MF: Procedura de autorizare a caselor de schimb valutar și a entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare, în consultare publică

MF: Procedura de autorizare a caselor de schimb valutar și a entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare, în consultare publică

Numărul 19, 18-24 mai 2022  »  Curier legislativ

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat, în transparență decizională, proiectul de Hotărâre pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar și a entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, precum și a procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar. Potrivit Notei de fundamentare a actului normativ, proiectul vizează, în principal, reglementarea următoarelor aspecte:

♦ indicarea entităților care se supun procedurii de autorizare și/sau înregistrare la Ministerul Finanțelor, în vederea desfășurării activității de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, pe teritoriul României. Astfel, se precizează că sunt vizate de noile reglementări casele de schimb valutar și, respectiv, entitățile care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare care solicită să desfășoare aceste activități;

♦ se precizează faptul că organizarea și desfășurarea activității de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, pe teritoriul României, de către casele de schimb valutar și entitățile care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare, se pot realiza numai pe bază de autorizație și scrisoare de atribuire a codului statistic, documente cu valabilitate limitată în timp. Autorizația este documentul în baza căruia entitatea poate să organizeze activitate de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, și este valabilă timp de 5 ani de la data acordării. Scrisoarea de atribuire a codului statistic este documentul în baza căruia o entitate poate să desfășoare efectiv activitate în punctul de schimb valutar și este valabilă de la data acordării și până la expirarea perioadei de valabilitate a autorizației deținută de entitate la momentul eliberării scrisorii de atribuire a codului statistic. Obținerea autorizației este condiționată de solicitarea și obținerea a cel puțin unei scrisori de atribuire a codului statistic.

Entitățile vizate de acest proiect de act normativ pot solicita obținerea autorizației pentru organizarea activității de încasare a cecurilor de călătorie astfel: la momentul solicitării autorizației pentru organizarea activității de schimb valutar, caz în care se emite o singură autorizație pe care vor fi menționate toate activitățile pe care le poate desfășura entitatea; ulterior obținerii autorizației pentru organizarea activității de schimb valutar, caz în care se emite o autorizație, modificată, în sensul adăugării noii activități la activitățile deja autorizate. Această autorizație va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială, iar sub denumirea „Autorizație”, se va înscrie, cuvântul „modificare”. Astfel, obținerea autorizației pentru organizarea activității de încasare a cecurilor de călătorie este condiționată de existența sau de solicitarea autorizației pentru organizarea activității de schimb valutar simultan cu solicitarea autorizației pentru organizarea activității de încasare a cecurilor de călătorie. Totodată, se menționează că, prin data acordării, se înțelege data de întâi a lunii următoare celei în care s-a aprobat documentația depusă de entitate, în vederea obținerii autorizației și/sau a scrisorii de atribuire a codului statistic.

♦ interzicerea desfășurării activității de schimb valutar prin intermediul automatelor de schimb valutar, de către casele de schimb valutar și entitățile care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare, luând în considerare faptul că, în desfășurarea activității de schimb valutar trebuie asigurate măsurile de cunoaștere a clientelei, conform dispozițiilor Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare;

♦ precizarea termenului în care entitățile a căror autorizație expiră, pot depune cererea de reautorizare însoțită de documentația aferentă, completă, respectiv cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizației;

♦ stabilirea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească și, respectiv, a documentelor pe care trebuie să le depună entitățile, în funcție de categoria din care fac parte, în vederea obținerii autorizației și a scrisorii de atribuire a codului statistic. Astfel, sunt stabilite atât o serie de condiții comune celor două categorii de entități care se supun procedurii de autorizare, cât și condiții specifice fiecărei categorii. Printre condițiile comune celor două categorii de entități se regăsesc și următoarele: neînregistrarea de obligații de plată restante la bugetul general consolidat, de către entitatea care solicită obținerea autorizației; lipsa unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare a entității, pentru care nu a intervenit reabilitarea; lipsa unei condamnări pe plan intern sau internațional, pentru infracțiuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, atât în cazul reprezentanților legali, administratorilor, acționarilor semnificativi sau asociaților entității care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, cât și în cazul persoanelor care dețin o funcție de conducere în cadrul entității și a persoanelor care sunt beneficiarii reali ai acestor entități. Pentru aceste ultime două categorii, este necesară și îndeplinirea condiției de a fi persoane potrivite și competente, în sensul dispozițiilor art. 5 alin. (6) din anexa la Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de ONPCSB, în acest scop persoanele vizate având obligația depunerii unei declarații pe propria răspundere; în cazierul fiscal al entității, în cel al reprezentanților legali, administratorilor, acționarilor semnificativi sau asociaților entității care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, nu sunt înscrise informații privind fapte sancționate de legile fiscale, financiare, vamale, precum și de cele care privesc disciplina financiară, și nici informații din documentele întocmite pentru atragerea răspunderii solidare, patrimoniale sau a inactivității fiscale.

