Regimul contabil și fiscal privind ajustarea TVA în cazul bunurilor de capital

Regimul contabil și fiscal privind ajustarea TVA în cazul bunurilor de capital

Numărul 2, 24-30 ianuarie 2017  »  Expertiza și auditul afacerilor

prof. univ. dr. Lucian Cernușca
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

REZUMAT
Articolul urmărește să pună în evidență regimul contabil și fiscal privind ajustarea taxei pe valoarea adăugată în situația achiziționării de bunuri de capital. Baza legală privind ajustarea TVA în cazul bunurilor de capital o reprezintă prevederile Codului fiscal. Ajustarea TVA constă în exercitarea dreptului de deducere, în situația în care persoana impozabilă câștigă dreptul de deducere în conformitate cu prevederile legale în vigoare (ajustare pozitivă), sau anularea în totalitate ori parțială a deducerii exercitate inițial, în cazul în care persoana impozabilă pierde potrivit legii dreptul de deducere (ajustare negativă). Numărul ajustărilor poate fi nelimitat, avându-se în vedere modificarea destinației bunului de capital în cauză în perioada de ajustare, respectiv pentru operațiuni care dau sau nu drept de deducere. După expirarea perioadei de ajustare nu vor mai fi efectuate ajustări ale taxei deductibile aferente bunurilor de capital. Ajustarea va fi pusă în evidență în decontul de taxă aferent perioadei fiscale în care a intervenit evenimentul care a generat-o.

Termeni-cheie: TVA, bunuri de capital, persoane impozabile, ajustare pozitivă, ajustare negativă, perioadă de ajustare

Clasificare JEL: M41

Definirea bunurilor de capital

Bunurile de capital reprezintă:
 • imobilizările corporale amortizabile, construcțiile și terenurile de orice fel deținute pentru a fi utilizate în producția sau livrarea de bunuri ori în prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terților sau pentru scopuri administrative;
 • operațiunile de transformare sau modernizare a bunurilor imobile/părților de bunuri imobile, exclusiv reparațiile ori lucrările de întreținere a acestor active corporale, chiar în condițiile în care astfel de operațiuni sunt realizate de beneficiarul unui contract de închiriere, leasing sau al oricărui alt contract prin care activele fixe corporale se pun la dispoziția unei alte persoane, cu condiția ca valoarea fiecărei transformări sau modernizări să fie de cel puțin 20% din valoarea bunului imobil/părții de bun imobil după transformare/modernizare.
În legătură cu bunurile de capital, Codul fiscal face următoarele precizări:
 • Bunurile imobile sunt considerate bunuri de capital indiferent dacă în contabilitatea persoanelor impozabile sunt evidențiate ca stocuri sau ca active corporale.
 • Nu intră în categoria bunurilor de capital ambalajele care pot fi folosite de mai multe ori.
 • Bunurile care fac obiectul închirierii, leasingului, concesionării sau oricărei alte metode de punere a acestora la dispoziția unei persoane sunt considerate bunuri de capital aparținând persoanei care le închiriază, le dă în leasing sau le pune la dispoziția altei persoane.
 • Operațiunile de transformare a bunurilor imobile/părților de bunuri imobile, care sunt considerate bunuri de capital, efectuate de beneficiarul unui astfel de contract aparțin acestuia până la sfârșitul contractului respectiv.

Perioada de ajustare

Perioada de ajustare este de:
 • 20 de ani, pentru construcția sau achiziția unui bun imobil, precum și pentru transformarea sau modernizarea unui bun imobil, dacă valoarea fiecărei transformări sau modernizări este de cel puțin 20% din valoarea totală a bunului imobil/părții de bun imobil după transformare sau modernizare;
 • 5 ani, pentru bunurile de capital achiziționate sau fabricate, altele decât cele prevăzute mai sus.

