Legislație comentată

Legislație comentată

Numărul 46, 3-9 dec. 2019  »  Curier legislativ

CECCAR

Sursa: Hotărârea Guvernului nr. 773 din 28 octombrie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie, publicată în Monitorul Oficial nr. 881/01.11.2019

Potrivit acestei hotărâri, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată, cu modificările ulterioare, persoanele juridice cu capital integral/majoritar/minoritar de stat au obligația de a întocmi situația privind sumele restante mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadență, dacă scadența este clar specificată, către orice creditor, respectiv de la orice debitor, persoană juridică, după caz, cu sediul în România. Situația întocmită se depune prin internet la adresa dedicată în acest scop, aparținând Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni, în vederea includerii în procedura de compensare a datoriilor neplătite la termenele scadente.

Prin HG nr. 773/2019 se aduc precizări cu privire la modalitatea de transmitere a datelor și de efectuare a compensărilor.

Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni – Sucursala București (CPPI), prin structura de compensare, gestionează unitar administrarea la nivel național a sistemului de compensare datorii și creanțe.

Compensarea se realizează în condițiile legii prin stingerea datoriilor reciproce, neplătite/neîncasate reflectate în contabilitatea persoanelor juridice participante, până la concurența celei mai mici dintre obligații, pe baza ordinelor de compensare. Persoanele juridice, altele decât cele cu capital de stat, pot să realizeze operațiuni de compensare cu facturi prin crearea conturilor de utilizator și prin transmiterea la adresa dedicată a facturilor pe care intenționează a le compensa (www.cppibusteni.weebly.com).

Pentru crearea conturilor, persoanele juridice interesate trebuie să transmită către structura de compensare din cadrul CPPI prin Sistemul informatic de compensare (SIC) următoarele documente validate cu semnătură electronică calificată:

 • copia certificatului de înregistrare de la registrul comerțului;
 • împuternicirea persoanei care: ridică/depune acte și documente, aplică semnătura electronică calificată, semnează olograf, utilizează SIC, gestionează conturile de utilizator;
 • copia actului de identitate cu semnătura olografă a persoanei împuternicite pentru: ridicarea/depunerea de acte și documente, aplicarea semnăturii electronice calificate, semnarea olografă, utilizarea SIC, gestionarea conturilor de utilizator;
 • aprobarea administratorului judiciar conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, atunci când este cazul.

Ca urmare a verificării datelor transmise de către solicitant, CPPI prin structura de compensare informează solicitantul în termen de cinci zile de la data solicitării asupra validării contului sau conturilor de utilizator sau asupra neîndeplinirii condițiilor pentru crearea acestuia.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.862 din 24 octombrie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 897/06.11.2019 

Prin acest ordin se aprobă procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual datorat de persoanele fizice pentru veniturile realizate începând cu anul fiscal 2018. Cu alte cuvinte, nedepunerea declarației de impunere dă dreptul ANAF de a stabili din oficiu impozitul pe venitul net anual impozabil/impozitul anual datorat, pe fiecare sursă și categorie de venit, potrivit Codului de procedură fiscală.

Așa cum se știe, stabilirea din oficiu a impozitului pe venit se efectuează de către compartimentul cu atribuții de gestiune registru contribuabili și declarații fiscale persoane fizice. Compartimentul de specialitate generează Lista persoanelor fizice care au obligația depunerii declarației de impunere pe baza informațiilor existente în evidența fiscală constituită potrivit datelor declarate de contribuabili, plătitorii de venituri sau intermediarii/societățile de administrare a investițiilor/societățile de investiții autoadministrate, după caz, în funcție de natura venitului realizat, precum și din schimbul de informații între ANAF și autorități fiscale din străinătate.

Lista va cuprinde persoanele fizice care au realizat în anul de impunere următoarele tipuri de venit:

 1. activități independente pentru care venitul net se stabilește în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
 2. drepturi de proprietate intelectuală pentru care venitul net se stabilește în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, altele decât cele pentru care impozitul se reține la sursă;
 3. cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se stabilește în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
 4. cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se stabilește pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, cu excepția veniturilor din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria este exprimată în lei și pentru care nu s-a exercitat opțiunea pentru stabilirea venitului net anual în sistem real;
 5. activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
 6. silvicultură și/sau piscicultură;
 7. cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se stabilește pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, pentru care chiria este exprimată în lei, în condițiile derulării contractului de închiriere în anul de impunere;
 8. activități independente pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, în condițiile continuării activității în anul de impunere;
 9. cedarea folosinței bunurilor calificată în categoria venituri din activități independente, impuse pe baza normelor de venit, în condițiile continuării activității în anul de impunere;
 10. transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar;
 11. venituri din activități agricole pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit;
 12. venituri din străinătate pentru care există obligația depunerii declarației de impunere, potrivit legii.

