Noi acte normative

Noi acte normative

Numărul 25, 20-26 septembrie 2016  »  Curier legislativ

Următoarele acte normative au fost publicate recent în Monitorul Oficial:

Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4 din 31 august 2016 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit (Monitorul Oficial nr. 706/12.09.2016)

Regulamentul BNR nr. 2/2012 reglementează organizarea și modul de funcționare în cadrul BNR a Centralei Riscului de Credit (CRC), care gestionează informația de risc de credit și informația despre fraudele cu carduri pentru scopurile specifice ale utilizatorilor, în condițiile păstrării secretului profesional.

Modificările pe care le aduce Regulamentul BNR nr. 4/2016 actului normativ menționat mai sus se referă la sancțiunile pentru nerespectarea prevederilor regulamentului, și anume netransmiterea de către persoanele declarante la CRC a informației de risc de credit referitoare la debitorii care îndeplinesc condiția de a fi raportați și netransmiterea informațiilor referitoare la grupuri, precum și transmiterea informației de risc de credit eronate, existentă în baza de date a CRC, se sancționează cu amendă de 500 lei dacă se identifică 20 de debitori neraportați/grupuri neraportate, respectiv raportați/raportate eronat; la suma menționată se adaugă câte 25 lei pentru fiecare debitor sau grup neraportat, precum și pentru cei raportați eronat identificați peste numărul de 20 (art. 35 alin. (1) lit. d)).

Potrivit noilor prevederi, pentru scopurile de analiză ale Băncii Naționale a României, persoanele declarante raportează lunar și/sau trimestrial informațiile cantitative și calitative conținute în formularul F3 A, secțiunea 2 și secțiunea 3. Informațiile care se raportează trimestrial sunt: valoarea activului ponderat la risc, factorul de conversie asociat părții extrabilanțiere și expunerea la riscul de credit. Persoanele declarante vor transmite informațiile care se raportează trimestrial în perioada de raportare din luna februarie pentru luna decembrie, în perioada de raportare din luna mai pentru luna martie, în perioada de raportare din luna august pentru luna iunie și în perioada de raportare din luna noiembrie pentru luna septembrie.

De asemenea, se modifică și formularele F2 A, F3 A și F4 B, referitoare la raportarea debitorilor, a riscurilor individuale, respectiv la situația creditelor restante.

Regulamentul BNR nr. 4/2016 intră în vigoare de la 1 octombrie 2016.

Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.838 din 9 septembrie 2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „România Start Up Plus”, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, obiectivul specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană” (Monitorul Oficial nr. 710/14.09.2016)

Așa cum am menționat în numerele anterioare ale revistei, schema de ajutor de minimis „România Start Up Plus”, aferentă Programului Operațional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, obiectivul specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, este destinată acordării de sprijin financiar nerambursabil pentru înființarea și dezvoltarea de întreprinderi.

Schema se aplică pe teritoriul României, în regiuni mai puțin dezvoltate: Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest și Sud-Vest Oltenia.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.554 din 6 septembrie 2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizații sau instituții în aplicarea dispozițiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 și ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale (Monitorul Oficial nr. 712/14.09.2016)

Prin OPANAF nr. 2.554/2016 se aprobă Procedura de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizații sau instituții în aplicarea dispozițiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 și ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale.

Dispozițiile art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 și ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului se referă la bunurile care sunt admise cu scutire de taxe la import, cum ar fi materialele educaționale, științifice și culturale, instrumentele și aparatele destinate cercetării medicale, stabilirii de diagnostice sau realizării de tratamente medicale, mărfuri pentru organizații de binefacere sau filantropice.

OPANAF nr. 2.554/2016 detaliază procedura acordării autorizației de import cu scutire de taxe vamale pentru astfel de mărfuri.

Ordinul președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 335 din 5 septembrie 2016 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 141/2013 privind aprobarea modelelor utilizate de personalul din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc pentru legitimația de serviciu, insignă, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor și chitanțier (Monitorul Oficial nr. 714/15.09.2016)

Prin actul normativ s-au adus modificări și completări Ordinului președintelui ONJN nr. 141/2013, cu modificările ulterioare, referitoare la titlul acestuia, precum și la modelele utilizate de personalul ONJN pentru procesul-verbal, procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor și invitație.

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.229 din 13 septembrie 2016 de aplicare a prevederilor art. 55 alin. (3)-(17) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 (Monitorul Oficial nr. 715/15.09.2016)

OMFP nr. 2.229/2016 instituie normele metodologice de utilizare pe destinațiile prevăzute la art. 55 alin. (4) din OG nr. 14/2016 a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. b) din OG nr. 14/2016.

De asemenea, ordinul prevede și normele metodologice de repartizare, de către MFP, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. b) din OG nr. 14/2016 pe județe și municipiul București.

Prin actul normativ se aprobă și următoarele formulare:
a) Cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale din suma prevăzută la art. 55 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016;
b) Situația obligațiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări și/sau către furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat și către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor art. 55 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, raportate potrivit legii;
c) Acord încheiat pentru stingerea obligațiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 55 alin. (4) lit. a) și b) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 și Acord încheiat pentru stingerea obligațiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 55 alin. (4) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016;
d) Cererea privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016, conform prevederilor art. 55 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016.

Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice,
viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, ministrului finanțelor publice, ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 4.947/899/2.018/1.840/906 din 17 august / 23 august / 5 septembrie / 8 septembrie 2016 privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică (Monitorul Oficial nr. 718/16.09.2016)

Ordinul stabilește criteriile, condițiile, procedura de calcul al scutirii și documentele justificative necesare la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor ca urmare a desfășurării activităților de cercetare-dezvoltare prevăzute de OUG nr. 32/2016. Despre actul normativ am vorbit în numărul anterior al revistei. Mai multe detalii sunt disponibile aici.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.