Legislație comentată

Legislație comentată

Numărul 28-29, 30 iulie - 12 august 2019  »  Curier legislativ

CECCAR

Sursa: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43 din 12 iunie 2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 507/21.06.2019

După cum se știe, anul 2019 a adus modificări importante în ceea ce privește fiscalitatea veniturilor din salarii pentru angajații care își desfășoară activitatea în cadrul societăților din domeniul construcțiilor.

În primul rând, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 3.000 lei lunar, fără a include sporuri și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

Conform OUG nr. 43/2019, și după data de 1 ianuarie 2020, pentru acest sector, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună.

Potrivit prezentei ordonanțe de urgență, societățile din domeniul construcțiilor sunt cele care desfășoară activități ce cuprind:

 • activitatea de construcții definită de codul CAEN 41.42.43 – secțiunea F – Construcții (construcții de clădiri, lucrări de geniu civil și lucrări speciale de construcții);
 • domeniile de producere a materialelor de construcții. OUG nr. 43/2019 a adăugat, pe lângă codurile CAEN prevăzute de OUG nr. 114/2018, următoarele: 2351 – Fabricarea cimentului, 2352 – Fabricarea varului și ipsosului și 2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.;
 • activitățile definite de codul CAEN 711 – Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică (7111 – Activități de arhitectură, 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea).

Totodată, amintim faptul că sectorul construcțiilor este considerat unul prioritar pentru următorii 10 ani și că prin OUG nr. 114/2018 au fost introduse facilități fiscale pentru persoanele care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028, la societăți din domeniu.

Aceste facilități se pot acorda doar dacă sunt respectate anumite condiții, care au fost modificate prin OUG nr. 43/2019. Astfel, pentru a beneficia de ele, persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) angajatorii lor desfășoară activități în sectorul construcțiilor;

b) angajatorii lor realizează o cifră de afaceri din activitățile menționate anterior și alte activități specifice domeniului construcțiilor în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală. OUG nr. 43/2019 stipulează că societățile se împart în două categorii din perspectiva acestei condiții: firme nou-înființate și firme existente la data de 1 ianuarie 2019.

Societăți nou-înființate, înregistrate la registrul comerțului începând
cu luna ianuarie 2019
✔ Cifra de afaceri se calculează cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care se aplică scutirea. Dacă cifra de afaceri din construcții este de cel puțin 80% din cifra de afaceri totală, se aplică facilitățile fiscale în luna respectivă.
Societăți existente
la 1 ianuarie 2019
✔ În cazul în care societatea a realizat cumulat pe anul fiscal anterior o cifră de afaceri din construcții de peste 80% din cifra de afaceri totală, facilitățile se aplică pentru tot anul.
✔ În cazul în care societatea nu a realizat cumulat pe anul fiscal anterior o cifră de afaceri din construcții de peste 80% din cifra de afaceri totală, facilitățile se aplică dacă este îndeplinită condiția de la societățile nou-înființate.

c) veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru opt ore de muncă/zi de minimum000 lei lunar. Cu alte cuvinte, raportarea se face la salariul de încadrare, și nu la venitul brut;

d) scutirea se aplică potrivit instrucțiunilor la ordinul comun al ministrului finanțelor publice, ministrului muncii și justiției sociale și ministrului sănătății, iar Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate reprezintă declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condițiilor de aplicare a scutirii;

e) mecanismul de calcul al cifrei de afaceri redat la lit. b), în vederea aplicării facilităților fiscale, se stabilește prin ordin al președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, care se publică pe site-ul instituției.

Amintim că aceste facilități presupun o cotă redusă a CAS de 21,25% și o scutire de CASS și de impozit pe venit.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.503 din 3 iunie 2019 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea persoanelor fizice și juridice de a utiliza carnete TIR, publicat în Monitorul Oficial nr. 532/28.06.2019

Prezentul ordin are în vedere transpunerea în legislația națională a modificărilor Codului vamal al Uniunii Europene, în vederea aplicării unitare a acestuia.

Astfel, actul normativ vizează transportatorii internaționali de mărfuri, persoane fizice sau juridice, care realizează transporturi de bunuri importate în Uniunea Europeană sau exportate în afara Uniunii Europene, în vederea efectuării formalităților vamale. Așa cum se cunoaște, procedura are în vedere acordarea dreptului de utilizare a carnetelor TIR, care reprezintă practic declarația vamală pentru transportul de mărfuri.

