Reglementări actuale cu privire la regimul aparatelor de marcat electronice fiscale (I)

Reglementări actuale cu privire la regimul aparatelor de marcat electronice fiscale (I)

Numărul 43, 6-12 nov. 2018  »  Expertiza și auditul afacerilor

CECCAR

REZUMAT
Având în vedere că din data de 1 septembrie 2018 a început înlocuirea treptată a caselor de marcat dotate cu role-jurnal pe suport hârtie cu aparate de marcat echipate cu jurnal electronic, este necesar să cunoaștem cine are această obligație, care sunt procedurile de înregistrare a noilor aparate de marcat, cum se transmit datele la ANAF și care sunt contravențiile și sancțiunile în cazul nerespectării reglementărilor legale în vigoare.

Termeni-cheie: aparat de marcat electronic fiscal, număr unic de identificare, conectare la distanță, contravenții, sancțiuni

Clasificare JEL: K34

1. Obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale

Casele de marcat cu role-jurnal pe suport hârtie sunt înlocuite treptat cu aparate de marcat echipate cu jurnal electronic. Astfel, contribuabilii mari și mijlocii au fost obligați să se doteze cu astfel de aparate până la 1 septembrie 2018, iar contribuabilii mici, până la 1 noiembrie 2018.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, această obligație revine operatorilor economici persoane fizice și juridice, întreprinderi familiale, precum și orice alte entități, cu excepția instituțiilor publice, care încasează, pe teritoriul României, inclusiv în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit ori a substitutelor de numerar, de la persoane fizice sau juridice, contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație.

Substitute de numerar sunt considerate bonurile de valoare acordate potrivit legii, de tipul tichetelor de masă, voucherelor de vacanță, tichetelor cadou și tichetelor de creșă, tichetelor sociale, tichetului Rabla și altele asemenea.

Bonurile fiscale se emit de către utilizatori numai cu aparate de marcat electronice fiscale pentru care s-a obținut autorizația de distribuție emisă de Comisia de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic.

2. Încasări exceptate de la utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale

Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, excepție de la această obligație fac următoarele:

 • comerțul ocazional cu produse agricole din producția proprie efectuat de producătorii agricoli individuali, autorizați în condițiile legii, în piețe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate;
 • vânzarea de ziare și reviste prin distribuitori specializați;
 • transportul public de călători în interiorul unei localități pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum și cu metroul;
 • activitățile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite conform legii – bilete de acces la spectacole, muzee, expoziții, târguri și oboare, grădini zoologice și grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc și altele similare;
 • activitățile de asigurări și ale caselor de pensii, precum și activitățile de intermedieri financiare, inclusiv cele auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activitățile de schimb valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operațiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta instituțiilor de credit, aparținând acestor instituții;
 • activitățile desfășurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu presupun crearea unei societăți comerciale;
 • vânzarea obiectelor de cult și serviciile religioase prestate de instituțiile de cult;
 • comerțul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum și prin corespondență, cu excepția livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine și unitățile de alimentație publică, pe bază de comandă;
 • serviciile de instalații, reparații și întreținere a bunurilor efectuate la domiciliul clientului;
 • vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agențiile de turism, definite potrivit legii;
 • încasarea contravalorii energiei electrice și termice, a gazelor naturale, a apei și canalizării, a serviciilor de telefonie, inclusiv mobilă, de poștă și curierat, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de internet;
 • efectuarea lucrărilor de construcții, reparații, amenajări și întreținere de locuințe;
 • serviciile de transport feroviar public de călători în trafic intern și internațional, prestate de societăți comerciale persoane juridice române, pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii;
 • activitățile de jocuri de noroc desfășurate cu mijloace tehnice de joc ce funcționează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
 • serviciile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate ce funcționează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
 • comerțul de tip cash and carry desfășurat de comercianții care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane fizice înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul utilizării acestora ca produse consumabile.
3. Procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale

În conformitate cu Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 4.156/2017 pentru aprobarea informațiilor conținute în registrul național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județe și în sectoarele municipiului București, precum și metodologia și procedura de înregistrare a acestora, producătorul, importatorul, persoana juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat, înregistrează informații privind fiecare aparat produs, importat sau achiziționat intracomunitar, fără excepție, prin completarea Formularului pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale produse, importate sau achiziționate intracomunitar și a aparatelor de marcat electronice fiscale adaptate pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din OUG nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care au obținut avizul tehnic favorabil (F4101).

