Noutăți legislative 25 aprilie – 6 mai 2016

Noutăți legislative 25 aprilie – 6 mai 2016

Numărul 7, 10-16 mai 2016  »  Curier legislativ

În perioada 25 aprilie – 6 mai 2016 au fost publicate în Monitorul Oficial o serie de acte normative de interes:

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.193 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea normelor tehnice de aplicare a măsurilor tranzitorii referitoare la solicitarea, emiterea și monitorizarea utilizării deciziilor privind informațiile tarifare obligatorii în România (Monitorul Oficial nr. 314/25.04.2016)

Prevederile normelor tehnice aprobate prin acest ordin sunt aplicabile la solicitarea, emiterea și monitorizarea utilizării deciziilor privind informațiile tarifare obligatorii în România în perioada tranzitorie cuprinsă între data de 1 mai 2016 și data introducerii primei etape a modernizării sistemului electronic privind informațiile tarifare obligatorii, menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 29 aprilie 2014 de stabilire a programului de lucru pentru Codul vamal al Uniunii 2014/255/UE.

Actul normativ a intrat în vigoare la 1 mai.

Legea nr. 77 din 28 aprilie 2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite (Monitorul Oficial nr. 330/28.04.2016)

Potrivit prevederilor acestui act normativ, orice persoană fizică are dreptul de a i se stinge datoriile izvorâte din contractele de credit cu tot cu accesorii, fără costuri suplimentare, prin darea în plată a imobilului ipotecat în favoarea creditorului, dacă părțile contractului de credit nu ajung la un alt acord.

Dispozițiile legii se aplică și în cazul în care creanța creditorului izvorând dintr-un contract de credit este garantată cu fideiusiunea și/sau solidaritatea unuia sau mai multor codebitori sau coplătitori. Legea nu se aplică creditelor acordate prin programul „Prima casă”.

Legea prevede că pentru stingerea creanței izvorând dintr-un contract de credit și a accesoriilor sale prin dare în plată trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții:
 1. creditorul și consumatorul fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1) din lege, potrivit căruia „legea se aplică raporturilor juridice dintre consumatori și instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare sau cesionarii creanțelor deținute asupra consumatorilor”, astfel cum acestea sunt definite de legislația specială;
 2. cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, nu depășea echivalentul în lei a 250.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de Banca Națională a României în ziua încheierii contractului de credit;
 3. creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziționa, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinație de locuință sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puțin un imobil având destinația de locuință;
 4. consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracțiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea acestei legi.

În situația în care executarea obligațiilor asumate prin contractul de credit a fost garantată cu două sau mai multe bunuri, în vederea aplicării procedurii prevăzute de lege debitorul va oferi în plată toate bunurile ipotecate în favoarea creditorului.

În vederea aplicării prevederilor acestui act normativ, consumatorul transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin care îl informează că a decis să îi transmită dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar, detaliind și condițiile de admisibilitate a cererii. Notificarea trebuie să cuprindă și stabilirea unui interval orar, în două zile diferite, în care reprezentantul legal sau convențional al instituției de credit să se prezinte la un notar public propus de debitor în vederea încheierii actului translativ de proprietate, prin care se stinge orice datorie a debitorului, principal, dobânzi, penalități, izvorând din contractul de credit ipotecar.

Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilită la un termen mai scurt de 30 de zile libere, perioadă în care se suspendă orice plată către creditor, precum și orice procedură judiciară sau extrajudiciară demarată de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia îndreptată împotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia. Toate costurile notariale și, după caz, ale executorului judecătoresc sau ale avocatului se suportă de către debitor.

De la data primirii notificării se suspendă dreptul creditorului de a se îndrepta împotriva codebitorilor, precum și împotriva garanților personali sau ipotecari.

În termen de 10 zile de la data comunicării notificării, creditorul poate contesta îndeplinirea condițiilor de admisibilitate a procedurii reglementate de actul normativ. Cererea se judecă în procedură de urgență, cu citarea părților, de judecătoria în circumscripția căreia domiciliază consumatorul.

Apelul împotriva hotărârii pronunțate în conformitate cu prevederile de mai sus se depune de partea interesată în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicare și se judecă cu celeritate.

Până la soluționarea definitivă a contestației formulate de creditor se menține suspendarea oricărei plăți către acesta, precum și a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoanele care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului.

În cazul în care se admite contestația formulată de creditor, părțile vor fi puse în situația anterioară îndeplinirii demersurilor prevăzute de lege. Creditorul poate demara sau, după caz, relua orice procedură judiciară sau extrajudiciară atât împotriva debitorului, cât și împotriva altor garanți personali sau ipotecari.

În termen de 10 zile de la data respingerii definitive a contestației, creditorul are obligația să se prezinte, în conformitate cu notificarea prealabilă a debitorului, la notarul public indicat în cuprinsul acesteia.

În situația în care creditorul nu se conformează dispozițiilor prevăzute de lege, debitorul poate cere instanței să pronunțe o hotărâre prin care să se constate stingerea obligațiilor născute din contractul de credit ipotecar și să se transmită dreptul de proprietate către creditor. Dreptul de a cere instanței să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit aparține și consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanței, de stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului.

Legea se aplică atât contractelor de credit aflate în derulare la momentul intrării sale în vigoare, cât și contractelor încheiate după această dată.

