Noutăți legislative 18-22 aprilie 2016

Noutăți legislative 18-22 aprilie 2016

Numărul 5-6, 26 aprilie - 9 mai 2016  »  Curier legislativ

În perioada 18-22 aprilie 2016 au fost publicate în Monitorul Oficial o serie de acte normative de interes pentru profesioniștii contabili:

Ordinul ministrului fondurilor europene și ministrului finanțelor publice nr. 181/473 din 4 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. I și VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile (Monitorul Oficial nr. 291/18.04.2016)

Conform Normelor metodologice aprobate prin acest act normativ, obiectivele de investiții finalizate sau în execuție, prevăzute la art. I alin. (1) și (2) din OUG nr. 34/2015, cu completările ulterioare, vor face obiectul decontării din instrumente structurale în cadrul Programului operațional sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), în baza unui contract de finanțare încheiat în urma aprobării cererii de finanțare, conform regulilor de implementare stabilite de Autoritatea de management pentru POS Mediu.

Înaintea semnării contractului de finanțare cu Autoritatea de management pentru POS Mediu, beneficiarii obiectivelor de investiții în execuție vor face dovada încetării finanțării din sursele menționate la art. I alin. (1) și (2) din aceeași ordonanță printr-o notificare din partea ordonatorului principal de credite care a finanțat obiectivele de investiții inițial.

Prin semnarea contractului de finanțare, beneficiarii proiectelor își iau angajamentul finalizării obiectivelor de investiții în execuție. Orice cheltuială efectuată după perioada de eligibilitate a cheltuielilor necesară finalizării obiectivelor de investiții va fi o cheltuială neeligibilă din POS Mediu și va fi suportată de beneficiar din bugetul propriu.

Beneficiarii obiectivelor de investiții finalizate sau în execuție vor depune, în vederea decontării prin POS Mediu, toate documentele-suport aferente cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale naționale și europene. Beneficiarii au obligația de a depune o singură cerere de rambursare distinctă în care vor evidenția sursele de finanțare din care cheltuielile au fost efectuate inițial.

Cererea de rambursare va fi autorizată conform procedurilor emise de Autoritatea de management pentru POS Mediu și inclusă într-o declarație de cheltuieli, urmând a fi plătită, ulterior, la momentul primirii sumelor de la Comisia Europeană.

Beneficiarii au obligația evidențierii distincte în contabilitatea proprie a sumelor primite.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.162 din 7 aprilie 2016 privind aprobarea Cartei drepturilor și obligațiilor persoanei fizice supuse verificării situației fiscale personale (Monitorul Oficial nr. 292/18.04.2016)

Verificarea situației fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit reprezintă ansamblul activităților desfășurate de organul fiscal central având ca obiect examinarea totalității drepturilor și a obligațiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie și a altor elemente relevante pentru stabilirea situației fiscale reale a persoanei fizice verificate.

În scopul efectuării acestor activități, organul fiscal central va proceda, în principal, la:
 1. solicitarea, în condițiile legii, de informații de la autorități și instituții publice;
 2. analiza tuturor informațiilor, documentelor și a altor mijloace de probă referitoare la situația fiscală a persoanei fizice verificate;
 3. confruntarea informațiilor obținute prin administrarea mijloacelor de probă cu cele din declarațiile fiscale depuse, conform legii, de persoana verificată sau, după caz, de plătitorii de venit ori terțe persoane;
 4. solicitarea, în condițiile legii, de informații, clarificări, explicații, documente și alte asemenea mijloace de probă de la persoana fizică verificată și/sau de la persoane cu care aceasta a avut ori are raporturi economice sau juridice;
 5. discutarea constatărilor organului fiscal central cu persoana fizică verificată și/sau cu împuterniciții acesteia;
 6. stabilirea, dacă este cazul, a bazei de impozitare, ajustată pe fiecare categorie de venit, prin utilizarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor, aprobate prin OPANAF nr. 3.733/2015 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora, precum și a obligațiilor fiscale corespunzătoare acesteia;
 7. dispunerea măsurilor asigurătorii, în condițiile legii.

Durata efectuării verificării fiscale este stabilită de organul fiscal central și nu poate fi mai mare de 6 luni, respectiv 12 luni în cazul în care sunt necesare informații din străinătate, potrivit Codului de procedură fiscală.

