MFP: În proiect, noi reglementări privind stabilirea, declararea și plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice

MFP: În proiect, noi reglementări privind stabilirea, declararea și plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice

Numărul 9, 13-19 martie 2018  »  Prim-plan decizional

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a elaborat un proiect de Ordonanță de urgență privind măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea unor acte normative. Proiectul este postat pe site-ul instituției, pentru consultare. Potrivit MFP, promovarea acestui act normativ este determinată, în principal, de necesitatea elaborării unui mecanism mai simplu de stabilire, declarare și plată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice. De asemenea, se au în vedere, între altele: ▪ reducerea numărului de declarații depuse la organul fiscal de către persoanele fizice care realizează venituri din desfășurarea unor activități economice; ▪ revizuirea sistemului actual privind impozitarea veniturilor realizate din activități economice de persoanele fizice, prin eliminarea plăților anticipate și instituirea unui singur termen de plată; ▪ eliminarea dificultăților apărute în procesul de gestionare a deciziilor de impunere emise pentru persoanele fizice; ▪ încadrarea ca plătitor CAS și CASS în funcție de venitul estimat pentru anul curent, independent de venitul realizat în anul precedent.

IMPOZITUL PE VENIT

Prin acest proiect, sfera veniturilor din activități independente a fost revizuită în sensul excluderii veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală și tratării acestora în mod distinct în cadrul unei categorii de venituri separate.

Având în vedere acest fapt, pentru menținerea facilității fiscale acordate persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat care beneficiau de scutirea de la plata impozitului pentru veniturile din activități independente este necesară precizarea în mod expres a scutirii veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală obținute de persoanele respective.

Ca urmare a revizuirii sferei veniturilor din activități independente, proiectul precizează în mod distinct următoarele aspecte tehnice:
 • pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală cota de impozit este de 10%;
 • revizuirea definiției veniturilor obținute din România;
 • corelarea unor prevederi care cuprindeau alte aspecte referitoare la veniturile din drepturi de proprietate intelectuală.
Venituri din activități independente și din drepturi de proprietate intelectuală

● Contribuabilii care obțin venituri din activități independente pentru care venitul net anual se stabilește pe baza normelor anuale de venit sau în sistem real au obligația să depună până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și să completeze Capitolul, Secțiunea și Subsecțiunea corespunzătoare.

În cazul începerii activității în cursul anului fiscal, declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Pe baza datelor din Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, contribuabilii au obligația să determine venitul net anual estimat pe bază de norme anuale de venit sau în sistem real, pentru anul fiscal curent și să efectueze plata la bugetul de stat, până la data de 31 martie inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului. În cazul contribuabililor care realizează venituri pentru care venitul net anual se stabilește pe baza normelor anuale de venit, impozitul anual datorat reprezintă impozit final.

În cazul în care în cursul anului curent contribuabilul efectuează plăți integrale ale impozitului pe venitul estimat aceștia beneficiază de un sistem de bonificații acordate în funcție de data la care se face plata.

Contribuabilii care obțin venituri din activități independente, impuși pe bază de norme de venit, au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, prin completarea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor expirării perioadei de 2 ani, începând cu anul 2019.

Contribuabilii care determină venitul net anual în sistem real, au obligația recalculării acestuia pe fiecare sursă de venit, prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate.

În vederea stabilirii impozitului anual pe veniturile determinate în sistem real, contribuabilii au următoarele obligații:
 1. însumarea veniturilor nete anuale, respectiv venituri nete anuale recalculate, după caz, determinate pe fiecare sursă, în sistem real,
 2. determinarea venitului net anual impozabil prin deducerea din suma stabilită potrivit prevederilor lit. a) a contribuțiilor sociale obligatorii datorate potrivit prevederilor titlului V – Contribuții sociale obligatorii, corespunzătoare veniturilor nete anuale stabilite în sistem real.

Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi determinate în sistem real, au obligația de a depune la organul fiscal competent, Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin completarea corespunzătoare a Capitolului, Secțiunii și Subsecțiunii, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor.

Impozitul anual datorat se stabilește de contribuabili în Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru veniturile nete anuale cumulate realizate în anul fiscal anterior, pentru care venitul net anual se determină în sistem real, în baza datelor din contabilitate, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil.

Plata impozitului anual datorat pentru venitul net anual impozabil/ câștigul net anual impozabil, se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.

