Scutirea de impozit a profitului reinvestit

Scutirea de impozit a profitului reinvestit

Numărul 7, 25 feb. - 2 mar. 2020  »  Expertiza și auditul afacerilor

CECCAR

REZUMAT
Articolul de față aduce în discuție o serie de aspecte teoretice și practice privind scutirea de impozit a profitului reinvestit în baza reglementărilor legale în vigoare. Aceasta reprezintă o facilitate fiscală de care pot beneficia entitățile care activează în orice domeniu de activitate în anumite condiții prevăzute la art. 22 din Codul fiscal. Motivația acestei reglementări este dezvoltarea unei economii competitive, atragerea investițiilor, creșterea numărului locurilor de muncă, menținerea ritmului de creștere economică pe termen lung și stimularea inovării. Această facilitate fiscală are atât un impact financiar asupra bugetului de stat consolidat, cât și unul macroeconomic.

Termeni-cheie: profit reinvestit, echipamente tehnologice, rezultat fiscal, rezultat contabil

Clasificare JEL: K34, M41

Scutirea de impozit a profitului reinvestit reprezintă o facilitate fiscală prevăzută la art. 22 din Codul fiscal. Potrivit alin. (1) al articolului amintit, entitățile plătitoare de impozit pe profit pot beneficia de scutire de impozit pentru profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, în programe informatice, precum și pentru dreptul de folosire a programelor informatice. În vederea aplicării scutirii este necesar ca activele să fie noi. Ele trebuie utilizate în scopul desfășurării activității economice și pot proveni din producție și/sau achiziționare, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar. Profitul investit în echipamente tehnologice astfel cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1, respectiv în clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, utilizate în scopul desfășurării activității economice reprezintă în conformitate cu art. 22 alin. (2) din Codul fiscal soldul contului de profit și pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la începutul anului, obținut până în trimestrul sau în anul punerii în funcțiune a activelor prevăzute la alin. (1). Această scutire se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă.

Contribuabilii care beneficiază de prevederile art. 22 alin. (1) din Codul fiscal au obligația de a păstra în patrimoniu activele respective cel puțin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de cinci ani. În cazul nerespectării acestei condiții, pentru sumele respective se recalculează impozitul pe profit și se percep creanțe fiscale accesorii potrivit Codului de procedură fiscală, de la data aplicării facilității, conform legii. În acest caz, contribuabilul are obligația depunerii declarației fiscale rectificative. Nu intră sub incidența acestor prevederi activele care se înscriu în oricare dintre următoarele situații:

 1. sunt transferate în cadrul operațiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii;
 2. sunt înstrăinate în procedura de lichidare/faliment, potrivit legii;
 3. sunt distruse, pierdute, furate sau defecte și înlocuite, în condițiile în care aceste situații sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător de În cazul activelor furate, contribuabilul demonstrează furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare;
 4. sunt scoase din patrimoniu ca urmare a îndeplinirii unor obligații prevăzute de lege.

Scutirea de impozit a profitului reinvestit se calculează trimestrial sau anual, în funcție de tipul plătitorului, așa cum este acesta înregistrat în vectorul fiscal. Astfel, scutirea se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru trimestrul/anul respectiv.

Valoarea fiscală a activelor care intră în sfera de aplicare a scutirii de impozit a profitului reinvestit se amortizează liniar sau degresiv potrivit art. 28 din Codul fiscal. În cazul acestor active, entitățile nu pot opta pentru aplicarea metodei accelerate de amortizare.

Societățile trebuie să acorde o atenție sporită condițiilor prevăzute la art. 22 din Codul fiscal, deoarece o aplicare incorectă a scutirii poate să conducă la anularea acesteia și la achitarea unui impozit pe profit suplimentar și a accesoriilor aferente.