Actul normativ intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, respectiv la 13 mai.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.437 din 21 aprilie 2016 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum și a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii și efectuarea procedurii de executare silită (Monitorul Oficial nr. 336/03.05.2016)

Actul normativ modifică OPANAF nr. 3.744/2015, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

☑ Art. 1 punctul 1 va avea următorul cuprins: „hotărârile judecătorești definitive pronunțate în materie penală, prin care s-a dispus recuperarea unor creanțe bugetare de la debitori persoane fizice, juridice sau de la orice alte entități, cu excepția hotărârilor judecătorești definitive pronunțate în materie penală prin care s-a dispus doar recuperarea unor cheltuieli judiciare care se pun în executare de către organele fiscale centrale competente cu atribuții în administrarea creanțelor bugetare”.

Același punct în forma anterioară prevedea că în sensul respectivului ordin, prin cazuri speciale de executare silită se înțelege punerea în aplicare a dispozițiilor legale în materie de executare, generată de: hotărârile judecătorești definitive pronunțate în materie penală, prin care s-a dispus recuperarea unor creanțe bugetare de la debitori persoane fizice, juridice sau de la orice alte entități.

☑ La articolul 1, punctul 3 se abrogă.

La acest punct se prevedea că în sensul respectivului ordin, prin cazuri speciale de executare silită se înțelege punerea în aplicare a dispozițiilor legale în materie de executare, generată de: hotărârile judecătorești definitive pronunțate ca urmare a sesizărilor formulate de către comisiile de cercetare a averilor de pe lângă curțile de apel, prin care s-a dispus fie confiscarea unei cote-părți dintr-un bun sau a anumitor bunuri determinate, constatate ca fiind dobândite nejustificat, fie plata unei sume de bani egale cu valoarea bunului dobândit nejustificat.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.486 din 29 aprilie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat (Monitorul Oficial nr. 337/03.05.2016)

Normele tehnice aprobate prin acest act normativ stabilesc că statutul de operator economic autorizat poate fi solicitat de operatorii economici definiți la art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, care îndeplinesc criteriile enunțate la articolul 39 din actul normativ menționat anterior.

Statutul de operator economic autorizat se atestă prin emiterea autorizațiilor prevăzute la art. 38 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.

Autorizațiile de operator economic autorizat (autorizațiile AEO) sunt codificate astfel:
 1. Autorizație AEO – Simplificări vamale (AEOC), care permite titularului să beneficieze de anumite simplificări prevăzute de legislația vamală și care se acordă în cazul îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 39 lit. a)-d) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;
 2. Autorizație AEO – Securitate și siguranță (AEOS), care permite titularului să beneficieze de facilități în materie de securitate și siguranță, aplicate la intrarea sau la ieșirea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii, în cazul îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 39 lit. a), b), c) și e) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.

Autorizațiile de mai sus pot fi deținute în același timp, prin eliberarea unei autorizații combinate.

Titularii de autorizații AEO de tip AEOS și de tip combinat AEOC/AEOS beneficiază de facilități în ceea ce privește controalele vamale referitoare la securitate și de acordurile de recunoaștere reciprocă (MRA), cu țările din afara UE.

Statutul de operator economic autorizat este acordat la solicitarea operatorilor economici prin eliberarea de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcția Generală a Vămilor a unei autorizații AEO, în baza evaluării rezultatelor obținute în urma unui proces de auditare a solicitantului.

Solicitarea are forma unei cereri tipizate prevăzută în anexa 6 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei. Modelul cererii se regăsește pe site-ul www.customs.ro, secțiunea „Formulare”.

Cererea este însoțită obligatoriu de următoarele documente:
 1. chestionarul de autoevaluare AEO. Modelul acestuia și instrucțiunile de completare se regăsesc pe site-ul www.customs.ro, secțiunea „Formulare”;
 2. certificatul de înregistrare al operatorului economic, în copie;
 3. actul constitutiv al operatorului economic, cu modificările și completările ulterioare, după caz, în copie;
 4. cazierul judiciar al persoanei care reprezintă legal operatorul economic în raporturile juridice cu autoritățile vamale;
 5. cazierul judiciar al angajatului operatorului economic, responsabil cu reprezentarea acestuia față de autoritatea vamală;
 6. cazierul fiscal și certificatul de atestare fiscală, eliberate de autoritatea fiscală competentă;
 7. o declarație pe propria răspundere depusă de reprezentantul legal al operatorului economic prin care se obligă:
  • să notifice ANAF – Direcției Generale a Vămilor orice modificare survenită în activitatea pe care urmează să o desfășoare, legată de operațiunile pe care trebuie să le reglementeze autorizația AEO sau de informațiile transmise inițial care au stat la baza eliberării autorizației AEO;
  • să informeze ANAF – Direcția Generală a Vămilor cu privire la evenimentele semnificative care ar putea afecta autorizarea sa, inclusiv cu privire la cazurile în care apare o modificare a condițiilor de acces la informații sau a modalităților prin care informațiile respective sunt făcute disponibile;
 8. o declarație pe propria răspundere depusă de reprezentantul legal al operatorului economic din care să reiasă că proprietarii/acționarii principali sunt/nu sunt cunoscuți de către autoritățile vamale pentru abateri anterioare.

Cererea, însoțită de documentele enumerate mai sus, se transmite în format letric la registratura ANAF – Direcția Generală a Vămilor, București, și în format electronic la adresa aeo_ro@customs.ro.

În urma verificării îndeplinirii condițiilor de formă și de fond, ANAF – Direcția Generală a Vămilor informează în scris solicitantul despre decizia luată privind acceptarea sau respingerea cererii de acordare a statutului de operator economic autorizat. În cazul respingerii, autoritatea emitentă motivează decizia luată.

La data intrării în vigoare a acestui ordin se abrogă OPANAF nr. 2.252/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.