Lucrările contabile privind închiderea exercițiului financiar. Cerințe referitoare la elaborarea situațiilor financiare pentru anul 2018

Lucrările contabile privind închiderea exercițiului financiar. Cerințe referitoare la elaborarea situațiilor financiare pentru anul 2018

Numărul 11, 26 mar. - 1 apr. 2019  »  Expertiza și auditul afacerilor

CECCAR

REZUMAT
Având în vedere încheierea exercițiului financiar 2018, este foarte important să cunoaștem care sunt lucrările pregătitoare întocmirii situațiilor financiare, ce tipuri de operațiuni și înregistrări contabile sunt necesare pentru închiderea exercițiului financiar, ce tipuri de situații financiare trebuie să întocmim în funcție de unele criterii de mărime a entității, dacă avem sau nu obligația să audităm aceste situații, precum și care sunt contravențiile și sancțiunile legate de neîntocmirea, nesemnarea și nedepunerea lor.

Termeni-cheie: situații financiare, operațiuni de regularizare, rezultat fiscal, audit statutar

Clasificare JEL: M41 

Situațiile financiare anuale sunt documente oficiale de prezentare a activității economico-financiare desfășurate de entitate, care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a altor informații referitoare la activitatea desfășurată.

Conform Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale se întocmesc de către:

 • societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice;
 • instituțiile publice, asociațiile și celelalte persoane juridice cu și fără scop patrimonial;
 • subunitățile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparțin persoanelor menționate anterior, cu sediul în România, precum și subunitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate;
 • organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislația pieței de capital, fondurile de pensii facultative, cele administrate privat și alte entități organizate pe baza Codului civil.

Subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, potrivit Legii nr. 82/1991, fără a întocmi situații financiare anuale pentru propria activitate.

Întocmirea situațiilor financiare este precedată de efectuarea unor lucrări contabile cu caracter preliminar, desfășurate în următoarea succesiune:

 • stabilirea balanței conturilor înainte de inventariere;
 • inventarierea generală a patrimoniului;
 • contabilitatea operațiunilor de regularizare privind diferențele de inventar, amortizările, ajustările pentru depreciere, provizioanele pentru riscuri și cheltuieli, diferențele de curs valutar, delimitarea în timp a cheltuielilor și veniturilor;
 • stabilirea balanței conturilor după inventariere;
 • determinarea rezultatului exercițiului și distribuirea profitului sau finanțarea pierderii;
 • determinarea rezultatului fiscal și a impozitului pe profit;
 • întocmirea balanței de verificare finale;
 • redactarea bilanțului contabil.

Stabilirea balanței conturilor înainte de inventariere

Potrivit Legii nr. 82/1991, balanța de verificare se întocmește cel puțin la încheierea exercițiului financiar, la termenele de întocmire a situațiilor financiare, a raportărilor contabile, precum și la finele perioadei pentru care entitatea trebuie să întocmească declarația privind impozitul pe profit/venit. Ea reprezintă un instrument de verificare a soldurilor contabile, în sensul că acestea trebuie să reflecte operațiunile economice și financiare reale consemnate în documentele justificative și înregistrate în concordanță cu normele metodologice de utilizare a conturilor.

Pentru controlul exactității datelor înregistrate în conturi se întocmește balanța înainte de inventarierea patrimoniului, care pregătește datele de referință necesare comparării soldurilor contabile cu rezultatele inventarierii.

Inventarierea generală a patrimoniului

Odată cu încheierea exercițiului financiar, în vederea întocmirii situațiilor financiare, un rol important îl are inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, prin intermediul căreia se realizează o verificare a modului de gestionare a patrimoniului și se stabilește situația patrimonială reală a entității.