● În cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, venitul net se determină de plătitorii venitului prin scăderea din venitul brut a cheltuielilor stabilite prin aplicarea cotei forfetare de 40 % asupra venitului brut.

Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net și se reține la sursă, de către plătitorii veniturilor la momentul plății acestora, impozitul fiind final.

De asemenea, contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net în sistem real, prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, la organul fiscal competent până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor expirării perioadei de 2 ani, începând cu anul 2019.

Regulile de impunere sunt cele stabilite pentru veniturile nete anuale din activități independente determinate în sistem real.

Venituri din salarii și asimilate salariilor

● Contribuabilii care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor pot opta pentru calcularea, reținerea și plata sumei reprezentând 2% din valoarea totală a impozitului anual pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii, unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, de către angajator/plătitor, până la termenul de plată al impozitului;

● Opțiunea pentru redirecționarea cotei din impozitul lunar datorat pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor poate rămâne valabilă pentru o perioadă de cel mult 2 ani fiscali consecutivi.

Venituri din cedarea folosinței bunurilor

● Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, indiferent de modalitatea de stabilire a venitului net anual, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală, au obligația să depună Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și să completeze Capitolul, Secțiunea și Subsecțiunea corespunzătoare, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului între părți/de la producerea evenimentului;

● Contribuabililor care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una și 5 camere inclusiv, li se aplică următoarele reguli:
 • au obligația să depună la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 15 martie inclusiv, a anului de realizare a venitului;
 • în cazul în care contribuabilii încep să realizeze venituri în cursul anului, după data de 15 martie inclusiv, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, aceștia au obligația completării și depunerii Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice pentru anul fiscal în curs;
 • contribuabilii stabilesc impozitul anual datorat pe baza datelor din Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice;
 • efectuează plata impozitului pe venit, oricând în cursul anului, până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului, impozitul fiind final;
 • contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net în sistem real, prin completarea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 15 martie, inclusiv, a anului de realizare a venitului;
 • în cazul în care contribuabilii încep să realizeze venituri în cursul anului, după data de 15 martie inclusiv, opțiunea se exercită pentru anul fiscal în curs, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, prin completarea și depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

● Pe baza datelor din Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, contribuabilii au obligația să determine impozitul aferent venitului net anual estimat în sistem real sau pe baza cotei forfetare de cheltuieli, pentru anul fiscal curent și să efectueze plata la bugetul de stat, până la data de 15 martie inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului.

În cazul în care în cursul anului curent contribuabilul efectuează plăți având în vedere obligațiile anuale estimate, aceștia beneficiază de un sistem de bonificații acordate în funcție de data la care se face plata.

● Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor și determină venitul net anual în sistem real sau prin aplicarea cotei forfetare, cu excepția veniturilor pentru care impozitul este final, au obligația să depună Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, să determine venitul net anual recalculat/pierderea anuală, respectiv venitul net anual, după caz și impozitul anual datorat. Plata impozitului anual datorat la bugetul de stat, se efectuează până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.

În cazul în care în cursul anului curent contribuabilul efectuează plăți având în vedere obligațiile anuale estimate aceștia beneficiază de un sistem de bonificații acordate în funcție de data la care se face plata.

Venituri din investiții

● Câștigul net anual/pierderea netă anuală se determină de către contribuabil, pe baza Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice depusă la organul fiscal competent până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.

● Câștigul net anual recalculat din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar se determină de contribuabil , până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a câștigului, ca diferență între câștigul net anual și pierderile reportate din anii fiscali anteriori rezultate din aceste operațiuni.

● Contribuabilul stabilește impozitul anual datorat pe baza datelor din declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Plata impozitului anual stabilit se efectuează către bugetul de stat până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.

Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură

● Contribuabilul are obligația să calculeze impozitul pe venitul din activități agricole prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului anual din activități agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.

● Contribuabilii care desfășoară activități agricole pentru care venitul se stabilește pe bază de norme de venit completează, pentru anul în curs, Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 15 martie a anului în curs.

Contribuabilii care desfășoară activități agricole în cadrul asocierilor fără personalitate juridică și pentru care venitul se stabilește pe bază de norme de venit, completează Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice cu date privind venitul distribuit din cadrul asocierii, corespunzător cotei de participare în cadrul acesteia, în cadrul termenului de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.

