MF propune o serie de măsuri pentru consolidarea mediului concurențial corect

MF propune o serie de măsuri pentru consolidarea mediului concurențial corect

Numărul 37, 21-27 sep. 2022  »  Direct de la sursă

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat în transparență decizională un proiect de Ordonanță de urgență al cărei scop este consolidarea mediului concurențial corect și care ar urma – potrivit Notei de fundamentare a proiectului – să conducă la „reducerea drastică a concurenței neloiale generate de cei care își creează un avantaj nelegal prin sustragerea de la îndeplinirea sarcinilor fiscale”. Prin proiectul de act normativ nu sunt instituite noi proceduri administrative, iar aplicarea prevederilor acestuia nu generează costuri pentru mediul de afaceri, subliniază inițiatorii.

Proiectul are în vedere, între altele:

Modificarea OUG nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport. Avându-se în vedere necesitatea asigurării unei mai bune conformări a contribuabililor din perspectiva îndeplinirii obligațiilor prevăzute de OUG nr. 41/2022, necesare continuării activității cu efect direct atât în ceea ce privește colectarea veniturilor la bugetul general consolidat al statului, cât și în ceea ce privește susținerea unei economii active, iar, pe de altă parte, protejarea bugetului de stat prin împiedicarea efectuării unor operațiuni cu rea-credință în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prevăzute de lege, prin proiectul de act normativ se propun următoarele:

îmbunătățirea și extinderea noțiunilor utilizate în cuprinsul actului normativ pentru claritatea textului și pentru a integra toate situațiile care pot să apară în practică și care necesită declarare în sistem;

reglementarea obligației de publicare pe site a informațiilor privind protocoalele încheiate de ANAF cu instituțiile/autoritățile cărora OUG nr.41/2022 le incumbă atribuții și responsabilități;

pentru atingerea scopului urmărit prin actul normativ și stabilirea unui mecanism de declarare a bunurilor cu risc fiscal ridicat transportate rutier pe drumurile publice, indiferent de tipul operațiunii comerciale, se propune instituirea obligației de declarare pentru noi utilizatori, raportat la tipul de operațiuni care pot să apară în practică, respectiv: • operatorului economic, pentru bunurile cu risc fiscal ridicat deținute și transportate între locul de încărcare și locul de descărcare, situate pe teritoriul național; • prestatorul de servicii din România în cazul unor operațiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României pentru prestarea de servicii, cât și pentru bunurile rezultate reexpediate în statul partenerului comercial; • beneficiarul din România în cazul unor operațiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile expediate din România pentru prestarea de servicii într-un stat membru al UE, cât și pentru bunurile rezultate reexpediate în România; • clientul din România în cazul unor operațiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziția clientului în situația în care România este statul membru către care au fost expediate sau transportate bunurile, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul țării noastre, cât și pentru bunurile livrate într-un stadiu ulterior după sosire, către altă persoană impozabilă din România sau în cazul în care bunurile respective sunt returnate în statul membru din care au fost expediate sau transportate inițial; • furnizorul din România în cazul unor operațiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziția clientului în situația în care România este statul membru din care au fost expediate sau transportate bunurile, atât pentru bunurile expediate din România, cât și în cazul în care bunurile respective sunt returnate în România;

reglementarea obligației organizatorului transportului sau operatorului de transport, să actualizeze în perioada de valabilitate a codului UIT, informațiile privind identificarea vehiculului de transport rutier, ori de câte ori acestea se modifică, înainte de repunerea în mișcare;

instituirea unui mecanism de declarare sau actualizare a datelor, după caz, în situația în care Sistemul RO e-Transport nu este funcțional.

pentru a veni în sprijinul contribuabililor, din perspectiva conformării în ceea ce privește declararea și actualizarea datelor în Sistemului RO e-Transport, se propune ca perioadele de nefuncționare a sistemului să fie publicate pe paginile de internet ale ANAF și MF;

extinderea termenului de valabilitate a codului UIT de la 5 zile calendaristice la 10 zile calendaristice în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri, precum și în cazul operațiunilor comerciale reprezentând un nontransfer și transportul bunurilor reprezentând stocuri la dispoziția clientului conform art. 270 alin. (12) lit. f) și art. 2701 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

sancționarea neîndeplinirii obligației de declarare și/sau de actualizare a datelor, după repunerea în funcțiune a sistemului RO e-Transport;

extinderea competențelor de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor și pentru personalul din cadrul structurilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne, procedura de aplicare, în acest caz, urmând să fie stabilită prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Prin proiectul de act normativ se propune ca prevederile art. 13 și 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 cu modificările și completările ulterioare, care vizează stabilirea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor, să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.