Cu această ocazie, este foarte important să cunoaștem care este rolul administratorului în vederea efectuării corecte a inventarierii, pentru a evita amenzile aplicate în cazul nerespectării reglementărilor legale în domeniu, precum și care sunt atribuțiile comisiei de inventariere, procedura de inventariere și ce se întâmplă atunci când se constată plusuri/minusuri de inventar sau deprecieri de valoare. Toate aceste aspecte sunt detaliate în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

Potrivit Legii contabilității, obligația efectuării inventarierii generale a elementelor patrimoniale revine persoanelor care organizează și conduc contabilitatea financiară, precum și persoanelor fizice care desfășoară activități producătoare de venit și ale căror venituri sunt determinate în sistem real, care au obligația să conducă evidența contabilă pe baza regulilor contabilității în partidă simplă sau, la opțiunea acestora, pe baza regulilor contabilității în partidă dublă.

Nerespectarea reglementărilor legale cu privire la efectuarea inventarierii constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 400 lei la 5.000 lei.

Contabilitatea operațiunilor de regularizare

✔ Plusurile și minusurile de inventar

Odată stabilite rezultatele inventarierii și plusurile și minusurile de inventar, se procedează la înregistrarea și decontarea lor.

În situația constatării unor plusuri în gestiune, bunurile respective se evaluează și se înregistrează în contabilitate la costul lor de achiziție, în funcție de prețul pieței la data constatării sau de costul de achiziție al bunurilor similare.

Bunurile constatate lipsă la inventariere se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea contabilă. Scăderea din contabilitate a unor pagube care nu se datorează culpei unei persoane se face în baza aprobării ordonatorului de credite respectiv, cu avizul ordonatorului de credite ierarhic superior.

În cazul constatării unor lipsuri imputabile în gestiune, administratorii trebuie să impute persoanelor vinovate bunurile lipsă la valoarea lor de înlocuire, respectiv costul de achiziție al unui bun cu caracteristici și grad de uzură similare celui lipsă la data constatării pagubei, care cuprinde prețul de cumpărare practicat pe piață, la care se adaugă taxele nerecuperabile, inclusiv TVA, cheltuielile de transport, aprovizionare și alte cheltuieli, accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate sau pentru intrarea în gestiune a bunului respectiv. În cazul bunurilor constatate lipsă ce urmează a fi imputate care nu pot fi cumpărate de pe piață, valoarea de imputare se stabilește de o comisie formată din specialiști în domeniul respectiv.

La determinarea valorii debitului, în cazurile în care lipsurile în gestiune nu sunt considerate infracțiuni, se are în vedere posibilitatea compensării acestora cu eventualele plusuri constatate, cu îndeplinirea unor condiții.

Nu se admite compensarea în situația în care s-a făcut dovada că lipsurile constatate la inventariere provin din sustragerea sau din degradarea bunurilor respective din cauza vinovăției persoanelor care răspund de gestionarea acestora.

Regularizarea diferențelor de inventar generează următoarele înregistrări:

a) Plusurile de active imobilizate, la valoarea de inventar:
20, 21, 23
Conturi de active imobilizate
= 475
„Subvenții pentru investiții”
b) Plusurile de stocuri:
● plusuri de stocuri cumpărate:
30, 32, 35, 36, 37
Conturi de stocuri
= 60
Cheltuieli privind stocurile,
pe fiecare categorie
● plusuri de stocuri privind producția în curs de execuție, la valoarea contabilă de intrare, egală cu costul de producție:
33, 34
Conturi de stocuri
= 711
„Venituri aferente costurilor
stocurilor de produse”
c) Plusurile de inventar în cazul investițiilor financiare pe termen scurt:
50
Investiții pe termen scurt
= 768
„Alte venituri financiare”
d) Plusurile constatate la inventarierea casieriei la societățile cu capital privat:
531
„Casa”
= 7588
„Alte venituri din exploatare”
e) Minusurile de inventar în cazul activelor imobilizate:
%
28
Amortizări privind imobilizările
6583
„Cheltuieli privind activele cedate
și alte operațiuni de capital”
= 20, 21, 23
Conturi de active imobilizate

f) Imputarea la valoarea de înlocuire la data constatării pagubei, inclusiv TVA:

4282
„Alte creanțe în legătură
cu personalul”
sau
461
„Debitori diverși”
= %
7581
„Venituri din despăgubiri,
amenzi și penalități”
4427
„TVA colectată”

Pentru celelalte minusuri de inventar, înregistrările sunt în sens invers față de cele prezentate în cazul plusurilor, cu excepția minusurilor de casă.

