Noi acte normative

Noi acte normative

Numărul 27, 4-10 octombrie 2016  »  Curier legislativ

Următoarele acte normative au fost publicate recent în Monitorul Oficial:

Hotărârea Guvernului nr. 640 din 31 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării (Monitorul Oficial nr. 719/19.09.2016)

Potrivit unui comunicat emis de Executiv, actul normativ reglementează distinct și detaliat mecanismele pentru gestionarea fluxurilor fondurilor europene alocate României din FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală), FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă) și FEPAM (Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime). Normele metodologice reglementează și aspectele care țin de contribuția națională aferentă, respectiv etapele, termenele, procedurile prin care se derulează fluxurile financiare europene și naționale, conturile aferente derulării acestor sume la nivelul instituției centrale, respectiv Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, și al unităților subordonate, al Agențiilor de Plată și Autorităților de Management.

Normele metodologice detaliază, totodată, condițiile în care beneficiarului i se solicită o garanție pentru acordarea avansului, precum și cazurile și modul în care sunt percepute dobânzi și penalități și cum sunt gestionate sumele neutilizate. Potrivit dispozițiilor specifice din domeniul garantării, prevăzute în normele metodologice, gestionarii schemelor de garantare vor prezenta la MADR trimestrial și anual Raportul de activitate privind derularea în continuare a schemelor de garantare. De asemenea, lunar, până la data de 10 a lunii curente, gestionarii schemelor de garantare vor transmite către MADR situația surselor rămase la dispoziție la închiderea programului și utilizate în continuare, în vederea întocmirii contului de execuție pentru luna expirată și transmiterii acestuia la Ministerul Finanțelor Publice până la data de 15 a lunii curente.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54 din 14 septembrie 2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie (Monitorul Oficial nr. 723/19.09.2016)

Actul normativ reglementează asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie (asigurare RCA), precum și organizarea și funcționarea Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR). Despre OUG nr. 54/2016 am relatat pe larg într-o ediție precedentă a revistei (aici).

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea și completarea art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară (Monitorul Oficial nr. 725/20.09.2016)

Așa cum am relatat într-o ediție anterioară a CECCAR Business Magazine (a se vedea articolul aici), prin actul normativ se interzice operatorilor economici la care statul și unitățile administrativ-teritoriale dețin direct sau indirect o participație unică sau majoritară să acorde remunerații reprezentanților în adunările generale ale acționarilor.

Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.853 din 14 septembrie 2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „SOLIDAR – Sprijin pentru consolidarea economiei sociale”, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă” (Monitorul Oficial nr. 725/20.09.2016)

Obiectivul schemei aprobate prin actul normativ îl constituie acordarea de sprijin către întreprinderi sociale în vederea consolidării și dezvoltării acestora într-o manieră sustenabilă. OMFE nr. 1.853/2016 detaliază activitățile eligibile care intră în domeniul de aplicare al schemei de ajutor de minimis, condițiile de eligibilitate pentru beneficiari, modul în care se calculează plafonul de minimis, modalitatea de acordare a ajutorului de minimis, tipurile de cheltuieli eligibile. Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul acestei scheme este de 220 de întreprinderi sociale.

Schema se aplică până la 31 decembrie 2018, în limita fondurilor alocate, urmând ca plățile să fie efectuate până la 31 decembrie 2021.

Despre această inițiativă a MFE am relatat într-un număr anterior al CECCAR Business Magazine (aici).

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52 din 14 septembrie 2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori (Monitorul Oficial nr. 727/20.09.2016)

Actul normativ reglementează drepturile și obligațiile părților în ceea ce privește contractele de credit pentru consumatori privind vânzarea, respectiv cumpărarea unor bunuri imobile, contractele de credit garantate cu ipotecă asupra unor bunuri imobile, aspecte privind evaluarea bonității înainte de acordarea unui credit de către creditorii nonfinanciari, anumite cerințe prudențiale și de supraveghere, inclusiv pentru înființarea și supravegherea intermediarilor de credite și a entităților care desfășoară activitatea de recuperare creanțe, precum și aspecte cu privire la furnizarea de servicii accesorii. OUG nr. 52/2016 se aplică tuturor contractelor de credit pentru consumatori privind vânzarea, respectiv cumpărarea unor bunuri imobile, contractelor de credit garantate cu ipotecă asupra unor bunuri imobile și contractelor de credit ce implică un drept legat de un bun imobil. Mai multe detalii despre actul normativ găsiți aici.

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.245 din 16 septembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă (Monitorul Oficial nr. 729/21.09.2016)

Regulamentul-cadru aprobat prin actul normativ stabilește:
  1. termenii și condițiile generale ale operațiunilor de piață cu titluri de stat efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în scopul administrării datoriei publice guvernamentale și implementării planului de finanțare în condiții eficiente;
  2. obligațiile entităților mandatate de Ministerul Finanțelor Publice să administreze piața primară și/sau secundară a titlurilor de stat;
  3. obligațiile entităților mandatate de Ministerul Finanțelor Publice să administreze sistemele de depozitare și decontare a titlurilor de stat;
  4. drepturile și obligațiile dealerilor primari pe piața internă a titlurilor de stat.

În sensul regulamentului amintit, operațiunile de piață cu titluri de stat cuprind:
  1. operațiunile de plasare a titlurilor de stat emise de Ministerul Finanțelor Publice pe piața internă, în formă dematerializată, în monedă națională sau în valută;
  2. operațiuni de administrare a pasivelor, respectiv de răscumpărare în avans sau de preschimbare a titlurilor de stat;
  3. operațiuni de administrare a riscului valutar și de dobândă, operațiuni efectuate în conformitate cu prevederile OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale HG nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare.