Persoanele interesate să folosească aceste carnete vor depune o cerere la autoritatea vamală la care este arondat sediul social sau domiciliul acestora. Cererea nu se depune direct, ci prin intermediul asociației garante, aceasta fiind asociația autorizată de autoritatea vamală să elibereze carnete TIR și să acționeze în calitate de garant pentru persoanele care le utilizează.

Autorizația se acordă persoanelor fizice sau juridice care:

 • nu au obligații bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuții, inclusiv contribuțiile individuale ale salariaților și orice alte venituri bugetare, cu excepția celor eșalonate și/sau reeșalonate la plată și a celor suspendate în condițiile legii;
 • nu înregistrează debite față de autoritatea vamală;
 • nu sunt în stare de insolvență, nu se află în procedură de reorganizare ori lichidare judiciară sau nu figurează în evidența specială și/sau în lista contribuabililor inactivi;
 • nu au comis abateri grave sau repetate împotriva legislației vamale sau fiscale.

La cerere trebuie atașate o serie de documente:

 • formularul-tip de autorizare;
 • actul constitutiv al persoanei;
 • statutul acesteia;
 • contractul de asociere, dacă este cazul;
 • autorizația privind înființarea în calitate de persoană fizică autorizată, după caz;
 • certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului;
 • copii ale ultimelor acte adiționale la actul constitutiv al persoanei;
 • licența de transport sau, după caz, certificatul de transport în cont propriu;
 • o declarație pe propria răspundere privind experiența în transport;
 • informații privind datele persoanei (bancă, număr cont etc.);
 • o declarație-angajament;
 • o scrisoare de bonitate.

Autoritatea vamală verifică documentația depusă, iar dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acceptarea respectivei cereri, comunicarea acceptării ei se face în maximum 30 de zile.

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.425 din 26 iunie 2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003, publicat în Monitorul Oficial nr. 548/03.07.2019

Conform acestui ordin, pentru toate conturile de disponibil deschise pe numele operatorilor economici și altor entități la unitățile trezoreriei statului se eliberează extrase de cont în format electronic (fișier PDF cu XML atașat), semnate cu certificat digital emis de Ministerul Finanțelor Publice, cu certificat digital calificat sau cu sigiliu electronic, titular MFP, după caz, fără perceperea de comisioane.

Instituțiile publice pot vizualiza și descărca prin intermediul persoanelor înrolate în Sistemul național de raportare Forexebug extrasele de cont în format electronic ale tuturor conturilor deschise la unitățile trezoreriei statului (fișier PDF cu XML atașat).

Operatorii economici și alte entități care, potrivit legislației în vigoare, au conturi deschise la unitățile trezoreriei statului pot vizualiza și descărca extrasele conturilor, în format electronic, prin intermediul persoanelor care sunt înregistrate pe baza certificatului digital calificat ca utilizatori ai serviciilor «Spațiul Privat Virtual» și/sau «Depunere declarații on-line» existente pe site-ul MFP, portalul ANAF.

Reprezentanții legali ai operatorilor economici care nu sunt de acord cu accesul la vizualizarea și descărcarea extraselor de cont în format electronic al persoanelor înregistrate pe baza certificatului digital calificat ca utilizatori ai serviciilor «Spațiul Privat Virtual» și/sau «Depunere declarații on-line» notifică în scris unitatea trezoreriei statului la care au deschis conturile referitor la faptul că nu optează pentru această modalitate de primire a extraselor de cont. Începând cu prima zi lucrătoare de la depunerea notificării, unitățile trezoreriei statului sistează punerea la dispoziție a extraselor de cont în format electronic, acestora urmând a le fi puse la dispoziție extrasele pe suport hârtie.

În măsura în care instituțiilor publice, operatorilor economici și altor entități cărora li se eliberează extrase de cont în format electronic le sunt necesare extrase de cont pe suport hârtie, ele vor adresa unității trezoreriei statului o cerere scrisă în acest sens, în care vor indica perioada și conturile pentru care se solicită extrasele respective.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.757 din 28 iunie 2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum și a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice și financiare, publicat în Monitorul Oficial nr. 549/04.07.2019 

Prin acest act normativ se aprobă Procedura de mediere, ca urmare a modificării Codului de procedură fiscală prin Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, care a introdus această procedură (art. 2301) pentru situația în care contribuabilul întâmpină dificultăți în achitarea datoriilor fiscale ajunse la scadență și pentru care s-a comunicat somație.