 Amortizarea imobilizărilor corporale

Amortizarea activelor imobilizate se calculează și se înregistrează pe baza planului de amortizare sau a fișelor imobilizărilor corporale. La închiderea exercițiului financiar, cu ocazia inventarierii generale a patrimoniului, este normal ca valoarea de inventar să fie egală cu cea rămasă de amortizat.

Dacă valoarea de inventar este mai mică decât cea rămasă de amortizat, diferența se regularizează astfel:

a) Înregistrarea unei amortizări suplimentare, în cazul în care se constată o depreciere ireversibilă:
68
Cheltuieli cu amortizările,
provizioanele și ajustările
pentru depreciere
sau pierdere de valoare
= 28
Amortizări privind imobilizările

b) Constituirea unei ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale, în cazul în care se constată o depreciere reversibilă sau relativă:

Deprecierea reversibilă este dată de lipsa de utilitate în momentul inventarierii (imobilizări trecute în conservare, inutilizabile temporar), supraevaluarea imobilizărilor corporale la reevaluarea anterioară sau apariția unei deprecieri de care nu s-a ținut seama cu ocazia amortizării.

6813
„Cheltuieli de exploatare
privind ajustările pentru
deprecierea imobilizărilor”
= 29
Ajustări pentru deprecierea
sau pierderea de valoare
a imobilizărilor

 Ajustările pentru depreciere

Ca regulă generală, dacă valoarea de inventar este mai mică decât cea contabilă, activele sunt depreciate și se recunoaște o ajustare pentru depreciere:
68
Cheltuieli cu amortizările,
provizioanele și ajustările
pentru depreciere
sau pierdere de valoare
= 28, 39, 49, 59
Conturi de ajustări
pentru depreciere

 Provizioanele

La închiderea exercițiului, provizioanele constituite se înregistrează în debitul conturilor de cheltuieli și creditul conturilor de provizioane. Regularizarea acestora se realizează prin efectuarea unei analize asupra lor, generând următoarele înregistrări:

a) Majorarea provizioanelor:
6812
„Cheltuieli de exploatare
privind provizioanele”
= 15
Provizioane
b) Anularea sau diminuarea provizioanelor, atunci când acestea rămân total sau parțial fără obiect:
15
Provizioane
= 7812
„Venituri din provizioane”

 Diferențele de curs valutar

Diferențele de curs valutar aferente creanțelor și datoriilor, precum și disponibilităților în devize rezultate din evaluarea la cursul zilei în vigoare la închiderea exercițiului financiar se contabilizează astfel:

a) Diferențele favorabile:
16, 26, 40, 41, 46, 5xx
Conturi de creanțe
și datorii în valută,
disponibilități în devize
= 765
„Venituri din diferențe
de curs valutar”
b) Diferențele nefavorabile:
665
„Cheltuieli din diferențe
de curs valutar”
= 16, 26, 40, 41, 46, 5xx
Conturi de creanțe
și datorii în valută,
disponibilități în devize

 Delimitarea în timp a cheltuielilor și veniturilor

Pentru a stabili exact rezultatul exercițiului este necesară separarea în timp a cheltuielilor și veniturilor înregistrate în cursul exercițiului sau preluate ca sold din exercițiul anterior. În sfera regularizării cheltuielilor și veniturilor se cuprind operațiuni privind înregistrarea cheltuielilor de plată (facturi neprimite, documente de plată neîntocmite) și veniturilor de încasat (facturi neîntocmite pentru bunuri vândute și prestații furnizate), regularizarea cheltuielilor și veniturilor înregistrate în avans (prestații care afectează două exerciții) și repartizarea cheltuielilor pe mai multe exerciții.

 a) Înregistrarea cheltuielilor de plată (facturi neprimite până la închiderea exercițiului):
%
60, 61
Cheltuieli cu materiile prime
și materialele, privind
mărfurile și cu serviciile
executate de terți
4428
„TVA neexigibilă”
= 408
„Furnizori – facturi nesosite”

La deschiderea exercițiului următor se face stornarea în negru, urmând a se efectua înregistrarea la valoarea înscrisă în factură.

