Legislație comentată

Legislație comentată

Numărul 42, 30 oct. - 5 nov. 2018  »  Curier legislativ

CECCAR

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.117 din 27 august 2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale, publicat în Monitorul Oficial nr. 766/05.09.2018

Potrivit art. 138 din Codul de procedură fiscală, ANAF poate efectua o verificare fiscală a ansamblului situației fiscale personale a unei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit. Selecția persoanelor fizice care vor face obiectul verificării fiscale se realizează în urma unei analize de risc semnificativ de neconformare. Se consideră că există un risc semnificativ atunci când între veniturile estimate în cadrul analizei de risc și cele declarate de persoana fizică este o diferență mai mare de 10% din veniturile declarate, dar nu mai puțin de 50.000 lei.

Prin ordin au fost stabilite formularele utilizate în cadrul procedurii de verificare fiscală: aviz de verificare; ordin de serviciu; minuta întâlnirii; notă explicativă; proces-verbal; invitație; decizie de suspendare a verificării situației fiscale personale; raport de verificare fiscală; decizie de încetare a procedurii de verificare a situației fiscale personale; decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar în cadrul verificării situației fiscale personale; decizie de reverificare; dispoziție privind măsurile stabilite în cadrul procedurii de verificare a situației fiscale personale; proces-verbal de ridicare/restituire înscrisuri.

Sursa: Hotărârea Guvernului nr. 701 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea pct. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere, publicată în Monitorul Oficial nr. 777/ 10.09.2018

Potrivit Legii prevenirii, pentru anumite contravenții, stabilite prin hotărâre a Guvernului, agentul constatator va aplica doar sancțiunea avertismentului, la care va anexa un plan de remediere. În termen de maximum 10 zile de la data expirării termenului de remediere, autoritatea publică are obligația de a relua controlul și de a verifica dacă problemele semnalate au fost remediate. În caz contrar, se întocmește un nou proces-verbal de constatare a contravenției, cu aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația specifică. Același lucru se întâmplă și în cazul în care contravenientul săvârșește din nou aceeași contravenție în termen de trei ani de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenției.

Prin HG nr. 701/2018 a fost introdusă o nouă contravenție care face obiectul Legii prevenirii, stabilită la art. 10 lit. cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare: „cc) nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2)”.

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.067 din 10 septembrie 2018 pentru completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 792/17.09.2018

Prin prezentul ordin au fost completate Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru a putea fi înregistrate în contabilitate operațiunile de distribuire de dividende în cursul exercițiului financiar (trimestrial).

Entitățile care au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestrială de dividende vor întocmi situații financiare interimare formate din bilanț și contul de profit și pierdere.

Situațiile financiare interimare reprezintă situații financiare cu scop special, fiind destinate repartizării de dividende în cursul exercițiului financiar. În vederea întocmirii acestora se efectuează inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. Situațiile financiare interimare se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 30 de zile de la aprobarea lor de către adunarea generală a acționarilor/asociaților.

Sursa: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89 din 4 octombrie 2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 854/09.10.2018

Ordonanța de urgență are în vedere câteva modificări ale reglementărilor din Codul fiscal, dar și reglementări privind termenele de plată și deciziile de impunere. În continuare prezentăm pe scurt aceste elemente.

Modificări ale Codului fiscal

Pentru contribuabilii care au implementat schimbarea politicilor contabile aplicabile instrumentelor financiare, ca efect al IFRS 9 Instrumente financiare, adoptat prin Regulamentul (UE) 2016/2067 al Comisiei din 22 noiembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardul Internațional de Raportare Financiară 9, se propune aplicarea acelorași principii/reguli fiscale care s-au aplicat inițial la transpunerea IFRS ca bază a contabilității. Tot ca o consecință a implementării IFRS 9, se propune și completarea regulilor generale de determinare a rezultatului fiscal cu prevederi prin care, ca urmare a aplicării opțiunii irevocabile de a recunoaște astfel titlurile de participare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global, contribuabilii tratează sumele reprezentând diferențe din evaluare/reevaluare care se regăsesc în debitul/creditul conturilor de rezerve ca elemente similare cheltuielilor/veniturilor, după caz, dacă la data vânzării/cesionării nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 23 lit. i) din Codul fiscal.