Actul normativ prevede că pentru monitorizarea și evaluarea activității dealerilor primari pe piața internă a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României se constituie un Comitet de evaluare format din 2 reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice și 2 reprezentanți ai Băncii Naționale a României.

De asemenea, în scopul organizării și funcționării eficiente a activității dealerilor primari pe platforma de cotare agreată de Ministerul Finanțelor Publice se constituie Comitetul de piață format din: câte un reprezentant al fiecărui dealer primar, 3 reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice și un reprezentant al Băncii Naționale a României.

Circulara Băncii Naționale a României nr. 18 din 14 septembrie 2016 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 august – 23 septembrie 2016 (Monitorul Oficial nr. 729/21.09.2016)

Conform actului normativ, începând cu perioada de aplicare 24 august – 23 septembrie 2016 rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA este de 0,07 la sută pe an.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice (Monitorul Oficial nr. 738/22.09.2016)

OUG nr. 58/2016 aduce modificări și completări Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată.

Conform actului normativ, contractele în curs de executare și procedurile de atribuire în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a OUG nr. 58/2016 care s-au încheiat sau inițiat cu respectarea dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice și concesiunilor de lucrări și de servicii se definitivează pe baza prevederilor legale în vigoare la data inițierii acestora, cu excepția obligării ofertanților de a prezenta licența Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice. Mai multe detalii despre actul normativ găsiți într-o ediție anterioară a revistei (aici).

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și ministrului fondurilor europene nr. 1.018/2.239/1.643 din 14 iulie / 15 septembrie / 19 august 2016 pentru completarea art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016 (Monitorul Oficial nr. 746/26.09.2016)

Prin actul normativ se introduce o nouă prevedere în Normele metodologice de aplicare a OG nr. 29/2015, potrivit căreia pentru beneficiarii programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c)-e) și alin. (3) lit. d) din OG nr. 29/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, rambursarea cofinanțării acordate de la bugetul de stat se efectuează conform prevederilor contractelor de cofinanțare semnate cu fiecare beneficiar lider/beneficiar partener din România. Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (8) lit. b) (ce stipulează că beneficiarul lider/beneficiarul partener din România are un termen de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare pentru a solicita semnarea contractului de cofinanțare), beneficiarul lider/beneficiarul partener din România va solicita semnarea contractului de cofinanțare cu Autoritatea Națională ulterior primirii tranșei finale aferente finanțării externe nerambursabile, pentru fiecare etapă de implementare a proiectului respectiv.

Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5 din 23 septembrie 2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare (Monitorul Oficial nr. 755/28.09.2016)

Potrivit prezentării ce a însoțit actul normativ în varianta de proiect, publicată pe site-ul BNR, modificările și completările aduse Regulamentului BNR nr. 17/2012 vizează transpunerea în legislația națională a prevederilor relevante din Directiva 2014/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale.

Conform aceleiași prezentări, cerințele nou-introduse prin actul normativ au caracter prudențial, neinterferând cu atribuțiile autorității cu competențe în domeniul protecției consumatorului, și urmează a fi aplicate categoriilor de creditori aflate în aria de supraveghere/monitorizare a Băncii Naționale a României.

Principalele modificări față de actualul cadru de reglementare constau în:
– aplicarea cerințelor referitoare la evaluarea bonității și în cazul instituțiilor financiare nebancare înscrise numai în Registrul general și al celorlalte categorii de creditori prevăzute la art. 1 alin. (2) din regulament;
– stabilirea obligației de elaborare a politicilor de remunerare a personalului creditorilor implicat în evaluarea bonității solicitantului de credit de o manieră compatibilă cu o administrare sănătoasă a riscurilor;
– impunerea obligației creditorilor de stabilire, revizuire, documentare și păstrare a procedurilor și informațiilor care stau la baza evaluării capacității de rambursare a clienților;
– reglementarea unor cerințe privind modalitatea de stabilire a informațiilor ce vor fi solicitate clienților în scopul evaluării capacității de rambursare.

Hotărârea Guvernului nr. 703 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă” (Monitorul Oficial nr. 764/30.09.2016)

Potrivit actului normativ, pentru anul 2016 se alocă un plafon suplimentar al garanțiilor care pot fi emise în cadrul programului „Prima casă”, de 500 de milioane de lei, care va fi utilizat pentru acoperirea cu prioritate a solicitărilor de acordare a unei finanțări garantate în cadrul programului, aflate în diverse stadii de aprobare și preaprobare la finanțatori, în raport cu solicitările noi. Despre această hotărâre a Guvernului am scris pe larg în numărul curent al revistei. Mai multe detalii găsiți aici.

Hotărârea Guvernului nr. 677 din 19 septembrie 2016 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul (Monitorul Oficial nr. 766/30.09.2016)

În scopul protejării intereselor economice ale consumatorilor, prin actul normativ se stabilește cadrul instituțional necesar aplicării prevederilor Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European și al Consiliului privind comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul. HG nr. 677/2016 se aplică în relația dintre prestatorii de servicii de plată și consumatori, astfel cum sunt aceștia definiți în regulament, și intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial. Am consemnat adoptarea de către Executiv a acestui act normativ într-un număr anterior al publicației noastre. Mai multe informații sunt disponibile aici.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.