MFP publică spre consultare proiectul de OUG pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil unui fond suveran de dezvoltare şi investiţii

MFP publică spre consultare proiectul de OUG pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil unui fond suveran de dezvoltare și investiții

Numărul 38-39, 2-15 oct. 2018  »  Curier legislativ

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de OUG pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil unui fond suveran de dezvoltare și investiții, precum și pentru modificarea unor acte normative.

Potrivit Notei de fundamentare, actul normativ își propune să creeze cadrul general privind condițiile pe care o societate reglementată de Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerată fond suveran de dezvoltare și investiții (Fond). „Un asemenea fond are ca scop atât dezvoltarea și finanțarea din fonduri proprii și din fonduri atrase, de proiecte de investiții rentabile și sustenabile, în diverse sectoare economice, prin participare directă ori prin intermediul altor fonduri de investiții sau al unor societăți de investiții, singur sau împreună cu alți investitori instituționali sau privați, inclusiv prin participarea în parteneriate public-private, cât și administrarea activelor financiare proprii, în vederea obținerii de profit”, precizează inițiatorii în Nota de fundamentare.

Fondul se constituie ca persoană juridică română ale cărei condiții de organizare și funcționare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului și care se înființează și funcționează ca societate pe acțiuni potrivit prevederilor Legii 31/1990, republicată cu modificările si completările ulterioare, ale acestei ordonanțe de urgență, precum și ale actului constitutiv, fiind deținut în întregime, în mod direct pe toată durata de funcționare, de către statul român.

Prin hotărârea de Guvern se stabilesc: obiectul de activitate și sediul social, autoritatea publică centrală care exercită, în numele statului român, drepturile și obligațiile izvorâte din calitatea de acționar unic al Fondului, valoarea inițială a capitalului social și numărul acțiunilor, pachetele de acțiuni care se transferă cu titlu de aport în natură de statul român la capitalul social, metodele de evaluare a aportului în natură, durata de funcționare determinată sau nedeterminată, precum și alte aspecte prevăzute de lege și care vizează organizarea și funcționarea Fondului. Încadrarea companiilor ale căror acțiuni urmează să facă parte din capitalul social al Fondului în categoria societăților strategice se va efectua prin hotărârea de Guvern, pe baza propunerilor transmise de către autoritățile publice tutelare.

Statul poate aporta bunuri mobile și imobile la capitalul social al Fondului. La constituirea acestuia se poate stabili un termen de până la cci ani pentru efectuarea vărsămintelor aferente aportului în numerar la capitalul social inițial, fondurile necesare fiind asigurate din bugetul autorității publice centrale care exercită, în numele statului român, drepturile și obligațiile izvorâte din calitatea de acționar unic și/sau din venituri din activitatea de privatizare. Aportul în natură, stabilit prin hotărâre a Guvernului se poate compune și din bunuri mobile și imobile proprietate privată a statului, acestea trecând din domeniul privat al statului în proprietatea Fondului la data înmatriculării la Registrul Comerțului. Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor aduse aport la capitalul social al Fondului, care sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau tranzacționate pe un sistem multilateral de tranzacționare, sunt considerate transferuri directe în sensul legislației pieței de capital. În cazul în care Fondul preia în portofoliu companii al căror proces de privatizare nu este finalizat, drepturile și obligațiile rezultate din contractele de privatizare rămân în contul statului, prin instituția publică ce a derulat contractul de privatizare, potrivit legislației în domeniul privatizării societăților sau potrivit actului normativ de aprobare a contractului de privatizare.

Strategia Fondului se stabilește de către adunarea generală a acționarilor, în baza unui mandat aprobat în prealabil prin hotărâre de Guvern, și este însoțită de un plan de afaceri și de o analiză economico-financiară care să o fundamenteze. Strategia Fondului este corelată cu un set de indicatori de performanță pe termen mediu și lung stabiliți de adunarea generală a acționarilor și va avea în vedere următoarele domenii și activități de dezvoltare: dezvoltarea infrastructurii în România; crearea de locuri de muncă, stimularea inovației și a noilor tehnologii, creșterea capitalului uman pe termen lung, creșterea competitivității economiei românești și alte domenii și activități de dezvoltare care sunt de interes pentru economia națională. Până la aprobarea acestei strategii, Fondul derulează activitățile curente pentru administrarea proiectelor aflate în derulare/ produselor financiare aflate în portofoliu.