Conform Cartei drepturilor și obligațiilor persoanei fizice supuse verificării situației fiscale personale, aprobată prin OPANAF nr. 1.162/2016, contribuabilul are următoarele drepturi pe parcursul desfășurării verificării situației fiscale personale:

– Dreptul de a fi înștiințat despre acțiunea de verificare a situației fiscale personale prin comunicarea unui aviz de verificare, cu cel puțin 15 zile înainte de data începerii verificării fiscale. Avizul de verificare cuprinde: temeiul juridic al verificării; data de începere a verificării; perioada ce urmează a fi supusă verificării; posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a verificării; locul desfășurării verificării și persoana de contact; solicitarea de informații și înscrisuri relevante pentru verificare. Contribuabilul are la dispoziție 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sancțiunea decăderii, pentru prezentarea documentelor justificative și a altor clarificări relevante pentru situația fiscală personală.

– Dreptul de a solicita amânarea datei de începere a verificării situației fiscale personale. Amânarea se poate face o singură dată, prin solicitare scrisă, pentru motive justificate.

– Dreptul de a beneficia de asistență de specialitate sau juridică pe întreaga durată a exercitării verificării situației fiscale personale.

– Dreptul de a solicita în scris schimbarea locului de desfășurare a verificării situației fiscale personale la (a) domiciliul contribuabilului; (b) domiciliul/sediul persoanei care îi acordă acestuia asistență de specialitate sau juridică, dacă domiciliul acestei persoane reprezintă și sediul său profesional. Solicitarea se depune la organul fiscal central înainte de data începerii verificării situației fiscale personale înscrisă în avizul de verificare.

– Dreptul de a solicita prelungirea termenului de prezentare a informațiilor și înscrisurilor relevante pentru verificare cu 30 de zile, o singură dată, pentru motive justificate.

– Dreptul de a colabora la stabilirea stării de fapt fiscale și de a numi persoane pentru a furniza informații.

– Soțul/soția, rudele ori afinii contribuabilului până la gradul al 3-lea inclusiv au dreptul de a refuza furnizarea de informații, efectuarea de expertize, precum și prezentarea unor înscrisuri.

– Dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele și taxele aflate în cadrul termenului de prescripție.

– Verificarea situației fiscale personale se efectuează o singură dată pentru impozitul pe venit și pentru fiecare perioadă impozabilă. Conducătorul organului fiscal competent poate decide reverificarea unei anumite perioade dacă, de la data încheierii verificării fiscale și până la data împlinirii termenului de prescripție, apar date suplimentare necunoscute organelor fiscale la data efectuării verificărilor.

– Dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscal. În categoria informațiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intră datele de identificare, natura și cuantumul obligațiilor fiscale, natura, sursa și cuantumul veniturilor, natura, sursa și valoarea bunurilor, plăți, conturi, rulaje, transferuri de numerar, solduri, încasări, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net sau orice fel de informații obținute din declarații ori documente prezentate de contribuabil, plătitori sau terți.

– Dreptul de a cunoaște rezultatele verificării situației fiscale personale. Contribuabilul are dreptul de a-și exprima, în scris, punctul de vedere cu privire la constatările verificării situației fiscale personale, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data prezentării acestora de către organul fiscal.

– Dreptul de a contesta actul administrativ fiscal emis în urma verificării situației fiscale personale. Contestația se formulează în scris și va cuprinde: datele de identificare a contribuabilului; obiectul contestației; motivele de fapt și de drept; dovezile pe care se întemeiază; semnătura contribuabilului sau a persoanei împuternicite. Contestația se depune în scris, în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal în urma verificării situației fiscale personale, la organul fiscal emitent al actului atacat și nu este supusă taxelor extrajudiciare de timbru.

De asemenea, pe parcursul verificării situației fiscale personale, contribuabilul are următoarele obligații:

– Obligația de a depune o declarație de patrimoniu și de venituri la solicitarea organului fiscal central. În situația în care solicitarea are loc odată cu comunicarea avizului de verificare, declarația se depune în termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare. În acest caz, solicitarea se anexează la avizul de verificare. În cazul în care solicitarea are loc în perioada verificării situației fiscale personale, declarația se depune în termen de 15 zile de la data comunicării solicitării.

