Legislație comentată

Numărul 38-39, 20 dec. 2016 - 16 ian. 2017  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Radu Ciobanu

Sursa: Legea nr. 209 din 9 noiembrie 2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 913/14.11.2016

Prin această lege se instituie obligația ca persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 10.000 de euro în echivalent lei să accepte ca mijloc de plată și cardurile de debit și cardurile de credit. Totodată, instituțiile emitente și acceptante de carduri trebuie să întreprindă toate măsurile necesare în vederea implementării sistemului de acordare de avansuri în numerar la terminalele de plată, odată cu achiziția de bunuri și servicii, pentru utilizatorii de carduri.

Avansul se evidențiază distinct pe bonul fiscal și nu poate depăși suma de 200 de lei. În cazul în care suma din casă nu o acoperă pe cea solicitată de clientul utilizator de card, acesta va primi suma disponibilă.

Refuzul comercianților vizați de lege de a accepta ca mijloc de plată cardurile constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 7.500 lei.

Legea intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.249 din 3 noiembrie 2016 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, publicat în Monitorul Oficial nr. 914/14.11.2016

Prin ordin se aprobă următoarele formulare de înregistrare fiscală, actualizate:
 • formularul 015 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România”. Obligația referitoare la taxele datorate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare, a fost eliminată din secțiunea „Alte categorii de obligații fiscale” și a fost introdusă în secțiunea „Categorii de obligații fiscale de declarare, cu caracter permanent”. Totodată, a fost introdusă și contribuția pentru concedii și indemnizații datorată de angajator în secțiunea „Categorii de obligații fiscale de declarare, cu caracter permanent”.
 • formularul 020 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal”. A fost completat vectorul fiscal cu perioada fiscală de declarare lunară potrivit legii pentru impozitul pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor și contribuțiile sociale, în cazul persoanelor fizice care desfășoară activitate în România și care obțin venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor de la angajatori nerezidenți.
 • formularul 030 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice care nu dețin cod numeric personal”. A fost completat vectorul fiscal cu perioada fiscală de declarare lunară potrivit legii pentru impozitul pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor și contribuțiile sociale, în cazul persoanelor fizice care desfășoară activitate în România și care obțin venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor de la angajatori nerezidenți.

Potrivit Codului fiscal, rezident este orice persoană juridică străină având locul de exercitare a conducerii efective în România. Această categorie de contribuabili are, conform art. 82 din Codul de procedură fiscală, obligația de înregistrare fiscală. Având în vedere cele de mai sus, se introduce un formular special pentru înregistrarea fiscală a acestei categorii de contribuabili, respectiv 016 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România”.

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.632 din 8 noiembrie 2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanțelor Publice puse la dispoziția autorităților și instituțiilor publice prin sistemul informatic propriu, publicat în Monitorul Oficial nr. 917/15.11.2016

Prin acest act normativ se stabilește procedura de acces a autorităților și instituțiilor publice la sistemul informatic PatrimVen, gestionat de MFP-ANAF.

Utilizarea acestuia de către autoritățile și instituțiile publice se face în baza unui protocol de aderare.

Serviciile disponibile sunt următoarele:
 • BĂNCI – consultarea și transmiterea datelor de identificare a băncii unde persoana are sau a avut conturi deschise;
 • CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE – consultarea și transmiterea de informații din declarațiile D112, privind angajatorul, venitul și contribuțiile de asigurări sociale reținute de acesta pentru persoana fizică;
 • ADEVERINȚA DE VENIT (ANUAL) – transmiterea adeverinței de venit a persoanei fizice, care conține informații privind cuantumul și natura veniturilor obținute de aceasta, din toate sursele, într-un an fiscal;
 • INFORMAȚII DESPRE VENITURILE LUNARE – transmiterea informațiilor privind cuantumul și natura veniturilor realizate lunar, pe fiecare sursă de venit, de persoana fizică;
 • INFORMAȚII DESPRE VENITURILE ANUALE DIN ULTIMII ANI FISCALI – consultarea și transmiterea informațiilor privind cuantumul și natura veniturilor realizate în ultimii ani fiscali, pe fiecare sursă de venit, de persoana fizică;
 • BUNURI (CLĂDIRI, TERENURI, VEHICULE) – consultarea și transmiterea datelor privind clădirile, terenurile și vehiculele aflate în proprietatea unei persoane, furnizate de unitățile administrativ-teritoriale;
 • CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ – transmiterea certificatului de atestare fiscală în formă electronică;
 • DATE REFERITOARE LA SITUAȚIA FISCALĂ – transmiterea datelor din declarațiile fiscale depuse de contribuabil (declarații de impunere, informative sau recapitulative);
 • DATE REFERITOARE LA SITUAȚIA FINANCIARĂ – transmiterea situațiilor financiare depuse de contribuabil.