Formularul se transmite organului fiscal competent în termen de cinci zile lucrătoare de la data înregistrării în gestiune a intrării aparatelor de marcat electronice fiscale produse, importate sau achiziționate intracomunitar, pe baza documentelor întocmite în acest scop în conformitate cu prevederile legale.

4. Numărul unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale

Pentru obținerea numărului de identificare sunt necesare completarea și transmiterea de către utilizatorul sau reprezentantul/împuternicitul acestuia la organul fiscal competent a cererii pentru emiterea Certificatului de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale (Cerere de atribuire a numărului de ordine din Registrul de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județ/municipiul București sau a numărului unic de identificare din aplicația informatică a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (C801)).

Solicitarea poate fi făcută în format hârtie sau electronic.

Solicitarea în format hârtie se poate depune direct la biroul (compartimentul) avize și autorizații (case de marcat) din cadrul organului fiscal competent sau prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, data depunerii fiind cea a înregistrării în evidența biroului (compartimentului) competent în soluționarea cererii. În acest caz, emiterea și comunicarea certificatului de atribuire a numărului unic de identificare se efectuează de către personalul organului fiscal competent.

Solicitarea în format electronic se depune prin intermediul serviciului Spațiul Privat Virtual (SPV) și se semnează cu certificat digital calificat. Aceasta se prezintă sub forma unui fișier PDF inteligent și poate conține informații despre mai multe aparate de marcat electronice fiscale. Formularul C801 este disponibil pe portalul www.anaf.ro, în cadrul secțiunii Servicii online, Declarații electronice, Descărcare declarații. În acest caz, emiterea certificatului de atribuire a numărului unic de identificare se efectuează automat și acesta este comunicat solicitantului prin intermediul SPV.

Indiferent de formatul în care este completată cererea și de modalitatea de transmitere a acesteia, în vederea emiterii certificatului se efectuează verificări în baza de date cu privire la existența informațiilor despre aparatul de marcat electronic fiscal (figurează/nu figurează în evidențele ANAF) și starea solicitantului (figurează/nu figurează radiat în evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului, se află/nu se află în stare de inactivitate temporară declarată la ONRC și/sau în stare de inactivitate fiscală).

Certificatul de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale se eliberează în termen de maximum două zile de la depunerea cererii de către solicitant.

Cererea trebuie să fie însoțită de următoarele documente în copie certificată cu originalul:

 • factura și documentul de plată care atestă achiziționarea aparatului de marcat electronic fiscal;
 • contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate sau, după caz, contractul de leasing financiar încheiat cu clauză expresă privind asumarea obligației părților potrivit căreia la expirarea contractului de leasing se transferă utilizatorului dreptul de proprietate asupra aparatului;
 • procesul-verbal de sigilare a memoriei fiscale și a aparatului de marcat electronic fiscal;
 • actul de identitate al reprezentantului legal înscris în cerere, precum și al împuternicitului, dacă este cazul;
 • certificatul de garanție al aparatului de marcat electronic fiscal.

Conformitatea cu originalul a copiilor se certifică de către utilizator prin înscrierea mențiunii „conform cu originalul” și prin semnătura acestuia.

La cerere se mai anexează:

 • declarația pe propria răspundere a utilizatorului privind adresa de la locul unde va fi instalat aparatul de marcat electronic fiscal sau, după caz, privind desfășurarea activității în regim ambulant ori în regim de taxi, precum și împuternicirea în original, dacă cererea a fost depusă prin împuternicit;
 • în situația în care aparatul de marcat electronic fiscal este utilizat în activitatea de taximetrie, declarația pe propria răspundere a utilizatorului privind numărul de înmatriculare al autovehiculului pe care se va instala aparatul, însoțită de copia autorizației taxi.

Pentru cererile comunicate în format PDF inteligent prin intermediul serviciului Spațiul Privat Virtual, documentele de mai sus se transmit în copie, prin atașarea în fișier.

Numărul unic, generat și alocat aleatoriu de aplicația informatică gestionată de ANAF, este comunicat utilizatorului prin intermediul Certificatului de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale și este înscris de către tehnicianul de service în memoria fiscală a aparatului la instalarea acestuia.

Seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal cu jurnal electronic este unică și este formată din 10 cifre, care reprezintă numărul unic de identificare a acestuia. Operațiunea de fiscalizare se efectuează în momentul instalării aparatului la utilizator.

5. Obligațiile entităților după instalarea aparatelor de marcat electronice fiscale

Potrivit HG nr. 479/2003, după montarea aparatului se întocmește Declarația de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale, în patru exemplare, semnată de utilizatorul acestuia și de tehnicianul de service care a efectuat instalarea. Un exemplar al declarației se transmite de către utilizator a doua zi organului fiscal competent, care îl preia în vederea luării acestuia în evidență. Un exemplar rămâne la utilizator, iar două exemplare, la unitatea de service acreditată, care trimite unul distribuitorului autorizat, a doua zi după instalare.

La instalarea aparatului de marcat electronic fiscal la utilizator, tehnicianul de service notează în cartea de intervenții datele sale de identificare, ultimul număr al raportului de închidere zilnică rezultat la sfârșitul operațiunilor de probă și de inițiere a operatorului care va utiliza aparatul și de asemenea înregistrează și arhivează în dosarul de asistență tehnică al aparatului toate documentele emise în legătură cu instalarea acestuia.

Bonurile emise în timpul operațiunilor de probă și de inițiere, precum și rapoartele de închidere zilnică emise în faza de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal poartă inscripția „probă” și se păstrează de utilizator.

Instalarea aparatului de marcat electronic fiscal se face de către tehnicianul de service al distribuitorului autorizat sau al unității acreditate din rețeaua acestuia, după caz, care va verifica integritatea sigiliului fiscal și datele înscrise în bonul fiscal.

Montarea aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităților cu caracter ambulant se face la sediul/domiciliul fiscal al utilizatorului, iar în cazul celor de taximetrie, la sediul distribuitorului autorizat sau al unității acreditate pentru service, după caz.

După instalarea aparatului de marcat electronic fiscal, utilizatorul său, cu excepția taximetriștilor, prezintă organului fiscal competent cartea de intervenții a aparatului și registrul special. (Acesta este înmânat utilizatorului odată cu casa de marcat și cartea de intervenții și reprezintă unul dintre documentele avute în vedere de organele fiscale cu ocazia verificării veniturilor care stau la baza determinării impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat.) Organul fiscal competent înscrie în cartea de intervenții numărul de pagini, aplicând ștampila, și vizează registrul special pe ultima pagină.

Distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată înscrie informații privind instalarea aparatului de marcat prin completarea Formularului pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale instalate (F4102), care se transmite organului fiscal competent în termen de două zile lucrătoare de la data întocmirii sau, după caz, primirii Declarației de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale.

6. Schimbări privind starea/situația aparatelor de marcat electronice fiscale

Distribuitorul autorizat transmite informații privind schimbările stării sau situației aparatelor de marcat electronice fiscale prin completarea Formularului pentru înregistrarea unor schimbări privind starea/situația aparatelor de marcat electronice fiscale (F4103), ori de câte ori este cazul.

Formularul F4103 trebuie comunicat organului fiscal competent prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în termen de trei zile lucrătoare de la data la care:

● aparatul de marcat electronic fiscal a fost furat, distrus, dezmembrat pentru piese de schimb, a dispărut sau a fost exportat/livrat intracomunitar/exportat temporar/reexportat;

● au intervenit schimbări în situația aparatului de marcat electronic fiscal, având ca factor generator:

 • reorganizarea distribuitorului autorizat prin fuziune sau divizare ori cesiunea realizată în condițiile legii;
 • confiscarea conform legii sau preluarea spre valorificare de către societățile bancare ca urmare a neachitării împrumutului contractat pentru achiziționarea acestor aparate;
 • încetarea activității distribuitorului autorizat/utilizatorului.
7. Informații comune privind completarea și transmiterea formularelor F4101, F4102 și F4103

Pentru completarea și transmiterea formularelor F4101, F4102 și F4103, producătorul, importatorul, persoana juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată, după caz, desemnează persoane care trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

 • dețin calitatea de tehnician de service sau altă calitate, în baza unui contract individual de muncă încheiat cu producătorul, importatorul, persoana juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv cu distribuitorul autorizat sau cu unitatea de service acreditată;
 • dețin certificat digital calificat emis în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.

