Legislație comentată

Legislație comentată

Numărul 1, 15-21 ian. 2019  »  Curier legislativ

CECCAR

Sursa: Hotărârea Guvernului nr. 884 din 9 noiembrie 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 967/15.11.2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 30/2018 pentru completarea art. 30 din Codul de procedură fiscală, începând cu data de 1 noiembrie 2018, administrarea obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, inclusiv de sediile secundare ale acestora, se realizează de organul fiscal de la nivel județean sau al municipiului București, după caz.

Prin urmare, a fost necesară modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală în sensul specificării următoarelor:

✔ În cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice nu vor mai funcționa administrații pentru contribuabilii mijlocii.

✔ Personalul administrațiilor pentru contribuabili mijlocii constituite la nivel de regiune se va prelua, în condițiile legii, în cadrul structurilor de specialitate sau suport din unitățile fiscale care vor realiza administrarea obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii de la nivelul județelor sau al municipiului București.

✔ Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noile structuri organizatorice se va face în termenele și cu procedura prevăzute de lege pentru fiecare categorie de personal, în minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a HG nr. 884/2018.

Hotărârea intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.906 din 22 noiembrie 2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificației pentru plata cu anticipație a sumelor de plată, reprezentând impozit pe venit, contribuție individuală de asigurări sociale și contribuție individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală, publicat în Monitorul Oficial nr. 1005/27.11.2018

Prin prezentul ordin se reglementează, pentru declarațiile de venit depuse de contribuabili după data intrării în vigoare a acestuia, termenul de emitere și transmitere a deciziilor de impunere anuală de către ANAF pentru stabilirea CAS aferente anilor 2016 și 2017 și a impozitului pe venit pentru anul 2017, acesta fiind de trei zile de la data depunerii declarațiilor.

Totodată, pentru declarațiile depuse după 30 octombrie 2018 până la data intrării în vigoare a ordinului, termenul de emitere și transmitere a deciziilor de impunere anuală de către ANAF este de trei zile de la data intrării în vigoare a acestuia.

Bonificația de 10% se acordă persoanelor fizice pentru care ANAF a emis și a comunicat decizii de impunere pentru intervalul 2014-2017 ulterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Sumele de plată pentru care se acordă bonificația sunt impozitul pe venit aferent anului 2017, CAS pentru perioada 2016-2017 și CASS pentru perioada 2014-2017.

Valoarea bonificației este cea rezultată prin aplicarea procentului de 10% la sumele de plată stabilite prin deciziile de impunere anuală. Cu această valoare se diminuează suma de plată a obligațiilor fiscale stabilite prin deciziile de impunere anuală comunicate persoanelor fizice. Bonificația se acordă cu condiția ca diferența dintre sumele de plată stabilite prin decizii și valoarea bonificației să fie achitată integral astfel:

  • până la data de 15 decembrie 2018 inclusiv pentru impozitul pe venit și CAS;
  • până la data 31 martie 2019 inclusiv pentru CASS.

În situația în care persoanele fizice înregistrează și alte obligații fiscale restante decât cele stabilite prin deciziile de impunere anuală, sumele plătite vor stinge obligațiile fiscale în ordinea prevăzută în Codul de procedură fiscală, urmând ca sumele rămase nestinse să fie avute în vedere la acordarea bonificației.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.937 din 23 noiembrie 2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili persoane fizice în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale, publicat în Monitorul Oficial nr. 1005/27.11.2018

Conform ordinului, obligațiile fiscale datorate de persoanele fizice pentru veniturile realizate până la data de 31 decembrie 2017 se plătesc distinct, în conturile bugetare existente aferente fiecărei surse de venit.

Obligațiile fiscale de plată ale contribuabililor persoane fizice pentru veniturile estimate/realizate după data de 1 ianuarie 2018 se plătesc în contul unic de disponibil 55.04 „Sume reprezentând impozit pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice în curs de distribuire” deschis pe CNP-ul contribuabililor la unitățile Trezoreriei Statului și se distribuie potrivit metodologiei prevăzute în ordin.

Sumele plătite în contul unic se vor distribui de către ANAF, proporțional cu obligațiile de plată, respectiv cu obligațiile stabilite prin declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, în conturile:

  • 20.A.03.51.00 „Impozit pe venit aferent declarației unice”;
  • 22.A.21.48.00 „Contribuții de asigurări sociale aferente declarației unice”;
  • 26.A.21.49.00 „Contribuții de asigurări sociale de sănătate aferente declarației unice”.

