Legislație comentată

Legislație comentată

Numărul 42, 5-11 nov. 2019  »  Curier legislativ

CECCAR

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 2.892/1.253 din 3 septembrie 2019 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 770/23.09.2019

Pentru semestrul II al anului 2019, începând cu luna octombrie, valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși cuantumul de 15,18 lei.

Această valoare se aplică și pentru primele două luni ale semestrului I al anului 2020, respectiv februarie și martie.

Sursa: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67 din 19 septembrie 2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., precum și a Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 784/26.09.2019 

Prin această ordonanță de urgență este prelungit cu o lună termenul-limită până la care contribuabilii persoane juridice cu datorii istorice mai mari de un milion lei pot notifica organul fiscal cu privire la intenția de a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare în conformitate cu prevederile capitolului I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale. Astfel, noul termen este 31 octombrie 2019 (inițial era 30 septembrie 2019).

Pentru obligațiile bugetare care fac obiectul restructurării nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită de la data depunerii notificării (inițial era de la data depunerii cererii de restructurare).

Accesoriile aferente unor obligații bugetare principale reprezentând ajutor de stat de recuperat sau fonduri ce se cuvin bugetului Uniunii Europene nu se amână la plată și nu se anulează dacă instituția sau autoritatea publică ce a transmis organului fiscal titlul executoriu în vederea recuperării trebuie să vireze la bugetul Uniunii Europene, conform legii, respectivele accesorii.

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.894 din 3 septembrie 2019 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, publicat în Monitorul Oficial nr. 785/27.09.2019 

Prin prezentul ordin sunt majorate termenele de păstrare la dispoziția contribuabilului, în Spațiul privat virtual (SPV), pentru anumite documente emise de Ministerul Finanțelor Publice sau Agenția Națională de Administrare Fiscală, având în vedere durata de valabilitate a acestora. Totodată, sunt incluse în SPV noi documente, cum ar fi chestionarele întocmite de persoana fizică la sosirea și/sau plecarea în/din România, declarațiile de înregistrare fiscală etc.

Mai mult, sunt incluse în categoria documentelor ce pot face obiectul comunicării prin Spațiul privat virtual și informațiile cu privire la evidența creanțelor fiscale. De asemenea, contribuabilii au posibilitatea de a verifica prin intermediul SPV corectitudinea prelucrării de către organul fiscal a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, depusă de aceștia în format hârtie.

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.126 din 19 septembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii și privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei, publicat în Monitorul Oficial nr. 786/27.09.2019

Prin acest ordin se aprobă procedura de aplicare a facilităților fiscale prevăzute în cadrul capitolului II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale. Aducem aminte că aceste facilități au în vedere posibilitatea anulării obligațiilor accesorii (dobânzi, penalități, majorări, penalități de nedeclarare) în anumite condiții.

Persoanele care pot aplica facilitățile de anulare a accesoriilor sunt:

 • persoanele juridice (societăți cu răspundere limitată, societăți pe acțiuni, asociații, fundații, cooperative, companii) cu obligații fiscale principale restante la data de 31 decembrie 2018 în cuantum mai mic de un milion lei;
 • persoanele fizice, instituțiile publice și unitățile administrativ-teritoriale, indiferent de valoarea obligațiilor restante.

Conform ordinului, sunt eligibile și persoanele declarate insolvabile, dar și cele aflate în dizolvare sau în procedura insolvenței.

Facilitatea fiscală constă în anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale datorate bugetului general consolidat, restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • toate obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 16 decembrie 2019;
 • sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între 1 ianuarie și 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
 • debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.

Pot face obiectul anulării și obligațiile fiscale accesorii aferente obligațiilor principale ale anilor anteriori și declarate de contribuabili prin declarații rectificative (inclusiv rectificările TVA prin decont) depuse până la data de 16 decembrie 2019.

În anexele la OMFP nr. 3.126/2019 se regăsesc formularele folosite în cadrul procedurii de anulare, inclusiv cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii și notificarea privind intenția de a beneficia de aceste facilități.