Completarea formularelor se efectuează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție de Centrul Național pentru Informații Financiare, disponibil pe portalul ANAF, în cadrul secțiunii Declarații electronice.

Formularele completate și validate, în format PDF cu fișier XML atașat, se transmit organului fiscal competent prin mijloace electronice de transmitere la distanță și pot conține informații privind unul sau mai multe aparate de marcat electronice fiscale. Transmiterea lor se realizează prin încărcarea PDF-ului cu fișier XML atașat pe platforma de depunere declarații, disponibilă pe portalul www.e-guvernare.ro, ulterior autentificării cu certificat digital calificat. Recipisa poate fi consultată prin verificarea numărului de înregistrare alocat pe pagina de stare, disponibilă la adresa www.anaf.ro/StareD112, după introducerea elementelor de siguranță cerute în interfața web (CIF și index de încărcare).

8. Notificări privind situația aparatelor de marcat electronice fiscale

Utilizatorii informează organul fiscal competent, prin transmiterea unei notificări, cu privire la apariția uneia dintre următoarele situații:

 • schimbarea locului de utilizare a aparatului de marcat electronic fiscal între puncte de lucru ale aceluiași operator economic;
 • furtul, dispariția, distrugerea aparatului;
 • înstrăinarea acestuia;
 • închiderea punctului de lucru;
 • lichidarea, dizolvarea, fuziunea, divizarea societății sau altele, după caz;
 • încetarea activității;
 • alte evenimente similare.

Notificarea privind situația aparatului de marcat electronic fiscal (F4105) se transmite organului fiscal competent în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data la care a intervenit situația, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în format PDF cu XML atașat, la care sunt anexate, după caz, documente probatoare.

Transmiterea notificării se realizează în maniera prezentată pentru formularele F4101, F4102 și F4103.

9. Autentificarea cu certificat digital calificat

Potrivit prevederilor Ordinului președintelui ANAF nr. 4.156/2017, pentru utilizarea serviciului de acces controlat la Registrul național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județe și în sectoarele municipiului București, după caz, existent pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, persoanele desemnate de producător, importator sau persoana juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat, efectuează următoarele operațiuni:

a) Transmit, în format electronic, documentul de confirmare a certificatului calificat, semnat digital de solicitant și confirmat prin semnătura electronică a autorității de certificare, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare a serviciului de acces controlat la Registru, precum și formularul 154, Cerere pentru utilizarea unui certificat calificat și acordarea drepturilor de administrator de cont, existent pe portalul ANAF. Cererea se listează, se semnează, conform legii, și se depune de către persoana împuternicită la organul fiscal competent.

Cererea în format hârtie va fi însoțită de următoarele documente:

 • documentul de identitate al solicitantului, în original și în copie;
 • documentul eliberat de producător, importator sau persoana juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat, din care rezultă dreptul de administrator de cont al solicitantului la serviciul de acces controlat la Registru.

b) Persoanele care dobândesc calitatea de administrator de cont efectuează înrolarea/revocarea electronică a utilizatorilor serviciului de acces controlat la Registru din cadrul propriei unități, precum și din cadrul unităților acreditate pentru comercializare și/sau service, folosind aplicația „Serviciul de acces controlat Registru”.

Pe baza documentelor depuse menționate mai sus, organul fiscal verifică realitatea datelor înscrise în cerere, iar copia documentului de identitate al solicitantului și documentul privind dreptul de utilizator sau administrator de cont al acestuia la serviciul de acces controlat la Registru se anexează la cerere.

Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului de acces controlat la Registru, semnată electronic prin folosirea unui certificat digital calificat, emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat, se transmite solicitantului, prin poșta electronică, la adresa menționată în cerere.

Revocarea dreptului de administrator de cont al serviciului de acces controlat la Registru se solicită de titularul certificatului calificat, prin completarea și transmiterea formularului 155, Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la Registru și a drepturilor de administrator de cont, aflat pe portalul ANAF. Cererea se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin funcționalitățile puse la dispoziție pe portalul ANAF, sau se poate depune în format hârtie, semnată, conform legii, la organul fiscal competent, în situația în care revocarea se solicită de către o persoană diferită de cea pentru care a fost obținut acest drept.

