Legislație comentată

Legislație comentată

Numărul 39, 17-23 oct. 2017  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Radu Ciobanu

Sursa: Ordinul Băncii Naționale a României nr. 7 din 11 august 2017 privind modificarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României, publicat în Monitorul Oficial nr. 668/16.08.2017 

Ordinul modifică formatul formularului 30 „Date informative” din cadrul capitolului II „Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile instituțiilor de credit” al  anexei la Ordinul BNR nr. 10/2012.  

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.399 din 10 august 2017 pentru aprobarea Procedurii privind depunerea și soluționarea cererii pentru aplicarea dispozițiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată se face pe cale judecătorească, a Procedurii de anulare și restituire, la cererea persoanei fizice, a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal și accesoriilor aferente acestuia, potrivit prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum și a modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 681/22.08.2017 

Potrivit prezentului act normativ, în situația în care darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite se face pe cale judecătorească, persoanele fizice nu datorează impozit pe venit, potrivit art. 111 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, pentru prima operațiune de dare în plată. Conform ordinului, scutirea se aplică atât debitorului, cât și codebitorilor, coplătitorilor, garanților personali sau ipotecari ai debitorului, în cazul în care prin operațiunea de dare în plată se transferă dreptul de proprietate imobiliară din patrimoniul personal al acestora, indiferent de calitatea pe care o au într-o altă operațiune de dare în plată efectuată.

Procedura are în vedere metodologia privind depunerea la organul fiscal central competent a formularului „Cerere privind aplicarea dispozițiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată a bunurilor imobile se face pe cale judecătorească”. Astfel, cererea se depune de persoana fizică în termen de 90 de zile de la data comunicării hotărârii judecătorești, sub sancțiunea decăderii, anexându-se certificatul eliberat de Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale (CNARNN– Infonot), din care rezultă că hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a realizat darea în plată s-a înregistrat în Registrul național notarial de evidență a actelor de dare în plată și că nu s-a mai consemnat niciun alt act de dare în plată potrivit Legii nr. 77/2016 până la data înregistrării hotărârii judecătorești respective. Cererea se soluționează de organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare.

Totodată, procedura prevede că la cererea persoanelor fizice se pot anula și restitui impozitul pe venit din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal și accesoriile aferente acestuia achitate și că aceasta se aplică persoanelor fizice care au efectuat darea în plată până la 30 iunie 2016, data intrării în vigoare a OUG nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Pentru a beneficia de anularea impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a accesoriilor aferente acestuia, neachitate până la data de 30 iunie 2016, se depune la organul fiscal central competent formularul „Cerere privind aplicarea dispozițiilor art. III alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2016”, la care se anexează certificatul eliberat de Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale, din care rezultă că hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a realizat darea în plată s-a înregistrat în Registrul național notarial de evidență a actelor de dare în plată și că nu s-a mai consemnat niciun alt act de dare în plată potrivit Legii nr. 77/2016 până la data înregistrării hotărârii judecătorești respective.

Sursa: Ordinul ministrului mediului și al ministrului finanțelor publice nr. 1.144/1.672 din 17 august 2017 pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, publicat în Monitorul Oficial nr. 688/24.08.2017 

Prin acest ordin se aprobă modelul de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule. 

Sursa: Ordonanța Guvernului nr. 20 din 30 august 2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial nr. 705/31.08.2017 

Ordonanța modifică termenul pentru achiziționarea caselor de marcat cu jurnal electronic, care le vor înlocui pe cele actuale, cu jurnal pe hârtie. Astfel, contribuabilii mari și cei mijlocii trebuie să înlocuiască actualele aparate până la data de 1 iunie 2018, în loc de 1 ianuarie 2018, respectiv 1 aprilie 2018, în timp ce pentru firmele mici a fost păstrat termenul de 1 august 2018.

Avizele privind distribuția aparatelor de marcat electronice fiscale acordate distribuitorilor autorizați își mențin valabilitatea până la data expirării, dar nu mai târziu de 31 iulie 2018 (termenul anterior fiind 1 octombrie 2017).

Sursa: Ordonanța Guvernului nr. 23 din 30 august 2017 privind plata defalcată a TVA, publicată în Monitorul Oficial nr. 706/31.08.2017 

În cadrul acestui act normativ se reglementează mecanismul privind plata defalcată a TVA (split TVA), care este obligatorie începând cu 1 ianuarie 2018, însă persoanele impozabile pot opta pentru aplicarea acesteia de la 1 octombrie 2017.

Pe scurt, contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA au obligația să deschidă și să utilizeze cel puțin un cont de TVA pentru încasarea și plata taxei și să comunice acest cont furnizorilor/prestatorilor și beneficiarilor. Totodată, persoanele impozabile și instituțiile publice, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, trebuie să plătească contravaloarea taxei aferente achizițiilor de bunuri și servicii într-un cont de TVA al furnizorului/prestatorului.

Persoanele care optează pentru sistemul de plată defalcată a TVA vor notifica organul fiscal pentru exercitarea opțiunii. În acest sens, se înființează Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA. Contribuabilii care au optat pentru acest sistem îl vor aplica începând cu ziua următoare celei în care au fost publicate în registrul respectiv, înscrierea făcându-se în maximum trei zile de la data la care depun notificarea.

