MF propune noi reglementări privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare

MF propune noi reglementări privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare

Telex » Știri 25 ianuarie, 15:00  

Ministerul Finanțelor (MF) a lansat în dezbatere un proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Inițiatorii propun, prin acest proiect, o serie de modificări și completări la Legea nr. 311/2015, între care:

modificări în legătură cu resursele financiare ale FGDB:

▪ extinderea ariei de utilizare a resurselor financiare, respectiv clarificarea faptului că din resursele financiare ale FGDB se asigură nu doar rambursarea împrumuturilor contractate de FGDB, ci și acoperirea costurilor asociate acestora (comisioane, dobânzi etc.) (propunerea de modificare a art. 30);

▪ lărgirea sferei resurselor financiare ale FGDB prin includerea împrumuturilor cu caracter preventiv de la instituții financiare internaționale/instituții de credit, care pot fi contractate de FGDB cu garanția statului, anterior producerii vreuneia dintre situațiile care impun folosirea acestor resurse, în scopul întăririi capacității FGDB de a asigura un nivel adecvat de resurse financiare pentru plata compensațiilor sau pentru finanțarea măsurilor de rezoluție a instituțiilor de credit participante (propunerile de completare de la art.93 alin.(4) și de la art.114 lit.b1));

▪ instituirea posibilității ca BNR să acorde FGDB împrumuturi pe termen scurt prin operațiuni de tip repo pentru furnizarea de lichiditate, în condițiile prevăzute de reglementările băncii centrale pentru acest tip de tranzacții, având în vedere lipsa de adâncime a pieței secundare a titlurilor de stat care face foarte dificilă lichidizarea acestor active la nevoie (propunerea de completare de la art. 1221);

extinderea ariei depozitelor acoperite ce beneficiază de protecție peste plafonul standard de acoperire (echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro) prin includerea a încă două categorii de depozite, menționate la art. 6 alin. (2) lit. b) din Directiva 2014/49/UE privind schemele de garantare a depozitelor, respectiv cele rezultate ca urmare a căsătoriei sau divorțului, în vederea oferirii deponenților aflați în situațiile respective a unei protecții echivalente cu cea asigurată în alte state membre ale UE (propunerea de modificare a art. 62 alin. (1) lit. b));

♦ alinierea regimului aplicabil depozitelor pentru care se aplică un nivel al garantării peste plafonul standard de acoperire la recomandările Comisiei Europene și la practica celorlalte scheme de garantare a depozitelor privind identificarea și includerea acestora în calculul depozitelor acoperite doar după producerea evenimentului indisponibilizării depozitelor (propunerea de completare de la art. 65 alin. (41));

amendarea competențelor de analiză și avizare ale Consiliului de supraveghere al FGDB în vederea transmiterii spre aprobare către Consiliul de administrație al BNR în sensul:

▪ renunțării la obligația de a fi întocmit buget distinct pentru activitățile desfășurate de FGDB în calitate de (i) acționar la o instituție-punte sau la un vehicul de administrare a activelor, având în vedere faptul că veniturile generate de aceste activități sunt componente ale bugetelor de venituri și cheltuieli corespunzătoare calităților de schemă statutară de garantare a depozitelor și de administrator al fondului de rezoluție și în calitate de (ii) administrator temporar, administrator special sau lichidator, având în vedere că întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru aceste activități urmărește strict acoperirea costurilor de la instituțiile de credit la care FGDB deține aceste calități (propunerea de modificare a art. 98 alin. (2) lit. c));

▪ realizării separării atribuțiilor de avizare de cele de aprobare la nivelul Consiliului de supraveghere al FGDB în legătură cu strategia privind investirea resurselor financiare ale schemei de garantare a depozitelor, respectiv a resurselor financiare ale fondului de rezoluție bancară și eliminarea prevederilor care obligau Consiliul de supraveghere al FGDB să se implice în administrarea activității entității, situație care nu asigura respectarea principiilor unei bune guvernanțe  (propunerile de modificare a art. 98 alin. (2) lit. i) și j) și art.  98 alin. (3) lit. a) și c));