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

 • documentul de identitate al persoanei care solicită revocarea dreptului de administrator de cont la serviciul de acces controlat la Registru al persoanei pentru care a fost obținut acest drept, în original și în copie;
 • documentul eliberat de producător, importator sau persoana juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat, din care rezultă dreptul solicitantului de a revoca dreptul de administrator de cont la serviciul de acces controlat la Registru al persoanei pentru care acesta a fost obținut.
 10. Conectarea la distanță pentru transmiterea datelor către ANAF

HG nr. 479/2003 aduce specificații minimale necesare conectării la distanță pentru transmiterea datelor către ANAF. Astfel, conectarea la distanță între aparatele de marcat electronice fiscale și sistemul informatic se realizează prin orice tip de conexiune la internet, folosind un canal de comunicație criptat de tip https cu protocol TLS/SSL. Pentru transmiterea datelor către ANAF este necesar un certificat digital, care va fi instalat pe aparatul de marcat electronic fiscal, asigurând autentificarea acestuia, precum și criptarea și semnarea datelor. Acest certificat poate fi înlocuit la solicitarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Prin conexiunea stabilită, aparatele de marcat electronice fiscale transmit la ANAF următoarele:

 • datele din bonul fiscal: valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, numărul de ordine al bonului, la nivelul zilei de lucru, data, ora și minutul emiterii lui, seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal, valoarea totală a TVA pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cotă;
 • datele din raportul fiscal de închidere zilnică;
 • informații referitoare la pornirea/oprirea aparatului de marcat, încetarea funcționării acestuia în urma unor evenimente de tipul lipsa curentului electric sau întreruperea conexiunii la internet, precum și cu privire la repunerea în funcțiune/reconectarea sa;
 • mesajul de confirmare a îndeplinirii obligației privind conectarea la distanță.

Fac excepție de la prevederile privind transmiterea datelor din bonul fiscal menționate anterior aparatele de marcat electronice fiscale utilizate în activitatea de schimb valutar, cele folosite în transportul de persoane în regim de taxi și cele destinate magazinelor situate în aeroporturile internaționale, care comunică următoarele informații:

a) aparatele de marcat electronice fiscale utilizate în activitatea de schimb valutar:

 • suma și moneda încasate de la client;
 • suma și moneda plătite clientului;
 • comisionul practicat și nivelul cotei de taxă pe valoarea adăugată;
 • numărul de ordine al bonului fiscal, la nivelul zilei de lucru;
 • data, ora și minutul emiterii bonului fiscal;
 • seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal;
 • valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată, cu indicarea nivelului de cotă a acesteia;

b) aparatele de marcat electronice fiscale utilizate în activitatea de transport de persoane în regim de taxi:

 • numărul de ordine al bonului fiscal, la nivelul zilei de lucru;
 • data, ora și minutul emiterii bonului fiscal;
 • seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal;
 • numărul cursei;
 • valoarea totală a serviciului;
 • valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată, cu indicarea nivelului de cotă a acesteia;

c) aparatele de marcat electronice fiscale destinate magazinelor situate în aeroporturile internaționale:

 • valoarea totală a bonului fiscal;
 • numărul de ordine al bonului fiscal, la nivelul zilei de lucru;
 • data, ora și minutul emiterii acestuia;
 • seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal;
 • numărul cursei aeriene;
 • valoarea TVA defalcată pe cote.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 627/2018 aprobă procedura de transmitere a datelor către ANAF. Astfel, potrivit acestuia, prin intermediul programului de asistență pus la dispoziție pe portalul ANAF, fișierele sunt validate și atașate unui fișier PDF cu XML atașat, semnat cu certificat digital calificat, care se comunică organului fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare în care aparatele de marcat electronice fiscale au fost utilizate.

În situația în care există aparate de marcat electronice fiscale care nu au fost folosite în nicio zi din perioada de raportare, utilizatorii au obligația de a informa organul fiscal prin completarea și transmiterea Declarației privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate (F4109). Aceasta se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziția utilizatorilor pe portalul ANAF și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare în care aparatele de marcat electronice fiscale nu au fost utilizate.

În cazul în care, după depunerea declarației, utilizatorul constată existența unor omisiuni/erori în datele declarate, acesta trebuie să depună o nouă declarație, completată cu informațiile care necesită modificare și/sau cu cele care nu au fost declarate.