Se poate folosi varianta stornării în roșu a înregistrării anterioare:

%
60, 61¹
Cheltuieli cu materiile prime
și materialele, privind
mărfurile și cu serviciile
executate de terți
4428²
„TVA neexigibilă”
= 408³
„Furnizori – facturi nesosite”
¹ Costul de achiziție estimat, cu minus
² TVA aferentă valorii estimate anterior, cu minus
³ Valoarea estimată a facturii, inclusiv TVA neexigibilă, cu minus

Și înregistrarea facturii primite:

%
60, 61¹
Cheltuieli cu materiile prime
și materialele, privind
mărfurile și cu serviciile
executate de terți
4426²
„TVA deductibilă”
= 401³
„Furnizori”
¹ Costul de achiziție al serviciilor pe baza facturii primite
² TVA aferentă valorii facturii la cost de achiziție
³ Valoarea facturii, inclusiv TVA deductibilă

b) Înregistrarea veniturilor de încasat (facturi neîntocmite până la închiderea exercițiului):

418
„Clienți – facturi de întocmit”
= %
70
Cifra de afaceri netă
4428
„TVA neexigibilă”

La închiderea exercițiului următor înregistrarea se stornează, iar pe baza facturii se întocmește articolul contabil corespunzător vânzării pe credit comercial.

În momentul emiterii facturii se poate folosi varianta stornării în roșu a înregistrării anterioare:
418
„Clienți – facturi de întocmit”
= %
70
Cifra de afaceri netă
4428
„TVA neexigibilă”
Și înregistrarea facturii emise:
411
„Clienți”
= %
70
Cifra de afaceri netă
4427
„TVA colectată”

c) Regularizarea veniturilor și cheltuielilor înregistrate în avans:

● cheltuieli privind reparațiile neprevizibile care se repartizează pe parcursul mai multor exerciții:
%
471
„Cheltuieli înregistrate în avans”
4426
„TVA deductibilă”
= 401
„Furnizori”
● cheltuieli înregistrate în avans în contul de regularizări și transferate asupra exercițiului curent:
60, 61, 62, 65, 66
Conturi de cheltuieli
= 471
„Cheltuieli înregistrate în avans”
● venituri înregistrate în avans în cursul exercițiului direct în contul de regularizări:
411
„Clienți”
= 472
„Venituri înregistrate în avans”

● venituri înregistrate în avans în contul de regularizări și transferate asupra exercițiului curent:

472
„Venituri înregistrate în avans”
= 70, 76
Conturi de venituri

Stabilirea balanței conturilor după inventariere

După efectuarea inventarierii și contabilizării regularizărilor de inventar se întocmește o nouă balanță a conturilor. Aceasta are rolul de a pregăti datele necesare determinării rezultatului exercițiului, asigurând suportul informațional pentru redactarea bilanțului contabil.

Determinarea rezultatului exercițiului

Potrivit Legii nr. 82/1991, în contabilitate, profitul/pierderea se stabilește cumulat de la începutul exercițiului financiar.

Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli se face de regulă la sfârșitul exercițiului financiar, prin următoarele înregistrări:

7xx
Conturi de venituri
= 121
„Profit sau pierdere”
121
„Profit sau pierdere”
= 6xx
Conturi de cheltuieli

Determinarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor/impozitului specific unor activități

 Impozitul pe profit

Potrivit titlului II din Codul fiscal, rezultatul fiscal se calculează ca diferență între veniturile și cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile și deducerile fiscale și la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea rezultatului fiscal se iau în calcul și elemente similare veniturilor și cheltuielilor, potrivit Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, precum și pierderile fiscale care se recuperează în conformitate cu prevederile legale. Rezultatul fiscal pozitiv este profit impozabil, iar cel negativ, pierdere fiscală.

