Legislație comentată

Legislație comentată

Numărul 1, 29 martie - 4 aprilie 2016  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Radu Ciobanu

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 442 din 22 ianuarie 2016 privind cuantumul tranzacțiilor, termenele pentru întocmire, conținutul și condițiile de solicitare a dosarului prețurilor de transfer și procedura de ajustare/estimare a prețurilor de transfer, publicat în Monitorul Oficial nr. 74/02.02.2016

Acest act normativ are în vedere aplicarea dispozițiilor art. 108 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, potrivit căruia, în vederea documentării respectării principiului valorii de piață, contribuabilul/plătitorul care desfășoară tranzacții cu persoane afiliate are obligația să întocmească dosarul prețurilor de transfer și să îl prezinte la solicitarea organului fiscal central competent. Cuantumul tranzacțiilor pentru care contribuabilul/plătitorul are obligația întocmirii dosarului prețurilor de transfer, termenele pentru întocmire, conținutul său, precum și condițiile în care acesta se solicită au fost aprobate prin acest ordin.

Astfel, trebuie să întocmească dosarul prețurilor de transfer, din oficiu, până la termenul legal de depunere a declarației anuale de impozit pe profit, pentru fiecare an, următorii contribuabili:

• marii contribuabili, dacă depășesc următoarele praguri de semnificație:
– 200.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare;
– 250.000 euro, în cazul tranzacțiilor privind serviciile primite/prestate;
– 350.000 euro, în cazul tranzacțiilor privind achiziții/vânzări de bunuri corporale sau necorporale;

• marii contribuabili, alții decât cei de mai sus, precum și contribuabilii mijlocii și cei mici, dacă depășesc următoarele praguri de semnificație:
– 50.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare;
– 50.000 euro, în cazul tranzacțiilor privind serviciile primite/prestate;
– 100.000 euro, în cazul tranzacțiilor privind achiziții/vânzări de bunuri corporale sau necorporale.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 514 din 25 ianuarie 2016 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum și a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii și efectuarea procedurii de executare silită, publicat în Monitorul Oficial nr. 75/02.02.2016

Ordinul stabilește situațiile în care personalul din cadrul Direcției executări silite cazuri speciale poate participa direct la efectuarea acțiunilor de executare silită cazuri speciale, în calitate de executori fiscali coordonatori, și anume:

 • cuantumul datoriilor depășește 10 milioane de euro;
 • debitorii sunt mari contribuabili;
 • blocarea fondurilor persoanelor care fac obiectul sancțiunilor internaționale;
 • la solicitarea scrisă a vicepreședintelui coordonator al activității de colectare a veniturilor bugetare;
 • în situațiile identificate la nivelul Direcției executări silite cazuri speciale ca fiind de o complexitate deosebită.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 522 din 26 ianuarie 2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de declarații informative, publicat în Monitorul Oficial nr. 78/03.02.2016

Prin acest ordin se aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale următoarelor formulare:

♦ „Declarație informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul 2015” (formularul 392A). Se depune până la data de 25 februarie 2016 inclusiv de către persoanele impozabile care la 31 decembrie 2015 erau înregistrate în scopuri de TVA, potrivit art. 316 din noul Cod fiscal, și a căror cifră de afaceri efectiv realizată la 31 decembrie 2015 este inferioară sumei de 220.000 lei. Formularul nu se depune dacă persoanele impozabile nu au desfășurat în anul 2015 livrări de bunuri și prestări de servicii în România.

♦ „Declarație informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile efectuate în anul 2015” (formularul 392B). Se depune până la data de 25 februarie 2016 inclusiv de către persoanele impozabile care la 31 decembrie 2015 nu erau înregistrate în scopuri de TVA, potrivit art. 316 din noul Cod fiscal, și a căror cifră de afaceri efectiv realizată la 31 decembrie 2015 (excluzând veniturile din vânzarea de bilete de transport internațional rutier de persoane) este inferioară sumei de 220.000 lei. Formularul nu se depune dacă persoanele impozabile nu au desfășurat în anul 2015 livrări de bunuri, prestări de servicii și/sau achiziții de bunuri în România.

♦ „Declarație informativă privind veniturile obținute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internațional de persoane, cu locul de plecare din România, în anul 2015” (formularul 393). Se depune până la data de 25 februarie 2016 inclusiv de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit art. 316 din noul Cod fiscal, care în cursul anului 2015 au prestat servicii de transport internațional de persoane.