Schimbul de informații se face în condițiile respectării secretului fiscal și protejării datelor cu caracter personal. Autoritățile și instituțiile publice accesează informațiile disponibile prin aplicația PatrimVen în situația în care trebuie să își îndeplinească obligațiile prevăzute de lege.

Sursa: Legea nr. 218 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicată în Monitorul Oficial nr. 931/18.11.2016

Începând cu data de 1 decembrie 2016, valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 15 lei. Angajatorii nu vor fi obligați să acorde tichete cu valoarea maximă, ci doar să se încadreze în ea. De exemplu, o firmă va putea să acorde tichete cu o valoare nominală de 12 lei – lucru perfect legal din moment ce suma nu depășește 15 lei.

Sursa: Legea nr. 217 din 17 noiembrie 2016 privind diminuarea risipei alimentare, publicată în Monitorul Oficial nr. 934/21.11.2016

Conform legii, prin risipă alimentară se înțelege situația în urma căreia alimentele ies din circuitul consumului uman din pricina degradării și sunt distruse, conform legislației în vigoare. Operatorii economici din sectorul agroalimentar sunt obligați să întreprindă măsuri de prevenire a risipei alimentare, cum ar fi:
 • măsuri de responsabilizare pentru diminuarea risipei pe lanțul agroalimentar;
 • măsuri privind vânzarea cu preț redus a produselor aflate aproape de expirarea datei-limită de consum;
 • măsuri privind transferul alimentelor prin donare sau sponsorizare.

Operatorii economici le pot oferi asociațiilor și fundațiilor alimentele aflate aproape de expirare contra unei sume maxime de 3% + TVA din prețul de achiziție. Asociațiile și fundațiile pot comercializa alimentele primite cu maximum 25% + TVA din prețul de achiziție.

Neluarea măsurilor de prevenire a risipei alimentare constituie contravenție și se sancționează cu amendă:
 • de la 1.000 lei la 3.000 lei, pentru microîntreprinderi;
 • de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru întreprinderile mici și mijlocii;
 • de la 6.000 lei la 10.000 lei, pentru întreprinderile mari.

Legea intră în vigoare în termen de 6 luni de la publicare, urmând ca în acest interval să fie emise și norme metodologice de aplicare.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386 din 17 noiembrie 2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele”, publicat în Monitorul Oficial nr. 950/25.11.2016

Prin acest ordin se aduc modificări formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele”.

Modificările la formularul 101 se referă la:
 • eliminarea unor indicatori, respectiv veniturile și cheltuielile extraordinare, în contextul în care clasificarea veniturilor și cheltuielilor a fost modificată potrivit noilor reglementări contabile, precum și elementele similare cheltuielilor, ca urmare a modificării prevederilor fiscale începând cu data de 1 ianuarie 2016;
 • detalierea indicatorului amortizare fiscală în cazul mijloacelor fixe prevăzute la art. 28 alin. (20) din Codul fiscal;
 • actualizarea corelațiilor între indicatori, ca urmare a modificării conținutului formularului;
 • actualizarea instrucțiunilor de completare a acestuia.
 • Modificările aduse formularului 120 vizează:
 • actualizarea denumirii unor indicatori, potrivit titlului VIII din Codul fiscal;
 • detalierea unor indicatori, în cazul băuturilor fermentate liniștite și spumoase;
 • eliminarea accizelor aferente produselor care se regăseau la capitolul „Alte produse accizabile”, respectiv accizele nearmonizate prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
 • actualizarea corelațiilor între indicatori, ca urmare a modificării conținutului formularului;
 • actualizarea instrucțiunilor de completare a acestuia.