Astfel, contribuabilul aflat în dificultate are posibilitatea de a notifica organul fiscal cu privire la intenția sa de a derula această procedură, în termen de 15 zile de la primirea somației. De la data la care debitorul notifică organului fiscal intenția de mediere, se suspendă procedura de executare silită pentru obligațiile care fac obiectul somației.

În termen de maximum două zile de la primirea notificării privind intenția de mediere, organul fiscal înștiințează debitorul cu privire la organizarea întâlnirii în vederea realizării procedurii de mediere. Data organizării întâlnirii nu trebuie să depășească 10 zile de la primirea notificării intenției de mediere. În cazul în care debitorul este înrolat în spațiul privat virtual, înștiințarea privind organizarea întâlnirii în vederea realizării procedurii de mediere se comunică prin această modalitate.

Conform ordinului, procedura se organizează de către organul fiscal, prin asigurarea participării a doi reprezentanți, respectiv unul din cadrul compartimentului cu atribuții în evidența analitică pe plătitori, iar celălalt din cadrul compartimentului cu atribuții în executare silită.

Procedura de mediere constă în clarificarea întinderii obligațiilor fiscale înscrise în somație, precum și în analiza de către organul fiscal împreună cu debitorul a situației economice și financiare a celui din urmă în scopul identificării unor soluții optime de stingere a acestor obligații, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesniri la plată. Rezultatul medierii și soluțiile optime de stingere a obligațiilor fiscale se consemnează într-un proces-verbal.

Totuși, în situația în care în termen de 15 zile de la finalizarea medierii nu se stinge debitul sau nu se solicită înlesnirea la plată, organul fiscal continuă măsurile de executare silită. 

Sursa: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56 din 3 iulie 2019 pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, publicată în Monitorul Oficial nr. 552/04.07.2019 

Cu această ocazie revenim asupra dispozițiilor privind zilierii din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative. Conform acesteia, remunerația primită de zilier pentru activitatea prestată este supusă impozitului pe venit (10%), potrivit Codului fiscal. Calculul, plata și declararea impozitului sunt în sarcina beneficiarului. Totodată, pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri se datorează CAS, conform Codului fiscal, atribuindu-i-se zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii. Calculul, plata și declararea CAS sunt în sarcina beneficiarului.

Pentru remunerația primită de zilier nu se datorează CASS și, prin urmare, activitatea desfășurată în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu îi conferă acestuia calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate, el putându-se asigura opțional potrivit prevederilor art. 180 din Codul fiscal. De asemenea, pentru remunerația plătită zilierilor, beneficiarul nu datorează contribuția asiguratorie pentru muncă.

Conform OUG nr. 26/2019, zilierii pot activa în următoarele domenii:

 • activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor – grupa 823;
 • publicitate – grupa 731;
 • activități de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activități-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 și activități de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;
 • creșterea și reproducția animalelor semidomesticite și a altor animale – clasa 0149;
 • activități de alimentație (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621;
 • activități de întreținere peisagistică – plantarea, îngrijirea și întreținerea de parcuri și grădini, cu excepția facilității de locuit particulare – clasa 8130;
 • restaurante – clasa 5610;
 • baruri și alte activități de servire a băuturilor – clasa 5630;
 • activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale – clasa 9104.

Prin OUG nr. 56/2019, în categoria beneficiarilor activităților prestate de zilieri au fost introduse și unitățile din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului. Astfel, lista domeniilor de activitate pentru care se pot folosi zilieri a fost completată cu următoarele:

 • hoteluri și alte facilități de cazare – diviziunea 55, facilități de cazare similare – clasa 5510, facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată – clasa 5520 – tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea acestuia;
 • facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată – clasa 5520 – cabane;
 • activități ale bazelor sportive – clasa 9311;
 • activități ale cluburilor sportive – clasa 9312.