Exemplul 1

⇒ Profitul contabil acoperă investiția realizată. Contribuabilul aplică sistemul trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit

La data de 18.01.N, entitatea X cumpără un echipament tehnologic în vederea utilizării lui în activitatea de producție, valoarea de achiziție a acestuia fiind de 48.000 lei, TVA 19%. Activul este pus în funcțiune la 01.02.N.

Profitul contabil brut obținut în perioada 01.01-31.03.N este în sumă de 175.200 lei, iar rezultatul fiscal aferent aceluiași interval de timp este de 220.000 lei.

–  Achiziționarea echipamentului tehnologic de la furnizor:
57.120 lei
48.000 lei  9.120 lei
%
2131
„Echipamente tehnologice
(mașini, utilaje și
instalații de lucru)”
4426
„TVA deductibilă”
= 404
„Furnizori de imobilizări”
57.120 lei
–  Achitarea furnizorului de imobilizări:
57.120 lei 404
„Furnizori de imobilizări”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
57.120 lei

În vederea stabilirii scutirii de impozit a profitului investit și a impozitului pe profit datorat pe trimestrul I anul N după aplicarea facilității, X parcurge următorii pași:

i) Determinarea impozitului pe profit la 31.03.N:
Impozit pe profit = 220.000 lei x 16% = 35.200 lei
ii) Determinarea impozitului pe profit aferent profitului investit:
Având în vedere că profitul contabil pe trimestrul I anul N, de 175.200 lei, acoperă în întregime investiția realizată, de 48.000 lei, impozitul aferent profitului investit este în sumă de 7.680 lei (48.000 lei x 16%).
iii) Determinarea impozitului pe profit datorat bugetului de stat după aplicarea facilității:
Impozit pe profit aferent trimestrului I anul N = 35.200 lei – 7.680 lei = 27.520 lei
–  Înregistrarea impozitului pe profit aferent trimestrului I anul N:
27.520 lei 691
„Cheltuieli cu
impozitul pe profit”
= 4411
„Impozitul pe profit”
27.520 lei
–  Virarea impozitului pe profit:
27.520 lei 4411
„Impozitul pe profit”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
27.520 lei

Exemplul 2

⇒ Profitul contabil acoperă investiția realizată. Contribuabilul aplică sistemul anual de declarare și plată a impozitului pe profit

La data de 28.11.N, entitatea X cumpără un echipament tehnologic în vederea utilizării lui în activitatea de producție, valoarea de achiziție a acestuia fiind de 60.000 lei, TVA 19%. Activul este pus în funcțiune la 02.12.N.

La sfârșitul exercițiului financiar N, entitatea X înregistrează un rezultat fiscal de 630.000 lei și un profit contabil de 475.000 lei.

–  Achiziționarea echipamentului tehnologic de la furnizor:
71.400 lei
60.000 lei11.400 lei
%
2131
„Echipamente tehnologice
(mașini, utilaje și
instalații de lucru)”
4426
„TVA deductibilă”
= 404
„Furnizori de imobilizări”
71.400 lei
–  Achitarea furnizorului de imobilizări:
71.400 lei 404
„Furnizori de imobilizări”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
71.400 lei

În vederea stabilirii scutirii de impozit a profitului investit și a impozitului pe profit datorat după aplicarea facilității, X parcurge următorii pași:

i) Determinarea impozitului pe profit pentru anul N:
Impozit pe profit = 630.000 lei x 16% = 100.800 lei
ii) Determinarea impozitului aferent profitului investit:
Având în vedere că profitul contabil al exercițiului financiar N, de 475.000 lei, acoperă în întregime investiția realizată, de 60.000 lei, impozitul aferent profitului investit este în cuantum de 9.600 lei (60.000 lei x 16%).
iii) Determinarea impozitului pe profit datorat bugetului de stat după aplicarea facilității:
Impozit pe profit aferent anului N = 100.800 lei – 9.600 lei = 91.200 lei
–  Înregistrarea impozitului pe profit aferent anului N:
91.200 lei 691
„Cheltuieli cu
impozitul pe profit”
= 4411
„Impozitul pe profit”
91.200 lei
  Virarea impozitului pe profit:
91.200 lei 4411
„Impozitul pe profit”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
91.200 lei
iv) Repartizarea la rezerve a profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit, mai puțin partea aferentă rezervei legale:
Presupunem că la sfârșitul exercițiului financiar entitatea repartizează 5% din profitul contabil pentru constituirea rezervei legale, partea alocabilă profitului investit fiind de 3.000 lei (60.000 lei x 5%).
Profit scutit repartizat la rezerve = 60.000 lei – 3.000 lei = 57.000 lei