● Contribuabilii care obțin venituri determinate în sistem real din activități agricole, silvicultură și piscicultură, au aceleași obligații fiscale referitoare la determinarea venitului net anual recalculat/venitului net anual impozabil, depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, determinarea impozitului estimat și datorat precum și plata acestuia, ca și contribuabilii care obțin venituri din activități independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.

În cazul în care în cursul anului curent contribuabilul efectuează plăți având în vedere obligațiile anuale estimate aceștia beneficiază de un sistem de bonificații acordate în funcție de data la care se face plata.

Venituri din premii și din jocuri de noroc

● În cazul contribuabililor care obțin venituri ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker se instituie obligația de calcul, reținere la sursă a impozitului datorat și plată a acestuia la bugetul de stat, în sarcina organizatorilor/plătitorilor de venituri din jocuri de noroc. Măsura vizează aplicarea unui regim fiscal unitar pentru toate tipurile de jocuri de noroc.

● Pentru veniturile realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță (online), impozitul datorat se determină și se reține la sursă de către organizatori/plătitori la fiecare retragere din contul de pe platforma de joc în contul bancar sau similar.

Venituri din alte surse

Contribuabilii care realizează venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile, altele decât cele pentru care impozitul pe venit se calculează prin reținere la sursă, precum și cele obținute de cedent ca urmare a cesiunii de creanță, respectiv de cesionar din realizarea venitului din creanța respectivă, inclusiv în cazul drepturilor de creanțe salariale obținute în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, din patrimoniul personal, au obligația de a depune Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

● Impozitul pe venit datorat se calculează de către contribuabil, pe baza Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Plata impozitului anual datorat se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.

Venituri obținute din străinătate

Contribuabilii care obțin venituri din străinătate au obligația să le declare, potrivit Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului și să efectueze calculul și plata impozitului datorat, în cadrul aceluiași termen, cu luarea în considerare a metodelor de evitare a dublei impuneri, după caz.

Obligații declarative ale plătitorilor de venituri cu reținere la sursă

Plătitorii de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitelor au obligația să depună o declarație privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu excepția plătitorilor de venituri din salarii și asimilate salariilor și a plătitorilor de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, aceștia având obligația depunerii Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit.

Sistemul de bonificații
Se propune reglementarea unui sistem de bonificații pentru anul 2018, pentru achitarea integrală a obligațiilor fiscale estimate, respectiv a impozitului pe venit. Astfel:
 1. pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță conform Codului de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la 15 iulie 2018, se acordă o bonificatie de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019, reprezentând obligațiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificației diminuează impozitul pe venitul anual plătit.
 2. pentru plata cu anticipație a impozitului pe venit se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit anual estimat, plătit integral până la 15 decembrie 2018. Valoarea bonificației diminuează impozitul pe venitul anual plătit.

În cazul în care condițiile de la pct. a) și b) sunt îndeplinite cumulativ se aplică ambele bonificații.

CONTRIBUȚII SOCIALE OBLIGATORII 
Contribuția de asigurări sociale (CAS)

● Pentru veniturile din activități independente si din drepturi de proprietate intelectuală se trece de la sistemul de stabilire a contribuției de asigurări sociale de către organul fiscal prin decizie de impunere, la un sistem în care calculul contribuției este efectuat de către persoana fizică prin Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Contribuția de asigurări sociale pentru anul curent se stabilește prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice de către persoana fizică, prin aplicarea cotei de contribuție de asigurări sociale la venitul ales, cel puțin egal cu 12 salarii de bază minime brute pe țară.

Persoana fizică face evaluarea pentru încadrarea în categoria plătitorilor de contribuție de asigurări sociale, în funcție de venitul estimat pentru anul curent (independent de venitul realizat în anul precedent). Dacă estimează pentru anul curent că realizează venituri cumulate din activități independente și din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse de venit, cel puțin egale cu 12 salarii lunare minime brute pe țară (plafonul de 22.800 lei în anul 2018), persoanele fizice datorează CAS pentru anul în curs.

Dacă estimează pentru anul curent că realizează venituri cumulate din activități independente si din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse de venit, sub plafonul de 22.800 lei, persoana fizică nu datorează CAS pentru anul în curs. În această situație, poate opta pentru plata CAS, în aceleași condiții cu persoanele fizice care realizează venituri peste plafonul de 12 salarii de bază minime brute pe țară.