Pentru contribuabilii care au depus declarația unică și și-au aplicat bonificația prevăzută de lege, sumele aferente plăților efectuate de aceștia după data de 23 martie 2018 și până la 31 decembrie 2018 în conturile bugetare existente aferente fiecărei surse de venit și neutilizate la stingerea obligațiilor fiscale se transferă după data de 30 iunie 2019 de către unitățile Trezoreriei în conturile de mai sus, în limita obligațiilor stabilite prin declarația unică.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.936 din 23 noiembrie 2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic de contribuabili persoane fizice, publicat în Monitorul Oficial nr. 1006/28.11.2018

Prin acest act normativ se aprobă Nomenclatorul obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic de contribuabili persoane fizice: impozitul pe venit, CAS și CASS aferente declarației unice.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.942 din 23 noiembrie 2018 privind modificarea unor acte normative referitoare la administrarea și monitorizarea contribuabililor mari și mijlocii, publicat în Monitorul Oficial nr. 1008/28.11.2018

Prin prezentul ordin se modifică anumite proceduri de administrare a contribuabililor mijlocii avându-se în vedere trecerea acestora în aria de competență a administrațiilor județene începând cu data de 1 noiembrie 2018.

Pentru contribuabilii mijlocii, operațiunile de transfer pentru plățile efectuate eronat de către aceștia după 1 noiembrie 2018 se redirijează automat, în baza informațiilor furnizate de Centrul Național pentru Informații Financiare (CNIF), până la 31 decembrie 2018. După această dată, eventualele plăți efectuate eronat de către contribuabili la unitățile Trezoreriei Statului la care au fost arondați anterior datei de 1 noiembrie 2018 se vor returna plătitorilor.

Pentru plățile efectuate eronat după 1 noiembrie 2018 și până la data intrării în vigoare a prezentului ordin ori în situația în care redirijarea automată a plăților nu poate fi efectuată, unitățile Trezoreriei Statului vor comunica organelor fiscale centrale în a căror administrare s-au aflat contribuabilii până la data de 1 noiembrie 2018 informațiile referitoare la sumele virate eronat, iar acestea vor furniza unităților Trezoreriei Statului informații cu privire la sumele care trebuie transferate la unitatea Trezoreriei Statului ce deservește în prezent respectivul contribuabil. Operațiunile de transfer se efectuează de către unitățile Trezoreriei Statului la care au fost efectuate plățile eronate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în care la rubrica Data plății va fi completată data plății inițiale.

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.626 din 19 noiembrie 2018 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configurației Codului de accize și a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate, publicat în Monitorul Oficial nr. 1011/29.11.2018

Prin acest act normativ se modifică anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configurației Codului de accize și a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate.

Sursa: Legea nr. 285 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 1028/03.12.2018

Prin această lege este modificată definiția clădirii din Codul fiscal, introducându-se și turnurile de susținere a eolienelor. Astfel, clădirea reprezintă „orice construcție situată deasupra solului și/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosința sa, și care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalații, echipamente și altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereții și acoperișul, indiferent de materialele din care sunt construite, inclusiv construcțiile reprezentând turnurile de susținere a turbinelor eoliene”.

Sursa: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104 din 29 noiembrie 2018 privind implementarea Programului guvernamental „gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar”, publicată în Monitorul Oficial nr. 1029/04.12.2018

În vederea stimulării economisirii în favoarea copiilor și pentru asigurarea unui surplus financiar pentru copii la vârsta de 18 ani a fost aprobat programul guvernamental „gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar”.

Pentru fiecare copil se va deschide automat, la unitățile Trezoreriei Statului, un cont individual de economii Junior Centenar. Începând cu anul 2019, titularii de cont beneficiază de o primă de stat în valoare de 600 lei anual până la împlinirea vârstei de 18 ani, cu condiția ca suma depusă în anul respectiv în cont să fie de minimum 1.200 lei.

Dreptul la prima de stat se constituie la finele anului calendaristic de economisire în care s-au efectuat depunerile, mai puțin pentru anul în care titularul împlinește vârsta de 18 ani. Prima de stat se plătește în contul individual de economii Junior Centenar, la scadența depozitului, cumulat pentru toți anii în care s-au efectuat depuneri.

Sumele depuse sunt purtătoare de dobândă – 3% pe an –, care se calculează și se plătește la scadența depozitului, când titularul contului împlinește vârsta de 18 ani. Veniturile sub formă de dobânzi și prima de stat înregistrate în acest cont nu sunt impozabile.

Sumele existente în contul individual de economii Junior Centenar nu pot fi retrase până la împlinirea de către titular a vârstei de 18 ani, cu excepția unor situații speciale precum boli grave ale acestuia sau decesul său.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.846 din 16 noiembrie 2018 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată stabilite prin „Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 1032/05.12.2018

Conform ordinului, procedura se aplică persoanelor care au depus formularul 604 „Declarație pentru stabilirea obligațiilor de plată cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal” și cărora li s-a emis și comunicat „Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”.

Contribuabilii pot solicita încetarea obligațiilor de plată privind CASS stabilite prin decizia de impunere prin depunerea unuia dintre următoarele formulare, după caz:

  • „Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”;
  • „Notificare privind încetarea obligațiilor de plată stabilite prin Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”.

Anularea obligațiilor de plată privind CASS se face începând cu luna depunerii documentelor de mai sus.

Anularea obligațiilor de plată privind CASS stabilite și comunicate prin decizie de impunere se face de către ANAF din oficiu pentru persoanele fizice care nu își exprimă opțiunea de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate prin depunerea declarației unice sau a notificării. În acest caz, anularea obligațiilor de plată privind CASS se realizează începând cu luna împlinirii termenului legal de depunere a declarației unice în anul 2019 inclusiv.