Începerea perioadei de ajustare

În conformitate cu prevederile art. 305 alin. (3) din Codul fiscal, ajustarea bunurilor de capital începe:
 1. de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile au fost achiziționate sau fabricate, pentru bunurile de capital menționate la alin. (2) lit. a), dacă acestea au fost achiziționate sau fabricate după data aderării;
 2. de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile sunt recepționate, pentru bunurile de capital prevăzute la alin. (2) lit. b), care sunt construite, și se efectuează pentru suma integrală a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa plătită sau datorată înainte de data aderării, dacă anul primei utilizări este anul aderării sau un alt an ulterior anului aderării;
 3. de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile au fost achiziționate, pentru bunurile de capital prevăzute la alin. (2) lit. b), și se efectuează pentru suma integrală a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa plătită sau datorată înainte de data aderării, dacă faptul generator de taxă a intervenit în anul aderării sau într-un an ulterior anului aderării;
 4. de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile sunt folosite pentru prima dată după transformare sau modernizare, pentru transformările sau modernizările bunurilor de capital prevăzute la (2) lit. b), a căror valoare este de cel puțin 20% din valoarea totală a bunului imobil/părții de bun imobil după transformare sau modernizare, și se efectuează pentru suma taxei deductibile aferente transformării sau modernizării, inclusiv pentru suma taxei deductibile aferente respectivei transformări sau modernizări, plătită ori datorată înainte de data aderării, dacă anul primei utilizări după transformare sau modernizare este anul aderării sau un an ulterior anului aderării.

Situații în care se efectuează ajustarea

În conformitate cu prevederile art. 305 alin. (4) din Codul fiscal, persoanele impozabile sunt obligate să ajusteze TVA dedusă la momentul achiziției, fabricației sau construcției bunurilor de capital în următoarele situații:
 • bunurile de capital sunt utilizate de persoana impozabilă integral sau parțial pentru alte scopuri decât activitățile economice, cu excepția bunurilor a căror achiziție face obiectul limitării la 50% a dreptului de deducere potrivit prevederilor art. 298 din Codul fiscal;
 • bunurile de capital sunt utilizate de persoana impozabilă pentru realizarea de operațiuni care nu dau drept de deducere a taxei;
 • bunurile de capital sunt utilizate de persoana impozabilă pentru realizarea de operațiuni care dau drept de deducere a taxei într-o măsură diferită față de deducerea inițială;
 • în cazurile în care apar modificări ale elementelor folosite la calculul taxei deduse;
 • în situația în care un bun de capital al cărui drept de deducere a fost integral sau parțial limitat face obiectul oricărei operațiuni pentru care taxa este deductibilă. În cazul unei livrări de bunuri, valoarea suplimentară a taxei de dedus se limitează la valoarea taxei colectate pentru livrarea bunului respectiv;
 • în situația în care bunul de capital își încetează existența, cu următoarele excepții:
  a) bunul de capital a făcut obiectul unei livrări sau unei livrări către sine pentru care taxa este deductibilă;
  b) bunul de capital este pierdut, distrus sau furat, în condițiile în care aceste situații sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător. În cazul bunurilor furate, persoana impozabilă demonstrează furtul bunurilor pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare;
  c) situațiile prevăzute la art. 270 alin. (8) din Codul fiscal:
  i) bunurile acordate gratuit din rezerva de stat ca ajutoare umanitare externe sau interne;
  ii) acordarea în mod gratuit de bunuri în scop de reclamă sau în vederea stimulării vânzărilor ori, mai general, în scopuri legate de desfășurarea activității economice, în condițiile stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal;
  iii) acordarea de bunuri de mică valoare, în mod gratuit, în cadrul acțiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, în condițiile stabilite prin normele metodologice;
  d) în cazul casării unui bun de capital;
 • în cazurile prevăzute la art. 287 din Codul fiscal, respectiv în situația în care se reduce baza de impozitare a bunurilor de capital pentru care s-a dedus taxa.