Formularele se utilizează începând cu declararea obligațiilor anuale aferente anului 2016.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.396 din 18 noiembrie 2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor „Adeverință de venit” și „Cerere de eliberare a unei adeverințe de venit” pentru persoane fizice, publicat în Monitorul Oficial nr. 954/25.11.2016

Completarea adeverinței de venit se face în mod automat, prin funcțiile aplicației informatice de gestiune a impozitului pe venit, pe baza datelor existente în evidența fiscală, declarate de contribuabili sau de terți (plătitori de venituri, intermediari, notari etc.).

Ca urmare a intrării în vigoare a noului Cod fiscal, precum și a noului Cod de procedură fiscală, se impune adaptarea corespunzătoare a procedurii de eliberare a adeverinței de venit.

Totodată, având în vedere că au existat numeroase situații în care au fost solicitate informații mai detaliate referitoare la veniturile realizate, au fost introduse în conținutul formularului unele informații suplimentare privind venitul brut realizat.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.454 din 25 noiembrie 2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 968/29.11.2016

Acest act normativ este emis în aplicarea art. 230 din Codul de procedură fiscală, potrivit căruia, în cazul în care debitorul are de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice, executarea silită se continuă prin poprirea acestor sume ori de câte ori, ulterior comunicării somației, se depune la organul fiscal un document eliberat de autoritatea sau instituția publică respectivă prin care se certifică faptul că sumele sunt certe, lichide și exigibile.

Astfel, debitorul care înregistrează obligații fiscale restante pentru care sunt în derulare măsuri de executare silită aplicate de organul fiscal și care are de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice poate depune la organul fiscal competent o cerere însoțită de documentul eliberat de autoritatea sau instituția publică, prin care solicită aplicarea prevederilor art. 230 din Codul de procedură fiscală.

Prin ordin se aprobă și următoarele formulare:
 • „Cerere privind aplicarea prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare”;
 • „Atestat”;
 • „Înștiințare privind aplicarea prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare”;
 • „Decizie prin care se ia act de retragerea cererii privind aplicarea prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare”;
 • „Adresă de înființare a popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorități sau instituții publice”;
 • „Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorități sau instituții publice”.

Sursa: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 977/06.12.2016

Prin această ordonanță de urgență se aduc o serie de modificări Codului fiscal și Codului de procedură fiscală, modificări care în marea majoritate vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2017, astfel:

 • Se aduc modificări tratamentului fiscal în ceea ce privește TVA și impozitul pe profit pentru contribuabilii care au fost într-o anumită perioadă declarați inactivi din punct de vedere fiscal. În cazul reactivării, aceștia vor putea deduce TVA aferentă achizițiilor din perioada de inactivitate, precum și cheltuielile efectuate în această perioadă.
 • Se aduc modificări tratamentului fiscal privind TVA și impozitul pe profit pentru contribuabilii care au achiziționat bunuri de la o persoană inactivă din punct de vedere fiscal. În cazul reactivării furnizorului, aceștia vor putea deduce TVA aferentă achizițiilor din perioada de inactivitate, precum și cheltuielile efectuate în această perioadă.
 • Aceleași modificări ca mai sus sunt aduse și tratamentului fiscal privind TVA și impozitul pe profit pentru contribuabilii cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA într-o anumită perioadă. În condițiile în care se reînregistrează în scopuri de TVA, dreptul de deducere pentru achizițiile efectuate în perioada respectivă va putea fi exercitat.
 • Scutirea de impozit a profitului reinvestit se va menține și în anii următori.
 • A fost scăzut de la 25.000 euro la 45.000 lei plafonul reprezentat de capitalul social subscris dincolo de care o persoană juridică poate opta la înființare să plătească impozit pe profit, și nu impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
 • A fost restrânsă categoria de impozite cu reținere la sursă pentru care plătitorii de venituri trebuie să depună declarația informativă (D205).
 • Se introduce un regim special de TVA în cazul agricultorilor persoane fizice (PF, PFA, ÎI sau ÎF).
 • Persoanelor care își suspendă temporar activitatea la registrul comerțului nu li se va mai anula înregistrarea în scopuri de TVA.
 • Au fost suspendate până la data de 31 decembrie 2019 alin. (4)-(6) ale art. 324 din Codul fiscal, alineate care reglementau anumite declarații speciale de TVA (392A, 392B).
 • Livrările intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 315¹ alin. (8) lit. c) și d) din Codul fiscal se vor declara și ele în formularul 390 VIES.
 • Registrul operatorilor intracomunitari se elimină.

Mai multe detalii vor fi prezentate într-un număr viitor al revistei.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.