Legislație comentată

Legislație comentată

Numărul 21, 5-11 iunie 2018  »  Curier legislativ

CECCAR

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.850 din 18 aprilie 2018 pentru modificarea și completarea Procedurii de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se solicită înființarea popririi conturilor autorităților și instituțiilor publice deschise la nivelul unităților Trezoreriei Statului, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.336/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 382/04.05.2018

Potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările și completările ulterioare, instituțiile publice beneficiază de o procedură de executare silită specială în situația în care pe numele acestora au fost emise titluri executorii.

În baza OG nr. 22/2002 a fost emis Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.031/2008 pentru aprobarea Procedurii privind colectarea prin executare silită a creanțelor fiscale față de debitorii instituții publice, conform căruia plata creanțelor bugetare se poate realiza de către instituția publică debitoare în termen de șase luni de la data la care aceasta a primit somația comunicată de organul de executare competent. Termenul se poate prelungi, justificat, la cerere, cu încă trei luni. În cazul în care instituția publică debitoare nu își îndeplinește obligația de plată în termenul specificat mai sus, organul de executare competent va proceda la acțiuni de executare silită, potrivit Codului de procedură fiscală, prin poprire și/sau prin sechestrarea bunurilor mobile și imobile urmăribile, proprietate privată a acesteia.

Tot în baza OG nr. 22/2002 a fost emis Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.336/2011 pentru aprobarea Procedurii de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se solicită înființarea popririi conturilor autorităților și instituțiilor publice deschise la nivelul unităților Trezoreriei Statului, act normativ care este modificat și completat prin OMFP nr. 1.850/2018.

Se aduc astfel precizări privind operațiunile pe care trebuie să le întreprindă Trezoreria Statului în situația în care primește de la un executor judecătoresc sau de la organul fiscal competent în executarea silită o adresă de înființare a popririi asupra conturilor unei instituții ori autorități publice, însoțită de copia certificată de pe titlul executoriu.

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1.938/4.735 din 26 aprilie 2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a asistenței realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării și/sau depunerii, precum și transmiterii declarației unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice, publicat în Monitorul Oficial nr. 399/09.05.2018

Conform art. 103 alin. (11) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal local (primăriile) în colaborare cu organul fiscal central (ANAF) acordă asistență în vederea completării și/sau depunerii declarației unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în localitatea în care își are sediul organul fiscal local și nu există o unitate teritorială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

ANAF va emite și va transmite fiecărei primării lista cu persoanele domiciliate în localitatea respectivă și care se preconizează că au obligația de a depune declarația unică, potrivit informațiilor existente în bazele de date ale acesteia. După primirea listelor, primăriile informează ANAF în situația în care apreciază că nu dispun de mijloacele tehnice necesare asigurării asistenței (echipamente, conexiune la ExtranetMFP). Totodată, primăriile vor stabili persoana desemnată/persoanele desemnate pentru acordarea asistenței, lista comunicându-se ANAF, dar și contribuabililor, prin afișare la avizierele și pe site-urile primăriilor. ANAF va comunica primăriilor un calendar de instruire a persoanelor desemnate cu acordarea asistenței, această activitate urmând a avea loc, de regulă, la sediul primăriilor.

ANAF va stabili lista cu persoanele care vor colabora cu primăriile, precum și un calendar în care aceste persoane se deplasează la primării, astfel încât cel puțin o zi pe săptămână, la fiecare primărie, să fie prezent un funcționar al ANAF, în perioada 15 mai – 15 iulie 2018.

La nivelul fiecărei primării se vor organiza întâlniri cu contribuabilii în vederea informării acestora cu privire la modalitatea de completare și transmitere a declarației unice.

Persoanele fizice vor beneficia la sediul primăriilor de următoarele servicii fiscale:

 • asistență privind modul de completare a declarației unice;
 • asistență cu privire la înregistrarea în „Spațiul privat virtual”;
 • asistență pentru transmiterea declarației unice prin mijloace electronice;
 • depunerea declarațiilor unice în format hârtie (acestea urmează a fi predate periodic de reprezentantul primăriei către cel al ANAF).

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului sănătății nr. 1.931/1.615/598 din 26 aprilie 2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, publicat în Monitorul Oficial nr. 402/10.05.2018

Prin prezentul ordin au fost modificate anexele și instrucțiunile de completare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” corespunzător cu modificările din legislația specifică generate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, după cum urmează:

 • introducerea reținerii la sursă a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii, după caz, pentru plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
 • introducerea reținerii la sursă a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii, după caz, pentru plătitorii de venituri din activități independente în baza contractelor de activitate sportivă;
 • introducerea reținerii la sursă a impozitului pe venit și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, după caz, pentru plătitorii de venituri realizate în baza contractelor de arendă;
 • introducerea reținerii la sursă a impozitului pe venit și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, după caz, pentru plătitorii de venituri din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II „Impozitul pe profit” și III „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor” din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu modificările ulterioare;
 • introducerea unor prevederi speciale referitoare la modul de calcul, declarare și plată a contribuțiilor sociale de sănătate pentru persoanele fizice care realizează venituri scutite de la plata impozitului pe venit, astfel cum sunt prevăzute la art. 60 din Codul fiscal;
 • introducerea unei prevederi speciale privind opțiunea distribuirii și plății lunare de către plătitorul de venituri a sumelor pentru acordarea de burse private, precum și pentru susținerea unei entități nonprofit/unități de cult reprezentând 2% sau 3,5% din impozit;
 • actualizarea corespunzătoare a anexelor la ordin potrivit modificărilor aduse legislației specifice.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.155 din 27 aprilie 2018 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului (212) „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, publicat în Monitorul Oficial nr. 405/11.05.2018

Prin acest act normativ a fost eliminat indicativul numeric 212 al declarației unice.

Amintim că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative se introduce un nou sistem fiscal pentru persoanele fizice, care presupune simplificarea obligațiilor declarative prin depunerea unui singur formular („Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”), stabilirea impozitului de către contribuabil, prin autoimpunere, existența unui singur termen de plată, 15 martie inclusiv a anului următor celui în care se realizează veniturile, posibilitatea de a efectua plăți pentru impozitul pe venit la venitul estimat pentru anul curent, evaluarea pentru încadrarea ca plătitor de CAS și CASS în funcție de venitul estimat pentru anul curent, posibilitatea de rectificare a declarației până la termenul de plată etc.

Începând cu anul 2018, contribuabilii persoane fizice vor trebui să depună, în anumite condiții, declarația unică. Aceasta comasează mai multe formulare în unul singur, și anume:

 • 200 „Declarație privind veniturile realizate din România”;
 • 201 „Declarație privind veniturile realizate din străinătate”;
 • 220 „Declarație privind venitul estimat/norma de venit”;
 • 221 „Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit”;
 • 600 „Declarație privind venitul asigurat la sistemul public de pensii”;
 • 604 „Declarație pentru stabilirea obligațiilor de plată cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal”.

Sunt obligate să depună declarația unică persoanele fizice care determină venitul net în sistem real, potrivit legii sau prin opțiune, pe baza datelor din contabilitate, pentru veniturile:

 • din activități de producție, comerț, prestări de servicii;
 • din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția veniturilor pentru care impozitul se reține la sursă;
 • din exercitarea unei profesii liberale;
 • din închirierea în scop turistic a unui număr mai mare de cinci camere, situate în locuințe proprietate personală;
 • din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una și cinci camere inclusiv, pentru care s-a optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate. Dacă în cursul anului fiscal se obțin venituri din închirierea în scop turistic a unui număr mai mare de cinci camere, situate în locuințe proprietate personală, de la data depășirii acestui număr de camere și până la sfârșitul anului fiscal, venitul net se determină în sistem real;
 • din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de cinci contracte de închiriere sau subînchiriere, calificate în categoria venituri din activități independente;
 • din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr de până la cinci contracte de închiriere inclusiv pentru care, potrivit opțiunii contribuabilului, venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
 • din drepturi de proprietate intelectuală pentru care, potrivit opțiunii contribuabilului, venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
 • din activități agricole pentru care nu există obligația stabilirii normelor de venit;
 • din silvicultură și piscicultură.

Declarația unică se depune anual, până la data de 15 martie inclusiv.

Pentru acest an, care este unul de tranziție de la vechiul la noul sistem, termenul de depunere este 15 iulie 2018 inclusiv.

Formularul 212 cuprinde, în linii mari, două capitole: unul aferent veniturilor certe realizate în anul anterior și altul dedicat veniturilor care se estimează a se realiza în anul curent.

Până la data de 15 iulie inclusiv sunt așteptate să depună declarația unică toate persoanele fizice care aveau obligația potrivit legislației vechi să depună formularele 200, 201 și 221.

Referitor la impozitul pe venit, noul mecanism presupune trecerea de la sistemul de plăți anticipate la sistemul de autoimpunere. Cu alte cuvinte, așa cum am menționat și anterior, contribuabilul va depune declarația unică până la termenul stabilit în legislație, în care va estima veniturile din anul curent, având posibilitatea de a efectua plățile de impozit oricând până la scadență prin autoimpunere.

Totodată, există posibilitatea rectificării declarației până la termenul de plată. Astfel, dacă apar diferențe între sumele estimate și cele definitive, diferențele în plus (de plată) se vor achita până la 15 martie inclusiv, iar pentru cele în minus (de restituit) se va aplica procedura de restituire/compensare, conform Codului de procedură fiscală.

Potrivit acestei ordonanțe de urgență, în cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă, din asocieri cu persoane juridice și în cel al veniturilor realizate în baza contractelor de activitate sportivă, impozitul se reține la sursă de către plătitorii de venituri.

Ca și în cazul impozitului pe venit, se trece de la sistemul de stabilire a CAS de către ANAF (prin decizii de impunere) la sistemul de autoimpunere (determinarea CAS se face de contribuabil prin intermediul declarației unice) de către persoanele fizice care obțin venituri din activități independente și din drepturi de proprietate intelectuală.