Exemplul 3

⇒ Profitul contabil nu acoperă investiția realizată. Contribuabilul aplică sistemul trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit

La data de 18.02.N, entitatea X cumpără un echipament tehnologic în vederea utilizării lui în activitatea de producție, valoarea de achiziție a acestuia fiind de 36.000 lei, TVA 19%. Activul este pus în funcțiune la 01.03.N.

Profitul contabil brut obținut în perioada 01.01-31.03.N este de 18.250 lei, iar rezultatul fiscal aferent aceluiași interval de timp este de 29.000 lei. Capitalul social este în valoare de 200 lei, iar entitatea dispune de rezerve legale constituite.

–  Achiziționarea echipamentului tehnologic de la furnizor:
42.840 lei
36.000 lei  6.840 lei
%
2131
„Echipamente tehnologice
(mașini, utilaje și
instalații de lucru)”
4426
„TVA deductibilă”
= 404
„Furnizori de imobilizări”
42.840 lei
–  Achitarea furnizorului de imobilizări:
42.840 lei 404
„Furnizori de imobilizări”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
42.840 lei

În vederea stabilirii scutirii de impozit a profitului investit și a impozitului pe profit datorat pe trimestrul I anul N după aplicarea facilității, X parcurge următorii pași:

i) Determinarea impozitului pe profit la 31.03.N:
Impozit pe profit = 29.000 lei x 16% = 4.640 lei
ii) Determinarea impozitului aferent profitului investit:
Având în vedere că profitul contabil pe trimestrul I anul N, de 18.250 lei, nu acoperă în întregime investiția realizată, de 36.000 lei, impozitul pe profit aferent părții de investiție finanțată din profit este de 2.920 lei (18.250 lei x 16%).
iii) Determinarea impozitului pe profit datorat bugetului de stat după aplicarea facilității:
Impozit pe profit aferent trimestrului I anul N = 4.640 lei – 2.920 lei = 1.720 lei
–  Înregistrarea impozitului pe profit aferent trimestrului I anul N:
1.720 lei 691
„Cheltuieli cu
impozitul pe profit”
= 4411
„Impozitul pe profit”
1.720 lei
–  Virarea impozitului pe profit:
1.720 lei 4411
„Impozitul pe profit”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
1.720 lei

Exemplul 4

⇒ Profitul contabil acoperă investiția realizată. Contribuabilul aplică sistemul trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit. Entitatea înregistrează pierdere contabilă la sfârșitul anului

La data de 22.01.N, entitatea X cumpără un echipament tehnologic în vederea utilizării lui în activitatea de producție, valoarea de achiziție a acestuia fiind de 30.000 lei, TVA 19%. Activul este pus în funcțiune la 01.02.N.

Profitul contabil brut obținut în perioada 01.01-31.03.N este de 72.300 lei, iar rezultatul fiscal aferent aceluiași interval de timp este de 96.000 lei. Capitalul social este în valoare de 200 lei, iar entitatea dispune de rezerve legale constituite. La sfârșitul exercițiului financiar N, X înregistrează o pierdere contabilă în sumă de 29.600 lei.

