Legislație comentată

Legislație comentată

Numărul 8, 7-13 martie 2017  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Radu Ciobanu

Sursa: Ordinul ministrului comunicațiilor și pentru societatea informațională, al minis­tru­lui educației naționale și cercetării științifice, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului finanțelor publice nr. 872/5.932/2.284/ 2.903 din 1 noiembrie 2016 privind încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator, publicat în Monitorul Oficial nr. 22/09.01.2017 

Potrivit acestui ordin, persoanele fizice beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile realizate din salarii ca urmare a desfășurării activității de creare de programe pentru calculator. Actul normativ detaliază condițiile care trebuie îndeplinite pentru aplicarea scutirii.

Față de con­di­țiile anterioare, a fost eliminată prevederea referitoare la realizarea unui ve­nit de 10.000 de dolari pentru fiecare angajat scutit, facilitatea vizându-i și pe salariații societăților nou-înființate. Ordinul se aplică începând cu data de 1 februarie 2017. 

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.737 din 29 decembrie 2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impo­za­bile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 și art. 315 din Codul fiscal, în si­tuația în care România este stat membru de înregistrare, publicat în Monitorul Oficial nr. 25/10.01.2017 

Actul normativ a fost emis având în vedere prevederile art. 314 și 315 din Codul fiscal, potrivit cărora per­soa­nele impozabile care furnizează servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau de tele­viziune către persoane neimpozabile situate în alte state membre ale Uniunii Europene pot aplica unul dintre regi­murile speciale care le permit să se înregistreze numai într-un stat membru (statul membru de înregistrare).

După înregistrare, aceste persoane sunt obligate să depună electronic la ANAF o declarație specială de TVA în care să specifice taxa pe valoarea adăugată datorată fiecărui stat membru în care domiciliază utili­zatorii finali ai serviciilor lor. Agenția Națională de Administrare Fiscală va redirecționa sumele plătite către statele be­neficiare după reținerea unui procent de 15% din acestea. 

Sursa: Legea nr. 2 din 12 ianuarie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial nr. 36/12.01.2017 

Începând cu veniturile aferente lunii februarie 2017, venitul impozabil lunar din pensii se stabilește prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei (anterior suma deductibilă era de 1.100 lei). Pentru veniturile din pensii, contribuția de asigurări sociale de sănătate va fi suportată de la bugetul de stat.  

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 210 din 13 ianuarie 2017 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal și pentru abrogarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Admi­nistrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului și conținutului formularului (088) „Decla­rație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA”, publicat în Monitorul Oficial nr. 40/13.01.2017 

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea mo­delului și conținutului formularu­lui 088 „Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA” se abrogă începând cu data de 1 februarie 2017.  

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al președintelui Casei Națio­nale de Asigurări de Sănătate nr. 3.697/727 din 27 decembrie 2016 pentru aprobarea Procedurii de ex­ceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au cali­tatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și a modelului și conținutului formularului 603 „Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigu­rări sociale de sănătate”, publicat în Monitorul Oficial nr. 65/26.01.2017 

Potrivit acestui act normativ, persoanele fizice care dețin o asigurare pentru boală și maternitate în siste­mul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală și maternitate, în temeiul le­gislației interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României, și fac dovada valabilității asigurării nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Prin ordin se aprobă Procedura de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și formularul 603 „Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate”.

Pentru exceptarea de la plata CASS, persoanele fizice depun la organul fiscal competent formularul 603, însoțit de documente justificative care atestă faptul că se încadrează în una dintre situațiile exceptate, cum sunt:
  • Document portabil A1;
  • TR/R1 – Formular privind legislația aplicabilă;
  • PM/RO101 – Certificat privind legislația aplicabilă;
  • MD/RO101 – Certificat privind legislația aplicabilă etc. 

Sursa: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9 din 27 ianuarie 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, publi­cată în Monitorul Oficial nr. 79/30.01.2017 

Având în vedere necesitatea simplificării și acordării unui tratament fiscal specific aplicabil venitu­rilor obținute de persoanele care desfășoară activități în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor con­sulare și insti­tutelor culturale românești din străinătate, acestea au fost definite ca fiind venituri asimilate salariilor. Ele nu se vor cuprinde totuși în baza lunară de cal­cul al contribuțiilor sociale (CAS, CASS, șomaj, concedii și in­dem­nizații, accidente de muncă, fond de ga­­rantare). 

Sursa: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10 din 27 ianuarie 2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii, publicată în Monitorul Oficial nr. 79/30.01.2017

Întreprinderile beneficiare ale Programului „Start-up Nation – Romania” sunt societățile în­­fi­in­țate de per­soane fizice după intrarea în vigoare a acestei ordonanțe de urgență și care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanțare, criteriile de eligibilitate. Prin Programul „Start-up Nation – Romania” se poa­te acorda aju­tor de minimis în sumă maximă de 200.000 lei/beneficiar, reprezentând 100% din valoarea chel­tuielilor eligibile, unui număr maxim anual de 10.000 de beneficiari.

În afara obligațiilor stabilite prin actele normative în vigoare, întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis în condițiile acestui program tre­buie să facă dovada, la momentul depunerii cererii de decont, a angajării, cu contract de muncă pe du­rată nede­ter­minată și cu normă întreagă, a minimum doi salariați, pre­cum și să mențină cele două locuri de muncă pentru cel puțin trei ani, începând cu anul următor plății aju­to­rului de minimis.  

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 166 din 25 ianuarie 2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale ope­ratorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modi­ficarea și completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 86/31.01.2017 

Prin acest ordin se fac o serie de precizări privind principalele aspecte legate de întocmirea și de­pu­nerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teri­toriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Totodată, actul normativ aduce câteva modificări și completări Reglementărilor contabile privind situa­țiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale con­solidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare. 

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 592 din 27 ianuarie 2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fis­ca­lă nr. 591/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (390 VIES) „Declarație re­­capitula­tivă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare”, publicat în Monitorul Oficial nr. 88/31.01.2017 

Ordinul aduce modificări formularului 390 VIES, prin care li se creează celor ce aplică regimul spe­cial de TVA pentru agricultori posibilitatea să declare tranzacțiile intracomunitare. Noul format se folosește pen­tru declararea obligațiilor începând cu prima perioadă fiscală a anului 2017. 

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 605 din 31 ianuarie 2017 pri­vind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Pro­cedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activității eco­nomice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comer­țului și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoa­nelor impozabile, societăți, cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii socie­tăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului care nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera de aplicare a TVA, publicat în Mo­ni­torul Oficial nr. 93/01.02.2017 

Prin acest act normativ se stabilesc criteriile pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA și se de­taliază Procedura privind înregistrarea în scopuri de taxă pe va­loarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal și Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe va­loarea adău­gată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 591 din 27 ianuarie 2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”, publicat în Monitorul Oficial nr. 94/01.02.2017 

Ordinul aprobă noul format al formularului 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”, care se utili­zează pentru declararea obligațiilor începând cu prima perioadă fiscală a anului 2017. 

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 511 din 19 ianuarie 2017 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, publicat în Monitorul Oficial nr. 110/09.02.2017 

Prin acest act normativ a fost introdus în vectorul fiscal „impozitul specific unor activități”. De asemenea, au fost modificate formatul și instrucțiunile de completare ale următoarelor formulare:
  • 010 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică”;
  • 015 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribua­bilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România”;
  • 030 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice care nu dețin cod numeric personal”.Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.