Evidențierea în contabilitate a ajustării

În principiu, ajustarea se poate face:

a) în favoarea contribuabilului (exercitarea dreptului de deducere, în situația în care persoana impozabilă câștigă dreptul de deducere în conformitate cu prevederile legale în vigoare):

 635
„Cheltuieli cu alte impozite,
taxe și vărsăminte asimilate”
=4426
„TVA deductibilă”
(ajustare pozitivă)
(X)

b) în favoarea bugetului de stat (anularea în totalitate sau parțială a deducerii exercitate inițial, în cazul în care persoana impozabilă pierde potrivit legii dreptul de deducere):

 635
„Cheltuieli cu alte impozite,
taxe și vărsăminte asimilate”
=4426
„TVA deductibilă”
(ajustare negativă)
X

Începând cu data de 1 ianuarie 2017, pentru cazurile prevăzute la art. 305 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, „ajustarea se efectuează în cadrul perioadei de ajustare prevăzute la alin. (2), pentru o cincime sau, după caz, o douăzecime din taxa dedusă inițial, pentru fiecare an în care apare o modificare a destinației de utilizare. Ajustarea se efectuează în perioada fiscală în care intervine evenimentul care generează obligația de ajustare sau, după caz, în ultima perioadă fiscală a fiecărui an, în condițiile prevăzute în normele metodologice” (pct. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal).

Aplicarea sistemului TVA la încasare

Dacă se aplică sistemul TVA la încasare sau dacă nu se utilizează, dar se achiziționează bunuri de capital de la entități care aplică acest sistem, se va ajusta taxa deductibilă la data la care intervine evenimentul care generează ajustarea, astfel:
 • în situația în care ajustarea este în favoarea statului, se ajustează taxa efectiv dedusă aferentă sumei plătite, corespunzătoare intervalului rămas din perioada de ajustare;
 • în situația în care ajustarea este în favoarea persoanei impozabile, se ajustează taxa nededusă, dar plătită furnizorului, corespunzătoare intervalului rămas din perioada de ajustare (Rapcencu, 2013, p. 167).

Evidențe care trebuie păstrate

Persoana impozabilă trebuie să păstreze o situație a bunurilor de capital care fac obiectul ajustării taxei deductibile, care să permită controlul taxei deductibile și al ajustărilor efectuate. Acest registru trebuie să conțină pentru fiecare bun de capital următoarele informații:
 1. data achiziției, fabricării, finalizării construirii sau transformării/modernizării;
 2. valoarea (baza de impozitare) bunului de capital;
 3. taxa deductibilă aferentă bunului de capital;
 4. taxa dedusă;
 5. ajustările efectuate conform art. 305 alin. (4) din Codul fiscal.

Situația bunurilor de capital care fac obiectul ajustării taxei deductibile trebuie păstrată pe o perioadă care începe în momentul la care taxa aferentă achiziției bunului de capital devine exigibilă și se încheie la 5 ani după expirarea perioadei în care se poate solicita ajustarea deducerii.

Orice alte înregistrări, documente și jurnale privind bunurile de capital trebuie păstrate pentru aceeași perioadă.

Excepții de la efectuarea ajustării

Nu se va efectua ajustarea taxei deductibile aferente bunurilor de capital în cazul în care suma care ar rezulta ca urmare a ajustărilor este neglijabilă, respectiv de 1.000 lei.

Exemplul 1

La data de 04.05.2015, entitatea X achiziționează o clădire de la entitatea Y cu suma de 2.000.000 lei + TVA 24%, pentru activitatea sa economică. Ambele entități sunt înregistrate în scopuri de TVA. La data de 12.11.2018, la parterul clădirii se amenajează o sală de jocuri de noroc, care ocupă 30% din suprafața construcției.