Aceste declarații se transmit organului fiscal competent prin depunere la registratura acestuia, prin poștă (prin scrisoare recomandată) sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță și se editează cu ajutorul programului de asistență (www.anaf.ro), în două exemplare: un exemplar, semnat, se depune la organul fiscal, împreună cu suportul electronic, iar un exemplar se păstrează de către contribuabil.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 558 din 29 ianuarie 2016 privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, publicat în Monitorul Oficial nr. 78/03.02.2016

Acest act normativ este dat în aplicarea prevederilor art. 162 din Codul de procedură fiscală, potrivit căruia organele fiscale au obligația de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane fizice și juridice care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații. Lista se publică trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, și cuprinde obligațiile fiscale restante, al căror plafon se stabilește prin ordin al președintelui ANAF sau prin hotărâre a consiliului local, la sfârșitul trimestrului și neachitate la data publicării listei.

Nu fac obiectul publicării obligațiile fiscale restante al căror cuantum total este sub următoarele plafoane:

 • 1.500 lei pentru contribuabilii mari;
 • 1.000 lei pentru contribuabilii mijlocii;
 • 500 lei pentru celelalte categorii de debitori, inclusiv pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere;
 • 100 lei pentru debitorii persoane fizice, altele decât cele de mai sus.

Organul fiscal îi trimite debitorului o notificare cu privire la obligațiile fiscale restante, conform modelului prevăzut în acest ordin, până în data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui de raportare.

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 123 din 28 ianuarie 2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 81/04.02.2016

Prevederile acestui ordin se adresează atât entităților care aplică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, cât și celor care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin OMFP nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a întocmi situații financiare anuale următoarele:

 1. societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice;
 2. instituțiile publice, asociațiile și celelalte persoane juridice cu și fără scop patrimonial;
 3. subunitățile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparțin persoanelor prevăzute la lit. a) și b), cu sediul în România, precum și subunitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate;
 4. organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislația pieței de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat și alte entități organizate pe baza Codului civil.

Entitățile care aplică OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1 la ordin.

Entitățile care aplică OMFP nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic, trebuie să întocmească și să depună la unitățile Ministerului Finanțelor Publice situații financiare anuale, în condițiile precizate în anexa nr. 1 la ordin, precum și raportări contabile anuale încheiate la data de 31 decembrie, în condițiile precizate în anexa nr. 3 la ordin.

Pentru persoanele juridice care aplică Standardele Internaționale de Raportare Financiară, situațiile financiare au componentele prevăzute de aceste standarde.

Termenele de depunere a situațiilor financiare anuale sunt următoarele:

 • pentru societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome și institutele naționale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;
 • pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 531 din 28 ianuarie 2016 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de către contribuabili într-un cont unic, publicat în Monitorul Oficial nr. 89/05.02.2016

Ordinul vizează aplicarea art. 163 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, potrivit căruia, în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, debitorii efectuează plata acestora într-un cont unic, prin utilizarea unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului pentru obligațiile fiscale datorate bugetului de stat și a unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului pentru celelalte obligații fiscale.

Astfel, au fost stabilite:

 • Nomenclatorul obligațiilor fiscale datorate la bugetul de stat, care se plătesc în contul unic 20.A.47.01.00 „Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire” (cuprinde 30 de impozite) și
 • Nomenclatorul obligațiilor fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, care se plătesc în contul unic 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, în curs de distribuire” (include 28 de contribuții).

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 521 din 26 ianuarie 2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și pentru aprobarea modelului și conținutului unui formular, publicat în Monitorul Oficial nr. 91/08.02.2016

Acest act normativ are în vedere aplicarea art. 316 alin. (1) lit. a) și c) din Codul fiscal, potrivit căruia persoana impozabilă care are sediul activității economice în România și realizează sau intenționează să realizeze o activitate economică ce implică operațiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere și/sau operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b) și d) din Codul fiscal, trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, după cum urmează:

 • înainte de realizarea unor astfel de operațiuni, dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depășește plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal, cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici, sau dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1), dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;
 • dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1), dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

Ordinul detaliază procedura de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată și aprobă modelul și conținutul deciziei privind înregistrarea în scopuri de TVA emise în acest scop de organul fiscal.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 588 din 1 februarie 2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”, publicat în Monitorul Oficial nr. 93/08.02.2016

Prin acest act normativ se aprobă modelul și conținutul, precum și caracteristicile de tipărire și modul de utilizare și de păstrare ale formularului 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”, care se utilizează începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente primei perioade fiscale din anul 2016.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587 din 1 februarie 2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial nr. 94/08.02.2016

Prin acest ordin se aprobă modelul și conținutul, precum și caracteristicile de tipărire și modul de difuzare, de utilizare și de păstrare ale formularelor 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” și 710 „Declarație rectificativă”. Formularul 100 se utilizează pentru declararea impozitelor și taxelor datorate începând cu data de 1 ianuarie 2016, prevăzute în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 591 din 3 februarie 2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (390 VIES) „Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare”, publicat în Monitorul Oficial nr. 94/08.02.2016