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului sănătății nr. 3.063/1.376/1.430 din 10 septembrie 2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, publicat în Monitorul Oficial nr. 794/01.10.2019

Prin prezentul act normativ se aprobă noul model al formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”. Modificarea are în vedere amendamentele aduse Codului fiscal prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor.

Aducem aminte că OUG nr. 43/2019 modifică prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, în ceea ce privește reglementările fiscale speciale din domeniul construcțiilor. Cu alte cuvinte, din data de 22 iulie 2019, când a intrat în vigoare OUG nr. 43/2019, facilitățile fiscale pentru angajații societăților ce activează în domeniul construcțiilor se acordă dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) angajatorii lor desfășoară activități în sectorul construcțiilor;

b) angajatorii lor realizează o cifră de afaceri din activitățile menționate anterior și alte activități specifice domeniului construcțiilor în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală. OUG nr. 43/2019 stipulează că societățile se împart în două categorii din perspectiva acestei condiții: firme nou-înființate și firme existente la data de 1 ianuarie 2019.

img

c) veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru opt ore de muncă/zi de minimum000 lei lunar. Cu alte cuvinte, raportarea se face la salariul de încadrare, și nu la venitul brut;

d) scutirea se aplică potrivit instrucțiunilor la ordinul comun al ministrului finanțelor publice, ministrului muncii și justiției sociale și ministrului sănătății, iar Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate reprezintă declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condițiilor de aplicare a scutirii;

e) mecanismul de calcul al cifrei de afaceri redat la lit. b), în vederea aplicării facilităților fiscale, se stabilește prin ordin al președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, care se publică pe site-ul instituției.

Având în vedere litera d) de mai sus, formularul 112 a fost actualizat astfel:

 • au fost modificate casetele pentru înscrierea cifrei de afaceri și a ponderii cifrei de afaceri din activitățile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, pentru acordarea facilităților fiscale în luna de raportare, în sensul declarării de către angajator, pe propria răspundere, a îndeplinirii condițiilor aplicării acestor facilități;
 • au fost introduse casete informative cu privire la persoanele detașate în/din România, dar și referitoare la statul în care se datorează contribuțiile sociale obligatorii, respectiv detașate cu sau fără formularul portabil A1;
 • au fost actualizate codurile CAEN pentru angajatorii care beneficiază de facilitățile fiscale prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal;
 • a fost actualizat nomenclatorul „Creanțe fiscale”, prin introducerea unor casete noi pentru declararea contribuției de asigurări sociale pentru condiții deosebite și speciale de muncă, datorată de angajatorii care desfășoară activitate în domeniul construcțiilor și cărora li se aplică facilitățile fiscale;
 • au fost introduse casete noi în secțiunile A și B pentru declararea bazelor de calcul și a contribuțiilor sociale obligatorii aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor realizate de persoanele fizice care își desfășoară activitatea la angajatorii din domeniul construcțiilor;
 • au fost introduse câmpuri noi în secțiunea E.3 – Date detaliate privind impozitul pe venit din Anexa asigurat: „Venit scutit conform art. 60 pct. 1 din Codul fiscal”, „Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 1 din Codul fiscal”, „Venit scutit conform art. 60 pct. 2 din Codul fiscal”, „Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 2 din Codul fiscal”, „Venit scutit conform art. 60 pct. 3 din Codul fiscal”, „Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 3 din Codul fiscal”, „Venit scutit conform art. 60 pct. 4 din Codul fiscal”, „Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 4 din Codul fiscal”, „Impozit aferent venit scutit conform art. 76 alin. (1) lit. f) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare”, „Impozit aferent venit scutit conform art. 4 alin. (3) din Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară”.

Deoarece prevederile OUG nr. 43/2019 se aplică din luna iulie, instrucțiunile de completare stipulează că aceste obligații declarative se realizează începând cu acea lună.

Instrucțiunile includ exemple de completare a declarației pentru iulie 2019, lună în care facilitățile fiscale pentru angajații societăților ce activează în domeniul construcțiilor au vizat atât dispozițiile OUG nr. 114/2018, cât și pe cele ale OUG nr. 43/2019.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.547 din 20 septembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 800/02.10.2019

În ceea ce privește contribuția de asigurări sociale, prezentul ordin are în vedere persoanele fizice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

 • au realizat venituri din activități independente și/sau din drepturi de proprietate intelectuală pentru care se datorează CAS;
 • au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din veniturile menționate anterior, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar venitul net anual cumulat realizat este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – capitolul II;
 • nu și-au îndeplinit obligațiile declarative privind contribuția de asigurări sociale datorată pentru anul fiscal de impunere.

