incluse numeroase acțiuni de întărire a relațiilor cu organizațiile profesionale din țară și din străinătate, remarcându-se acorduri de cooperare cu MKVK, ICAEW, CNDCEC (or­ga­nismul omolog din Italia – Consiliul Național al Contabililor Autorizați și al Experților Contabili), CAFR, ACCA, KIBR, CCIB, UGIR, ONPCSB.

În anul 2009, s-au inaugurat Muzeul Profesiei Contabile din România, precum și șapte sedii ale Filialelor CECCAR – Mehedinți, Mureș, Dâmbovița, Maramureș, Argeș, Ialomița și Brăila.

(Va urma)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.