Legislație comentată

Legislație comentată

Numărul 10, 31 mai - 6 iunie 2016  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Radu Ciobanu

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.162 din 7 aprilie 2016 privind aprobarea Cartei drepturilor și obligațiilor persoanei fizice supuse verificării situației fiscale personale, publicat în Monitorul Oficial nr. 292/18.04.2016

Ordinul prevede în detaliu drepturile și obligațiile persoanelor fizice care sunt supuse ve­rificării situației fiscale personale cu privire la impozitul pe venit, ve­rificare pre­văzută la art. 138 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modi­fi­cările și com­pletările ulte­rioare.

Conform acestui act normativ, pe timpul desfășurării verificării situației fiscale personale, persoanele fizice au următoarele drepturi:
 • dreptul de a fi înștiințat despre acțiunea de verificare a situației fiscale personale prin comunicarea unui aviz de verificare. Acesta va fi transmis potrivit dispozițiilor art. 47 din Codul de procedură fiscală cu cel puțin 15 zile înainte de data începerii verificării fiscale;
 • dreptul de a solicita amânarea datei de începere a verificării situației fiscale personale. Amânarea se poate face o singură dată, la solicitarea scrisă a persoanei fizice, pentru motive justificate;
 • dreptul de a beneficia, pe toată durata verificării situației fiscale personale, de asistență de specialitate sau juridică;
 • dreptul de a solicita în scris schimbarea locului de desfășurare a verificării situației fis­­cale personale la domiciliul persoanei fizice ori la domiciliul/sediul persoanei care îi acor­dă acesteia asistență de specialitate sau juridică, dacă domiciliul acestei persoane reprezintă și sediul său profesional;
 • dreptul de a solicita prelungirea termenului de prezentare a informațiilor și înscrisurilor relevante pentru verificare cu 30 de zile, o singură dată, pentru motive justificate;
 • dreptul de a colabora la stabilirea stării de fapt fiscale și de a numi persoane pentru a furniza in­­for­­mații;
 • dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele și taxele aflate în cadrul termenului de prescripție;
 • soțul/soția, rudele ori afinii până la gradul al treilea in­clusiv ai persoanei fizice verificate au dreptul de a refuza furnizarea de informații, efectuarea de expertize, precum și prezentarea unor înscrisuri.

Verificarea situației fiscale personale se efectuează o singură dată pentru impozitul pe venit și pentru fiecare perioadă impozabilă conform prevederilor art. 138 alin. (18) din Codul de procedură fiscală.

Sursa: Legea nr. 66 din 19 aprilie 2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 304/20.04.2016

Legea modifică OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor. Astfel, începând cu data de 1 iulie 2016, persoanele care, în ultimii doi ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități indepen­dente, din activități agricole, silvicultură și piscicultură beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani (trei ani, în cazul copilului cu handicap), pre­cum și de o indemnizație lunară în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei nașterii copilului, care nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului mi­nim brut pe țară.

Nivelul indemnizației lunare se majorează cu 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleți sau multipleți, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naștere.

Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea co­pilului, obțin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inserție în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizației.

Pentru persoanele care obțin venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de doi ani (trei ani, în cazul copilului cu handicap), acordarea stimulentului de inser­ție se prelungește până la împlinirea de către copil a vârstei de trei ani (patru ani, în cazul co­pi­lului cu handicap).

Pentru persoanele care la data de 1 iulie 2016 beneficiază de concediul și indemnizația pentru creșterea copilului, de concediul fără plată sau de stimulentul de inserție, modificările aduse prin această lege se apli­că astfel:
 • Pentru persoanele care se află în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la un an sau în plata stimulentului de inserție, precum și pentru cele aflate în concediu fără plată pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani, modificarea opțiunii se realizează pe bază de cerere și acte doveditoare privind suspendarea realizării de venituri supuse impozitului, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către co­pil a vârstei de doi ani (trei ani, în cazul copilului cu handicap).
 • Pentru persoanele aflate în plata stimulentului de inserție, indiferent de opțiunea de concediu expri­mată inițial, și care nu se află în situația de mai sus, prelungirea perioadei de acordare a stimulentului până la împlinirea de către copil a vârstei de trei ani (patru ani, în cazul copilului cu handicap) se face din oficiu.
 • Pentru persoanele care se află în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani, modificarea cuantumului indemnizației lunare se realizează din oficiu, pe baza documentelor care au stat la baza acordării dreptului.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală
nr. 1.195 din 13 aprilie 2016 pen­tru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului, publicat în Moni­torul Oficial nr. 306/21.04.2016

Actul normativ stabilește procedura de introducere a mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii Europene prin utilizarea Sistemului de control al importului, sistem bazat pe o aplicație informatică ce asigură transmi­terea electronică a datelor, structurate conform unor standarde agreate.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.196 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare și completare a notificării de reexport, publicat în Mo­ni­torul Oficial nr. 306/21.04.2016

Ordinul stabilește modalitatea de utilizare și completare a notificării de reexport, folosită în si­tuația în care mărfurile neunionale sunt reexportate direct dintr-o zonă liberă sau dintr-un depozit temporar și pen­tru care nu se depune o declarație de reexport sau o declarație sumară de ieșire.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.437 din 21 aprilie 2016 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum și a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii și efectuarea procedurii de executare silită, publicat în Monitorul Oficial nr. 336/03.05.2016

Prin acest act normativ a fost abrogat art. 1 pct. 3 din Ordinul președintelui ANAF nr. 3.744/2015. Astfel, nu mai constituie cazuri speciale de executare silită hotărârile judecătorești definitive pronunțate ca urmare a sesi­zărilor formulate de comisiile de cercetare a averilor de pe lângă curțile de apel, prin care s-a dispus fie con­fis­carea unei cote-părți dintr-un bun sau a anumitor bunuri determinate, constatate ca fiind dobândite nejustificat, fie plata unei sume de bani egale cu valoarea bunului dobândit nejustificat.

Totodată, a fost modificat art. 1 pct. 1 din același ordin, constituind cazuri speciale de executare silită ho­tărârile jude­cătorești definitive pronunțate în materie penală, prin care s-a dispus recuperarea unor creanțe bugetare de la debitori persoane fizice, juridice sau de la orice alte entități, cu excepția hotărârilor judecăto­rești definitive pronunțate în materie penală prin care s-a dispus doar recuperarea unor cheltuieli judiciare care se pun în executare de către organele fiscale centrale competente cu atribuții în administrarea creanțelor bugetare.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.486 din 29 aprilie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat, publi­cat în Monitorul Oficial nr. 337/03.05.2016

Ordinul este emis pentru aplicarea regulamentelor vamale ale Uniunii Europene. Astfel, este sta­bilită pro­cedura de acordare a statutului de operator economic autorizat (AEO).

Titularii de autorizații AEO beneficiază de facilități în ceea ce privește controalele vamale referitoare la securitate și de acordurile de recunoaștere reciprocă (MRA) cu țările din afara UE.

Statutul de operator economic autorizat se acordă la solicitarea operatorilor economici, prin eliberarea de către Agenția Națională de Administrare Fiscală – Di­rec­ția Generală a Vămilor a unei autorizații AEO, în baza evaluării rezultatelor obținute în urma unui pro­ces de auditare a solicitantului.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.