Noutăți legislative 23-27 mai 2016

Noutăți legislative 23-27 mai 2016

Numărul 10, 31 mai - 6 iunie 2016  »  Curier legislativ

În perioada 23-27 mai 2016 au fost publicate în Monitorul Oficial o serie de acte normative de interes:

Legea nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (Monitorul Oficial nr. 392/23.05.2016)

Actul normativ reglementează modul de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii, regimul juridic aplicabil acestor contracte, precum și anumite aspecte specifice în legătură cu executarea acestora.

Conform art. 2 alin. (1) al legii, scopul actului normativ îl constituie:
a) promovarea concurenței între operatorii economici;
b) utilizarea resurselor în condiții de eficiență, economicitate și eficacitate;
c) asigurarea integrității procedurii de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări și de concesiune de servicii;
d) asigurarea cadrului legal pentru atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și de concesiune de servicii de către entitățile contractante.

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune de lucrări și de concesiune de servicii sunt: nediscriminarea; tratamentul egal; recunoașterea reciprocă; transparența; proporționalitatea; asumarea răspunderii.

În actul normativ se stipulează că acesta nu aduce atingere responsabilității autorităților centrale, județene și locale de a decide cel mai bun mod de a administra executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor, pentru a asigura un nivel ridicat al calității, siguranței și accesibilității, egalitatea de tratament și promovarea accesului universal la serviciile publice, precum și a drepturilor utilizatorilor cu privire la acestea, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Legea nr. 100/2016 nu se aplică serviciilor de interes general fără caracter economic.

Conform art. 115 al legii, în termen de 60 de zile de la data publicării actului normativ în Monitorul Oficial, ANAP va elabora norme metodologice de aplicare a prevederilor acestuia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Legea se aplică procedurilor de atribuire a concesiunilor de lucrări sau a concesiunilor de servicii inițiate după data intrării în vigoare a acesteia. Procedurilor de atribuire a concesiunilor de lucrări sau a concesiunilor de servicii în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a Legii nr. 100/2016 li se aplică legea în vigoare la data inițierii procedurii de atribuire.

De asemenea, legea se aplică contractelor de concesiune încheiate după data intrării în vigoare a acesteia. Contractele de concesiune încheiate înainte de data intrării în vigoare a Legii nr. 100/2016 sunt supuse dispozițiilor legii în vigoare la data la care acestea au fost încheiate, în tot ceea ce privește încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea acestora.

La data intrării în vigoare a Legii nr. 100/2016 se abrogă:
a) Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, cu modificările și completările ulterioare;
b) HG nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
c) orice alte prevederi contrare cuprinse în orice alte acte normative.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.559 din 17 mai 2016 privind aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată depuse în condițiile titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și ale titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (Monitorul Oficial nr. 394/24.05.2016)

Prin ordin se aprobă Procedura de soluționare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată depuse în condițiile titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal și ale titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin HG nr. 1/2016, precum și modelul și conținutul formularului „Decizie de restituire a taxei pe valoarea adăugată”, cod MFP 14.13.02.02/r.

Conform procedurii mai sus menționate, restituirea taxei pe valoarea adăugată se efectuează în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii, cu posibilitatea de prelungire în condițiile prevăzute de art. 77 din Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Cererea de restituire se depune de persoanele care au dreptul să solicite restituirea, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. Aceasta, împreună cu documentația prevăzută de dispozițiile legale în vigoare, se depune la organul fiscal competent, direct la registratură sau la poștă, prin scrisoare recomandată.

Organul fiscal competent este:
a) pentru cererile de restituire depuse în condițiile Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată aprobate prin ordine ale ministrului finanțelor publice – organul fiscal desemnat prin respectivele acte normative;
b) pentru celelalte cereri de restituire – organul fiscal competent în a cărui evidență fiscală este înregistrat solicitantul.

De la registratură, cererea însoțită de documentația prevăzută de lege se repartizează compartimentului cu atribuții în domeniul soluționării cererilor de restituire a TVA, care înregistrează cererile într-o evidență specială. Compartimentul de specialitate analizează cererea și documentația depusă de solicitant, verificând respectarea condițiilor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru restituirea TVA, și întocmește Referatul pentru analiza documentară.

Pe baza constatărilor cuprinse în Referatul pentru analiză documentară, compartimentul de specialitate întocmește proiectul Deciziei de restituire a taxei pe valoarea adăugată. Decizia se întocmește în două exemplare, se verifică și se vizează de șeful compartimentului de specialitate și se înaintează, împreună cu documentația și Referatul pentru analiza documentară, spre aprobare, conducătorului unității fiscale.

Deciziile de restituire a TVA emise sunt decizii sub rezerva verificării ulterioare, potrivit art. 94 din Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Decizia aprobată se transmite compartimentului de colectare, în vederea compensării și/sau restituirii, în conformitate cu prevederile art. 167 și 168 din Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Compartimentul de colectare, în baza datelor din evidența analitică pe plătitor, precum și a Deciziei de restituire a TVA, întocmește Decizia privind compensarea obligațiilor fiscale și/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, conform formularelor aprobate. Decizia privind compensarea obligațiilor fiscale și/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume se întocmește în trei exemplare, se semnează de șeful compartimentului de colectare și se aprobă de conducătorul adjunct al unității fiscale și se transmite apoi, pe bază de borderou, compartimentului de trezorerie în vederea efectuării compensării și/sau restituirii.

După efectuarea compensării și/sau restituirii, compartimentul de trezorerie transmite compartimentului de colectare două exemplare ale deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale și/sau ale notei privind restituirea/rambursarea unor sume, acestea purtând viza unității de trezorerie a statului. Compartimentul de colectare transmite compartimentului de specialitate ambele exemplare ale deciziilor și ale notei, un exemplar pentru a fi comunicat solicitantului și un exemplar în vederea arhivării. După operarea datelor privind soluționarea cererii de restituire în evidența specială, compartimentul de specialitate transmite dosarul solicitării compartimentului de gestionare a dosarului fiscal, pentru arhivare.

Dosarul solicitării cuprinde:
– cererea solicitantului;
– Referatul pentru analiză documentară;
– Decizia de restituire a TVA;
– Decizia privind compensarea obligațiilor fiscale și/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume.

După primirea Deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale și/sau a Notei privind restituirea/rambursarea unor sume de la compartimentul de colectare, compartimentul de specialitate îl înștiințează pe solicitant despre modul de soluționare a cererii, prin transmiterea Deciziei de restituire a TVA, a Deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale și/sau a Notei privind restituirea/rambursarea unor sume.

Procedura se aplică și cererilor de restituire aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a actului normativ.

La data intrării în vigoare a OPANAF nr. 1.559/2016 se abrogă OPANAF nr. 2.250/2007 privind aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată depuse în condițiile titlului VI „Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.