Noi acte normative

Noi acte normative

Numărul 24, 13-19 septembrie 2016  »  Curier legislativ

Următoarele acte normative au fost publicate recent în Monitorul Oficial:

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.938 din 17 august 2016 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile (Monitorul Oficial nr. 680/02.09.2016)

Prin actul normativ se modifică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin OMFP nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Modificările și completările aduse celor două acte normative menționate vizează transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi și grupuri mari, prin care se introduce obligația cuprinderii în raportul administratorilor a unei declarații nefinanciare.

Astfel, conform OMFP nr. 1.938/2016, entitățile de interes public care, la data bilanțului, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar includ în raportul administratorilor o declarație nefinanciară care conține, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției entității și a impactului activității sale, informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită, inclusiv:
a) o descriere succintă a modelului de afaceri al entității;
b) o descriere a politicilor adoptate de entitate în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligență necesară aplicate;
c) rezultatele politicilor respective;
d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operațiunile entității, inclusiv, atunci când este relevant și proporțional, relațiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective și modul în care entitatea gestionează riscurile respective;
e) indicatori-cheie de performanță nefinanciară relevanți pentru activitatea specifică a entității.

Potrivit documentului ce a însoțit OMFP nr. 1.938/2016 în varianta de proiect, în categoria entităților de interes public ce vor aplica noile reglementări sunt cuprinse:
– societățile/companiile naționale, societățile cu capital integral sau majoritar de stat și regiile autonome, în cazul entităților care aplică Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare;
– societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în cazul entităților care aplică Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Referitor la aspectele legate de mediu, declarația nefinanciară trebuie să conțină detalii privind impactul actual și previzibil al operațiunilor entității asupra mediului și, după caz, asupra sănătății și a siguranței, utilizarea de energie regenerabilă și neregenerabilă, emisiile de gaze cu efect de seră, utilizarea apei și poluarea aerului. În ceea ce privește aspectele sociale și de personal, informațiile furnizate în declarația nefinanciară se pot referi la acțiunile întreprinse pentru a asigura egalitatea de gen, punerea în aplicare a convențiilor fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii, condițiile de muncă, dialogul social, respectarea dreptului lucrătorilor de a fi informați și consultați, respectarea drepturilor sindicale, sănătatea și siguranța la locul de muncă, dialogul cu comunitățile locale și/sau acțiunile întreprinse pentru a asigura protecția și dezvoltarea acestor comunități. În ceea ce privește drepturile omului, combaterea corupției și a dării de mită, declarația nefinanciară poate include informații privind prevenirea abuzurilor în materie de drepturile omului și/sau privind instrumentele instituite pentru combaterea corupției și a dării de mită.

Declarația nefinanciară include, de asemenea, consecințele asupra schimbării climatice pe care le au activitatea entității și utilizarea bunurilor și serviciilor pe care aceasta le produce, ca și asupra angajamentelor sale în favoarea dezvoltării durabile, a luptei împotriva risipei alimentare și în favoarea luptei împotriva discriminării și a promovării diversității.

Informațiile referitoare la evoluțiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazurile excepționale în care prezentarea acestor informații ar aduce prejudicii grave poziției comerciale a entității, cu condiția ca aceste omisiuni să nu împiedice o înțelegere corectă și echilibrată a dezvoltării, performanței și poziției entității și a impactului activității sale.

Informații similare sunt prezentate, de asemenea, de entitățile de interes public care sunt societăți-mamă ale unui grup, care, la data bilanțului pe o bază consolidată, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar. Acestea includ în raportul consolidat al administratorilor o declarație nefinanciară consolidată.

Prevederile OMFP nr. 1.938/2016 intră în vigoare de la 1 ianuarie 2017.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46 din 31 august 2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Monitorul Oficial nr. 685/05.09.2016)

Potrivit notei de fundamentare ce însoțește OUG nr. 46/2016, prin actul normativ se urmărește adoptarea unor măsuri reparatorii pentru veteranii de război, văduvele de război și persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Până la 31 decembrie 2015, persoanele menționate beneficiau de scutiri de impozit pe clădiri, impozit pe teren și impozit pe mijloacele de transport. Scutirile erau acordate integral pentru bunurile deținute în comun cu soții/soțiile acestora. Potrivit noului Cod fiscal, în vigoare de la 1 ianuarie 2016, pentru clădirile, terenurile și mijloacele de transport deținute în comun cu soții/soțiile persoanelor fizice din categoriile amintite, facilitățile nu se aplică și pentru cota-parte din dreptul de proprietate pe care o deține soțul/soția persoanei fizice eligibile.

S-a creat, astfel, o limitare a facilităților de care aceste categorii speciale de persoane au beneficiat până la intrarea în vigoare a noului Cod fiscal.

Prin OUG nr. 46/2016 se restabilesc facilitățile fiscale de care persoanele menționate beneficiau până la 31 decembrie 2015, în cazul bunurilor impozabile deținute în comun împreună cu soții sau soțiile.