Ne propunem să prezentăm tratamentul TVA în cazul entității X.

a) Înregistrarea achiziției clădirii:

2.480.000 lei
2.000.000 lei

480.000 lei

%
212
„Construcții”
4426
„TVA deductibilă”
=404
„Furnizori de imobilizări”
2.480.000 lei

b) Achitarea datoriei față de furnizor:

2.480.000 lei404
„Furnizori de imobilizări”
=5121
„Conturi la bănci
în lei”
2.480.000 lei

c) Ajustarea TVA în favoarea statului pentru perioada de 17 ani rămasă, în sumă de 7.200 lei anual (144.000 lei x 1 an/20 ani), la data de 12.11.2018:

Ajustarea se efectuează în cadrul perioadei de ajustare, pentru o douăzecime din taxa dedusă inițial, pentru fiecare an în care apare o modificare a destinației de utilizare.

Partea de TVA supusă ajustării este în sumă de 144.000 lei (480.000 lei x 30%). Activitatea de jocuri de noroc este scutită de TVA fără drept de deducere, ceea ce înseamnă că entitatea X trebuie să ajusteze taxa dedusă inițial în funcție de suprafața ocupată de spațiul în care se va desfășura activitatea de jocuri de noroc. În noiembrie 2018, persoana impozabilă trebuie să ajusteze taxa aferentă intervalului rămas din perioada de ajustare, având în vedere schimbarea destinației a 30% din suprafața construcției.

Perioada de ajustare a TVA pentru clădirea achiziționată este de 20 de ani, cu începere de la data de 01.01.2015 și până în anul 2034 inclusiv. Entitatea X restituie o douăzecime din TVA dedusă inițial, pentru fiecare an în care apare o modificare a destinației de utilizare.

Înregistrarea în contabilitate se efectuează după cum urmează:

7.200 lei635
„Cheltuieli cu alte impozite,
taxe și vărsăminte asimilate”
=4426
„TVA deductibilă”
7.200 lei

Exemplul 2

La data de 18.11.2007, entitatea X achiziționează o clădire de la entitatea Y pentru suma de 350.000 lei. Ambele entități sunt înregistrate în scopuri de TVA. Începând cu data de 05.01.2017, clădirea este închiriată entității Z, fără ca proprietarul să aplice opțiunea de taxare din punctul de vedere al TVA pentru sumele aferente chiriilor facturate.

Ne propunem să prezentăm tratamentul TVA în cazul entității X.

Având în vedere că entitatea X este înregistrată în scopuri de TVA, vânzătorul a facturat imobilul aplicând taxarea inversă, facilitate în vigoare în anul 2007. Cota de TVA pentru anul 2007 a fost de 19%.

La data de 18.11.2007, înregistrările efectuate la cumpărător se prezintă după cum urmează:

350.000 lei

66.500 lei

212
„Construcții”
4426
„TVA deductibilă”
=404
„Furnizori de imobilizări”
4427
„TVA colectată”
350.000 lei

66.500 lei

„Chiar dacă la momentul achiziției proprietarul clădirii nu a dedus efectiv TVA, datorită faptului că vânzătorul nu a înscris valoarea TVA pe factură și astfel vânzătorul a încasat contravaloarea netă a clădirii, din punctul de vedere al deductibilității taxei, proprietarul clădirii a beneficiat de deducerea taxei aferente achiziției prin aplicarea taxării inverse. În practică apare deseori confuzia că, în situația taxării inverse, cumpărătorul nu ar fi dedus la momentul achiziției TVA, ceea ce este total eronat” (Popovici, 2016, p. 304).

În conformitate cu prevederile art. 305 alin. (4) din Codul fiscal, entitatea X va trebui să își ajusteze dreptul de deducere a taxei deduse inițial la momentul achiziției, întrucât începând cu data de 05.01.2017 aceasta închiriază clădirea achiziționată în regim de scutire. Ajustarea se efectuează în cadrul perioadei de ajustare prevăzute la art. 305 alin. (2) din Codul fiscal, pentru o douăzecime din taxa dedusă inițial, pentru fiecare an în care apare o modificare a destinației de utilizare.