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.659 din 26 noiembrie 2018 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare unitară a prevederilor art. 291 alin. (2) lit. e) și alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial nr. 1037/06.12.2018

Prin prezentele instrucțiuni se stabilesc, în scopul aplicării unitare a prevederilor art. 291 alin. (2) lit. e) și alin. (3) lit. e) din Codul fiscal, principalele elemente care stau la baza încadrării din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată a operațiunilor realizate de persoanele impozabile ca reprezentând:

  • livrări de alimente, pentru care se aplică cota redusă de TVA de 9%;
  • prestări de servicii de restaurant sau catering, pentru care se aplică cota redusă de TVA de 5%, cu excepția băuturilor alcoolice, altele decât berea, care se încadrează la codul NC 22 03 00 10 și pentru care se aplică, de asemenea, cota de TVA de 5%.

Conform ordinului, serviciile de restaurant și de catering reprezintă servicii care constau în furnizarea de produse alimentare și/sau de băutură, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoțită de servicii conexe suficiente care să permită consumul imediat al acestora. Furnizarea de produse alimentare și/sau de băutură este numai unul dintre elementele unui întreg în care predomină serviciile. Serviciile de restaurant constau în prestarea unor astfel de servicii în spațiile prestatorului, iar cele de catering reprezintă prestarea unor astfel de servicii în afara localurilor prestatorului. Furnizarea de produse alimentare și/sau de băuturi, preparate sau nu, fie cu transport, fie fără, nu se consideră a fi servicii de restaurant sau catering în lipsa altui serviciu conex.

Pentru încadrarea din punctul de vedere al TVA (5% sau 9%) a unei operațiuni ca livrare de bunuri sau prestare de servicii de restaurant ori catering trebuie efectuată o examinare calitativă a întregii operațiuni, din care să reiasă dacă elementele de prestare de servicii sunt sau nu preponderente.

Operațiunea care se limitează la livrarea unor feluri de mâncare standardizate la o locație precizată de client, fără niciun alt element suplimentar de prestare de servicii, reprezintă o livrare de alimente.

Conform ordinului, elementele de prestare de servicii care însoțesc în mod normal o livrare de alimente și sunt accesorii acesteia, nefiind de natură a conduce la încadrarea operațiunilor ca prestări de servicii din punctul de vedere al TVA, includ: prezentarea alimentelor la raft, prepararea alimentelor, transportul acestora la destinația indicată de client, răcirea sau încălzirea lor, ambalarea alimentelor, punerea la dispoziția clientului de tacâmuri de unică folosință, furnizarea de șervețele de hârtie, de muștar, ketchup, maioneză sau altele similare, furnizarea de cutii de gunoi, prezentarea generală a ofertei/meniului.

Elementele de prestare de servicii care pot conduce la încadrarea operațiunii drept prestare de servicii de restaurant sau catering în sensul TVA trebuie să fie diferite de cele referitoare la o simplă livrare de produse alimentare. Astfel de elemente includ, fără a se limita la acestea: furnizarea unui cadru adecvat care permite consumul alimentelor, servirea lor, furnizarea/punerea la dispoziție de personal de servire, de bucătari sau de personal pentru curățenie, punerea la dispoziție a veselei sau a tacâmurilor, a unui mobilier adecvat consumului alimentelor, cum sunt mesele și scaunele, curățarea sau debarasarea meselor, consultanță individuală privind alegerea alimentelor, consilierea clienților cu privire la compoziția și cantitatea mâncării pentru anumite evenimente. Punerea la dispoziție a unor elemente de mobilier într-o zonă a cărei destinație principală nu este facilitarea consumului de alimente nu constituie un element de natură a conduce la încadrarea operațiunii drept prestare de servicii de restaurant.

Pentru încadrarea operațiunilor efectuate de o persoană impozabilă ca livrare de alimente sau prestare de servicii de restaurant ori catering nu are relevanță codul CAEN atribuit activității sale.

Punerea la dispoziția clienților a unor elemente de mobilier rudimentar, cum ar fi o tejghea sau mesele de bar, care nu permit clienților să ia loc, nu constituie decât prestații minore, accesorii livrării de alimente, care nu sunt de natură să conducă la calificarea operațiunii drept prestare de servicii de restaurant.

În situația persoanelor impozabile care oferă clienților atât servicii de restaurant, cât și livrări de alimente „la pachet”, pentru calificarea operațiunii drept livrare de alimente (cota de TVA de 9%) sau prestare de servicii de restaurant (cota de TVA de 5%) este definitorie opțiunea clientului la momentul efectuării comenzii.

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.714 din 5 decembrie 2018 privind prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna decembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 1041/07.12.2018

Potrivit acestui ordin, în vederea finanțării deficitului bugetului de stat și a refinanțării datoriei publice în luna decembrie 2018 s-a aprobat prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro, în valoare nominală totală de 200.000.000 euro.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.