Particularități privind lichidarea asociațiilor și fundațiilor

Particularități privind lichidarea asociațiilor și fundațiilor

Numărul 13, 9-15 aprilie 2019  »  Expertiza și auditul afacerilor

CECCAR

REZUMAT
Obiectivele acestui articol sunt cunoașterea din punct de vedere juridic a modului de dizolvare a asociațiilor, federațiilor și fundațiilor, conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, precum și a aspectelor contabile privind lichidarea asociațiilor și fundațiilor și a principalelor diferențe față de tratamentele contabile aplicabile societăților.

Termeni-cheie: asociație, fundație, aprobarea dizolvării, lichidare, radiere

Clasificare JEL: L31, M41

Procedura de lichidare a asociațiilor și fundațiilor este diferită de cea aplicabilă societăților. Cadrul legislativ care o reglementează este reprezentat de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.

Prima etapă a lichidării o reprezintă obținerea sentinței civile de aprobare a dizolvării.

În tabelul de mai jos redăm modul de dizolvare a asociațiilor și fundațiilor, așa cum este prevăzut în reglementarea sus-menționată:

Ca urmare a sentinței civile de aprobare a dizolvării, se începe procedura de lichidare, care nu se va încheia înainte de șase luni de la publicarea sentinței de dizolvare.

Așa cum prevede OG nr. 26/2000, etapele lichidării organizațiilor nonprofit sunt următoarele:

Etapa 1. Numirea lichidatorilor, care își vor îndeplini mandatul sub controlul cenzorilor. Aceasta coincide cu încetarea mandatului consiliului director și se poate face:
    ● prin însăși hotărârea judecătorească, în cazul dizolvării de drept sau al dizolvării prin hotărârea judecătoriei;
    ● de către adunarea generală, în cazul dizolvării prin hotărârea adunării generale. (art. 61 alin. (1)-(2))
Etapa 2. Imediat după intrarea lor în funcție, lichidatorii:
    ● fac inventarul;
    ● încheie un bilanț (bilanțul de început al lichidării) care să constate situația exactă a activului și pasivului asociației sau fundației;
    ● primesc și păstrează registrele și orice alte acte ale asociației sau fundației;
    ● țin un registru cu toate operațiunile lichidării în ordinea datei acestora. (art. 62 alin. (1)-(2))
Etapa 3. Derularea operațiunilor lichidării. Lichidatorii sunt obligați:
    ● să încaseze creanțele;
    ● să plătească creditorii;
    ● dacă numerarul este insuficient pentru plata creditorilor, să transforme restul activului în bani vânzând prin licitație publică bunurile mobile și imobile; (art. 63 alin. (1))
    ● să repartizeze bunurile și sumele obținute din valorificarea patrimoniului. În cazul dizolvării asociației sau fundației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Acestea pot fi:
 • transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită în statutul asociației sau al fundației;
 • atribuite de instanța competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător, dacă în termen de șase luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reușit să transmită bunurile sau în cazul în care statutul asociației sau al fundației nu prevede o procedură de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice;
 • preluate de stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, ori, după caz, de comuna sau orașul în a cărei/cărui rază teritorială asociația sau fundația își avea sediul, dacă aceasta din urmă era de interes local – în cazul în care asociația sau fundația a fost dizolvată când scopul sau activitatea sa a devenit ilicit(ă) sau contrar(ă) ordinii publice, când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice ori când asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit. (art. 60 alin. (1)-(4))
Etapa 4. După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca în termen de două luni:
    ● să facă publicarea lichidării prin afișarea la ușa instanței în a cărei circumscripție își are sediul persoana juridică;
    ● conform art. 68 alin. (1), să depună la sediul judecătoriei care a dispus dizolvarea:
 • bilanțul de lichidare, care este reprezentat de situațiile financiare întocmite după terminarea lichidării astfel cum este precizat în formularul S1039 „Situațiile financiare anuale întocmite în vederea efectuării ope-rațiunilor de fuziune, divizare sau lichidare” și trebuie să fie aprobat de adunarea generală și vizat de cenzorul organizației nonprofit. Bilanțul de lichidare va avea toate conturile zero și va fi înregistrat la administrația financiară de care aparține sediul organizației nonprofit;
 • registrul jurnal aferent perioadei de lichidare, în care se vor evidenția toate operațiunile contabile efectuate;
 • un memorandum, care constituie o sinteză a activității desfășurate de lichidator de la momentul învestirii (al sentinței de dizolvare) și până la finalizarea operațiunilor tehnice de radiere. Memorandumul este structurat în două capitole: în primul sunt menționate datele de identificare ale entității și obiectul său de activitate și sunt enumerați membrii fondatori, iar în cel de-al doilea se detaliază activitatea desfășurată de organizația nonprofit de la momentul dizolvării și până la finalizarea lichidării, precizându-se inclusiv operațiunile contabile care au fost efectuate ca urmare a demersurilor întreprinse;
 • balanța de verificare la data finalizării operațiunilor de lichidare, care va avea toate soldurile finale zero;
 • certificatul de atestare fiscală emis de administrația financiară și de direcția impozite și taxe locale în raza cărora organizația nonprofit își are sediul social și care certifică absența obligațiilor față de bugetul de stat;
 • o declarație notarială în care se precizează faptul că lichidatorii își asumă toate operațiunile de lichidare și că acestea au fost finalizate;
    ● conform art. 70 alin. (3), să ceară radierea asociației sau fundației din Registrul asociațiilor și fundațiilor. Acest lucru se realizează prin înaintarea unei cereri de radiere la judecătorie.