Valoarea taxei aferente clădirii achiziționate în anul 2007 a fost de 66.500 lei, iar valoarea TVA care va trebui ajustată anual de entitatea X este de 3.325 lei (66.500 lei x 1 an/20 ani). Această sumă reprezintă ajustarea negativă pe care contribuabilul trebuie să o facă.

Înregistrarea în contabilitate se efectuează după cum urmează:

3.325 lei635
„Cheltuieli cu alte impozite,
taxe și vărsăminte asimilate”
=4426
„TVA deductibilă”
3.325 lei

Exemplul 3

La data de 05.03.2014, entitatea X achiziționează un echipament tehnologic de la entitatea Y pentru suma de 80.000 lei + TVA 24%. Ambele entități sunt înregistrate în scopuri de TVA. Echipamentul tehnologic se amortizează liniar în 8 ani. La data de 20.12.2016, entitatea X primește decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, în baza art. 316 alin. (11) lit. e) din Codul fiscal.

Ne propunem să prezentăm tratamentul TVA în cazul entității X.

a) Înregistrarea achiziției echipamentului tehnologic:

99.200 lei
80.000 lei19.200 lei

%
2131
„Echipamente tehnologice
(mașini, utilaje și
instalații de lucru)”
4426
„TVA deductibilă”
=404
„Furnizori de imobilizări”
99.200 lei

b) Achitarea datoriei față de furnizor:

99.200 lei404
„Furnizori de imobilizări”
=5121
„Conturi la bănci
în lei”
99.200 lei

c) Ajustarea TVA în favoarea statului pentru perioada de 3 ani rămasă, în sumă de 11.520 lei (19.200 lei x 3 ani/5 ani), la data de 20.12.2016:

Perioada de ajustare a TVA pentru echipamentul achiziționat este de 5 ani, cu începere de la data de 01.01.2014 și până în anul 2018 inclusiv. Entitatea X efectuează ajustarea pentru toată taxa pe valoarea adăugată aferentă intervalului rămas din perioada de ajustare (2016-2018), respectiv 3 ani, restituind astfel 3 cincimi din TVA dedusă inițial.

Înregistrarea în contabilitate se efectuează după cum urmează:

11.520 lei635
„Cheltuieli cu alte impozite,
taxe și vărsăminte asimilate”
=4426
„TVA deductibilă”
11.520 lei

Exemplul 4

La data de 07.09.2016, entitatea X achiziționează o clădire de la entitatea Y cu suma de 250.000 lei + TVA 20%, pentru activitatea sa economică. Ambele entități sunt înregistrate în scopuri de TVA. La 15.03.2018, entitatea X decide să îi închirieze clădirea în regim de scutire de TVA entității Z.

Ne propunem să prezentăm tratamentul TVA în cazul entității X.

a) Înregistrarea achiziției clădirii:

300.000 lei
250.000 lei

50.000 lei

%
212
„Construcții”
4426
„TVA deductibilă”
=404
„Furnizori de imobilizări”
300.000 lei

b) Achitarea datoriei față de furnizor:

300.000 lei404
„Furnizori de imobilizări”
=5121
„Conturi la bănci
în lei”
300.000 lei

c) Ajustarea TVA în favoarea statului pentru perioada de 18 ani rămasă, în sumă de 2.500 lei anual (50.000 lei x 1 an/20 ani), la data de 15.03.2018:

Perioada de ajustare a TVA pentru clădirea achiziționată este de 20 de ani, cu începere de la data de 01.01.2016 și până în anul 2035 inclusiv. Ajustarea se efectuează în cadrul perioadei de ajustare prevăzute la art. 305 alin. (2) din Codul fiscal, pentru o douăzecime din taxa dedusă inițial, pentru fiecare an în care apare o modificare a destinației de utilizare.

