Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici. Principalele prevederi

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici. Principalele prevederi

Numărul 27-28, 13-26 iul. 2022  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.669/2022 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 723 din 19 iulie 2022.

Vă prezentăm, mai jos, principalele prevederi ale actului normativ.

1. Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici se aplică entităților cărora le sunt incidente Reglementările contabileprivind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice  1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

2. Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici se aplică, de asemenea, persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabileconforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice  2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

3. Prevederile prezentului ordin se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exercițiu financiar este diferit de anul calendaristic.

4. Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2022, încadrarea în criteriile prevăzute la pct. 1 respectiv pct. 2 se efectuează pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar precedent, respectiv a balanței de verificare încheiate la finele exercițiului financiar precedent, utilizând cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil la data încheierii exercițiului financiar precedent (4,9481 lei/euro). Aceleași prevederi se aplică și în cazul entităților care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilității  82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. În scopul stabilirii formularelor de raportare contabilă la 30 iunie 2022, operatorii economici care aplică Reglementările contabileprivind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice  1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, au în vedere criteriile prevăzute la pct. 9 din reglementările respective.

6. Indicatorii total active, cifră de afaceri netă și număr mediu de salariați, în funcție de care se stabilesc formularele aplicabile pentru raportarea contabilă, se determină pe baza situațiilor financiare anuale ale exercițiului financiar precedent. Aceleași prevederi se aplică și în cazul entităților care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilității  82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

7. În cazul persoanelor juridice care au subunități fără personalitate juridică, activitatea desfășurată de acestea se însumează de persoana juridică care întocmește raportarea contabilă la 30 iunie 2022.

8. Pentru asigurarea informațiilor destinate sistemului instituțional al statului, prevederile prezentului ordin se aplică, de asemenea, subunităților din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, precum și sediilor permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, indiferent de exercițiul financiar ales, în condițiile legii.

9. În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile cerute de Legea contabilității  82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informațiilor corespunzătoare activității desfășurate de fiecare sediu permanent.

10. Nu fac obiectul raportării contabile la 30 iunie 2022 persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

11. Obligațiile de raportare instituite prin prezentul ordin nu înlătură obligația operatorilor economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale de a efectua raportările prevăzute de legislația aplicabilă acestora.

12. Entitățile care intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor raportări contabile la 30 iunie 2022 în formatul și în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Cum se depun raportarile contabile la 30.06.2022

Entitățile depun raportările contabile în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat.

Formatul electronic al raportărilor contabile constă într-un fișier PDF la care este atașat un fișier xml.

Structura și modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2022

Entitățile prevăzute la pct 1 întocmesc și depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor raportări contabile la 30 iunie 2022 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. II:

 1. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);
 2. Contul de profit și pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit și pierdere (cod 20);
 3. Date informative (cod 30).

 Aceste prevederi se aplică, de asemenea, subunităților din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, precum și sediilor permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, indiferent de exercițiul financiar ales, în condițiile legii.

Entitățile prevăzute la pct. 2 întocmesc și depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor raportări contabile la 30 iunie 2022 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. III:

 1. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);
 2. Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20);
 3. Date informative (cod 30).

Formularul "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" prezintă, în formă sintetică, elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, grupate după natură și lichiditate, respectiv după natură și exigibilitate.

Formularul "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" se întocmește pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2022, puse în acord cu soldurile din balanța conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operațiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" cu informațiile corespunzătoare datelor de 1 ianuarie 2022 și 30 iunie 2022.

Formularul "Contul de profit și pierdere"/"Contul prescurtat de profit și pierdere", respectiv "Situația veniturilor și cheltuielilor" cuprinde cifra de afaceri netă, veniturile realizate și cheltuielile efectuate, precum și rezultatele financiare obținute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri și cheltuieli cuprinse în balanța de verificare la 30 iunie 2022.

Datele care se raportează în formularul "Contul de profit și pierdere"/"Contul prescurtat de profit și pierdere", respectiv "Situația veniturilor și cheltuielilor" sunt cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare.

Indicatorul "Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) " prezentat pe rândul 68 din cadrul formularului "Contul de profit și pierdere" se completează numai de către microîntreprinderi, încadrate ca atare potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu suma reprezentând impozitul pe venitul acestora.

Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul "Contul de profit și pierdere"/"Contul prescurtat de profit și pierdere", respectiv formularul "Situația veniturilor și cheltuielilor" cu informațiile corespunzătoare perioadelor 1 ianuarie 2021-30 iunie 2021, respectiv 1 ianuarie 2022-30 iunie 2022.

Semnarea raportarilor contabile

Raportările contabile la 30 iunie 2022 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora. Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:

 • directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii contabilității;
 • persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Raportările contabile la 30 iunie 2022 se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2022, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor.

Programul de asistență este pus la dispoziția entităților gratuit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor sau poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro.

De retinut! Entitățile care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2022, cele care în tot semestrul I al anului 2022 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înființate în cursul anului 2022, precum și persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2022.

Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2022

Raportările contabile la 30 iunie 2022 se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor până cel mai târziu la data de 16 august 2022.

Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2022 în condițiile prevăzute de ordin se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adica:

 • amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare;
 • amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare;
 • amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.