Identificarea contribuabililor se face:

 • pe baza formularelor:
  –  256 „Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”, emis și comunicat contribuabililor;
  –  112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, depus de plătitorii de venituri;
  –  „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, depus de contribuabili;
 • și a altor informații existente în evidența fiscală.

Organul fiscal central competent întocmește lista contribuabililor care au realizat venituri din activități independente și/sau din drepturi de proprietate intelectuală pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale și al căror venit net/brut este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice estimative. El notifică fiecare contribuabil înscris în listă și asigură exercitarea de către acesta a dreptului de a fi ascultat.

Contribuabilii care în urma audierii își îndeplinesc obligațiile declarative sau depun documente justificative ce atestă faptul că nu datorează CAS sunt eliminați din listă.

Pentru persoanele rămase în listă se estimează baza anuală de calcul al CAS, la nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, și se întocmește „Referatul privind estimarea bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul stabilirii din oficiu a obligațiilor de plată” și „Decizia privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice”.

În cazul contribuției de asigurări sociale de sănătate procedura este similară și are în vedere persoanele fizice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au realizat venituri din:

 • activități independente;
 • drepturi de proprietate intelectuală;
 • asocierea cu o persoană juridică contribuabil potrivit prevederilor titlului II sau III din Codul fiscal ori Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru care sunt aplicabile dispozițiile art. 125 din Codul fiscal;
 • cedarea folosinței bunurilor;
 • agricultură, silvicultură și piscicultură;
 • investiții;
 • alte surse;

b) au estimat pentru anul de impunere un venit net anual cumulat din veniturile prevăzute la lit. a), din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar venitul net/brut anual cumulat realizat este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice estimative;

c) nu și-au îndeplinit obligațiile declarative privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru anul fiscal de impunere.

Identificarea contribuabililor se face:

 • pe baza formularelor:
  –  112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”;
  –  205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”;
  –  256 „Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”;
  –  „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”;
 • și a altor informații existente în evidența fiscală.

Ca în cazul contribuției de asigurări sociale, organul fiscal central competent identifică și întocmește lista contribuabililor care au realizat venituri a căror valoare netă/brută/încasată cumulată, după caz, se situează la nivelul a cel puțin 12 salarii minime brute pe țară, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri. El notifică fiecare contribuabil înscris în listă și asigură exercitarea de către acesta a dreptului de a fi ascultat, conform prevederilor Codului de procedură fiscală.

Contribuabilii care în urma audierii își îndeplinesc obligațiile declarative sau depun documente justificative ce atestă faptul că nu datorează CASS sunt eliminați din listă.

Pentru persoanele rămase în listă se stabilește baza anuală de calcul al CASS, la nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, și se întocmește „Referatul privind estimarea bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul stabilirii din oficiu a obligațiilor de plată” și „Decizia privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice”.

Sursa: Legea nr. 172 din 7 octombrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 815/08.10.2019 

Prezenta lege aduce modificări Codului fiscal în sensul că stipulează că transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, în urma executării silite, în situația în care sunt transferate bunuri imobile de la o persoană impozabilă unei instituții publice în scopul stingerii unei obligații fiscale restante nu va mai fi considerat livrare de bunuri (nu se mai colectează TVA).

Totodată, a fost abrogată prevederea conform căreia este asimilată livrărilor cu plată preluarea de către o persoană impozabilă de bunuri mobile corporale achiziționate sau produse de aceasta, altele decât bunurile de capital, pentru a fi utilizate în scopul unor operațiuni care nu dau drept integral de deducere, dacă taxa aferentă bunurilor respective a fost dedusă total sau parțial la data achiziției. În această speță rămâne aplicabil doar sistemul ajustărilor de TVA prevăzut la art. 304 din Codul fiscal.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.