Înregistrarea în contabilitate se efectuează după cum urmează:

2.500 lei635
„Cheltuieli cu alte impozite,
taxe și vărsăminte asimilate”
=4426
„TVA deductibilă”
2.500 lei

Chiriașul (entitatea Z) realizează în anul 2018 lucrări de modernizare. Acesta recepționează lucrări de modernizare a imobilului în valoare de 100.000 lei plus TVA deductibilă de 20.000 lei.

Cazul 1. Presupunem că la data de 30.10.2021 chiriașul reziliază contractul de închiriere și îi cedează proprietarului cu titlu gratuit modernizările efectuate.

În această situație, în conformitate cu prevederile art. 305 alin. (4) din Codul fiscal, se consideră că bunul de capital (investiția) își încetează existența în cadrul activității economice a chiriașului, care va trebui să își ajusteze TVA dedusă pentru investiția realizată corespunzător numărului de ani rămași din perioada de ajustare. Investiția făcută de chiriaș este tratată din punct de vedere fiscal ca un bun de capital distinct. Persoana impozabilă poate să își ajusteze taxa dedusă inițial aferentă bunului de capital și prin aplicarea pro-ratei pentru fiecare an în care apar modificări ale elementelor taxei deduse inițial, în cadrul perioadei de ajustare de 20 de ani.

Cazul 2. Presupunem că la data de 30.10.2021 chiriașul reziliază contractul de închiriere și transferă contra unei plăți modernizările către proprietar (entitatea X).

În această situație nu se fac ajustări ale TVA deduse pentru modernizare, potrivit prevederilor art. 305 alin. (4) lit. d) pct. 1 din Codul fiscal, transferul reprezentând o operațiune taxabilă.

Exemplul 5

La data de 01.03.2016, entitatea X, persoană impozabilă cu regim mixt, achiziționează un echipament tehnologic la costul de 130.000 lei + TVA 20%, cu scopul de a fi utilizat în procesul de producție. Pro-rata provizorie pentru anul 2016 este de 60%. Situația pro-ratei definitive aferente celor 5 ani de utilizare a echipamentului tehnologic se prezintă astfel:

 20162017201820192020
Pro-rata definitivă calculată la sfârșitul anului50%40%70%30%80%

Ne propunem să prezentăm tratamentul TVA în cazul entității X.

a) Înregistrarea achiziției echipamentului tehnologic:

156.000 lei
130.000 lei26.000 lei

%
2131
„Echipamente tehnologice
(mașini, utilaje și
instalații de lucru)”
4426
„TVA deductibilă”
=404
„Furnizori de imobilizări”
156.000 lei

b) Achitarea datoriei față de furnizor:

156.000 lei404
„Furnizori de imobilizări”
=5121
„Conturi la bănci
în lei”
156.000 lei

c) Ajustarea TVA în funcție de pro-rata provizorie și definitivă:

– Ajustarea TVA în funcție de pro-rata provizorie (26.000 lei x 60%), la data de 01.03.2016:

10.400 lei635
„Cheltuieli cu alte impozite,
taxe și vărsăminte asimilate”
=4426
„TVA deductibilă”
10.400 lei
(26.000 lei –
15.600 lei)  

– Ajustarea TVA în funcție de pro-rata definitivă (26.000 lei x 50%), la data de 31.12.2016:

2.600 lei635
„Cheltuieli cu alte impozite,
taxe și vărsăminte asimilate”
=4426
„TVA deductibilă”
2.600 lei
(15.600 lei –
13.000 lei)  

Diferența de 2.600 lei se va înscrie în decontul de TVA din luna decembrie 2016 ca taxă nedeductibilă. Această ajustare a deducerii se referă la întreaga sumă dedusă inițial provizoriu și astfel acoperă și ajustarea aferentă primei cincimi pentru bunul de capital. Ajustările pentru anii 2017-2020 se prezintă după cum urmează:

☑ TVA deductibilă de la achiziție, în sumă de 26.000 lei, se împarte la 5 ani (26.000 lei/5 ani = 5.200 lei).