– Obligația de a coopera cu organul fiscal central în vederea determinării stării de fapt fiscale, prin prezentarea faptelor cunoscute de contribuabil, în întregime, conform realității, și prin indicarea mijloacelor doveditoare care îi sunt cunoscute, cu respectarea prevederilor în materie penală și procesual penală. Contribuabilul are obligația de a întreprinde măsurile în vederea procurării mijloacelor doveditoare necesare, prin utilizarea tuturor posibilităților ce îi stau la dispoziție.

– Obligația de a furniza informațiile necesare determinării stării de fapt fiscale.

– Obligația de a prezenta înscrisuri. Contribuabilul sau altă persoană împuternicită de acesta are obligația de a pune la dispoziția organului fiscal central registre, evidențe, documente de afaceri și orice alte înscrisuri relevante pentru clarificarea stării de fapt fiscale.

– Obligația de a permite efectuarea constatărilor la fața locului. Indiferent de locul în care se desfășoară verificarea situației fiscale personale, contribuabilul are obligația de a permite funcționarilor împuterniciți de organul fiscal central să efectueze o constatare la fața locului, precum și experților folosiți pentru această acțiune intrarea acestora pe terenuri, în încăperi și în orice alte incinte, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face constatări în interes fiscal. Potrivit Constituției României, republicată, funcționarii împuterniciți de organul fiscal central și experții folosiți în acțiunea de verificare nu au dreptul de a pătrunde în domiciliul sau reședința contribuabilului fără acordul acestuia. În situația în care este necesar accesul funcționarilor împuterniciți de organul fiscal central și al experților, dacă este cazul, în domiciliul sau reședința contribuabilului și acesta nu este de acord, accesul se poate face numai cu autorizarea instanței judecătorești competente.

– Obligația de a îndeplini măsurile dispuse de organul de verificare fiscală prin actul întocmit cu ocazia verificării situației fiscale personale, în termenele și în condițiile stabilite de organele competente.

– Obligația de a plăti diferențele de impozit stabilite cu ocazia verificării situației fiscale personale, precum și dobânzile și penalitățile aferente acestora.

Legea nr. 63 din 12 aprilie 2016 privind susținerea financiară a grupurilor de producători sau cooperativelor agricole de producători vitivinicoli care dețin și exploatează plantații viticole cu soiuri nobile și pentru încurajarea valorificării producției de vin (Monitorul Oficial nr. 295/19.04.2016)

Legea nr. 63/2016 instituie o schemă de ajutor de stat în vederea înființării unor grupuri de producători sau cooperative agricole ale producătorilor vitivinicoli, legal constituite, care dețin și exploatează o suprafață de minimum 30 ha cultivate cu viță-de-vie din soiuri nobile, comasării suprafețelor viticole și a încurajării producției de vin de calitate, îmbutelierii și valorificării acestuia.

Solicitanții schemei trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
 1. să dețină și să exploateze plantații viticole înscrise în Registrul plantațiilor viticole;
 2. producția de vin obținută de către membrii grupului de producători sau cooperativei agricole să fie valorificată unitar și nediscriminatoriu de către aceștia, în condițiile legislației Uniunii Europene și naționale în vigoare;
 3. să nu fi beneficiat în ultimii 3 ani de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Rurală și Programul Național de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, pentru același tip de investiție;
 4. să nu se încadreze în categoria întreprinderilor în dificultate.
  În sensul prevederilor actului normativ, o întreprindere în dificultate este o întreprindere care se află în cel puțin una dintre situațiile următoare:
  • în cazul societăților cu răspundere limitată, decât IMM-uri care sunt înființate de mai puțin de 3 ani, în care mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
  • în cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății, altele decât IMM-uri care sunt înființate de mai puțin de 3 ani, în care mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate.
  • atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
  • atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția ori a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;
  • în cazul unei întreprinderi care nu este o IMM, atunci când, în ultimii 2 ani: (i) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5, precum și (ii) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.
 5. strugurii destinați procesării trebuie să provină din plantații de viță-de-vie cu soiuri nobile destinate obținerii de: vin cu denumirea de origine controlată; vin cu indicație geografică; vin varietal.

Schema se acordă pentru construirea de crame noi în scopul procesării materiei prime obținute de membrii grupurilor de producători sau cooperativelor agricole. Valoarea sprijinului este de 60% din valoarea investiției, dar nu mai mult de un milion de euro.

Pe durata derulării investiției în cauză, beneficiarul nu poate accesa altă formă de sprijin, respectiv finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 și/sau Programul Național de Sprijin al României 2014-2018, pentru același tip de investiții. Beneficiarii schemei se obligă să respecte condițiile legale în baza cărora au accesat schema și să exploateze investiția pe o perioadă de cel puțin 10 ani de la data finalizării investiției.

