Ordinul ANAF nr. 1.193/2021. Noi reglementări privind contractele de fiducie

Ordinul ANAF nr. 1.193/2021. Noi reglementări privind contractele de fiducie

Numărul 29-30, 11-24 aug. 2021  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

În Monitorul Oficial nr. 779 din 12 august 2021 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1.193/2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie sau ale construcțiilor juridice similare fiduciei, de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, pentru aprobarea Procedurii privind accesul la Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.

Redăm, în rândurile următoare, principale prevederi ale acestui act normativ:

1. Se aprobă Procedura de înregistrare a contractelor de fiducie sau ale construcțiilor juridice similare fiduciei, de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor.

2. Se aprobă Procedura privind accesul la Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor.

3. Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:
a) „Declarație de înregistrare a contractelor de fiducie sau ale construcțiilor juridice similare fiduciei”;
b) „Cerere de eliberare a certificatului de dovadă a înregistrării contractului de fiducie sau al construcției juridice similare fiduciei’’.
c) „Certificat de dovadă a înregistrării contractului de fiducie sau al construcției juridice similare fiduciei în Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor”;
d) „Declarație privind neconcordanțele dintre informațiile privind beneficiarii reali disponibile în Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor și informațiile deținute de autorități/entități raportoare”;
e) „Cerere de înregistrare online pentru accesul la informațiile privind beneficiarii reali din Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor”;
f) „Cerere de acces la informațiile privind beneficiarii reali din Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor”;
g) „Referat privind soluționarea cererilor de acces la informațiile privind beneficiarii reali din Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, depuse de persoanele prevăzute la art. 19 alin. (81) lit. c) și d) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare”.

Procedura de înregistrare a contractelor de fiducie sau ale construcțiilor juridice similare fiduciei, de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor

I. Înregistrarea contractelor de fiducie și ale construcțiilor juridice similare fiduciilor

1. Prezenta procedură se aplică persoanelor care dețin calitatea de fiduciar și au obligația de a înregistra contractele de fiducie și modificările acestora la organul fiscal competent, precum și persoanelor care dețin o poziție echivalentă într-o construcție juridică similară fiduciei.

2. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui evidență fiscală este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții fiduciarul desemnat sau persoana desemnată care deține o poziție echivalentă într-o construcție juridică similară fiduciei.

3. Pentru înregistrarea contractului de fiducie, fiduciarul depune în termen de o lună de la data încheierii contractului de fiducie „Declarația de înregistrare a contractelor de fiducie sau a construcțiilor juridice similare fiduciei”, însoțită de o copie a contractului de fiducie. Conformitatea cu originalul a copiei se efectuează de către fiduciar prin înscrierea mențiunii „conform cu originalul” și prin semnătura acestuia.

4. Declarația, însoțită de copia contractului de fiducie, se depune prin intermediul serviciului Spațiul Privat Virtual (SPV).

5. Mențiunile privind modificarea sau încetarea contractului de fiducie se declară prin completarea și depunerea declarației, având bifată în formular căsuța „Modificare” sau „Încetare”, după caz, însoțită de documentele justificative.

6. Data înregistrării la organul fiscal, a declarației de înregistrare a contractului de fiducie, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este data înregistrării declarației pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacționare a informațiilor, cu condiția validării conținutului declarației.

7. Compartimentul cu atribuții în domeniul gestionării registrului contribuabililor din cadrul organului fiscal competent organizează evidența contractelor de fiducie și a construcțiilor juridice similare fiduciilor în „Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor”, care se organizează și se gestionează în format electronic.

8. Compartimentul de specialitate verifică concordanța informațiilor înscrise în declarație cu cele din copia contractului de fiducie sau al construcției juridice similare fiduciei.

În cazul în care nu există neconcordanțe între declarație și contractul de fiducie sau cel al construcției juridice similare fiduciei, înregistrarea în Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor se efectuează de către compartimentul de specialitate în maximum 5 zile de la data depunerii declarației.

9. După efectuarea înregistrării în Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, compartimentul de specialitate notifică, prin intermediul SPV, fiduciarul desemnat sau persoana desemnată care deține o poziție echivalentă într-o construcție juridică similară fiduciei, cu privire la data înregistrării contractului.

10. Data înregistrării contractului de fiducie sau al construcției juridice similare fiduciei, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este data înscrierii acestuia în registru.