Rezultatul fiscal se calculează trimestrial sau anual, cumulat de la începutul anului fiscal. Pentru determinarea acestuia, erorile înregistrate în contabilitate se corectează astfel:

 • erorile care se corectează potrivit reglementărilor contabile pe seama rezultatului reportat, prin ajustarea rezultatului fiscal al anului la care se referă acestea și depunerea unei declarații rectificative în condițiile prevăzute de Codul de procedură fiscală;
 • erorile care se corectează potrivit reglementărilor contabile pe seama contului de profit și pierdere sunt luate în calcul pentru determinarea rezultatului fiscal în anul în care se face corectarea lor.

Cota de impozit este de 16% și se aplică la rezultatul fiscal final. Din impozitul pe profit se scad cheltuielile cu sponsorizarea, în limita prevederilor legale, impozitul pe profit aferent profitului reinvestit și creditele fiscale pentru impozitele plătite în străinătate, acolo unde este cazul.

În cursul anului, pe baza formularului 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”, înregistrările contabile privind impozitul pe profit datorat și plătit sunt următoarele:

691
„Cheltuieli cu impozitul pe profit”
= 4411
„Impozitul pe profit”
4411
„Impozitul pe profit”
= 5121
„Conturi la bănci în lei”

La sfârșitul anului, pe baza formularului 101 „Declarație privind impozitul pe profit” se regularizează diferența de plată, înregistrările contabile fiind similare cu cele prezentate anterior. 

 Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

O persoană juridică română cu capital social deținut de alte persoane decât statul și unitățile administrativ-teritoriale care este nou-înființată este obligată să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal. Ea poate opta pentru plata impozitului pe profit în situația în care a subscris un capital social de cel puțin 45.000 lei și are minimum doi salariați, începând cu trimestrul în care aceste condiții sunt îndeplinite cumulativ, opțiunea fiind definitivă.

Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt de 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulți salariați și de 3% pentru cele care nu au salariați.

Calculul și plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se determină impozitul.

Pe baza formularului 100, înregistrările contabile privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat și plătit sunt următoarele:
698
„Cheltuieli cu impozitul pe venit”
= 4418
„Impozitul pe venit”
4418
„Impozitul pe venit”
= 5121
„Conturi la bănci în lei”

✔ Impozitul specific unor activități

Impozitul specific se datorează de persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 – „Hoteluri și alte facilități de cazare similare”, 5520 – „Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată”, 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere”, 5590 – „Alte servicii de cazare”, 5610 – „Restaurante”, 5621 – „Activități de alimentație (catering) pentru evenimente”, 5629 – „Alte servicii de alimentație n.c.a.”, 5630 – „Baruri și alte activități de servire a băuturilor”.

Declararea și plata impozitului specific se efectuează semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare. Suma de plată reprezintă jumătate din impozitul specific anual, stabilit potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu modificările ulterioare.

Pe baza formularului 100, înregistrările contabile privind impozitul specific unor activități datorat și plătit sunt următoarele:

695
„Cheltuieli cu impozitul
specific unor activități”
= 4415
„Impozitul specific unor activități”
4415
„Impozitul specific unor activități”
= 5121
„Conturi la bănci în lei”

Distribuirea profitului exercițiului

Repartizarea profitului se înregistrează pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale. Sumele aferente repartizărilor interimare de dividende se evidențiază în contabilitate și se reflectă în situațiile financiare interimare drept creanțe față de acționari, respectiv asociați.

Repartizarea trimestrială a profitului către acționari sau asociați se poate efectua opțional în cursul exercițiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate și sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate și sume depuse în rezerve în conformitate cu cerințele legale sau statutare, respectiv pe baza situațiilor financiare interimare aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților.