Contribuția de asigurări sociale se stabilește prin completarea și depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, aplicându-se cota de contribuție în procentaj de 25% la venitul ales.

● Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală aplică regula generală de stabilire a contribuției de asigurări sociale prin reținere la sursă de către plătitorul de venit, în situația în care venitul net anual estimat a se realiza din aceste activități este cel puțin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe țară (plafonul de 22.800 lei în anul 2018). În acest caz, plătitorul de venit are obligația să calculeze, să rețină, să plătească contribuția de asigurări sociale și să depună declarația – formular 112.

Determinarea contribuției se efectuează prin aplicarea cotei de 25% la venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii de bază minime brute lunare pe țară, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția.

Mecanismul reținerii la sursă nu se aplică în cazul în care nivelul venitului net estimat a se realiza pe fiecare sursă de venit este sub nivelul a 12 salarii lunare minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția. Dacă nivelul cumulat al veniturilor este cel puțin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe țară, contribuabilul are obligația depunerii Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, la termenele și în condițiile stabilite.

● Termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice este de 15 martie, cu posibilitatea de rectificare până la termenul de plată. Prin excepție pentru anul 2018, termenul de depunere al declarației este 15.07.2018.

În cazul contribuabililor care în cursul anului fiscal încep să desfășoare activitate sau încep să realizeze venituri, iar venitul net anual, cumulat, din una sau mai multe surse din activități independente, estimat a se realiza este cel puțin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe țară garantate în plată, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului fiscal sunt obligați să depună Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Salariul minim brut pe țară garantat în plată este cel în vigoare la data depunerii declarației.

Persoanele fizice care datorează contribuția și care în cursul anului fiscal se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuției, cele care intră în suspendare temporară a activității, își încetează activitatea potrivit legislației în materie sau nu se mai încadrează pentru perioada rămasă din anul fiscal în plafonul de 12 salarii minime brute pe țară, depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declarația unică, în vederea stopării obligațiilor de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale.

● Plățile privind contribuția de asigurări sociale se pot efectua oricând în cursul anului fiscal, până la termenul de scadență, respectiv 15 martie a anului următor celui pentru care se datorează.

● Definitivare CAS pentru anul curent în anul următor

Dacă la 15 martie anul următor,
 1. venitul realizat este mai mare decât venitul estimat care, la rândul său, este mai mare sau egal cu plafonul de 22.800 lei, nu se stabilesc diferențe de CAS față de venitul ales;
 2. venitul realizat este mai mic decât plafonul de 22.800 lei, deși venitul estimat a fost mai mare decât acesta, CAS plătită la venitul ales nu se restituie, suma se valorifică în sistemul de pensii, cu ajustarea corespunzătoare a stagiului de cotizare;
 3. venitul realizat este mai mare sau egal cu plafonul de 22.800 lei, iar venitul estimat a fost sub acest plafon, contribuabilul datorează CAS pentru anul precedent, iar în declarația unică alege venitul bază de calcul cel puțin egal cu salariul minim brut pe țară. Termenul de plată este 15 martie, data depunerii declarației unice.
Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)

● Pentru veniturile din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiții și alte surse, se trece de la sistemul de stabilire a contribuției de asigurări sociale de sănătate de către organul fiscal prin emiterea deciziei de impunere, la un sistem în care calculul contribuției este efectuat de către persoana fizică prin declarația unică.

Persoana fizică face evaluarea pentru încadrarea în categoria plătitorilor contribuției de asigurări sociale de sănătate în funcție de venitul estimat pentru anul curent. Dacă venitul anual estimat a se realiza din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiții și alte surse, din una sau mai multe surse, este cel puțin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe țară (plafonul de 22.800 lei pentru anul 2018), persoanele fizice datorează CASS la nivelul a 12 salarii minime brute anuale pe țară.

Persoanele fizice care încep în cursul anului fiscal, să desfășoare activitate sau încep să realizeze venituri, iar venitul net anual cumulat din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiții și alte surse, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului fiscal, sunt obligate să depună Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Salariul minim brut pe țară garantat în plată este cel în vigoare la termenul de depunere a declarației.

