Legislație comentată

Legislație comentată

Numărul 27, 4-10 octombrie 2016  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Radu Ciobanu

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.313 din 3 august 2016 pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor” utilizat de inspectorii din cadrul Direcției generale control venituri persoane fizice, publicat în Monitorul Oficial nr. 596/05.08.2016

Prin acest ordin se aprobă formularul tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor” utilizat de inspectorii din cadrul Direcției generale control venituri persoane fizice în activitatea de verificare a situației fiscale personale.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.328 din 5 august 2016 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial nr. 601/08.08.2016

Acest act normativ corectează o neconcordanță dintre prevederile art. 8 din Ordinul președintelui ANAF nr. 3.769/2015 și cele ale anexei nr. 2 la ordin, stabilindu-se fără echivoc faptul că termenul de depunere a declarației 394 este data de 30 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei fiscale privind TVA, cu excepția raportării aferente lunii ianuarie, care se va depune până la data de 28, respectiv 29 februarie, după caz.

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.265 din 2 august 2016 privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 4¹ din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicat în Monitorul Oficial nr. 603/08.08.2016

Actul normativ are în vedere aplicarea prevederilor art. 4¹ din Legea nr. 70/2015, recent adăugat. Potrivit prevederilor acestui articol, organizatorii de nunți și botezuri, pentru operațiunile de încasări în numerar pe zi, de la persoane fizice, pentru serviciile legate de aceste evenimente, pot solicita organului fiscal central competent în administrarea obligațiilor lor fiscale, în cazul în care aceștia prezintă organului fiscal informații din care rezultă că încasările de la persoane fizice generate de organizarea de astfel de evenimente depășesc plafonul standard de 10.000 lei/zi, aprobarea unui plafon mai mare de încasări. La stabilirea plafonului, organul fiscal va avea în vedere încasările pe care organizatorii de nunți și botezuri le-au avut anterior din astfel de evenimente.

Prin prezentul ordin au fost stabilite în detaliu procedura de aplicare a acestor prevederi, aprobându-se modelul de cerere pentru aprobarea/reînnoirea/modificarea plafonului de încasări în numerar, precum și documentele pe care solicitantul trebuie să le depună la organul fiscal, și anume:
  • documentul de proprietate sau de folosință a spațiilor în care se desfășoară nunțile și botezurile;
  • autorizația de funcționare pentru spațiile respective;
  • declarație pe propria răspundere cu privire la suprafața și capacitatea spațiilor;
  • situația încasărilor pentru fiecare eveniment din ultimele 12 luni;
  • copii ale facturilor emise pentru evenimentele din ultimele 12 luni;
  • orice alte documente relevante pentru soluționarea cererii.

Organul fiscal va soluționa cererea prin emiterea unei decizii în termen de 15 zile de la depunere.

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.376 din 5 august 2016 privind tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți, publicat în Monitorul Oficial nr. 614/10.08.2016

Prin acest ordin se aprobă tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți (ghiseul.ro). Prevederile ordinului se aplică numai persoanelor fizice rezidente și nerezidente identificate fiscal pe baza codului numeric personal sau a numărului de identificare fiscală.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.393 din 12 august 2016 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului care nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera de aplicare a TVA, publicat în Monitorul Oficial nr. 629/17.08.2016

Ordinul este emis în aplicarea prevederilor art. 316 alin. (12) lit. e) și art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal. Se stabilesc criteriile pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA și se detaliază procedura privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, precum și procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, pentru societățile comerciale.

Sursa: Ordonanța Guvernului nr. 22 din 24 august 2016 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 658/29.08.2016

Prin această ordonanță se aduc câteva modificări Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată, act normativ ce obligă persoanele juridice, indiferent de forma de organizare și de tipul de proprietate, să organizeze evidența obligațiilor de plată și evidența creanțelor, pe termene scadente, către orice creditor și de la orice debitor.