Conform ordonanței, contribuabilii care optează pentru plata defalcată a TVA de la 1 octombrie a.c. beneficiază de următoarele facilități fiscale:
 • reducerea cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului IV al anului 2017. Pentru persoanele care au obligația de a declara și plăti impozit pe profit anual cu plăți anticipate, 5% se aplică la plata anticipată aferentă trimestrului IV din 2017, iar pentru contribuabilii care trebuie să declare și să plătească impozit pe profit anual, 5% se aplică la o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul 2017. Pentru plătitorii de impozit pe profit, reducerea se înscrie în mod distinct în declarația anuală de impozit pe profit;
 • anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la data de 30 septembrie 2017 inclusiv, cu respectarea anumitor condiții, respectiv stingerea obligațiilor principale și a dobânzilor stabilite prin decizii anterioare, plata TVA aferentă trimestrului IV, depunerea declarațiilor fiscale și notificarea organului fiscal până la data de 31 decembrie 2017.

Operațiunile pentru care se aplică plata defalcată a TVA sunt livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile din punctul de vedere al taxei conform prevederilor Codului fiscal, pentru care locul se consideră a fi în România.

Acest sistem nu vizează operațiunile pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata taxei conform art. 307 alin. (2)-(5) sau art. 331 din Codul fiscal sau pentru cele supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 310-315 și art. 3151 din Cod.

Cei care aplică plata defalcată a taxei sunt obligați să aibă deschis cel puțin un cont de TVA cu următoarele caracteristici:
 • Codul IBAN are în componență codul de țară RO și șirul de caractere „TVA”.
 • Din acest cont nu se permite eliberarea de numerar.
 • Se pot face depuneri de numerar.
 • În general se pot derula două tipuri de operațiuni: plata TVA către furnizori și plata TVA către bugetul de stat (TVA de plată).

Astfel, este interzisă retragerea din contul de TVA a unor sume în numerar. Debitarea contului de TVA în cazul unor corecții ale facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a taxei se face după verificarea efectuată de organul fiscal. Transferul se aprobă de ANAF în termen de maximum trei zile lucrătoare de la depunerea cererii.

În cazul încasărilor în numerar sau prin carduri ori substitute de numerar nu se aplică plata defalcată a TVA. În această situație, persoanele impozabile au obligația să vireze în contul de TVA propriu, în termen de maximum șapte zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, taxa aferentă încasărilor prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar. 

Sursa: Ordonanța Guvernului nr. 25 din 30 august 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 706/31.08.2017 

Prezenta ordonanță intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2018. În cele ce urmează vom prezenta principalele modificări aduse de aceasta Codului fiscal.

Impozitul pe profit
Apare o nouă categorie de cheltuieli cu deductibilitate limitată, și anume cheltuielile reprezentând valoarea creanțelor înstrăinate, care vor fi deductibile în limita unui plafon de 30% din această valoare. Măsura va avea un impact major asupra activității instituțiilor de credit și multinaționalelor.
Impozitul pe venit
Apare o modificare în ceea ce privește teritorialitatea veniturilor din activități independente. Astfel, se consideră ca fiind obținute din România veniturile realizate ca urmare a desfășurării unei activități independente în țara noastră (cu excepția drepturilor de proprietate intelectuală), indiferent dacă sunt primite din țară sau din străinătate. De asemenea, veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt considerate a fi obținute din România numai dacă sunt primite de la un plătitor de venit din România ori de la un sediu permanent din țară al unui nerezident.

În ceea ce privește stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit în cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, dacă în cursul anului activitatea contribuabilului încetează sau se suspendă, acesta are obligația de a notifica autoritățile fiscale în termen de 30 de zile în vederea recalculării plăților stabilite în contul impozitului anual datorat. Aceeași dispoziție a fost introdusă și cu privire la stabilirea impozitului pe venit în sistem real în cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, înștiințarea autorităților fiscale cu privire la eveniment având ca scop recalcularea plăților anticipate.

Contribuțiile sociale
Nu va fi cuprinsă în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale contravaloarea serviciilor medicale sub formă de abonament suportată de angajator pentru angajații săi, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană. Această prevedere a intrat în vigoare la data de 3 septembrie 2017.
Impozitul pe reprezentanță
Impozitul pe reprezentanță pentru un an fiscal este de 18.000 lei (anterior valoarea era de 4.000 euro). Impozitul se va plăti până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului de impunere (înainte plata se efectua în două tranșe egale: până la 25 iunie și, respectiv, 25 decembrie inclusiv a anului de impunere).
Accize
A fost majorat nivelul accizelor aplicabile pentru benzină și motorină, modificare ce a intrat în vigoare la data de 15 septembrie 2017. 

Sursa: Ordonanța Guvernului nr. 30 din 30 august 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 708/31.08.2017 

Prezenta ordonanță modifică o serie de elemente din Codul de procedură fiscală, printre care principiile aplicabile administrării creanțelor fiscale, răspunderea pentru plata obligațiilor fiscale, comunicarea actelor administrativ-fiscale, înregistrarea fiscală, inspecția fiscală, eșalonarea obligațiilor fiscale și executarea silită în materie fiscală.

