Legislație comentată

Legislație comentată

Numărul 16-17, 19 iulie - 1 august 2016  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Radu Ciobanu

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 583 din 26 aprilie 2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 355/10.05.2016

Prin acest ordin se aprobă formularistica prevăzută de art. 230, referitor la coroborarea pre­vederilor Codului fiscal cu cele ale convențiilor de evitare a dublei impuneri și ale legisla­ției Uniunii Europene, și art. 232, privind certificatele de atestare a impozitului plătit de nere­zi­denți, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.510 din 9 mai 2016 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a operatorilor economici care doresc să comercializeze tutun brut și/sau tutun parțial prelucrat, precum și a mo­de­lului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 387/20.05.2016

Actul normativ vizează agenții economici care desfășoară activitate de comerț cu tutun brut și/sau tutun parțial prelucrat. Aceste produse sunt accizabile, iar comercializarea lor este permisă doar cu condiția deținerii „Autorizației de operator economic comerciant de tu­tun brut și/sau parțial prelucrat”.

Dosarul de autorizare se depune la biroul vamal la care este arondat sediul social al so­li­ci­tantului sau la Serviciul autorizări din cadrul Direcției Generale a Vămilor, pentru marii contribuabili.

Agenții economici care nu au mai deținut o astfel de autorizație și intenționează să desfășoare activități în acest domeniu vor depune o cerere de autorizare, iar cei deja autorizați au obligația ca în maximum 180 de zile de la publicarea ordinului să reia procedura de autorizare în condițiile stabilite de acesta.

Documentele necesare pentru autorizare sunt următoarele:
 • certificatul de atestare fiscală sau, după caz, extrasul de rol privind obligațiile fiscale la bugetul de stat, precum și cazierul fiscal al solicitantului;
 • cazierele judiciare ale administratorilor;
 • bilanțul pe ultimii doi ani;
 • certificatul constatator, eliberat de oficiul registrului comerțului, din care să rezulte: capitalul social, asociații, obiectul de activitate, administratorii, punctele de lucru în care urmează să se realizeze recepția și comercializarea produselor, precum și copie de pe certificatul de înmatriculare sau certificatul de înregis­trare, după caz;
 • declarația solicitantului privind sediul social și orice alte locuri în care urmează să își desfășoare ac­tivitatea de comercializare, precum și adresele acestora;
 • copii ale licențelor, autorizațiilor sau avizelor cu privire la desfășurarea activității, după caz.

Sursa: Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 390/23.05.2016

Autoritatea contractantă poate achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea esti­­mată a fiecărei achiziții este mai mică de 132.519 lei, exclusiv TVA. Dacă se achiziționează lucrări, încredin­ța­rea directă se poate face atunci când valoarea estimată a fiecărei achiziții este mai mică de 441.730 lei, exclu­siv TVA.

Procedurile de licitație prevăzute de această lege se aplică dacă valorile estimate, fără TVA, ale contrac­telor de achiziție publică sau ale acordurilor-cadru sunt egale sau mai mari decât următoarele plafoane:
 • pentru lucrări – 23.227.215 lei, exclusiv TVA;
 • pentru produse și servicii – 600.129 lei, exclusiv TVA;
 • pentru servicii cu caracter social sau alte servicii specifice reglementate prin această lege – 3.334.050 lei, exclusiv TVA.

Pentru situația în care valoarea achizițiilor este mai mică decât pragurile de la care se organizează lici­tație, dar mai mare decât valoarea achiziției libere legea nu precizează în mod expres o anumită procedură, stabilind că prin normele de aplicare se va reglementa modalitatea în care aceste contracte se pot atribui po­tențialilor ofertanți.

Actul normativ reglementează nu mai puțin de nouă tipuri de proceduri de atribuire, respectiv: licitația deschisă, licitația restrânsă, negocierea competitivă, dialogul competitiv, parteneriatul pentru inovare, nego­cierea fără publicare prealabilă, concursul de soluții, procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice și procedura simplificată. Fiecare dintre acestea este reglementată într-un mod specific, în funcție de intenția autorității publice con­tractante.

Sursa: Legea nr. 102 din 19 mai 2016 privind incubatoarele de afaceri, publicată în Monitorul Oficial nr. 393/23.05.2016

Legea reglementează regimul juridic de înființare și funcționare a incubatoarelor de afaceri, prin acor­darea de facilități din partea autorităților publice în vederea creării de noi locuri de muncă, diversificării economiilor și dezvoltării unui mediu antreprenorial în cadrul comunităților locale.

Incubatorul de afaceri este o structură de sprijin al afacerilor, în care sunt localizați rezidenții incu­bato­rului (IMM-uri), gestionată de un administrator, care urmărește crearea unui mediu favorabil, suste­na­bil pentru IMM-urile nou-înființate, ajutându-le să se dezvolte în perioada de început, prin asigurarea unor faci­lități comune și a suportului managerial necesar.