Pentru anul fiscal 2018, la întocmirea acestei liste se au în vedere următoarele surse de informații:

 • declarațiile unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, completate la secțiunea 1 „Date privind impozitul pe veniturile estimate din România în anul 2018” subsecțiunea 1 „Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în sistem real” de la capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate în anul 2018”, depuse pentru anul fiscal 2018, în cazul veniturilor de la lit. a)-f);
 • deciziile de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit/impozitul anual datorat (formularul 260), emise de organul fiscal pentru anii anteriori, în cazul veniturilor de la lit. g)-i);
 • declarațiile privind veniturile estimate/norma de venit (formularul 220), depuse pentru anul 2017, în cazul activităților începute în luna decembrie a anului 2017, în condițiile continuării activității în anul 2018;
 • declarațiile informative privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit (formularul 205), depuse pentru anul 2018, în cazul veniturilor de la lit. j);
 • informații de la terți, obținute pe baza declarațiilor fiscale sau în baza schimbului de informații între ANAF și alte instituții, în cazul veniturilor obținute din România;
 • informații obținute în baza schimbului de informații între ANAF și autorități fiscale din străinătate, în cazul veniturilor de la lit. l).

În termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere a declarațiilor de impunere, compartimentul de specialitate, prin aplicația informatică, emite Lista persoanelor fizice care nu au depus declarația de impunere, prin compararea Listei persoanelor fizice care au obligația depunerii declarației de impunere cu Lista persoanelor fizice care au depus declarația de impunere.

În termen de 15 zile de la emiterea Listei persoanelor fizice care nu au depus declarația de impunere, compartimentul de specialitate emite și comunică persoanelor din listă Notificarea privind nedepunerea la termen a declarației de impunere.

În termen de 15 zile de la data comunicării notificărilor privind nedepunerea în termen a declarațiilor de impunere, compartimentul de specialitate actualizează Lista contribuabililor care nu au depus declarația de impunere, prin eliminarea din aceasta a contribuabililor care, ca urmare a notificării primite, au depus declarația de impunere.

După parcurgerea etapelor procedurale de mai sus, compartimentul de specialitate generează Lista persoanelor fizice care urmează a fi impuse din oficiu. Estimarea bazei de impozitare se face pe baza tuturor informațiilor existente la dosarul fiscal al contribuabilului sau în evidența fiscală referitoare la anul de impunere sau anii anteriori, după caz, din cadrul perioadei de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale.

Impozitul anual datorat/Impozitul pe venitul/câștigul net anual datorat se stabilește de organul fiscal prin aplicarea cotei de impozitare prevăzute de legislația în vigoare pentru anul fiscal pentru care se face impunerea din oficiu asupra bazei de impozitare estimate. Formularul 256 „Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice” se emite de compartimentul de specialitate în două exemplare, din care unul i se comunică persoanei fizice, iar celălalt se păstrează la dosarul fiscal al acesteia.

În cazul în care, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere din oficiu, contribuabilul depune declarația de impunere privind obligațiile care au format obiectul acestei decizii, decizia de impunere din oficiu se anulează la data depunerii declarației de impunere. În cazul în care el depune declarația de impunere privind obligațiile care au format obiectul impunerii din oficiu după termenul de 60 de zile, compartimentul de specialitate îi comunică acestuia faptul că sumele stabilite prin decizia de impunere din oficiu se mențin.

În situația în care informațiile și documentele necesare pentru aplicarea procedurilor de impunere din oficiu nu sunt disponibile, compartimentul de specialitate întocmește, pentru fiecare an fiscal, o listă a persoanelor fizice pentru care nu există informațiile necesare impunerii din oficiu, pe care o transmite anual, până la data de 31 martie inclusiv a anului următor celui în care persoanele fizice au fost incluse în listă, structurilor din cadrul ANAF cu atribuții de inspecție fiscală persoane fizice.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.