☑ TVA efectiv dedusă în baza pro-ratei definitive pentru prima perioadă se împarte, la rândul său, la 5 ani (13.000 lei/5 ani = 2.600 lei).

☑ Rezultatul înmulțirii TVA deductibile, de 5.200 lei, cu pro-rata definitivă pentru fiecare dintre următorii 4 ani se compară apoi cu 2.600 lei.

☑ Diferența rezultată constituie ajustarea deducerii în favoarea fie a statului, fie a entității.

– Ajustarea TVA în funcție de pro-rata definitivă în decembrie 2017:

Pro-rata definitivă40%
Deducerea autorizată5.200 lei x 40% = 2.080 lei
TVA deja dedusă2.600 lei
Ajustarea în favoarea statului520 lei
 
520 lei635
„Cheltuieli cu alte impozite,
taxe și vărsăminte asimilate”
=4426
„TVA deductibilă”
520 lei

– Ajustarea TVA în funcție de pro-rata definitivă în decembrie 2018:

Pro-rata definitivă70%
Deducerea autorizată5.200 lei x 70% = 3.640 lei
TVA deja dedusă2.600 lei
Ajustarea în favoarea entității1.040 lei
 
-1.040 lei635
„Cheltuieli cu alte impozite,
taxe și vărsăminte asimilate”
=4426
„TVA deductibilă”
-1.040 lei

– Ajustarea TVA în funcție de pro-rata definitivă în decembrie 2019:

Pro-rata definitivă30%
Deducerea autorizată5.200 lei x 30% = 1.560 lei
TVA deja dedusă2.600 lei
Ajustarea în favoarea statului1.040 lei
 
1.040 lei635
„Cheltuieli cu alte impozite,
taxe și vărsăminte asimilate”
=4426
„TVA deductibilă”
1.040 lei

– Ajustarea TVA în funcție de pro-rata definitivă în decembrie 2020:

Pro-rata definitivă80%
Deducerea autorizată5.200 lei x 80% = 4.160 lei
TVA deja dedusă2.600 lei
Ajustarea în favoarea entității1.560 lei
 
-1.560 lei635
„Cheltuieli cu alte impozite,
taxe și vărsăminte asimilate”
=4426
„TVA deductibilă”
-1.560 lei

Remarcă.

1. Nicio modificare a pro-ratei în anii care urmează după 2020 nu va mai influența deducerile efectuate pentru acest echipament tehnologic. În schimb, pentru livrări către sine nu există limită de timp.

2. Dacă același echipament ar fi alocat în cursul anului 2019 unui sector de activitate care nu dă drept de deducere, entitatea X ar fi supusă obligației de a efectua următoarele ajustări:

Intervalul rămas din perioada de ajustare2 ani
 Taxa dedusă inițial26.000 lei
 Ajustarea în favoarea bugetului de stat = 2.600 lei x 2 ani/5 ani1.040 lei

Exemplul 6

Entitatea X, care aplică sistemul TVA la încasare, achiziționează la data de 02.02.2015 o clădire la prețul de 260.000 lei + TVA 24%. Plata acesteia se face în trei tranșe egale după cum urmează:
● prima tranșă – la 02.02.2015, data punerii activului imobilizat la dispoziția entității X;
● a doua tranșă – la 02.11.2015;
● a treia tranșă – la 20.12.2016.

Toate cele trei plăți vor fi efectuate de entitatea X cu respectarea prevederilor contractuale. În perioada 02.02.2015-01.05.2016, clădirea este utilizată pentru operațiuni taxabile, respectiv este închiriată în regim de taxare cu TVA prin opțiune. Începând cu luna mai 2016, activul este alocat integral pentru închirierea în regim de scutire de TVA fără drept de deducere.