–  Achiziționarea echipamentului tehnologic de la furnizor:
35.700 lei
30.000 lei  5.700 lei
%
2131
„Echipamente tehnologice
(mașini, utilaje și
instalații de lucru)”
4426
„TVA deductibilă”
= 404
„Furnizori de imobilizări”
35.700 lei
–  Achitarea furnizorului de imobilizări:
35.700 lei 404
„Furnizori de imobilizări”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
35.700 lei

În vederea stabilirii scutirii de impozit a profitului investit și a impozitului pe profit datorat pe trimestrul I anul N după aplicarea facilității, X parcurge următorii pași:

i) Determinarea impozitului pe profit la 31.03.N:
Impozit pe profit = 96.000 lei x 16% = 15.360 lei
ii) Determinarea impozitului aferent profitului investit:
Având în vedere că profitul contabil pe trimestrul I anul N, de 72.300 lei, acoperă în întregime investiția realizată, de 30.000 lei, impozitul pe profit aferent părții de investiție finanțată din profit este de 4.800 lei (30.000 lei x 16%).
iii) Determinarea impozitului pe profit datorat bugetului de stat după aplicarea facilității:
Impozit pe profit aferent trimestrului I anul N = 15.360 lei – 4.800 lei = 10.560 lei
Întrucât la data de 31.12.N entitatea înregistrează pierdere contabilă, aceasta nu mai are obligația de a constitui rezerve, iar impozitul pe profit nu se recalculează.

Exemplul 5

⇒ Echipamente realizate pe parcursul mai multor ani consecutivi. Contribuabilul aplică sistemul trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit

La sfârșitul primului trimestru al exercițiului financiar N, entitatea X înregistrează un rezultat fiscal de 715.000 lei, iar profitul contabil este în sumă de 592.000 lei.

Societatea efectuează investiții într-un echipament tehnologic ce permite puneri în funcțiune parțiale astfel:

 • în luna august N-1 – 30.000 lei;
 • în luna noiembrie N-1 – 75.000 lei;
 • în luna ianuarie N – 90.000 lei.

Punerea în funcțiune a întregii investiții se realizează în luna martie N.

În vederea stabilirii scutirii de impozit a profitului investit și a impozitului pe profit datorat pe trimestrul I anul N după aplicarea facilității, X parcurge următorii pași:

i) Determinarea impozitului pe profit la 31.03.N:
Impozit pe profit = 715.000 lei x 16% = 114.400 lei
Valoarea totală a investițiilor realizate în echipamente tehnologice = 30.000 lei + 75.000 lei + 90.000 lei = 195.000 lei
ii) Determinarea impozitului aferent profitului investit:
Având în vedere că profitul contabil pe trimestrul I anul N, în care s-a pus în funcțiune echipamentul tehnologic, de 592.000 lei, acoperă în întregime investiția realizată, de 195.000 lei, impozitul pe profit aferent părții de investiție finanțată din profit este de 31.200 lei (195.000 lei x 16%).
iii) Determinarea impozitului pe profit datorat bugetului de stat după aplicarea facilității:
Impozit pe profit aferent trimestrului I anul N = 114.400 lei – 31.200 lei = 83.200 lei
iv) Repartizarea la rezerve a profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit, mai puțin partea aferentă rezervei legale:
Presupunem că la sfârșitul exercițiului financiar entitatea repartizează 5% din profitul contabil pentru constituirea rezervei legale, partea alocabilă profitului investit fiind de 9.750 lei (195.000 lei x 5%).
Profit scutit repartizat la rezerve = 195.000 lei – 9.750 lei = 185.250 lei

BIBLIOGRAFIE

 1. Cernușca, Lucian (2019), Impozitarea afacerilor persoanelor fizice și juridice, Editura Eurostampa, Timișoara.
 2. Popa, Adriana Florina, Păunescu, Mirela, Ciobanu, Radu (2019), Fiscalitate, ediția a II-a, Editura CECCAR, București.
 3. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 22/13.01.2016, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015, cu modificările și completările ulterioare.
 5. www.avocatnet.ro/.../profitul-firmei-tale.html
 6. www.darian.ro/scutirea-de-impozit-profitului-reinvestit/

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.