În ceea ce privește inspecția fiscală, OG nr. 30/2017 prevede că selectarea perioadelor fiscale ce formează obiectul inspecției fiscale va fi realizată pe baza analizei de risc efectuate de organul competent. În plus, se prevede că un control inopinat poate fi desfășurat în paralel cu o inspecție fiscală, pentru aceleași operațiuni și obligații fiscale ale debitorului, doar în cazul în care într-o procedură aflată în desfășurare sunt necesare constatări cu privire la operațiuni și obligații fiscale ce formează obiectul inspecției în derulare. În acest caz, inspectorii fiscali care realizează inspecția fiscală vor efectua și controlul inopinat. Totodată se prevede că inspecția fiscală desfășurată de organele fiscale centrale și locale poate să constea inclusiv în acțiuni de prevenire și conformare. Textul de lege nu oferă detalii în privința conținutului concret al acestor acțiuni.

Referitor la răspunderea pentru obligațiile fiscale ale persoanelor care desfășoară profesii liberale, în cazul în care bunurile afectate desfășurării activității independente ori profesiei liberale nu sunt suficiente pentru a acoperi obligațiile fiscale, vor putea fi urmărite și celelalte bunuri ale persoanei în cauză.

O altă modificare are în vedere înregistrarea fiscală. Actul normativ prevede că, inclusiv în ceea ce privește contribuțiile sociale, codul numeric personal va servi drept cod de identificare fiscală în scopul administrării creanțelor fiscale datorate. În plus, instituțiile de credit le vor solicita autorităților fiscale să furnizeze un cod de identificare fiscală ori de câte ori se solicită deschiderea unui cont bancar sau a unei căsuțe de valori de către nerezidenții care nu dețin un asemenea cod de identificare fiscală. 

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului sănătății nr. 1.024/1.582/934 din 20 iulie 2017 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, publicat în Monitorul Oficial nr. 716/05.09.2017 

Prin acest ordin se aprobă modelul și conținutul formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”. 

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului cercetării și inovării nr. 2.326/2.855 din 29 august 2017 privind stabilirea procedurii de acordare a facilității fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial nr. 717/05.09.2017 

Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, ca urmare a desfășurării activității de cercetare-dezvoltare și inovare, în baza unui contract individual de muncă încheiat cu/la o unitate/instituție de drept public sau de drept privat cuprinsă în sistemul național de cercetare-dezvoltare și de inovare, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de scutirea de impozit dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art. 60 pct. 3 din Cod. Prin prezentul ordin se aprobă procedura privind aplicarea acestei scutiri.

Proiectul de cercetare-dezvoltare și inovare trebuie să conțină elementele definitorii ale proiectului, respectiv:
 • scopul;
 • domeniul de cercetare, dezvoltare și inovare;
 • obiectivele;
 • perioada de desfășurare;
 • tipul sursei de finanțare (public/privat/național/extern);
 • bugetul, cu evidențierea distinctă a cheltuielilor corespunzătoare veniturilor din salarii și asimilate salariilor aferente personalului încadrat în proiect;
 • caracterul de noutate și/sau inovativ al rezultatului;
 • indicatorii de rezultat definiți.

Scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor se acordă chiar și în cazul nerealizării obiectivelor proiectului de cercetare-dezvoltare și de inovare.

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.343 din 31 august 2017 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial nr. 717/05.09.2017 

Prezentul act normativ are în vedere aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, referitor la nivelul contribuțiilor la contractele de muncă cu timp parțial. Astfel, în cazul câștigului lunar brut, realizat în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, al cărui nivel este sub cel al salariului minim brut pe țară, venitul avut în vedere la determinarea bazei lunare de calcul al contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori este salariul minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

Potrivit OG nr. 4/2017, aceste prevederi nu se aplică pe perioada în care salariații se află în una dintre următoarele situații:
 • sunt elevi sau studenți, cu vârsta de până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare;
 • sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani;
 • sunt persoane cu dizabilități cărora li se recunoaște prin lege posibilitatea de a lucra mai puțin de opt ore pe zi;
 • au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepția pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum și a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;
 • realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în temeiul a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară.

Conform ordinului, angajatul are obligația să depună la fiecare angajator o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că veniturile lunare brute cumulate, realizate din salarii și asimilate salariilor în baza mai multor contracte individuale de muncă, sunt cel puțin egale cu salariul minim brut pe țară garantat în plată.

Declarația pe propria răspundere se depune lunar, până pe data de 5 a lunii următoare celei pentru care se constituie drepturile salariale. Pentru completarea corectă a acesteia, fiecare angajator îi eliberează salariatului, la cerere, un document din care să rezulte venitul brut lunar realizat. În caz de nedepunere a declarației, angajatorul stabilește baza lunară de calcul la nivelul salariului minim brut pe țară corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna în care contractul a fost activ, dacă venitul brut realizat se situează sub nivelul salariului lunar minim brut.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.