Regularizarea sumelor repartizate în cursul exercițiului financiar are loc după aprobarea situațiilor financiare anuale, iar dividendele repartizate și plătite în plus în cursul anului se restituie în 60 de zile de la data aprobării acestor situații. Obligația de restituire intervine pentru persoanele care au încasat dividende trimestrial, iar conducerea societății trebuie să urmărească recuperarea sumelor respective și să dispună măsurile ce se impun în acest scop.

Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar și cel reportat, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților.

a) Repartizarea profitului brut pentru constituirea rezervelor legale:
129
„Repartizarea profitului”
= 106
„Rezerve legale”

b) Profitul contabil rămas după distribuirea la rezerve se preia la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale în contul 117 „Rezultatul reportat”:

121
„Profit sau pierdere”
= %
117
„Rezultatul reportat”
129
„Repartizarea profitului”

c) Profitul net realizat în exercițiul financiar precedent și nerepartizat se repartizează în exercițiile financiare următoare pe destinațiile aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților:

117
„Rezultatul reportat”
= %
106
„Rezerve legale”
446
„Alte impozite, taxe
și vărsăminte asimilate”
457
„Dividende de plată”

Cerințe privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale

Conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare:

✔ Entitățile care la data bilanțului nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime sunt încadrate ca microentități:

 • totalul activelor: 1.500.000 lei;
 • cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;
 • numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10.

Acestea întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

 • bilanț prescurtat;
 • cont prescurtat de profit și pierdere, care să prezinte separat cifra de afaceri netă, alte venituri, costul materiilor prime și al consumabilelor, cheltuielile cu personalul, ajustările de valoare, alte cheltuieli, impozitele, profitul sau pierderea.

Ele trebuie însoțite de formularele „Date informative” și „Situația activelor imobilizate”.

✔ Entitățile care la data bilanțului nu intră în categoria microentităților și care nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime sunt încadrate ca entități mici:

 • totalul activelor: 17.500.000 lei;
 • cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
 • numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Acestea întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

 • bilanț prescurtat;
 • cont de profit și pierdere;
 • notele explicative la situațiile financiare anuale.

Ele trebuie însoțite de formularele „Date informative” și „Situația activelor imobilizate”.

Opțional, acestea pot întocmi situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația fluxurilor de trezorerie.

✔ Entitățile care la data bilanțului depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime sunt încadrate ca entități mijlocii și mari:

 • totalul activelor: 17.500.000 lei;
 • cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
 • numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Acestea întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

 • bilanț;
 • cont de profit și pierdere;
 • situația modificărilor capitalului propriu;
 • situația fluxurilor de trezorerie;
 • notele explicative la situațiile financiare anuale.

Ele trebuie însoțite de formularele „Date informative” și „Situația activelor imobilizate”.

Entitățile de interes public se încadrează în cea din urmă categorie.

Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. De asemenea, acestea vor fi însoțite de o declarație scrisă a administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligația gestionării entității respective, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea lor și confirmă că:

 • politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale respectă reglementările contabile aplicabile;
 • situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
 • persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Persoanele juridice fără scop patrimonial care nu desfășoară activități economice întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanț prescurtat și contul prescurtat al rezultatului exercițiului, utilizând programul de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.

Persoanele juridice fără scop patrimonial care desfășoară activități economice întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanț și contul rezultatului exercițiului, utilizând programul de asistență elaborat de MFP. Pentru activitățile economice desfășurate de acestea, Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.103/2017, cu modificările și completările ulterioare, se completează, după caz, cu prevederile OMFP nr. 1.802/2014.

Conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale sunt supuse aprobării de către adunarea generală a acționarilor sau asociaților. Consiliul de administrație, respectiv directoratul, este obligat să depună la unitățile teritoriale ale MFP, în format hârtie și electronic sau numai în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, situațiile financiare anuale aprobate, însoțite de documentele prevăzute de lege.

