Legislație comentată

Legislație comentată

Numărul 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Radu Ciobanu

Sursa: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea per­sonalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 434/09.06.2016

Ordonanța de urgență are mai puține implicații de natură fiscală și se referă la repararea dezechilibrelor privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Astfel, în­cepând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cu­an­tum al salariilor de bază/indemnizațiilor de încadrare mai mic decât cel stabilit la nivel maxim pentru fiecare funcție, grad/treaptă, gradație, vechime în funcție sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare din ca­drul in­sti­tuției sau autorității publice respective, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

Sursa: Hotărârea Guvernului nr. 449 din 22 iunie 2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 473/24.06.2016

Conform acestei hotărâri, în cazul veniturilor din salarii și asimilate acestora, recalcularea cuantumului indemnizației lunare pentru creșterea copilului se aplică doar în situația în care se constată că, pe baza do­cumentelor depuse inițial de persoana îndreptățită, a fost calculat un cuantum eronat. Recalcularea se face fie din oficiu în cazul în care agenția teritorială se autosesizează, fie la solicitarea persoanei îndreptățite.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.863 din 21 iunie 2016 pentru aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităților agricole, și pentru apro­barea unor for­mu­lare, publicat în Monitorul Oficial nr. 474/24.06.2016

Potrivit acestui ordin, persoanele fizice care desfășoară activități agricole, individual sau într-o formă de asociere, beneficiază de reducerea normei de venit, proporțional cu pierderea înregistrată, în cursul anu­lui curent, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile (îngheț, grindină, polei, ploaie abundentă, secetă, inundații), precum și a epizootiilor, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  • venitul net se stabilește pe bază de norme de venit;
  • pierderea afectează peste 30% din suprafețele destinate producției agricole vegetale sau din anima­lele deținute, pe fiecare categorie de produse vegetale sau categorie de animale, prevăzută în tabelul de la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
  • persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică a depus formularul 221 „Declarație privind ve­ni­turile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit”, în care se înscriu suprafețele destinate producției agricole vegetale și efectivele de animale, fără a lua în considerare pierderea înregistrată ca ur­mare a calamităților naturale.

Astfel, în cel mai scurt timp de la producerea pagubelor, persoana îndreptățită va depune la unitatea ad­mi­nistrativ-teritorială pe raza căreia s-a întâmplat evenimentul o cerere pentru constatarea pierderilor pro­duse de calamitățile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale. Pentru pagubele care pri­vesc efec­tive de animale, păsări sau familii de albine, la cerere se anexează și certificatul
sanitar-veterinar eli­berat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în care se precizează că pierderea a fost cau­zată de efectele produse de evenimentele menționate anterior.

Persoana fizică va depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal formularul „Cerere privind reducerea venitului anual din activități agricole, stabilit pe bază de norme de venit”, având în vedere îndeplinirea cumulativă a condițiilor enumerate mai sus, inclusiv faptul că cel puțin 30% din su­pra­fețele des­ti­nate producției agricole/din animalele deținute sunt afectate de calamitățile naturale. Termenul de soluțio­nare a cererii este de 45 de zile de la înregistrare.

Sursa: Ordinul președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 135 din 13 iunie 2016 pri­vind aprobarea Normelor generale de întocmire și utilizare a registrelor și formularelor obligatorii specifice în domeniul jocurilor de noroc, a Normelor specifice de completare și utilizare a registrelor și formularelor obligatorii specifice în domeniul jocurilor de noroc, precum și a modelelor acestora, pe tipuri de jocuri de noroc, publicat în Monitorul Oficial nr. 479/28.06.2016

Prin acest act normativ s-au aprobat Normele generale de întocmire și utilizare a registrelor și formula­relor obligatorii specifice în domeniul jocurilor de noroc, Normele specifice de completare și utilizare a re­gistrelor și formularelor obligatorii specifice în domeniul jocurilor de noroc și modelele registrelor și for­mularelor obligatorii, pe tipuri de jocuri de noroc.