Condițiile specifice vizează:

I. În cazul caselor de schimb valutar: • constituirea unui capital social, subscris și vărsat, de minimum 350.000 lei. Prin stabilirea cuantumului capitalului social, subscris și vărsat de minimum 350.000 lei, se asigură disponibilitățile bănești necesare derulării activității, la un nivel similar celui reglementat în prezent (75.000 de euro), eliminându-se, în același timp, obligația dovedirii provenienței sumei, ținând cont de faptul că, în practică, verificarea sursei s-a dovedit dificil de realizat; • existența, ca obiect principal de activitate, a activității de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, activități care sunt incluse în cod CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare - activități ale birourilor de schimb valutar. Totodată, casele de schimb valutar, pot avea ca activități secundare doar din cele incluse în cod CAEN 6619 – Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii – furnizarea de servicii de remitere de bani în numele și pe seama unei instituții de plată sau instituții emitente de monedă electronică.

II. În cazul entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică: • existența în obiectul de activitate a operațiunilor de cumpărare de valute de la persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, • dovedirea cu documente, a apartenenței la această categorie.

♦ stabilirea modalităților prin care se poate depune sau completa documentația necesară pentru obținerea autorizației/scrisorii de atribuire a codului statistic, respectiv la registratura instituției, prin poștă, precum și prin intermediul poștei electronice;

♦ reglementarea obligațiilor pe care le au entitățile autorizate să desfășoare activitate de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, în funcție de specificul activității, astfel: • afișarea autorizației de schimb valutar și a scrisorii de atribuire a codului statistic, în copie, la loc vizibil, în cadrul fiecărui punct de schimb valutar, • deținerea și utilizarea de aparate de marcat electronice fiscale specifice activității de schimb valutar, • dotarea cu ecuson a fiecărui angajat din punctul de schimb valutar, care să conțină numele, prenumele și funcția deținută de respectiva persoană, • existența în cadrul fiecărui punct de schimb valutar a unui registru de bani personali, completat zilnic, • afișarea la loc vizibil a listelor cursurilor de schimb valutar, pentru vânzarea și cumpărarea de valute cotate și necotate, precum și anexarea acestora la sfârșitul zilei la registrul tranzacțiilor, • deținerea registrului unic de control, • respectarea programului de funcționare afișat, • asigurarea supravegherii și înregistrării activității în fiecare punct de schimb valutar, în sistem digital, non-stop, • notificarea Comisiei, cu privire la orice modificări intervenite în cazul schimbării administratorilor, acționarilor semnificativi sau asociaților care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care au intervenit modificările;

♦ precizarea locului unde pot fi desfășurate activitățile de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, de către entitățile autorizate, respectiv: în incinta punctului de schimb valutar, în cazul caselor de schimb valutar; la recepția structurii de primire turistică, în cazul entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică;

♦ se stabilește că entitățile pot începe desfășurarea activităților de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, numai dacă dețin autorizație, respectiv scrisoare de atribuire a codului statistic eliberate de către Comisie și dacă au înscris codul statistic pe ștampila punctului de schimb valutar;

♦ se precizează că operațiunile de schimb valutar se realizează numai pe bază de act de identitate sau, după caz, pe bază de document care atestă identitatea persoanei și care permite potrivit legii intrarea și/sau șederea pe teritoriul României, aflat în termenul de valabilitate. Astfel, persoana fizică care dorește să efectueze un schimb valutar la entitățile reglementate de prezenta hotărâre, trebuie să prezinte, în funcție de categoria din care face parte (ex: cetățean român, străin/apatrid, cetățean al statelor membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European, cetățean al Confederației Elvețiene) unul dintre documentele prevăzute de OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a Confederației Elvețiene, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare sau Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare;

♦ se stabilesc operațiunile care pot fi efectuate de către entitățile autorizate să desfășoare activitate de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, astfel: • casele de schimb valutar pot cumpăra, respectiv vinde valute, contra monedei naționale, de la/către persoane fizice și pot încasa cecuri de călătorie, iar • entitățile care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică pot cumpăra valute și încasa cecuri de călătorie, exclusiv de la clienți ai structurii de primire turistică;

♦ posibilitatea ca entitatea autorizată să-și întrerupă activitatea, în mod voluntar, într-unul sau mai multe puncte de schimb valutar, pe o perioadă limitată de timp, respectiv maximum 60 de zile calendaristice într-un interval de 12 luni consecutive, cu condiția de a notifica anterior acest lucru direcției de specialitate, respectiv Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor. Notificarea trebuie să se realizeze cu minimum 10 zile calendaristice înainte de întreruperea activității;

♦ se reglementează posibilitatea ca o entitate să își înceteze definitiv activitatea de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, la cerere, în unul, mai multe sau în toate punctele de schimb valutar;

♦ se stabilesc condițiile în care Comisia poate dispune revocarea sau anularea autorizației acordată unei entități, precum și intervalul de timp după care entitățile astfel sancționate pot formula o nouă cerere de acordare a autorizației și a scrisorii de atribuire a codului statistic pentru cel puțin un punct de schimb valutar, respectiv 6 luni (în cazul revocării autorizației) sau 5 ani (în cazul anulării). Termenele se vor calcula fie de la data rămânerii definitive a deciziei de sancționare în sistemul căilor administrative de atac, fie de la data rămânerii definitive a deciziei de sancționare ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive;

♦ se reglementează condițiile în care Comisia poate dispune măsura suspendării sau revocării scrisorii de atribuire a codului statistic;

♦ se stabilesc competențele în ceea ce privește efectuarea controlului funcționării entităților autorizate de Ministerul Finanțelor, precum și constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.