11. Dovada înregistrării la organul fiscal competent a contractului de fiducie sau al construcției juridice similare fiduciei, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este declarația, însoțită de notificarea prin care organul fiscal notifică data înregistrării în registru

12. Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor se gestionează la nivel central, cu ajutorul aplicației informatice puse la dispoziție de către Centrul Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor.

II. Înregistrarea și radierea neconcordanțelor privind beneficiarii reali

1. Autoritățile care au acces la registrele beneficiarilor reali sau entitățile raportoare prevăzute la art. 5 din Legea nr. 129/2019 informează, în condițiile prevăzute la art. 19 alin. (7) și (7 1) din Legea nr. 129/2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor cu privire la existența oricăror neconcordanțe între informațiile privind beneficiarii reali disponibile în Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor și informațiile privind beneficiarii reali pe care le dețin.

2. Pentru raportarea neconcordanțelor, autoritățile/entitățile raportoare transmit formularul „Declarație privind neconcordanțele dintre informațiile privind beneficiarii reali disponibile în Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor și informațiile deținute de autorități/entități raportoare”, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6 la ordin.

3. Entitățile raportoare transmit declarația de la pct 2, în format electronic, prin SPV.

4. Autoritățile care au acces la registrele beneficiarilor reali transmit declarația de la pct 2 prin intermediul SPV sau prin intermediul altor modalități tehnice stabilite de comun acord cu Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Procedura privind accesul la Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor

I. Accesul la Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor pentru persoanele prevăzute la art. 19 alin. (81) lit. a) din Legea nr. 129/2019 (autoritati care au competente de supraveghere și control)

1. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor are acces direct și nemijlocit la Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor.

2. Modalitatea tehnică de acces se stabilește prin protocol încheiat între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

3. Autoritățile care au competențe de supraveghere și control au acces direct, în timp util și fără nicio restricție la Registrul central al fiduciilor.

4. Modalitatea tehnică de acces se stabilește prin protocol încheiat între Agenția Națională de Administrare Fiscală și fiecare din autorități.

5. Structurile din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală au acces la Registrul central al fiduciilor, potrivit atribuțiilor stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare.

II. Accesul persoanelor care au calitatea de entitate raportoare la informațiile din Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor

1. Entitățile raportoare, prevăzute la art. 19 alin. (81) lit. b) din Legea nr. 129/2019, solicită informațiile referitoare la beneficiarii reali ai contractelor de fiducie prin completarea și transmiterea electronică a „Cererii de acces la informațiile privind beneficiarii reali din Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor”. Cererea se transmite prin intermediul serviciului Spațiul Privat Virtual.

2. Cererea trebuie însoțită de documente care dovedesc că entitatea raportoare solicită informații pentru aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei.

3. Organul fiscal competent pentru soluționarea cererii este organul fiscal în a cărui evidență fiscală este înregistrată entitatea raportoare.

4. Organul fiscal competent verifică, pe baza documentelor anexate, dacă entitatea raportoare solicită informații pentru aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii.

5. Dacă solicitarea de informații nu este justificată, se comunică solicitantului că cererea de acces a fost respinsă.

6. Dacă solicitarea de informații este justificată, cererea se soluționează pe baza datelor din Registrul central al fiduciilor prin completarea, cu ajutorul aplicației informatice, a unui formular de răspuns.

7. Formularul de răspuns cuprinde următoarele informații despre beneficiarul real, preluate din Registrul central al fiduciilor:
- numele și prenumele;
- luna și anul nașterii;
- naționalitatea și țara de reședință;
- natura și amploarea interesului generator de beneficii deținut.
7. Datele privind beneficiarul real se completează, cel puțin, pentru următoarele persoane:
- constituitor/constituitori, precum și persoane desemnate să îi/le reprezinte interesele în condițiile legii;
- fiduciar/fiduciari;
- beneficiar/beneficiari sau, în cazul în care identitatea acestuia/acestora nu este identificată, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcționează fiducia sau construcția juridică similară;
- oricare altă persoană fizică care exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei sau a construcției juridice similare din dreptul străin prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace.

8. În cazul în care contractul de fiducie sau, după caz, al construcției juridice similare fiduciei indicat în cerere nu poate fi identificat în Registrul central al fiduciilor, răspunsul transmis prin Spațiul Privat Virtual va conține mesajul: „Contractul de fiducie/al construcției juridice similare fiduciei nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . nu figurează înregistrat în Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor”.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.