Sursa: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60 din 4 iulie 2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici, publicat în Monitorul Oficial nr. 556/05.07.2019

Ordonanța de urgență are în vedere o modalitate specială de stingere a obligațiilor fiscale administrate de ANAF ale operatorilor economici care dețin capacități de producere a energiei electrice instalate în Sistemul electroenergetic național reprezentând active funcționale energetice. Astfel, conform acestui act normativ, prin derogare de la prevederile Codului de procedură fiscală, oricând, la cererea operatorilor economici menționați anterior, creanțele fiscale și bugetare administrate de ANAF se sting prin trecerea în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Energiei a unor active funcționale energetice, aflate în proprietatea acestora.

Cererea operatorilor economici aprobată prin hotărârea adunării generale a acționarilor va cuprinde o analiză tehnico-economică privind justificarea operațiunii și efectele acesteia. Stingerea creanțelor fiscale și bugetare se va face la valoarea bunurilor ce intră în componența activelor funcționale energetice, stabilită prin raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în condițiile legii.

Conform procedurii, Ministerul Energiei și operatorii economici încheie un proces-verbal de predare-preluare prin care trec în proprietatea publică a statului activele funcționale energetice. Procesul-verbal constituie titlu de proprietate publică al statului.

În urma acestor operațiuni, organul fiscal central stinge creanțele fiscale și bugetare cu valoarea bunurilor trecute în proprietatea publică a statului în baza procesului-verbal și notifică operatorul economic și Ministerul Energiei în acest sens. Data stingerii creanțelor este cea a semnării procesului-verbal.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.783 din 28 iunie 2019 pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (085) „Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, publicat în Monitorul Oficial nr. 559/08.07.2019

Art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal prevede că locul prestării serviciilor de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune și a serviciilor furnizate pe cale electronică este considerat a fi locul unde beneficiarul este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită, în situația în care acesta este persoană neimpozabilă.

Potrivit Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată și Codului fiscal, serviciile prestate pe cale electronică includ serviciile furnizate pe internet sau printr-o rețea electronică a căror natură determină prestarea lor automată, care implică intervenție umană minimă, și imposibil de realizat în absența tehnologiei informației, cum ar fi site-urile informatice, programele software etc.

Conform modificărilor aduse de Legea nr. 60/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin excepție, în situația în care astfel de servicii sunt prestate de persoane impozabile stabilite sau care își au domiciliul stabil ori reședința într-un singur stat membru al Uniunii Europene către persoane neimpozabile dintr-un alt stat membru, a căror valoare totală, fără TVA, nu depășește în anul curent și nu a depășit în cursul anului precedent 10.000 euro (46.337 lei), locul prestării acestor servicii se consideră a fi locul unde prestatorul își are sediul activității, sediul fix, domiciliul stabil sau reședința obișnuită (art. 278 alin. (8) din Codul fiscal). Cu alte cuvinte, se aplică regula generală stipulată la art. 278 alin. (3) din Codul fiscal.

Prestatorii care sunt stabiliți, își au domiciliul stabil sau reședința în România au dreptul să opteze ca locul prestării serviciilor să fie fixat în conformitate cu regula prevăzută la art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal. Opțiunea se aplică pentru cel puțin doi ani calendaristici.

Având în vedere aspectele prezentate, ordinul introduce modelul de formular prin care persoanele impozabile aflate în această situație să își poată exprima opțiunea de aplicare a dispozițiilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal sau prin care, după o perioadă de cel puțin doi ani calendaristici, să anunțe încetarea aplicării opțiunii.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.886 din 3 iulie 2019 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, publicat în Monitorul Oficial nr. 561/09.07.2019

Având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a fost abrogat alin. (5) al art. 122 din Codul fiscal. Astfel, nu mai este obligatoriu ca declarația unică să se depună prin mijloace electronice de transmitere la distanță, aceasta putându-se depune și în format hârtie, la registratura organului fiscal competent sau prin poștă, cu confirmare de primire.

Întrucât stabilirea impozitului pe venit se realizează pe fiecare sursă în parte, contribuabilii care obțin venituri din mai multe surse din aceeași categorie de venit completează anexa la declarația unică ce se depune împreună cu aceasta la organul fiscal competent.

Sursa: Legea nr. 127 din 8 iulie 2019 privind sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial nr. 563/09.07.2019

Odată cu aprobarea acestei legi se abrogă Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu completările ulterioare.

Este important de menționat că noul act normativ se aplică etapizat până în anul 2021, când va intra integral în vigoare, și că acesta nu modifică vârsta standard de pensionare, nici stagiul minim și nici stagiul complet de cotizare.