Etapa 5. Remiterea celor în drept a bunurilor și a sumelor rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele și actele asociației sau fundației și ale lichidării, dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanțului nu se înregistrează nicio contestație. (art. 69)

Numai după aceasta lichidatorii vor fi considerați descărcați de obligațiile asumate și li se va elibera în acest scop un act constatator în baza căruia se face și radierea. (art. 71 alin. (2)) Procedura de radiere a organizațiilor neguvernamentale se realizează în termen de 30 de zile de la publicarea operațiunilor de lichidare la grefa judecătoriei.

Asociația sau fundația încetează a ființa la data radierii din Registrul asociațiilor și fundațiilor. (art. 71 alin. (1))

Studiu de caz

O fundație care nu desfășoară activități economice se lichidează.

Extrasul din bilanțul contabil se prezintă după cum urmează:

În ceea ce privește clădirea, avem în vedere două cazuri:

 • Cazul 1. Clădirea este vândută către o terță persoană fizică la valoarea justă de 1.400 lei.
 • Cazul 2. Clădirea este donată unei asociații pe baza unui contract de donație.

În ambele variante, disponibilitățile bănești rămase sunt donate altei fundații.

Ne propunem să prezentăm înregistrările contabile aferente lichidării fundației în cele două situații.

➜ Cazul 1

a) Vânzarea clădirii către o terță persoană fizică:

a1) Înregistrarea prețului de vânzare:
1.400 lei 461
„Debitori diverși” /
persoană fizică
= 7383
„Venituri rezultate
din vânzarea activelor
corporale/necorporale”
1.400 lei
a2) Scoaterea din evidență pentru cost:
3.000 lei
1.000 lei



2.000 lei
%
2812.01
„Amortizarea construcțiilor
privind activitățile
fără scop patrimonial”
6583
„Cheltuieli privind
activele cedate și alte
operațiuni de capital”
= 212.01
„Construcții pentru
activitățile fără
scop patrimonial”
3.000 lei
a3) Încasarea contravalorii clădirii vândute:
1.400 lei 5121
„Conturi la bănci
în lei”
= 461
„Debitori diverși” /
persoană fizică
1.400 lei
b) Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli:
1.400 lei  7383
„Venituri rezultate
din vânzarea activelor
corporale/necorporale”
= 1211
„Excedent sau deficit
privind activitățile
fără scop patrimonial”
1.400 lei
Și:
2.000 lei 1211
„Excedent sau deficit
privind activitățile
fără scop patrimonial”
= 6583
„Cheltuieli privind
activele cedate și alte
operațiuni de capital”
2.000 lei

În acest moment, soldurile conturilor se prezintă astfel:

 • Sold debitor 5121 = 50 lei + 1.400 lei = 1.450 lei
 • Sold debitor 5311 = 2.000 lei
 • Sold creditor 101 = 10.800 lei
 • Sold debitor 1211 = 1.400 lei – 2.000 lei = (600) lei (deficit)
 • Sold debitor 1171.01 = (6.750) lei (deficit)
c) Ridicarea numerarului din contul curent și depunerea lui în casierie:
1.450 lei 581
„Viramente interne”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
1.450 lei
Și:
1.450 lei 5311
„Casa în lei”
= 581
„Viramente interne”
1.450 lei

În acest moment, soldul contului 5311 este de 3.450 lei (2.000 lei + 1.450 lei).

d) Donarea banilor din casierie altei fundații:
3.450 lei 6582
„Donații acordate”
= 5311
„Casa în lei”
3.450 lei
e) Închiderea contului de cheltuieli:
3.450 lei 1211
„Excedent sau deficit
privind activitățile
fără scop patrimonial”
= 6582
„Donații acordate”
3.450 lei

În acest moment, soldurile conturilor se prezintă astfel:

 • Contul 5121 s-a soldat.
 • Contul 5311 s-a soldat.
 • Sold creditor 101 = 10.800 lei
 • Sold debitor 1211 = (600) lei + (3.450) lei = (4.050) lei (deficit)
 • Sold debitor 1171.01 = (6.750) lei (deficit)
f) Închiderea conturilor:
10.800 lei 101
„Capital”
= %
1211
„Excedent sau deficit
privind activitățile
fără scop patrimonial”
1171.01
„Rezultatul reportat
reprezentând excedentul
nerepartizat sau deficitul
neacoperit privind activitățile
fără scop patrimonial”
10.800 lei
4.050 lei



6.750 lei

Practic, cele două deficite din exercițiul curent și din cel precedent au fost acoperite din capitalul social.

➜ Cazul 2

a) Donarea clădirii către o terță persoană fizică:
3.000 lei
1.000 lei



2.000 lei
%
2812.01
„Amortizarea construcțiilor
privind activitățile
fără scop patrimonial”
6582
„Donații acordate”
= 212.01
„Construcții pentru
activitățile fără
scop patrimonial”
3.000 lei
b) Închiderea contului de cheltuieli:
2.000 lei 1211
„Excedent sau deficit
privind activitățile
fără scop patrimonial”
= 6582
„Donații acordate”
2.000 lei

În acest moment, soldurile conturilor se prezintă astfel:

 • Sold debitor 5121 = 50 lei
 • Sold debitor 5311 = 2.000 lei
 • Sold creditor 101 = 10.800 lei
 • Sold debitor 1211 = (2.000) lei (deficit)
 • Sold debitor 1171.01 = (6.750) lei (deficit)
c) Ridicarea numerarului din contul curent și depunerea lui în casierie:
50 lei 581
„Viramente interne”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
50 lei
Și:
50 lei 5311
„Casa în lei”
= 581
„Viramente interne”
50 lei

În acest moment, soldul contului 5311 este de 2.050 lei (2.000 lei + 50 lei).

d) Donarea banilor din casierie altei fundații:
2.050 lei 6582
„Donații acordate”
= 5311
„Casa în lei”
2.050 lei
e) Închiderea contului de cheltuieli:
2.050 lei 1211
„Excedent sau deficit
privind activitățile
fără scop patrimonial”
= 6582
„Donații acordate”
2.050 lei

În acest moment, soldurile conturilor se prezintă astfel:

 • Contul 5121 s-a soldat.
 • Contul 5311 s-a soldat.
 • Sold creditor 101 = 10.800 lei
 • Sold debitor 1211 = (2.050) lei + (2.000) lei = (4.050) lei (deficit)
 • Sold debitor 1171.01 = (6.750) lei (deficit)
f) Închiderea conturilor:
10.800 lei 101
„Capital”
= %
1211
„Excedent sau deficit
privind activitățile
fără scop patrimonial”
1171.01
„Rezultatul reportat
reprezentând excedentul
nerepartizat sau deficitul
neacoperit privind activitățile
fără scop patrimonial”
10.800 lei
4.050 lei



6.750 lei


BIBLIOGRAFIE

 1. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial nr. 984/12.12.2017, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, publicată în Monitorul Oficial nr. 39/31.01.2000, cu modificările și completările ulterioare.

Acest articol este preluat din lucrarea Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare, autor Corina-Graziella Bâtcă-Dumitru, apărută la Editura CECCAR în anul 2019.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)




Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.