Prin acest ordin se aprobă modelul și conținutul, precum și caracteristicile de tipărire și modul de difuzare, de utilizare și de păstrare ale formularului 390 VIES „Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare”, care se completează și se depune începând cu operațiunile desfășurate în luna ianuarie 2016.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 592 din 3 februarie 2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (301) „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”, publicat în Monitorul Oficial nr. 94/08.02.2016

Prin acest ordin se aprobă modelul și conținutul, precum și caracteristicile de tipărire și modul de difuzare, de utilizare și de păstrare ale formularului 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”, care se utilizează începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2016.

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 102 din 22 ianuarie 2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operațiunile pluripartite din Uniunea Europeană, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, și a Instrucțiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spațiul Uniunii Europene și tratamentul fiscal al reparațiilor efectuate în perioada de garanție și postgaranție, publicat în Monitorul Oficial nr. 96/09.02.2016

Actul normativ are în vedere aplicarea art. 270 alin. (10) și art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, potrivit cărora:

♦ Este asimilat cu livrarea intracomunitară cu plată transferul de către o persoană impozabilă de bunuri aparținând activității sale economice din România într-un alt stat membru, cu excepția nontransferurilor prevăzute la alin. (12) (art. 270 alin. (10)).

♦ Este asimilată unei achiziții intracomunitare cu plată utilizarea în România, de către o persoană impozabilă, în scopul desfășurării activității economice proprii, a unor bunuri transportate sau expediate de aceasta sau de altă persoană, în numele acesteia, din statul membru pe teritoriul căruia aceste bunuri au fost produse, extrase, achiziționate, dobândite ori importate de către aceasta, dacă transportul sau expedierea acestor bunuri, în cazul în care ar fi fost efectuat din România în alt stat membru, ar fi fost tratat ca transfer de bunuri în alt stat membru, în conformitate cu prevederile art. 270 alin. (10) și (11) (art. 273 alin. (2) lit. a)).

Astfel, ordinul aprobă măsuri de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată pentru a se evita ca operatorii economici să se înregistreze în scopuri de TVA în mai multe state membre pentru transferuri de bunuri sau pentru achiziții intracomunitare de bunuri asimilate, în cazul în care desfășoară operațiuni pluripartite în cadrul Uniunii Europene și în cazul retururilor de bunuri în spațiul UE.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 351 din 18 ianuarie 2016 privind Procedura de transfer al sumelor recuperate în cadrul asistenței reciproce la recuperare și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 97/09.02.2016

Ordinul este dat în aplicarea capitolului II – Asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de taxe, impozite, drepturi și alte măsuri, titlul X – Aspecte internaționale, din Codul de procedură fiscală. În acest capitol se stabilesc norme privind asistența în vederea recuperării în România a unor creanțe stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene, precum și asistența în vederea recuperării într-un alt stat membru al Uniunii Europene a creanțelor stabilite în România.

Prin acest ordin se aprobă Procedura de transfer al sumelor recuperate în cadrul asistenței reciproce la recuperare, precum și modelul și conținutul unor formulare necesare pentru derularea acestei proceduri.

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 103 din 22 ianuarie 2016 privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) și art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial nr. 106/11.02.2016

Ordinul este dat în aplicarea art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) și art. 296 din Codul fiscal și reglementează modul de justificare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru fiecare operațiune în parte.

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 94/137 din 20 ianuarie 2016 privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obținerii informațiilor necesare realizării schimbului automat obligatoriu de informații potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial nr. 122/17.02.2016

Actul normativ are în vedere aplicarea art. 291 din Codul de procedură fiscală și reglementează introducerea unor formulare tipizate în scopul obținerii informațiilor necesare realizării schimbului automat de informații, respectiv:

 • Anexă la Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice;
 • Anexă la Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice;
 • Anexă la Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice;
 • Anexă la Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice.

Sursa: Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 144 din 9 februarie 2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale, și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale de către organele fiscale locale, publicat în Monitorul Oficial nr. 124/17.02.2016

Prin acest ordin se aprobă o serie de formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale, cum ar fi:

 • Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport;
 • Decont impozit pe spectacole;
 • Somație;
 • Titlu executoriu.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631 din 9 februarie 2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, publicat în Monitorul Oficial nr. 131/19.02.2016

Actul normativ vizează aplicarea art. 316, 317 și 322 din Codul fiscal și reglementează modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale următoarelor formulare:

• „Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii (091)”;

• „Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (093)”;

• „Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)”;

• „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (098)”.