În situația în care, în cursul anului fiscal, persoanele fizice care obțin venituri din activitățile menționate anterior intră în suspendare temporară a activității potrivit legislației în materie, precum și cele care își încetează activitatea, au obligația depunerii la organul fiscal competent, a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, în vederea stopării obligațiilor de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate pentru anul curent.

Persoanele fizice care în cursul anului au estimat un venit net anual cumulat, din una sau mai multe surse, peste nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar la sfârșitul anului venitul realizat se situează sub plafon, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate în cota 10% aplicată asupra bazei de calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe țară.

În situația în care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit anual cumulat din una sau mai multe surse/categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar venitul anual cumulat realizat la sfârșitul anului, declarat în declarația unică privind impunerea veniturilor persoanelor fizice și/sau comunicat de plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime pe țară, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, acestea datorează CASS la nivelul a 12 salarii minime pe țară. Termenul de plată a contribuției este 15 martie inclusiv, al anului următor celui pentru care se datorează contribuția.

● Termenul de depunere a declarației unice este 15 martie, cu posibilitatea de rectificare până la termenul de plată. Prin excepție pentru anul 2018, termenul de depunere a declarației este 15.07.2018.

● Plățile privind contribuția de asigurări sociale de sănătate se pot efectua oricând în cursul anului fiscal, până la termenul de scadență, respectiv 31 martie a anului următor celui pentru care se datorează.

● Pentru dobândirea calității de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, persoanele fizice fără venituri depun la organul fiscal Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și plătesc contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul a 6 salarii minime brute pe țară, fiind asigurate pentru o perioadă de 12 luni.

● Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se reține la sursă, iar nivelul net estimat al veniturilor, pentru anul curent, este cel puțin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, de la un singur plătitor de venit, acesta are obligația să calculeze, să rețină și să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate, precum și să depună declarația – formular 112.

Determinarea contribuției se efectuează prin aplicarea cotei de 10% la nivelul a 12 salarii de bază minime brute lunare pe țară, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția.

Mecanismul reținerii la sursă nu se aplică în cazul în care nivelul venitului estimat a se realiza pe fiecare sursă de venit este sub nivelul a 12 salarii lunare minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția. Daca nivelul cumulat al veniturilor este cel puțin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe țară, contribuabilul are obligația depunerii Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, la termenele și în condițiile stabilite.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate calculată și reținută se plătește și se declară la aceleași termene cu cele prevăzute pentru impozitul pe venit.

● Persoanele fizice pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate dacă estimează venituri nete anuale cumulate sub plafonul de 22.800 lei și/ sau dacă nu realizează venituri.

Persoanele fizice care estimează venituri nete anuale cumulate sub plafon datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate după cum urmează:
 1. dacă depun declarația unică până la termenul legal de depunere, la o bază de calcul reprezentând valoarea a șase salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată în vigoare la data depunerii acesteia;
 2. dacă depun declarația unică după termenul legal de depunere, la o bază de calcul reprezentând valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, în vigoare la data depunerii acesteia.

Persoanele fizice care nu realizează venituri datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe țară indiferent de data depunerii declarației unice.

Sistemul de bonificații
Se propune reglementarea unui sistem de bonificații pentru anul 2018, pentru achitarea integrală a obligațiilor fiscale estimate, respectiv a contribuțiilor sociale obligatorii. Astfel:
 1. pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță conform Codului de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la 15 iulie 2018, se acordă o bonificație de 5% din contribuțiile sociale datorate plătite integral până la 15 martie 2019, reprezentând obligațiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificației diminuează contribuțiile sociale datorate anual, plătite.
 2. pentru plata cu anticipație a contribuțiilor sociale datorate se acordă o bonificație de 5% din contribuțiile sociale anuale estimate, plătite integral până la 15 decembrie 2018. Valoarea bonificației diminuează contribuțiile sociale datorate anual, plătite.

În cazul în care condițiile de la pct.a) și b) sunt îndeplinite cumulativ se aplică ambele bonificații.

Bonificația acordată la plata contribuției de asigurări sociale persoanelor fizice care efectuează plăți reprezentând contribuția de asigurări sociale obligatorii datorate, până la termenul de plată, evidențiată distinct în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, se suportă de la bugetul de stat.

Proiectul de Ordonanță de urgență privind măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea unor acte normative, precum și Nota de fundamentare pot fi consultate pe site-ul MFP, în secțiunea Transparență decizională.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.