Administrarea Fondului se face în sistem dualist de către un consiliu de supraveghere și un directorat, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Consiliul de Supraveghere este format din 9 membri, din care un reprezentant din cadrul autorității publice centrale care exercită, în numele statului, drepturile și obligațiile izvorâte din calitatea de acționar unic, și un reprezentant din cadrul MFP.

Conducerea Fondului este responsabilă de îndeplinirea mandatului acordat în fața acționarului unic, care monitorizează permanent modul de îndeplinire a mandatului în condițiile stabilite prin hotărârea Guvernului referitoare la organizarea și funcționarea Fondului suveran de dezvoltare și investiții.

„Înstrăinarea sau achiziția de către Fond a unor acțiuni sau alte active aflate în proprietatea Fondului nu este supusă prevederilor OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, și nici a prevederilor Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare întrucât scopul Fondului nu-l reprezintă activitatea de privatizare, ci efectuarea de investiții financiare în nume și cont propriu, dezvoltarea și finanțarea de proiecte de investiții rentabile și sustenabile, inclusiv prin participarea în parteneriate public-private, precum și administrarea activelor financiare proprii, în vederea obținerii de profit”, se subliniază în Nota de fundamentare.

Practic activitatea principală este de efectuare de investiții financiare în nume și cont propriu prin participații la societățile din portofoliu sau la alte societăți, acordarea de împrumuturi, precum și vânzarea/achiziția/menținerea în portofoliul propriu de instrumente financiare în conformitate cu strategia Fondului. În acest sens, înstrăinarea de active sau acțiuni se face pentru obținerea surselor de finanțare a proiectelor de investiții în conformitate cu strategia, cu urmărirea îndeplinirii obiectivelor specifice de rentabilitate și risc prevăzute în strategia Fondului, inclusiv în ceea ce privește valoarea activului net al Fondului.

Pe de alta parte, Fondul are in activitate administrarea acțiunilor la companiile din portofoliu și, în acest sens, urmărește îmbunătățirea activității companiilor la care este acționar, astfel încât acestea să îndeplinească criteriile economice și de guvernanță pentru a putea fi listate la Bursa de Valori București, ceea ce se reflectă în calitatea activității și în nivelul de dezvoltare a companiei.

„Având în vedere că criteriile și procedura de selecție pentru membrii Consiliului de Supraveghere, inclusiv cei care provin din cadrul autorității publice reprezentante a Statului ca acționar și al MFP se stabilesc prin Ordin al conducătorului autorității publice centrale care exercită, în numele statului român, drepturile și obligațiile izvorâte din calitatea de acționar unic cu consultarea Băncii Naționale a României și a Autorității de Supraveghere Financiară, prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, nu se aplică fondurilor înființate potrivit acestei ordonanțe de urgență si companiilor din portofoliu”, precizează MFP. Drept urmare, prin actul normativ se propune ca înstrăinarea sau achizitia de către Fond a unor acțiuni sau alte active aflate în proprietate să se realizeze în condiții de piață, de transparență și de competitivitate, iar decizia de înstrăinare de active și de acțiuni care constituie capitalul social al Fondului să fie luată în conformitate cu strategia Fondului și pe baza unei analize cost/beneficiu privind utilizarea acestei surse de finanțare din instrăinarea de active/acțiuni pentru implementarea strategiei, numai după epuizarea tuturor celorlalte instrumente de finanțare prevăzute de lege, cu menținerea valorii activului net al Fondului la nivelurile stabilite prin strategia Fondului. Pentru crearea posibilității de aducere ca aport la capitalul social al Fondului a participațiilor statului la CN Loteria Română S.A. și la C.N. Imprimeria S.A., precum și a faptului că nu se mai justifică reglementarea la nivel de lege a participației statului la aceste societăți (întrucât calitatea de acționar este prevăzută în HG nr. 34/2009), se aborgă prevederile corespunzătoare din OUG nr. 159/1999 și OUG nr. 199/2000. Totodată, se abrogă și actele constitutive ale celor două societăți, prevăzute în anexa la cele două acte normative, întrucât nu mai sunt aplicabile, fiind modificate prin hotărârile adunării generale a acționarilor. (Al.R.)

Proiectul de OUG pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil unui fond suveran de dezvoltare și investiții, precum și pentru modificarea unor acte normative și Nota de fundamentare sunt publicate pe site-ul MFP, la secțiunea Transparență decizională.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.