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevede scutiri pentru:
– clădirile, terenurile și un mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război și a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
– clădirea folosită ca domiciliu, terenul aferent clădirii de domiciliu și un mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din OG nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Aceste scutiri nu se aplică și cotei-părți aferente soților/soțiilor persoanelor menționate din dreptul de proprietate asupra bunurilor deținute în comun.

OUG nr. 46/2016 extinde scutirile și pentru soții/soțiile persoanelor amintite, astfel:
– scutire integrală pentru clădirile, terenurile și un mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, deținute în comun de veteranii de război și văduvele de război împreună cu soții/soțiile lor;
– scutire integrală pentru clădirea de domiciliu, terenul aferent clădirii de domiciliu și pentru un mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, pentru bunurile deținute în comun cu soțul/soția de către persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de către persoanele fizice prevăzute la art. 1 din OG nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare.

În documentul citat se specifică faptul că, în cazul în care o clădire, un teren sau un mijloc de transport este deținut în comun de soți împreună cu o terță persoană, scutirea nu se va acorda și pentru cota-parte aferentă terțului.

Scutirile de impozit se aplică de la data intrării în vigoare a actului normativ, organele fiscale locale având obligația să recalculeze impozitele datorate proporțional cu perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2016 și data intrării în vigoare a OUG nr. 46/2016 (5 septembrie 2016).

Hotărârea Guvernului nr. 634 din 31 august 2016 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016 (Monitorul Oficial nr. 691/06.09.2016)

Potrivit HG nr. 638/2016, în ziua de duminică, 11 decembrie 2016, se vor desfășura alegerile pentru Senat și Camera Deputaților. HG nr. 638/2016 intră în vigoare de la 12 septembrie 2016.

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.148 din 31 august 2016 pentru abrogarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispozițiilor art. 61-65 și ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale (Monitorul Oficial nr. 698/08.09.2016)

Conform OMFP 2.148/2016, la data intrării în vigoare a actului normativ (8 septembrie 2016) se abrogă OMFP nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispozițiilor art. 61-65 și ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.546 din 5 septembrie 2016 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor asigurătorii de către organele fiscale competente și pentru aprobarea modelelor, modului de utilizare și de păstrare a unor formulare (Monitorul Oficial nr. 703/09.09.2016)

Prin OPANAF nr. 2.546/2016 se aprobă Procedura de aplicare a măsurilor asigurătorii de către organele fiscale competente, precum și modelele, modul de utilizare și de păstrare a următoarelor formulare:
– „Referat justificativ al dispunerii măsurilor asigurătorii”;
– „Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii”;
– „Referat justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii”;
– „Decizie de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii”;
– „Referat justificativ de ridicare a măsurilor asigurătorii”;
– „Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii”.

Prevederile ordinului se aplică pentru măsurile asigurătorii dispuse după data intrării sale în vigoare, iar cele dispuse în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2016 și intrarea în vigoare a actului normativ se continuă potrivit prevederilor acestuia.

La data intrării în vigoare a ordinului se abrogă OPANAF nr. 1.929/2016 pentru aprobarea modelelor formularelor „Referat justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii” și „Decizie de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii”.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.070 din 14 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea și gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere și rectificare a informațiilor în/din cazierul fiscal, solicitare și eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul și conținutul formularisticii necesare, precum și nivelul de acces corespunzător la informațiile din cazierul fiscal (Monitorul Oficial nr. 706/12.09.2016)

Potrivit documentului ce a însoțit actul normativ în varianta de proiect, modificarea OPANAF nr. 2.594/2015 a devenit necesară ca urmare a prevederilor HG nr. 1.000/2015, prin care a fost extinsă lista faptelor ce se înscriu în cazierul fiscal al contribuabililor.

Astfel, modificările pe care le aduce OPANAF nr. 2.070/2016 Procedurii de înscriere, scoatere și rectificare a informațiilor în/din cazierul fiscal, solicitare și eliberare a certificatului de cazier fiscal, aprobată prin OPANAF nr. 2.594/2015, se referă la extinderea competențelor de întocmire a fișelor de înscriere a faptelor în cazier pentru toate organele fiscale care au atribuții de constatare a faptelor, de natură a fi înscrise în cazier, și de aplicare a sancțiunilor, nu doar pentru organele cu atribuții de control. Ca urmare a acestei extinderi, fișele de înscriere a faptelor care constituie contravenții, care se constată de organele fiscale cu atribuții de administrare a veniturilor statului (de exemplu, pentru nedepunerea la termen a declarațiilor de înregistrare fiscală/de mențiuni), se întocmesc de aceste organe fiscale.

În plus, ținând cont de înființarea administrațiilor pentru contribuabili mijlocii din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, au fost aduse clarificări dispozițiilor procedurale prin care sunt stabilite organele fiscale teritoriale competente pentru gestionarea cazierului fiscal și s-au stabilit reguli de întocmire a fișelor de înscriere în cazierul fiscal a contravențiilor constatate de organe din afara ANAF, care au atribuții de aplicare a sancțiunilor pentru unele fapte de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.