▪ reducerii frecvenței pentru întocmirea rapoartelor referitoare la execuția bugetului de venituri și cheltuieli, prin înlocuirea termenului de raportare trimestrial cu cel semestrial, care asigură o relevanță superioară a informației  (propunerea de modificare a art. 98 alin. (2) lit. l));

▪ introducerii obligației ca situațiile financiare anuale ale FGDB să fie aprobate de BNR, pentru consacrarea în lege a acestei practici existente la nivelul Consiliului de administrație al băncii centrale (propunerea de completare a art. 98 alin. (2) lit. m1));

♦ asigurarea cadrului legal necesar funcționării FGDB în eventualitatea în care resursele de finanțare a cheltuielilor de funcționare au fost epuizate; în acest sens s-a prevăzut obligativitatea constituirii anuale a unui fond de rezervă statutară până la atingerea unui nivel care să asigure acoperirea cheltuielilor FGDB estimate pentru o perioadă de 5 ani și, în situații excepționale, completarea sistemului de finanțare a cheltuielilor de funcționare ale FGDB cu o taxă specială percepută instituțiilor de credit, aprobată de BNR (propunerile de completare de la art. 98 alin. (2) lit. f1), art. 1111 și art. 1112);

asigurarea condițiilor care să permită, în termenul de 5 zile prevăzut de Lege, pe de o parte Guvernului emiterea de garanții care să acopere în procent de 100% împrumuturile contractate de FGDB, inclusiv dobânzile și comisioanele aferente, iar pe de altă parte MF să lanseze împrumuturi de stat dacă vărsămintele din privatizare sunt insuficiente, prin exceptare de la aplicarea art. 4 alin. (1) lit. d) și alin.(2) ale OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.109/2008, cu modificările și completările ulterioare (propunerea de modificare a art.119 alin.(1) și alin.(3));

♦ instituirea posibilității ca FGDB să poată solicita în completare un împrumut în valută din vărsăminte din privatizare în valută, în situația în care valoarea împrumutului ce urmează a fi solicitat de FGDB depășește suma disponibilităților din vărsăminte din privatizare în lei înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, luîndu-se în considerare și riscul valutar la stabilirea sumei împrumutului solicitat având în vedere faptul că FGDB are obligații de plată în moneda națională (propunerea de modificare a art.119 alin.(2) – (5));

reglementarea elementelor legate de garantarea de către stat, în procentaj de 100%, a împrumuturilor cu caracter preventiv contractate de FGDB, inclusiv a dobânzilor și comisioanelor aferente, respectiv faptul că în cazul împrumuturilor cu caracter preventiv nu operează constrângerile legate de perioada de timp necesară pentru contractare/garantare, precum și a exceptării de la perceperea comisionului la fondul de risc prevăzut la art. 6 din OUG nr. 64/2007 privind datoria publică în cazul garanțiilor de stat sau subîmprumuturilor acordate de stat către FGDB; necesitatea acestei exceptări are în vedere și faptul că, potrivit prevederilor legale, fondul de risc este constituit la MF pentru situațiile în care garantații/subîmprumutații nu își onorează obligațiile prevăzute în acordurile încheiate cu acesta, însă FGDB poate solicita acordarea unor astfel de garanții/împrumuturi numai pentru o situație determinată de necesitatea îndeplinirii mandatului său de garantare a depozitelor conform prevederilor art.92 din Lege și de calitatea de persoană juridică de interes public a acestuia (propunerile de completare de la art.1191 și 1192);

♦ indicarea modalității concrete prin care MF pune la dispozitia FGDB sumele împrumutate/subîmprumutate, respectiv prin virarea acestora în conturile FGDB deschise în evidențele BNR (propunerea de completare de la art.119 alin.(4)).Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.