Schema de ajutor de stat se pune în aplicare după primirea deciziei de acordare a ajutorului de la Comisia Europeană.

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 529 din 14 aprilie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2016, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice (Monitorul Oficial nr. 299/19.04.2016)

Conform acestui act normativ, informațiile referitoare la prevederi bugetare se completează potrivit structurii indicatorilor aprobați prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 340/2015, prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și celorlalte acte normative în vigoare.

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug (Monitorul Oficial nr. 307/21.04.2016)

Prin acest act normativ se aprobă:
– Procedura pentru modulul „Semnarea electronică a rapoartelor și accesul entităților publice la funcționalitățile sistemului național de raportare – Forexebug”;
– Procedura privind modulul „Completarea și depunerea bugetului individual al instituțiilor publice”;
– Procedura privind modulul „Înregistrarea angajamentelor legale și angajamentelor bugetare în sistemul de control al angajamentelor”;
– formularul „Cerere privind înrolarea/modificarea accesului/revocarea accesului la funcționalitățile sistemului național de raportare (Forexebug)”.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.189 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare în România (Monitorul Oficial nr. 312/22.04.2016)

Prin acest act normativ se aprobă Normele tehnice privind administrarea contingentelor tarifare în România, ale căror prevederi sunt aplicabile contingentelor tarifare deschise prin reglementări ale Uniunii Europene, gestionate de Comisia Europeană în conformitate cu ordinea cronologică a datelor de acceptare a declarațiilor vamale de punere în liberă circulație.

La data intrării în vigoare a OPANAF nr. 1.189/2016 se abrogă OPANAF nr. 2.291/2015. Actul normativ intră în vigoare la 1 mai 2016.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.190 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de verificare ulterioară a dovezilor de origine și a certificatelor A.TR. (Monitorul Oficial nr. 312/22.04.2016)

Normele tehnice de verificare ulterioară a dovezilor de origine și a certificatelor A.TR., aprobate prin acest ordin, se aplică pentru verificarea ulterioară a dovezilor de origine preferențială folosite în cadrul acordurilor care reglementează comerțul preferențial dintre Uniune și țările partenere, a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulație în cadrul Uniunii vamale UE - Turcia, precum și a certificatelor de origine pentru produsele care fac obiectul unor regimuri speciale de import nepreferențiale.

La data intrării în vigoare a acestui act normativ se abrogă Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 4.821/2007 privind procedura de verificare ulterioară a dovezilor de origine emise în baza acordurilor ce reglementează comerțul preferențial dintre Comunitate și țările partenere, a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulație în cadrul Uniunii vamale UE - Turcia și a declarațiilor furnizorilor emise în baza Regulamentului Consiliului CE nr. 1.207/2001.

OPANAF nr. 1.190/2016 intră în vigoare la 1 mai 2016.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.191 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferențială și a certificatelor A.TR. (Monitorul Oficial nr. 312/22.04.2016)

Normele tehnice prevăzute de acest act normativ se aplică pentru autorizarea exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferențială în cadrul acordurilor care reglementează comerțul preferențial dintre Uniune și țările partenere, precum și a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulație în cadrul Uniunii vamale UE – Turcia.

Autorizațiile emise până la data intrării în vigoare a acestui act normativ rămân în continuare valabile. OPANAF nr. 1.191/2016 intră în vigoare la 1 mai 2016, când se abrogă OPANAF nr. 654/2015.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.192 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind solicitarea, emiterea și punerea în aplicare a deciziilor privind informațiile de origine obligatorii în România (Monitorul Oficial nr. 312/22.04.2016)

Normele tehnice aprobate prin ordin sunt aplicabile la solicitarea, emiterea și punerea în aplicare a deciziilor privind informațiile de origine obligatorii în România.

Sub rezerva art. 34 din Codul vamal al Uniunii, deciziile privind informațiile de origine obligatorii care sunt deja în vigoare la 1 mai 2016 rămân valabile pentru perioada de timp prevăzută pentru respectivele decizii. O astfel de decizie este obligatorie începând cu 1 mai 2016 atât pentru autoritățile vamale, cât și pentru titularul deciziei.

Actul normativ intră în vigoare la 1 mai 2016.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.