De asemenea, ordinul aprobă modelul și conținutul formularului „Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal”.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 726 din 17 februarie 2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit”, publicat în Monitorul Oficial nr. 136/22.02.2016

Ordinul are în vedere aplicarea art. 41 alin. (2) și (3) din Codul fiscal, potrivit cărora plătitorii de impozit pe profit (alții decât băncile, asociațiile, fundațiile și asociațiile de proprietari) pot opta pentru calculul, declararea și plata impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate (1/4 din profitul anului anterior) efectuate trimestrial. Opțiunea pentru sistemul anual de declarare și plată a impozitului pe profit se efectuează la începutul anului fiscal pentru care se solicită aplicarea prevederilor alin. (2). Opțiunea este obligatorie pentru cel puțin doi ani fiscali consecutivi. Ieșirea din sistemul anual de declarare și plată a impozitului se efectuează la începutul anului fiscal pentru care se solicită aplicarea prevederilor alin. (1). Contribuabilii comunică organelor fiscale competente modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv.

Plătitorii de impozit pe profit care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, determină plățile anticipate trimestriale în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele prețurilor de consum, estimat cu ocazia elaborării bugetului inițial al anului pentru care se efectuează plățile anticipate, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata, cu excepția plății anticipate aferente trimestrului IV, care se declară și se plătește până la data de 25 decembrie. Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plățile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit anual, conform declarației privind impozitul pe profit.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 795 din 19 februarie 2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (311) „Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, publicat în Monitorul Oficial nr. 145/25.02.2016

Formularul 311 se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau lit. h) din Codul fiscal, pentru declararea și plata taxei pe valoarea adăugată aferente: livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii și/sau achizițiilor de bunuri și/sau de servicii efectuate ulterior anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA.

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 236 din 19 februarie 2016 privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual, publicat în Monitorul Oficial nr. 146/25.02.2016

Conform acestui ordin, pentru anul fiscal 2016, indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual este de 100,5%. Acest indice va fi folosit de plătitorii de impozit pe profit care au optat pentru declararea și plata impozitului pe profit anual prin plăți anticipate în sumă de o pătrime din impozitul pe profit aferent anului anterior.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 793 din 19 februarie 2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (307) „Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”, publicat în Monitorul Oficial nr. 146/25.02.2016

Formularul 307 se completează și se depune de către:

• persoana impozabilă beneficiară a transferului de active, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce privește ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal și nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;

• locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziționate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 310 alin. (7) din Codul fiscal;

• persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau lit. h) din Codul fiscal, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă aferentă bunurilor de capital, potrivit pct. 79 alin. (14) din titlul VII – Taxa pe valoarea adăugată din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal;

• persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, care:
– nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte;
– trebuie să efectueze regularizările/ajustările prevăzute de lege pentru operațiuni realizate înainte de anularea înregistrării.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 839 din 24 februarie 2016 privind aprobarea Normelor tehnice de autorizare a magaziilor și a perimetrelor pentru depozitare temporară și a Normelor tehnice de înregistrare a depozitelor utilizate în zonele libere, publicat în Monitorul Oficial nr. 164/03.03.2016

Actul normativ este emis în aplicarea art. 50-53 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar. Normele aprobate stabilesc procedurile aplicabile la autorizarea magaziilor și a perimetrelor de depozitare temporară pe teritoriul vamal al României a mărfurilor necomunitare sub supraveghere vamală în intervalul dintre prezentarea acestora în vamă și atribuirea unei destinații vamale pentru acestea. Magaziile și perimetrele pentru depozitare temporară sunt locuri aprobate de autoritatea vamală, destinate să primească mărfuri necomunitare care fac obiectul unei declarații sumare de depozitare temporară și cărora operatorul trebuie să le atribuie o destinație vamală.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 825 din 22 februarie 2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Decizie de reverificare”, publicat în Monitorul Oficial nr. 165/04.03.2016

Ordinul vizează aplicarea art. 128 din Codul de procedură fiscală, potrivit căruia, prin excepție de la prevederile art. 118 alin. (3), conducătorul organului de inspecție fiscală poate decide reverificarea unor tipuri de obligații fiscale pentru o anumită perioadă impozabilă, ca urmare a apariției unor date suplimentare necunoscute organului de inspecție fiscală la data efectuării inspecției fiscale, care influențează rezultatele acesteia. La începerea acțiunii de reverificare, organul de inspecție fiscală este obligat să comunice contribuabilului/plătitorului decizia de reverificare, care poate fi contestată.

Actul normativ stabilește modelul și conținutul Deciziei de reverificare.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.