Sursa: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32 din 28 iunie 2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 488/30.06.2016

Ordonanța de urgență aduce mai multe modificări Codului fiscal, pe care le vom
pre­zenta în cele ce ur­mează.

Conform actului normativ, în cazul transferului dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul per­so­nal, în condițiile prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stin­gerii obligațiilor asumate prin credite, are loc scutirea de impozit a veniturilor din transferul dreptului de proprietate. Astfel, persoanele fizice care se regăsesc în situația prevăzută de această lege și de drept
dato­rează impozit în cazul transferului drep­tului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal prin darea în plată a bunului imobil sunt scutiți de impozit pe veniturile din transferul dreptului de proprietate, pentru o singură operațiune de dare în plată, respectiv pentru prima operațiune de acest gen.

Pentru identificarea primei operațiuni de dare în plată se înființează la nivelul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România Registrul național notarial de evidență a actelor de dare în plată prevăzute de Legea nr. 77/2016 (RNNEADP).

Scutirea de impozit se aplică atât debitorului, cât și codebitorilor, coplătitorilor, garanților personali sau ipotecari ai debitorului, în cazul în care prin operațiunea de dare în plată se transferă dreptul de proprie­tate imobiliară din patrimoniul personal al acestora.

Pentru a beneficia de scutirea de impozit, contribuabilul va depune o cerere însoțită de certificatul eli­berat de Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale (CNARNN) la organul fiscal com­pe­tent, care procedează după cum urmează:
  • În cazul în care decizia de impunere nu a fost emisă sau nu a fost comunicată până la data depunerii cererii, decizia de impunere nu se mai emite sau, după caz, nu se mai comunică.
  • În cazul în care decizia de impunere a fost emisă și comunicată contribuabilului, impozitul și acceso­riile aferente acestuia, neachitate până la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, se anu­lează, prin emiterea unei decizii de anulare a obligațiilor fiscale, care se comunică contribuabilului.

Totodată, prin acest act normativ se introduce o nouă categorie de contribuabili scutiți de la plata im­pozitului pe venit. Astfel, persoanele fizice sunt scutite de la plata impozitului pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor ca urmare a desfășurării activității de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului educației naționale și cercetării științifice, al ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finanțelor pu­blice, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

De asemenea, conform ordonanței de urgență, se va aplica TVA redusă de 9% și pentru:
  • livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură;
  • semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării;
  • prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol.

Până la data de 1 august 2016 se vor aproba prin ordin al ministrului finanțelor publice codurile NC pentru produsele menționate mai sus și detalii despre tipurile de servicii specifice agriculturii.

Ordonanța de urgență modifică și Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind opera­țiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de ur­gență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. Astfel, începând cu data de 1 august 2016, organizatorii de nunți și botezuri pot solicita organului fiscal central competent în administrarea obliga­țiilor lor fiscale, pentru operațiunile de încasări în numerar pe zi, de la persoane fizice, pentru serviciile legate de aceste evenimente, aprobarea unui alt plafon de
înca­sări decât cel zilnic de 10.000 lei de la o persoană. Pentru obținerea altor plafoane, aceștia trebuie să prezinte organului fiscal informații din care să rezulte că încasările de la persoane fizice generate de organi­zarea de astfel de evenimente depășesc plafonul zilnic de 10.000 lei de la o persoană.

Organul fiscal dispune cu privire la cererea depusă printr-o decizie în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii cererii. Decizia are valabilitate un an de la data comunicării și poate fi reînnoită sau modificată la cererea solicitantului.

Procedura de aplicare a acestor prevederi urmează să se apro­be prin ordin al ministrului finanțelor pu­blice, până la data de 1 august 2016.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.929 din 29 iunie 2016 pentru aprobarea modelelor formularelor „Referat justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii” și „Decizie de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii”, publicat în Monitorul Oficial nr. 488/30.06.2016

Prin acest ordin s-au aprobat modelele și modul de utilizare și de păstrare ale formularelor „Referat jus­tificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii” și „Decizie de prelungire a ter­menului de valabilitate a mă­surilor asigurătorii”.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.