Ne propunem să prezentăm tratamentul TVA aferent entității X.

a) Înregistrarea achiziției clădirii:

322.400 lei
260.000 lei

62.400 lei

%
212
„Construcții”
4428
„TVA neexigibilă”
=404
„Furnizori de imobilizări”
322.400 lei

b) Achitarea sumei de 107.466,67 lei la data de 02.02.2015, reprezentând prima tranșă din datoria totală față de furnizor:

107.466,67 lei404
„Furnizori de imobilizări”
=5121
„Conturi la bănci
în lei”
107.466,67 lei

c) Deducerea TVA aferente primei tranșe, în cuantum de 20.800 lei (107.466,67 lei x 24/124), la data de 02.02.2015:

20.800 lei4426
„TVA deductibilă”
=4428
„TVA neexigibilă”
20.800 lei

d) Achitarea sumei de 107.466,67 lei la data de 02.11.2015, reprezentând a doua tranșă din datoria totală față de furnizor:

107.466,67 lei404
„Furnizori de imobilizări”
=5121
„Conturi la bănci
în lei”
107.466,67 lei

e) Deducerea TVA aferente celei de-a doua tranșe, în cuantum de 20.800 lei, la data de 02.11.2015:

20.800 lei4426
„TVA deductibilă”
=4428
„TVA neexigibilă”
20.800 lei

f) Ajustarea TVA în favoarea statului în mai 2016:

Începând cu luna mai 2016, activul imobilizat este alocat integral pentru închirierea în regim de scutire de TVA fără drept de deducere.

☑ Taxa dedusă aferentă celor două plăți parțiale efectuate până la data la care intervine evenimentul care generează ajustarea este de 41.600 lei (20.800 lei x 2), corespunzător celor două tranșe de plată de la 02.02.2015 și, respectiv, 02.11.2015.

☑ Ajustarea taxei deduse la data evenimentului care o generează este de 2.080 lei (41.600 lei x 1 an/20 ani).

☑ Suma de 2.080 lei reprezintă taxa dedusă pentru 2015, an în care activul imobilizat a fost utilizat pentru operațiuni taxabile.

2.080 lei635
„Cheltuieli cu alte impozite,
taxe și vărsăminte asimilate”
=4426
„TVA deductibilă”
2.080 lei

g) Achitarea sumei de 107.466,67 lei la data de 20.12.2016, reprezentând ultima tranșă din datoria totală față de furnizor:

107.466,67 lei404
„Furnizori de imobilizări”
=5121
„Conturi la bănci
în lei”
107.466,67 lei

h) Deducerea TVA aferente ultimei tranșe, la data de 20.12.2016:

20.800 lei4426
„TVA deductibilă”
=4428
„TVA neexigibilă”
20.800 lei
 
1.040 lei635
„Cheltuieli cu alte impozite,
taxe și vărsăminte asimilate”
=4426
„TVA deductibilă”
1.040 lei
(20.800 lei x
1 an/20 ani)   

Trebuie menționat că începând cu data de 1 ianuarie 2017, prin modificările aduse de OUG nr. 84/2016 Codului fiscal, se modifică modul de calcul al ajustării de taxă pentru bunurile de capital.

BIBLIOGRAFIE
 1. Popovici, Bogdan Doru (2016), Aspecte privind ajustarea taxei pe valoarea adăugată deductibilă în cazul bunurilor de capital, în „Profesia contabilă din România la a 95-a aniversare”. Standarde, directive și reglementări naționale, Simpozionul „Pavel Ciuce”, ediția a XIV-a, Moneasa, 14-16 octombrie 2016, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, pp. 302-306.
 2. Rapcencu, Cristian (2013), Ghidul practic complet privind sistemul „TVA la încasare”, Editura CECCAR, București.
 3. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 22/13.01.2016, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 977/06.12.2016.Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.