MFP: Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2017

MFP: Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2017

Numărul 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017  »  Curier legislativ

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a elaborat modul de întocmire și depunere a raportărilor contabile la 30 iunie 2017 de către operatorii economici. Ordinul nr. 895/2017 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile (publicat în Monitorul Oficial nr. 463/21.06.2017) prevede, printre altele, entitățile care au obligația întocmirii și depunerii raportărilor contabile semestriale la unitățile teritoriale ale MFP, informațiile ce trebuie raportate de fiecare categorie de operatori economici și aduce, totodată, unele modificări Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare. 

Astfel, potrivit actului normativ, sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, respectiv societăților cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. Prevederile ordinului se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exercițiu financiar este diferit de anul calendaristic. 

După cum se explică în referatul de aprobare ce a însoțit actul normativ în varianta de proiect, pentru scopuri de raportare contabilă, Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, prevăd trei categorii de entități, respectiv: microentități, entități mici, entități mijlocii și mari, încadrate astfel în funcție de criteriile de mărime prevăzute de Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului. De asemenea, în înțelesul acelorași reglementări, sub aspectul cerințelor de raportare contabilă, sunt asimilate entităților mijlocii și mari entitățile de interes public, respectiv societățile/companiile naționale, societățile cu capital integral sau majoritar de stat și regiile autonome. 

Ordinul stabilește, de asemenea, că încadrarea în criteriul cifrei de afaceri se efectuează pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar precedent, respectiv a balanței de verificare încheiate la finele exercițiului financiar precedent. Indicatorii total active, cifră de afaceri netă și număr mediu de salariați se determină pe baza situațiilor financiare anuale ale exercițiului financiar precedent. Aceleași prevederi se aplică și în cazul entităților care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Astfel, entitățile prevăzute de ordin au obligația să întocmească și să depună raportări contabile la 30 iunie 2017 la unitățile teritoriale ale MFP, indiferent de forma de organizare și forma de proprietate. Aceste prevederi sunt aplicabile inclusiv subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar ales, în condițiile legii. Potrivit actului normativ, entitățile cărora le sunt incidente prevederile OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, întocmesc și depun:
  • Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);
  • Contul de profit și pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit și pierdere (cod 20);
  • Date informative (cod 30). 
În ceea ce privește entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, acestea întocmesc și depun la MFP raportări contabile la 30 iunie 2017 care cuprind următoarele formulare:
  • Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);
  • Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20);
  • Date informative (cod 30). 

În ordin se specifică și faptul că entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii cu informațiile corespunzătoare datelor de 1 ianuarie 2017 și 30 iunie 2017. Referitor la aceste entități, facem precizarea că OMFP nr. 895/2017 reglementează modul de întocmire de către acestea a situațiilor financiare cu scop special, întocmite în cazul reorganizărilor, potrivit legii. 

Așa cum se explică în referatul de aprobare, pentru indicatorii din raportările contabile la 30 iunie nu se aplică unele reguli contabile, cum sunt inventarierea obligatorie și evaluarea tuturor elementelor bilanțiere, iar nivelul de detaliere a informațiilor este mai redus, prin comparație cu situațiile financiare anuale. 

Potrivit actului normativ, raportările contabile la 30 iunie 2017 se depun la unitățile teritoriale ale MFP până cel mai târziu la data de 16 august 2017. Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2017 se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Entitățile depun raportările contabile în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă. Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unitățile teritoriale ale MFP constă într-un fișier PDF la care este atașat un fișier xml.

Raportările contabile la 30 iunie 2017 sunt semnate de persoana care le-a întocmit și de administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității. Potrivit actului normativ, rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:
  • directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. 

Actul normativ prevede și entitățile care nu întocmesc raportările semestriale. Astfel, entitățile care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2017, cele care în tot semestrul I al anului 2017 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înființate în cursul anului 2017, precum și persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2017. 

Așa cum am menționat mai sus, Ordinul nr. 895/2017 aduce, printre altele, unele modificări și completări Reglementărilor contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014. Modificările amintite se referă la tratamentul contabil al certificatelor verzi prevăzute de Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată de OUG nr. 24/2017. 

Potrivit art. 6 alin. (12) din Legea nr. 220/2008, certificatele verzi emise în condițiile alin. (1) al aceluiași articol sunt supuse tranzacționării și dobândesc valoare doar în momentul tranzacționării lor. Astfel, se precizează în referatul de aprobare ce a însoțit actul normativ, Ordinul nr. 895/2017 prevede evidențierea numerică în contul 804 Certificate verzi a certificatelor verzi primite după data de 1 aprilie 2017, data intrării în vigoare a OUG nr. 24/2017, cu stornarea certificatelor verzi amânate de la tranzacționare și existente la data de 1 aprilie 2017 în soldul contului 266 Certificate verzi amânate

La data intrării în vigoare a OMFP nr. 895/2017 se abrogă OMFP nr. 916/2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici.

(Copyright foto: andreypopov / 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.