Prin completarea Legii nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România cu o prevedere referitoare la numirea președintelui Consiliului de supraveghere al băncilor de dezvoltare administrate în sistem dualist, de către adunarea generală ordinară a acționarilor, dintre membrii consiliului de supraveghere, se intenționează eficientizarea activității consiliului, atingerea obiectivelor din PNRR, sens în care se impune derogarea de la art. 1536 alin. (5) din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prin modificarea Legii 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., se urmărește redimensionarea structurii Consiliului de Administrație de o asemenea manieră încât să corespundă cerințelor de reglementare și dispozițiilor Ordinului Băncii Naționale a României nr. 7/26.11.2021 privind amortizorul aferent instituțiilor de credit autorizate în României și identificate drept alte instituții de importanță sistemică (O-SII), ținând cont de mărimea, natura, precum și amploarea și complexitatea riscurilor inerente modelului de afaceri și activităților instituțiilor de credit.

Totodată, în contextul procesului de fuziune pe care EximBank S.A., în calitate de societate absorbantă, îl desfășoară cu Banca Românească S.A., în calitate de bancă absorbită, luând în considerare mărimea, natura, precum și amploarea și complexitatea riscurilor inerente modelului de afaceri și activităților instituției de credit tip O-SII, post fuziune, precum și ținând cont de dispozițiile art. 137 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, care stipulează că numărul administratorilor trebuie să fie impar, se impune modificarea structurii organului de conducere al EximBank S.A., în funcția sa de supraveghere, de la 7 membri în prezent din care 3 administratori executivi și 4 membri neexecutivi, la 9 membri dintre care 4 administratori executivi și 5 neexecutivi (din care 3 independenți).

De asemenea, avându-se în vedere necesitatea clarificării ratei dobânzii aplicabile plasamentelor lichidate înainte de scadența, articolul 11, alineatul (2^7) se modifică și va avea următorul cuprins: (2^7) În situația în care sumele menținute pe perioada determinată potrivit art. 12 alin. (2^1) se lichidează anticipat termenului stabilit prin convenție, rata dobânzii datorată pentru aceste fonduri este cea stabilită inițial pentru menținerea fondurilor pe perioada determinată.

Totodată, având în vedere necesitatea corelării nivelului ratei dobânzii aferente depozitelor la termen cu termenele/scadențele acestora precum și a stabilirii unui mecanism mai simplu și transparent, în condiții de piață, a dobânzilor aferente fondurilor statului plasate la EximBank pe perioade determinate, pentru fondurile puse la dispoziție pe perioade de maximum un an, rata dobânzii se determină ca medie între ratele de referință ROBID și ROBOR la termenul plasamentului, publicate de Banca Națională a României în ziua lucrătoare anterioară constituirii acestuia. Pentru depozitele menținute pe perioade mai mari de un an, rata dobânzii se determină ca medie între ratele de referință BID și ASK (fixing) ale titlurilor de stat la scadența similară plasamentului, publicate de BNR în ultima zi lucrătoare anterioară datei de constituire, cu actualizare anuală. În cazul în care scadența aferenta depozitului nu corespunde unei perioade pentru care este publicată o cotație ROBOR/ROBID sau o rată de referință pentru titluri de stat se va calcula o rată de dobândă prin interpolare liniară.

De asemenea, ținând cont de necesitatea stabilirii unui mecanism de constituire a plasamentelor pe durată determinată, se menționează că modul de constituire a plasamentelor se va stabili prin convenție, strict corelat cu riscul asociat garanțiilor și produselor acordate.

♦ Prin modificarea și completarea OUG nr. 64/2007 privind datoria publică aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, se are în vedere amendarea cadrului legal existent prin modificarea și completarea acestuia cu detalii legate de operațiunile (surse, fluxuri de finanțare etc.) pe care o tranzacție de acest tip le presupune. În baza acordurilor de tip ISDA Master Derivative Agreement încheiate cu instituții financiare selectate, Ministerul Finanțelor va utiliza instrumente financiare derivate în scopul atingerii unei structuri valutare considerate optime pentru portofoliul de datorie publică guvernamentală, pentru menținerea în limite rezonabile a riscurilor financiare (risc valutar, risc de rata de dobândă), cu scopul limitării riscurilor aferente datoriei publice guvernamentale pe termen mediu și lung. De asemenea, se urmărește modificarea și completarea cadrului legal existent pentru introducerea unor dispoziții legale pentru reglementarea introducerii emisiunilor de obligațiuni verzi, sociale și de dezvoltare durabilă.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.