11. Documentele obligatorii care însoțesc aparatele de marcat electronice fiscale

Conform HG nr. 479/2003, distribuitorul autorizat are obligația să furnizeze o dată cu aparatul de marcat electronic fiscal și manualul de utilizare în limba română, precum și cartea de intervenții, care este o broșură cu pagini numerotate ce conține evoluția exploatării aparatului. Utilizatorii aparatelor sunt obligați să păstreze cartea de intervenții și împreună cu unitățile acreditate pentru service răspund de completarea și de actualizarea acesteia cu datele referitoare la identitatea utilizatorului și la intervențiile de service efectuate.

Distribuitorii autorizați pentru distribuția aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activității de taximetrie furnizează, odată cu aparatul, dotarea tehnică și procedeul tehnic sau programul după care se realizează tarifarea și pot fi obținute informațiile conținute în memoria fiscală.

Manualul de utilizare trebuie să cuprindă și tipul și caracteristicile tehnice ale consumabilelor specifice aparatului de marcat electronic fiscal respectiv, stabilite de producătorul acestuia.

Registrul special este prezentat de utilizator, cu excepția taximetriștilor, pentru vizare la organul fiscal în a cărui rază teritorială a fost instalat aparatul de marcat electronic fiscal, înainte de începerea activității. Registrul special are paginile numerotate, este sigilat și ștampilat de organul fiscal la care se depun declarațiile fiscale, cu precizarea numărului de pagini conținut de acesta. Registrul se prezintă pentru vizare odată cu depunerea declarației de instalare a aparatului.

În cazul defectării aparatului de marcat electronic fiscal, până la repunerea sa în funcțiune, utilizatorii, cu excepția taximetriștilor, înregistrează toate operațiunile efectuate în această perioadă în registrul special, care se completează fără ștersături și fără spații neutilizate. La repunerea în funcțiune a aparatului, tehnicianul unității de service acreditate consemnează în registrul special, după ultima înregistrare a operațiunilor efectuate de utilizator, data și ora începerii funcționării aparatului, sub semnătura și numele în clar ale tehnicianului.

Până la repunerea în funcțiune a aparatului defect, utilizatorii emit chitanțe pentru respectivele operațiuni și facturi, la cererea clienților, în condițiile prevăzute de Codul fiscal.

În cazul pierderii sau deteriorării cărții de intervenții/registrului special, utilizatorii vor informa de îndată organul fiscal competent. Informarea se face în scris și prin deplasare la sediul organului fiscal, căruia i se prezintă pentru ștampilare o nouă carte de intervenții/un nou registru special, după caz, reconstituită/reconstituit, pe răspunderea utilizatorului și a unității de service acreditate, pe baza datelor înregistrate în memoria fiscală, inclusiv în ceea ce privește toate evenimentele reset, sau a documentelor din evidența contabilă a utilizatorului. Reconstituirea cărții de intervenție se poate face și în baza documentelor păstrate în dosarul de asistență tehnică al aparatului. În situația deteriorării cărții de intervenții/registrului special, utilizatorii vor prezenta organului fiscal, pentru eventuale confruntări, și cartea de intervenții deteriorată/registrul special deteriorat.

În cazul defectării aparatului de marcat electronic fiscal, utilizatorul notifică distribuitorul sau unitatea de service acreditată, după caz, păstrând dovada notificării defecțiunii, iar reconstituirea cărții de intervenții și prezentarea acesteia la organul fiscal se vor face în 72 de ore de la anunțarea defecțiunii. Modalitatea de notificare este cea prevăzută de părțile contractante la momentul comercializării aparatului de marcat electronic fiscal sau ulterior.

Distribuitorii autorizați sau unitățile acreditate din rețeaua acestora au obligația să anexeze la cartea de intervenții o copie a contractului de service pentru aparatul în cauză, pentru perioada de garanție sau de postgaranție, după caz.

Va urma...

BIBLIOGRAFIE 

 1. Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial nr. 348/25.04.2005, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 4.156/2017 pentru aprobarea informațiilor conținute în registrul național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județe și în sectoarele municipiului București, precum și metodologia și procedura de înregistrare a acestora, publicat în Monitorul Oficial nr. 28/12.01.2018.
 3. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 627/2018 privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, către Agenția Națională de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial nr. 238/19.03.2018.
 4. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial nr. 75/21.01.2005, cu modificările și completările ulterioare.
 5. https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Ghid_case_marcat_18062018.pdfSite-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.