Potrivit OG nr. 22/2016, persoanele juridice au obligația de a întocmi situația privind sumele restante mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadență, dacă scadența este clar specificată, către orice creditor, respectiv de la orice debitor, persoană juridică cu sediul în România. Situația se va depune prin internet la adresa dedicată în acest scop, în vederea includerii în procedura de compensare a datoriilor neplătite la termenele scadente.

Totodată, ordonanța actualizează valorile amenzilor aplicate pentru neîndeplinirea prevederilor legale.Reținem că reprezintă contravenții, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, următoarele fapte:
  • neținerea și neactualizarea de către persoana juridică a evidenței obligațiilor de plată și a evidenței creanțelor, care se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;
  • netransmiterea de către persoana juridică, prin internet, la adresa dedicată în acest scop, a situației, care se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;
  • nerespectarea îndatoririlor referitoare la confidențialitatea informațiilor, datelor și situațiilor, care se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

Sursa: Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului afacerilor interne nr. 1.069/1.578/114 din 28 iulie 2016 pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX „Impozite și taxe locale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 659/29.08.2016

Prin acest act normativ se aprobă formularele tipizate „Registrul de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării (REMTII)” și „Contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport”, precum și „Protocolul-cadru de cooperare privind schimbul de informații” dintre organele fiscale locale și organele competente privind înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport.

Ordinul vine în aplicarea pct. 101 din titlul IX din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Astfel, normele stabilesc că la nivelul fiecărui organ fiscal al comunei, al orașului sau al municipiului se instituie și se conduce Registrul de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării. Registrul, formular tipizat, se ține în format letric sau în format electronic, potrivit capacității administrative de care dispune organul fiscal local.

În cazul unui proprietar, persoană fizică sau persoană juridică, de mijloc de transport care face obiectul înmatriculării/înregistrării în România și care înstrăinează/dobândește mijlocul de transport prin oricare dintre modalitățile prevăzute de lege, organul fiscal are obligația înregistrării actului de înstrăinare-dobândire în acest registru. Actul de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport, în cazul în care ambele părți au domiciliul fiscal în România, se prezintă de persoana care înstrăinează, în original, împreună cu patru fotocopii ale acestuia, cu mențiunea „conform cu originalul”. Organul competent cu înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport transmite, anual, în format electronic, organului fiscal local o situație centralizatoare a radierilor/înmatriculărilor/înregistrărilor mijloacelor de transport din unitatea administrativ-teritorială. Periodicitatea comunicării informațiilor poate fi și lunară.

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.938 din 17 august 2016 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 680/02.09.2016

Această reglementare modifică unele prevederi din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

Se transpune în legislația românească o prevedere din Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi și grupuri mari, care instituie pentru unele întreprinderi sau grupuri de întreprinderi mari obligația de a depune declarații nefinanciare. Modificările se adresează entităților de interes public care la data bilanțului depășesc 500 de salariați. Aceste entități au obligația ca, pe lângă situațiile financiare anuale întocmite conform formatului deja reglementat, să întocmească și să depună o declarație nefinanciară, care se include în raportul administratorului, având drept scop descrierea activității societății în ceea ce privește problemele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită. Declarația nefinanciară poate fi întocmită și ca raport al entității distinct de raportul administratorului. Prezentele reglementări se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2017.

Sursa: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46 din 31 august 2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 685/05.09.2016

Acest act normativ completează Codul fiscal cu câteva prevederi referitoare la scutirile de taxe și impozite locale acordate veteranilor de război, văduvelor de război, văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război și persoanelor persecutate de regimul comunist. Astfel, s-a stabilit faptul că scutirea de impozit (pe terenuri sau pe clădiri) se va acorda integral pentru clădirile sau terenurile aflate în proprietatea persoanelor vizate, chiar dacă proprietățile sunt deținute de acestea în comun cu soțul sau soția. În ceea ce privește scutirea de impozit pe mijloacele de transport deținute de persoanele respective, aceasta se va acorda integral pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, în cazul mijloacelor de transport deținute în comun cu soțul sau soția.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.