Pensionarii și persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale nu datorează CAS. În ceea ce privește veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, CAS nu se datorează în cazul în care persoanele fizice respective obțin și venituri din salarii.

Persoana fizică face evaluarea pentru încadrarea ca plătitoare de CAS în funcție de venitul estimat pentru anul curent (independent de venitul realizat în anul precedent).

 • Dacă venitul net estimat pentru anul curent este mai mare sau egal cu 22.800 lei (nivelul a 12 salarii minime brute pe țară), se datorează CAS la un venit ales, dar nu mai mic decât nivelul salariului minim brut pe țară (anual minimum 1.900 lei x 12 luni x 25%).
 • Dacă venitul net estimat pentru anul curent este mai mic de 22.800 lei, nu este obligatorie plata CAS (asigurarea este opțională). Totuși, se datorează CAS în situația în care în anul viitor, odată cu depunerea declarației finale, se constată depășirea plafonului.

Plățile de CAS se pot efectua oricând până la scadență. Contribuabilul are posibilitatea de a rectifica oricând până la termenul de plată declarația privind veniturile estimate.

Pentru definitivarea din anul următor se vor avea în vedere următoarele situații:

 • Dacă venitul realizat este mai mare decât cel estimat și mai mare sau egal cu 22.800 lei, nu se stabilesc diferențe de CAS.
 • Dacă venitul realizat este mai mare sau egal cu 22.800 lei, iar venitul estimat este mai mic de 22.800 lei, se datorează CAS pentru anul precedent la venitul ales (minimum 22.800 lei).
 • Dacă venitul realizat este mai mic de 22.800 lei, iar venitul estimat este de peste 22.800 lei, CAS plătită se valorifică în sistemul de pensii.

Ca și în cazul impozitului pe venit, se trece de la sistemul de stabilire a CASS de către ANAF (prin decizii de impunere) la sistemul de autoimpunere (determinarea CASS se face de contribuabil prin intermediul declarației unice) de către persoanele fizice care obțin venituri din activități independente și din drepturi de proprietate intelectuală.

În ceea ce privește CASS, situația este puțin diferită față de CAS. Astfel, determinarea statutului de plătitor al contribuției de asigurări sociale de sănătate nu se face luând în calcul doar nivelul venitului net din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală sau al venitului brut obținut în baza contractelor de activitate sportivă, ci având în vedere un cumul al veniturilor realizate de persoana fizică din mai multe categorii.

Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate datorează CASS dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, sumă obținută prin cumularea veniturilor din următoarele categorii:

 • venitul net/brut sau norma de venit din activități independente;
 • venitul net din drepturi de proprietate intelectuală stabilit după acordarea cotei de cheltuieli forfetare, precum și venitul net din drepturi de proprietate intelectuală determinat în sistem real;
 • venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II și III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016;
 • venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor;
 • venitul și/sau câștigul din investiții (în cazul veniturilor din dividende și din dobânzi se iau în calcul sumele încasate);
 • venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
 • venitul brut și/sau venitul impozabil din alte surse.

Cu alte cuvinte, CASS se datorează în următoarele condiții:

 • Dacă venitul net estimat a se realiza din sursele menționate mai sus pentru anul curent este mai mare sau egal cu 22.800 lei, se datorează CASS la salariul minim brut pe țară (anual 1.900 lei x 12 luni x 10%).
 • Dacă venitul net estimat pentru anul curent este mai mic de 22.800 lei, nu este obligatorie plata CASS (asigurarea este opțională). Totuși, se datorează CASS în situația în care în anul următor, odată cu depunerea declarației finale, se constată depășirea plafonului.

În cazul CASS, pentru definitivarea din anul următor se vor avea în vedere următoarele situații:

 • Dacă venitul realizat este mai mare decât cel estimat și mai mare sau egal cu 22.800 lei, nu se stabilesc diferențe de CASS.
 • Dacă venitul realizat este mai mare sau egal cu 22.800 lei, iar venitul estimat este mai mic de 22.800 lei, se datorează CASS pentru anul precedent la venitul ales (la 22.800 lei).
 • Dacă venitul realizat este mai mic de 22.800 lei, iar venitul estimat este mai mare sau egal cu 22.800 lei, se datorează CASS în cotă de 10% aplicată asupra bazei de calcul echivalente cu șase salarii minime brute pe țară.

În situația în care se estimează venituri mai mici de 22.800 lei, persoanele fizice pot opta pentru plata contribuției astfel:

 • dacă depun declarația la termenul legal, la o bază de calcul reprezentând valoarea a șase salarii minime brute pe țară în vigoare la data depunerii acesteia; sau
 • dacă depun declarația după termenul legal, la o bază de calcul echivalentă cu valoarea salariului minim brut pe țară în vigoare la data depunerii acesteia, înmulțită cu numărul de luni rămase până la termenul legal de depunere a sa, inclusiv luna în care se face acest lucru.
Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.