Entitățile pot depune situațiile financiare anuale și documentele cerute de lege, în format hârtie și electronic, la registratura unităților teritoriale ale MFP sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către agenții economici și alți contribuabili, sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

Situațiile financiare anuale care fac obiectul auditului statutar

Entitățile mijlocii și mari, precum și cele de interes public întocmesc situații financiare anuale care sunt supuse auditului statutar.

De asemenea, fac obiectul auditului entitățile care la data bilanțului depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

 • totalul activelor: 16.000.000 lei;
 • cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;
 • numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Obligația de auditare se aplică atunci când acestea depășesc limitele respective în două exerciții financiare consecutive.

Totodată, obligația de auditare o au și subunitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepția celor deschise în țara noastră de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European.

Sunt supuse auditului statutar și situațiile financiare întocmite în vederea efectuării operațiunilor de fuziune, divizare sau lichidare, dacă entitățile respective au obligația auditării situațiilor financiare anuale.

Termenul de depunere a situațiilor financiare anuale

Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sunt următoarele:

 • pentru societățile, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;
 • pentru celelalte persoane juridice, 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar;
 • pentru subunitățile din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, cu excepția celor deschise în țara noastră de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

Pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun, în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la unitățile teritoriale ale MFP o raportare contabilă anuală al cărei conținut se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, pentru situațiile financiare centralizate pe ansamblul județului și al municipiului București privind execuția bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, depun la MFP un exemplar al situațiilor financiare trimestriale și anuale, potrivit normelor emise de acesta, în termen de 50 de zile de la încheierea exercițiului financiar sau de 40 de zile de la încheierea trimestrului de referință.

Erorile constatate după depunerea situațiilor financiare anuale se corectează la data constatării lor.

Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului, la unitățile teritoriale ale MFP o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității.

Semnarea situațiilor financiare

Situațiile financiare anuale și raportările contabile se semnează de către:

 • directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție; sau
 • persoane fizice ori juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR;
 • administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității;
 • ordonatorul de credite și conducătorul compartimentului financiar-contabil sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, în cazul instituțiilor publice; sau
 • ordonatorul de credite și persoanele fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR, în situația în care instituțiile publice nu au persoane încadrate cu contract individual de muncă sau numite într-o funcție publică.

O societate-mamă trebuie să întocmească atât situații financiare anuale pentru propria activitate, cât și situații financiare anuale consolidate, în condițiile prevăzute de reglementările contabile aplicabile. Dacă situațiile financiare anuale ale societății-mamă sunt prezentate în vederea aprobării odată cu cele consolidate, aceasta poate prezenta un singur raport de audit asupra situațiilor financiare anuale depuse, în cazul în care are obligația de auditare.

Păstrarea situațiilor financiare

Situațiile financiare anuale se păstrează timp de 10 ani. În caz de încetare a activității entității, acestea împreună cu registrele și celelalte documente anexate se predau la arhivele statului, în conformitate cu prevederile legale în materie.

Contravenții și sancțiuni

Constituie contravenție neîntocmirea, nesemnarea sau nedepunerea în termenul legal la unitățile teritoriale ale MFP a situațiilor financiare anuale și, după caz, a celor consolidate, precum și a raportărilor contabile și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei.

BIBLIOGRAFIE 

 1. Bâtcă-Dumitru, Corina-Graziella, Sahlian, Daniela-Nicoleta, Irimescu, Alina-Mihaela (2018), Contabilitate și raportare financiară, ediția a II-a, Editura CECCAR, București.
 2. Legea societăților nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial nr. 1066/17.11.2004, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 454/18.06.2008, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, publicată în Monitorul Oficial nr. 812/ 14.10.2016, cu modificările ulterioare.
 6. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, publicat în Monitorul Oficial nr. 704/20.10.2009.
 7. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial nr. 963/30.12.2014, cu modificările și completările ulterioare.
 8. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 35/14.01.2019.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.