Un incubator de afaceri se poate înființa de către o autoritate publică a administrației publice locale, o instituție de învățământ superior acreditată, un institut, un centru sau un institut de cercetare-dezvoltare, o cameră de comerț, un patronat sau un sindicat ori de o asociere în participațiune.

Titlul de incubator de afaceri se acordă la cerere (celor care îndeplinesc criteriile), pentru o perioadă de 10 ani, prin ordin al conducătorului autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul între­prinderilor mici și mijlocii, acordându-i fondatorului dreptul la facilități precum scutirea de la plata im­po­zi­tului pe teren și pe con­strucții și de la plata altor taxe gestionate local.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.559 din 17 mai 2016 privind aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată depuse în condițiile titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și ale titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 394/24.05.2016

Ordinul aprobă Procedura de soluționare a cererilor de restituire a TVA, care se aplică și în cazul cere­rilor de restituire a taxei aflate în curs de soluționare la data in­trării în vigoare a acestui act normativ.

Restituirea taxei pe valoarea adăugată se efectuează în termen de 45 de zile de la data înregistrării ce­rerii, cu posibilitatea de prelungire în condițiile prevăzute de art. 77 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.503 din 6 mai 2016 pen­tru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și a Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum și a modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 403/27.05.2016

Prin acest act normativ se aprobă Procedura de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impoza­bile care aplică sistemul TVA la încasare, precum și Procedura de radiere, la cerere sau din oficiu, din Re­gistrul per­soa­nelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

Înregistrarea în acest registru se poate face prin depunerea până la data de 25 ianuarie a formularului 097 „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare” de către persoanele care au avut activitate în cursul anului anterior și au fost înregistrate în scopuri de TVA (condiția este să nu se fi depășit plafonul de 2.250.000 lei nici în cursul anului anterior, nici în cel curent) sau de către cei care doresc să de­vină plătitori de TVA, aceștia depunând declarația respectivă odată cu cererea de înregistrare în scopuri de TVA.

Radierea din registru se face la cererea contribuabilului, prin depunerea formularului 097, atunci când se depășește plafonul de 2.250.000 lei sau prin opțiunea expresă a acestuia, ori din oficiu, atunci când organul fiscal constată că acest plafon a fost depășit și contribuabilul nu a depus notificarea.

Prin excepție de la regulile generale privind exigi­­bilitatea taxei, pentru persoanele care aplică sistemul TVA la încasare, exigi­­bilitatea TVA intervine la data încasării contravalorii integrale sau parțiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii. Dreptul de deducere a TVA aferente achizițiilor efectuate de o persoană im­pozabilă de la o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare este amânat până la data la care taxa aferentă bu­nurilor și serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său. Dreptul de deducere a TVA aferente achizițiilor efectuate de o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare este amâ­nat până în momentul în care taxa aferentă bunurilor și serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său.

Sursa: Legea nr. 112 din 27 mai 2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 408/30.05.2016

Legea introduce o procedură opțională la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri și care nu sunt scutite de plata contribuției prin efectul legii și nici nu sunt coasigurate prin intermediul altor persoane. Aceste persoane pot opta între:
 • plata contribuției de asigurări sociale de sănătate în procent de 5,5% lunar, prin depunerea formu­larului 604 „Declarație de înregistrare în evidența persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum și pentru stabilirea obligațiilor de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate”, contribuția datorându-se pentru salariul minim pe economie valabil în luna respectivă;
 • plata contribuției de asigurări sociale de sănătate la momentul la care se utilizează serviciile de să­nă­tate publică (spitalizare), caz în care contribuția de 5,5% se calculează la o bază de calcul reprezentând șapte salarii minime brute de la momentul utilizării serviciilor de sănătate publică.

Pentru persoanele care optează să plătească lunar, scadența obligației este data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuția.

Prin această lege se impune depunerea formu­larului 604 pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate de către persoanele fizice care nu au venituri și nu sunt scutite ori coasigurate. Formatul decla­rației va fi modificat în conformitate cu noile prevederi. Și persoanele care vor plăti contribuția la momentul spitalizării vor depune aceeași declarație.

Legea introduce și o facilitate fiscală, în sensul că, dacă există persoane fizice care au primit o decizie de plată a contribuției pentru perioada ianuarie-mai, acestea nu mai sunt obligate la plata debitelor stabilite prin decizie.

O altă modificare importantă o reprezintă scutirea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănă­tate pentru veniturile din investiții (dividende, dobânzi, vânzări acțiuni) și veniturile din alte surse, atunci când aceste venituri sunt singurele realizate de persoana fizică, iar baza anuală de calcul este mai mică de 12 salarii minime brute pe țară.

Se modifică, de asemenea, procedura de aplicare a taxei pentru serviciile de reclamă și publicitate, în sensul că această taxă se declară și se plătește de către prestatorul serviciului de reclamă și publicitate la bugetul local, lunar, până pe data de 10 a lunii următoare celei la care s-a efectuat serviciul.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.