Valoarea punctului de pensie va fi actualizată la 1.265 lei de la 1 septembrie 2019, 1.775 lei de la 1 septembrie 2020 și 1.875 lei de la 1 septembrie 2021.

Nicio pensie aflată în plată nu va scădea, iar dacă în urma recalculării va reieși o pensie mai mică decât cea actuală, aceasta din urmă va fi menținută.

Totodată, este important de precizat că vor fi luate în considerare la calculul pensiilor mai multe categorii de venituri, respectiv majorarea de 10% aferentă sporurilor, acordului global și altor drepturi de natură salarială pentru care s-au plătit contribuții. De asemenea, perioadele de master și doctorat vor fi introduse ca perioade contributive asimilate stagiului de cotizare.

Sursa: Legea nr. 132 din 11 iulie 2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, publicată în Monitorul Oficial nr. 575/15.07.2019

Prin această lege se introduc noi domenii de activitate în care pot fi utilizați zilierii:

 • activități de cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice);
 • creșterea materialului săditor – creșterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operațiuni de îngrijire/curățare a pomilor, activități ale pepinierelor, cu excepția celor pentru arbori de pădure – clasa 0130;
 • activități de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activități-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002, activități de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004 și tabere de copii organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea sa – clasa 5520.

De asemenea, sunt introduse noi excepții pentru instituțiile publice care pot avea calitatea de beneficiar al lucrărilor executate de zilieri. Astfel, pot beneficia de activitatea zilierilor și următoarele instituții publice:

 • institutele naționale, stațiunile didactico-experimentale ale universităților aflate în coordonarea Ministerului Educației Naționale și liceele de profil aflate în subordinea acestui minister, pentru anumite domenii expres prevăzute de lege;
 • instituțiile publice autorizate să efectueze cercetări arheologice, conform normelor existente în domeniu, respectiv universități, institute de cercetare, instituții cu profil muzeal, pentru anumite domenii expres prevăzute de lege.

Potrivit Legii nr. 132/2019, perioada maximă în care un zilier poate presta activități pentru același beneficiar este de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, iar cea în care o persoană poate presta activități în regim zilier, indiferent de numărul de beneficiari, este de 120 de zile în decursul unui an calendaristic.

În cazul zilierilor care prestează activități în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum și în activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șisești», al institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa și al institutelor naționale, al instituțiilor de învățământ agricol și silvic, perioada nu poate depăși 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Conform prezentului act normativ, beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfășurarea unor activități în beneficiul unui terț, cu excepția activităților pentru care cel dintâi are încheiate contracte de prestări servicii cu terții pentru care pot fi folosiți zilieri conform prevederilor art. 13 din lege.

Totodată, pentru activitatea de creștere a animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier în mod tradițional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, în regim semiliber, sunt prevăzute măsuri speciale. Astfel, în acest domeniu, perioada în care un zilier poate presta activități pentru același beneficiar nu poate depăși 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. În acest sens, beneficiarul activității sezoniere este persoana care are cel puțin 50 de ovine, 25 de caprine sau trei bovine, după caz, generatoare de venit.

Beneficiarul este obligat la plata unei cote forfetare ce reprezintă un procent de 10% din salariul minim brut pe țară garantat în plată în vigoare la data plății, pentru fiecare lucrător, conform normei stabilite de venit/persoană. Această normă se determină prin raportare la numărul de animale pe care le poate îngriji/supraveghea un zilier, de către o comisie interministerială formată din reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Muncii și Justiției Sociale și Ministerului Finanțelor Publice, și se aprobă prin ordin comun al miniștrilor acestor instituții, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii. Plata cotei forfetare se face o dată pe an, în condiții ce vor fi stabilite prin acest ordin.

Pentru activitatea desfășurată de zilieri în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier în mod tradițional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, în regim semiliber, cuantumul remunerației brute orare stabilite de părți nu poate fi mai mic de 50% din valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Remunerația netă nu poate fi mai mică de 50% din salariul minim brut pe țară, la care se adaugă și alte drepturi, în bani sau în natură, care reprezintă cel puțin cheltuieli de cazare și masă.

Pentru zilierii care prestează aceste activități, Registrul electronic de evidență a zilierilor se întocmește lunar.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.