În ceea ce privește impozitul pe venit, în OUG nr. 89/2018 se stipulează că, în vederea eliminării situațiilor în care contribuabilii care realizează venituri impuse pe baza normelor anuale de venit sau a câștigului net anual nu beneficiază de bonificație la plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale, pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță până la 15 iulie 2018 inclusiv, se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentând obligațiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificației diminuează impozitul pe venitul/câștigul net anual și/sau impozitul pe venitul anual, de plată.

Totodată, pentru plata cu anticipație a impozitului pe venit se acordă și pentru aceste categorii o bonificație de 5% din impozitul pe venit anual estimat declarat prin declarația unică și plătit integral până la 15 decembrie 2018 inclusiv. Valoarea bonificației diminuează impozitul pe venitul net anual estimat și/sau impozitul pe venitul anual estimat, de plată.

În ceea ce privește TVA, se extinde aplicarea cotei reduse de 5% pentru următoarele categorii:

  • cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
  • serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice, altele decât berea;
  • dreptul de utilizare a facilităților sportive;
  • serviciile constând în permiterea accesului la bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative.

Dispoziții referitoare la termene de plată și decizii de impunere

Prin OUG nr. 89/2018 se instituie noi termene de plată pentru impozitul pe venit, CAS și CASS, pentru diferențele de impozit și contribuții rămase de achitat, stabilite prin decizii de impunere anuală pentru perioada 2014-2017, și de asemenea se încurajează plata cu anticipație a sumelor datorate pentru acest interval de timp, prin introducerea unor bonificații la plată.

În cazul deciziilor de impunere anuală emise de ANAF pentru definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017 și pentru definitivarea CAS datorate de persoanele fizice pentru perioada 2016-2017, termenul de plată pentru sumele stabilite de achitat prin aceste decizii este 15 martie 2019. Pentru plata cu anticipație a sumelor respective se acordă o bonificație de 10% din acestea, dacă sunt plătite integral până la 15 decembrie 2018 inclusiv. Valoarea bonificației diminuează sumele de plată stabilite prin decizie.

În cazul deciziilor de impunere anuală emise de organul fiscal competent pentru definitivarea CASS datorate de persoanele fizice pentru perioada 2014-2017, termenul de plată pentru sumele stabilite de achitat prin aceste decizii este 30 iunie 2019. Pentru plata cu anticipație a sumelor respective se acordă o bonificație de 10% din acestea, dacă sunt plătite integral până la 31 martie 2019 inclusiv. Valoarea bonificației diminuează sumele de plată stabilite prin decizie.

Totodată, prin OUG nr. 89/2018 se introduc unele dispoziții tranzitorii referitoare la deciziile de impunere privind CASS datorată de persoanele fizice fără venituri care au optat pentru plata contribuției, înainte de intrarea în vigoare a măsurilor implementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru situațiile în care aceste persoane optează să beneficieze de noile prevederi fiscale, mai avantajoase, sau în cazul în care acestea se încadrează într-o altă categorie. Astfel, se reglementează posibilitatea anulării obligațiilor de plată privind CASS stabilite prin „Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”, aferente perioadei începând cu luna declarației unice sau cu luna depunerii notificării inclusiv.

Pentru persoanele fizice pentru care organul fiscal a emis decizia menționată anterior conform prevederilor fiscale aplicabile înainte de intrarea în vigoare a OUG nr. 18/2018 și care nu își exprimă opțiunea de plată a contribuției prin depunerea declarației unice până la termenul de depunere a acesteia prevăzut de lege pentru anul fiscal 2019, respectiv 15 martie 2019, se introduc clarificări în ceea ce privește data până la care decizia de impunere își produce efectele, aceasta fiind 15 martie 2019.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.323 din 19 septembrie 2018 pentru aprobarea termenului de emitere și transmitere a deciziilor de impunere privind stabilirea contribuțiilor de asigurări sociale datorate de persoanele fizice pentru anii 2016 și 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 854/09.10.2018

Actul normativ prevede că, până la data de 30 octombrie 2018, Agenția Națională de Administrare Fiscală stabilește obligațiile anuale de plată a contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice pentru anii 2016 și 2017 și emite și transmite deciziile de impunere anuală pentru aceste obligații.

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.